Kleine Aankondigingen Het bestaande treinboek wordt bestendig Uitvaart van den Heer Remi MOLEIN St Jozefs Kerk der Carmelieten, leper BEDANKING Burgerlijke Stand van leper Gemeente Boezinge Arrondissementscommissariaat - leper Openstaande Betrekkingen Velobanden TE KOOP GEVRAAGD UIT TER HAND 3 TABAKVERKOOPERS Magazijn- en Klantenboeken De bestaande treinboeken, die vroeger regelmatig vernieuwd werden, zullen voor den verderen duur van den oorlog geldig blijven Zulks beteekent dat de bestaande treinuurregelingen niet meer zullen worden gewijzigd. Moesten om bijzondere redenen aan sommige uurre gelingen toch veranderingen worden aangebracht, dan zullen deze verschijnen als bijvoegselaan het be staande treinboek dat dus een bestendigkarakter bekomt. Deze week Donderdag, te 10 u. 30, had in St Maartens- kathedraal de begrafenisplechtigheid plaats van den Heer temi Molein, die op Vrijdag 29 Januari II. zoo plotselings en veel te vroeg aan de liefde der zijnen ontrukt werd. Een groote menigte begaf zich, even vóór de plechtigheid, naar het sterfhuis om er een laatste maal het stoffelijk over- schof van den afgestorvene te.groeten en de familie hare deel neming te betuigen. Benevens de vele kransen van familie en vrienden, bemerkten wij. in den lijkstoet, nog drie mar meren gedenkplaten geschonken door de Handboogmaat schappij «Willem Teil*, de Duivenmaatschappij «De Zon», en de Duivenliefhebbers van het Leiedal. Tijdens den kerkelijken dienst werd er nog maar zelden meer volk aan de offerande gezien en op het kerkhof werden lijkreden uitgesproken door den Heer Maurice Van Limburg, namens de Handboogmaatschappij Willem-Teil en door den Heer Mazenaere van Zarren, namens den West-Vlaamschen Duivenbond waarvan de Heer Molein lid van het beroeps- comiteit was. O WOENSDAGEN TER/EERE VAN DEN H. JOZEF Woensdag 10 Februari Te 6 u.. uitstelling van 't Allerheiligste tot 8 u. 30. Te 7 u. 30. communiemis met offerande en zegen- ter intentie van een der wijken van de stad. 's Avonds te 5 u.. rozenkrans, sermoen over JOZEF, SPIEGEL VAN GEDULD, door den E P IDESBALDUS. Aanbevelingen, oefenin gen. lofzang en zegen. Broederschap van 't Heilig Kind Jezus van Praag Tombola der kinderen Zondag 7 Februari, te 2 uur Vergadering in de kerk. Al de kinderen die hun bons nog niet indienden, moe ten het doen tegen Zaterdagavond De Bestuurder. Mevrouw Marie-Louise Beroet Mevrouw Louis Taffein-Ceriez Mijnheer en Mevrouw Louis Goudenhooft-Ceriez Mijnheer en Mevrouw Cyrille Houpe-Ceriez Mijnheer Gilbert Vanden Broele-Ceriez Mijnheer en Mevrouw Norbert Ceriez-Moinié Mijnheer en Mevrouw Désiré Bolssens-Ceriez Mijnheer en Mevrouw Alfred Ceriez-Coppenolle Mijnheer en Mevrouw Paul Ternisien-Beroet Mijnheer en Mevrouw Georges Bernet-Soeur Mijnheer en Mevrouw Lucien Coutard-Bemet Mijnheer Jean Beroet Mevrouw Georgette Defrance. danken, langs dezen weg, de vrienden en kermissen voor de blijken van deelneming hen betuigd tijdens het afsterven van hunnen teergeliefden echtgenoot, broeder en schoonbroeder Heer Nestor CERIEZ -en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Yper. Lange Thouroutstraat, 44. O Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 FEBRUARI, om 8 uur 30, in St Pieterskerk, tot z'elelafenis van Heer Laurent VERHAEGHE oudstrijder - vuurkruiser 1914-18 echtgenoot van Vrouw Eveline David Kem?r eisteen weg. 15- (4323) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen werden op ZONDAG 7 FEBRUARI, om 8.30 uur, in St Jacobskerk. tot zielelafenis van Vrouw Elisabeth DEBRUYNE echtgenoote van Heer Camille Verwaerde. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 FEBRUARI, om 9 uur, in St Niklaaskerk tot zielelafenis van Heer en Vrouw Henri VANDERGHOTE-LOUWIJCK (4322) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 FEBRUARI, om 10 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Mijnheer Charles CUVELIE Hondtstraat. 84 (4354) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 14 FEBRUARI, om 8 30 uur, in St Jacobskerk. tot zielelafenis van Vrouw Georges GARREYN geboren Madeleine Soete. Vrienden gn kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 14 FEBRUARI, om 9 uur, in St Niklaaskerk. tot zielelafenis van Juf. Agnes DECROCK dochter van Heer Elie en Vrouw Irma Bauw. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 14 FEBRUARI, om 9.30 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten, tot zielelafenis van Heer Maurice BLOOTACKER en overleden schoonouders. Korte Thouroutstraat. (4358) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 14 FEBRUARI, om 10 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Antoine KOOLS en zoon Armand- ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. SEYS, Diksmuidestraat, is alleen open op Zondag 7 Februari HET YPERSCHE 5-2-1943 van den 28 Januari tot den 3 Februari 1943 Geboorten Spriet Hugo, Recollettenpoort. 5 van Lan- gemark Arfeuille Annita, Recollettenpoort. 5. Zonne- bekesteenweg 278. Planckaert Roland Recolletten poort. 5. van Kemmel. Dewagter Henri Recolletten poort, 5, Surmont de Volsberghestraat. 18 Hessel Raymonde, Recollettenpoort. 5. Zonnebekesteenweg. 212. Liefooghe Frank, Recollettenpoort, 5, van Wijtschate. Deconinck Daniel. Recollettenpoort. 5, van Wijt schate. Devreker Johny, Recollettenpoort. 5. van Lan- gemark. Mouton Christiane, Recollettenpoort, 5. Rij- selstraat. 25. Craye Gonda. Patteelstraat, 10. Hoorelbeke Omer. Recollettenpoort. 5, Lange Torhout straat, 36 Segers Jenny St Jacobsnieuwweg, 14. HuwelijkDe Backer Karei, rijkswachter te Ant werpen en Debuigne Gabrielle, z. b.. te leper. OverlijdensMessiaen Julia, herbergierster. 52 jaar. echtg Bouwen Albert. Dikkebuschsteenweg, 16. Deleu Theophile. z. b 72 jaar, wed Delbecque Marie, wed. Braem Clemence, van Hollebeke. Huwelijksbeloften Georges De Keyser. eerste wacht meester der rijkswacht, te leper en Paula Bakeroot. z b te Watou. Camille Geeraerd. bediende en Blanche Deeruydt. dienstmeid, beiden te leper. Charles Chris- tiaen. aardewerker, te leper, en Augusta Verolleman. dienstmeid, te Meesen. Emile Berthelemy. suikerbak ker, te La Madeleine (Noord Fr en Emilienne Van Damme, z, b te leper Statistiek over de beweging der bevolking Werkelijk bevolkingscijfer op 31-12-1941 16.226. waaronder 7.561 man nen en 8.665 vrouwen. 1942 INTREDINGEN a) Door woonstverandering Mannen 240 Vrouwen 383 Totaal: 623 b) Door geboorte Mannen: 124 Vrouwen: 119 Totaal: 243 Mannen 364 Vrouwen 502 Totaal 866 UITTREDINGEN a) Door woonst verandering Mannen 186 Vrouwen 327 Totaal; 513 b) Door overlijden Mannen 118 Vrouwen r 133 Totaal 251 Mannen 304 Vrouwen 460 Totaal 764 Er is dus in den loop van 1942 eene vermeerdering van 102 personen. Werkelijk bevolkingscijfer op 31-12-1942 16.3 28 (zijnde 7.621 mannen en 8.707 vrouwen). Aantal Huwelijken te leper voltrokken 133. Aantal Echtscheidingen 5. Aantal geboorten te leper van personen in vreemde gemeenten gehuisvest Jongens; 68 Meisjes80 Totaal: 148 Aantal overlijdens te leper van personen in vreemde gemeenten gehuisvest Mannen 64 Vrouwen 66 Totaal 130 Een vergissing tusschen Baronessen en Pensionaat meisjes. Markiezen en Schoonvaders. Leeuwenjachten en Vrouwengrillen. Negerinnen en Kamermeisjes. Al deze intriges heeft de schrijver gebruikt tot het creëeren van het blijspel HET KWELDUIVELTJE dat zal opgevoerd worden op 21 en 22 Februari. Bevolking 1942. mannen vrouwen totaal Op 31-12-41 1062 1018 2080 Op 31-12-42 1051 1021 2072 aanwinst door geboorte* 11 18 29 uitwijking 26 37 63 37 55 92 verlies door sterfgeval 18 11 29 uitwijking 30 41 71 48 - 52 100 Balans 11 +3 —8 Op 31-12-42 1051 1021 2072 De Arrondissementscommissaris van leper brengt ter kennis van bet publiek dat de volgende plaatsen te begeven zijn bij de Administratieve Rechtsmacht te leper Ij Rechtskundig adviseur de kandidaten moeten houder zijn van het diploma van dokter in de Rechten.Aanvangs- wedde 24.000 fr. -f 25 2i Opsteller volledig middelbaar onderwijs hebben ge- neten. Aanvangswedde 19.000 fr. -f- 25 3) Stenodactylo drager zijn van het diploma van steno- dactylo. Aanvangswedde 12.600 fr. 37 4) Dactyle slagen in een proef af te nemen op het Arron dissementscommissariaat. Aanvangswedde 11.000 fr. -1- 40 Leeftijd Minstens 18 jaar en hoogstens 35 jaar oud zijn op I Januari 1943 (40 jaar voor de kandidaten begunstigd door de wet van 3-8-1919 en 21-7 1924 en het besluit van 10 November 1942. Andere verplichtingen Van onberispelijk gedrag, zeden en levenswijze zijn Belg zijn van nationaliteit Voldaan hebben aan de militlewetten Niet ingeschreven zijn in het jodenregister Aanvragen, vergezeld van de verelschte stuk ken, richten per aangeteekend schrijven aan den Heer Willem Boonen, Arrondissementscommissaris a.i. te leper, vóór 8 Februari 1943. leper, den 23 januari 1943. De Arrondissementscommissaris a.i., Willem Boonen. Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper. Gewaarborgd werk. 13823) groot aantal BURGERSHUIZEN, zich wenden G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, Yper. (3219 IIWWIPHIPIHP'HHI Voor uwe aaokoopen van NAA1MACHIBNEN, WISSELSTUKKEN, HERSTELLINGEN aller merken, wendt U in volle vertrouwen tot het oud gekend huis Honoré VAN I.ERSUERGHE Ieperstraat, 85bis, VLAMERTINGE. (4317) TE HUREN HUIS, gelegen te- Komen. Nieuwstraat 58. Voor inl. Telefoneeren Yper Nr 207 (4166) TE HUUR GEVRAAGD APPARTEMENT voor vrouw alleen Adres geven ten bureele. (4329) Vrouw alleen zoekt gemeubelde kamer Adres ten bureele. (4308) Men vraagt voor overname of huur huis met henne- kweekerij dienstdoende. Adres ten bureele. (4352) TE KOOPWAGENVET, geel en zwart, bij Devos Daniel. Plaats. 16, Dlkkebusch (4327) TE KOOP: FEU CONTINU en een bed van 2 man, in goeden staat. Adres ten bureele. (4330) TE KOOP 3 STEEKK ARREN. Zich wenden C De- ruddere, Rijsselsteenweg, 9. Yper. (4333) ELEC'TRISCHE MOTOREN, nieuwe en occasie, van 1 tot 10 HP altijd te bekomen in volle vertrouwen, bij G. Vandevelde, Surmontstraat. 4, leper. (4337) POSTZEGELS Ik ben kooper van alle verzamelingen postzegels. Schrijven aan D H. Goedendaglaan. 49. Kortrijk.(4213) IK KOOP ALLE SLAG OCCASIE MEUBELEN, als ook alle slag van wagens, zooals woon agens, boeren wagens, paardenkarren, steekkarren, enz. Zich wenden Veurnesteenweg, 145, (Villa) leper. (4228) TE KOOP: 2 AUTOS binnenstuur Citroen, 9 en 11 P.K. in goeden staat, alsook REMORQUE voor 1000 kilos met 3 banden. Zich wenden Toekomststraat. 10 WERVIK. Te koop gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau. 76, Rijsselstraat, Yper. 4207) Te koop Schoon wit le Communiekleed. Adres ten bureele. (4295) Te koop Salon garnituur bestaande uit canapé, twee zetels, twee stoelen, ganscb nieuw, alsook slaapkamer en waschkeern met wringer. Adres ten bureele. (4344) Te koop Feu continu. Adres ten bureele. (4345) DEFTIGE FIRMA biedt een zeer ernstige plaats aan HEEREN (Heeren in den vollen zin van 't woord), met goed voorkomen, van 25 tot 35 jaar, liefst gehuwd en wonende te of in de omstreken van leper Poperinge. Torhout en Tielt Schrijven onder letters F. B Hoog- ledesteeweg, Nr 8. te Roeselare. 4339) Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) Gevraagd Goede keukenmeid, kost, inwoon en goed loon. Getuigschriften vereischt. Adres ten bur. (4149) Gevraagd goede meld, keuken kennende en reeds gediend hebbende. Getuigschriften vereischt. Adres ten bureele. (4272) Vrouw alleen gansch den dag weg), vraagt klein Appartement of Kamer, liefst met water en gas. Adres ten bureele. (4302) Gevraagd Cepensionneerde om zich 4 a 6 uur per week, gedurende zijn vrije uren met het bezoeken onzer klienten bezig te houden. De belanghebbende is een goede betrekking verzekerd. Hij wordt volledig op de hoogte gesteld. Schrijven Peirsegale, 92. A4, Goedendaglaan, Kortrijk. 4346) Men vraagt te leper en op iedere gemeente, aanwij zers voor levensverzekeringen. Uiterst winstgevend vooral wie de wil heeft iets bij te verdienen. Schrijven Peirsegaele. 92, A4, Goedendaglaan, Kortrijk. 14348) Gevraagd Goede meid, liefst boven de 20 jaar. Adres ten bureele. 4350 Gevraagd Reiziger die bij de landbouwers goed ingevoerd is, voor een artikel te plaatsen dat meer kan op leveren dan hoofdartikel. Schrijven Peirsegaele, 92 A4, Goedendaglaan, Kortrijk. 4351) Gevraagd Mefd om in huishouden te helpen, goede kost. Adres ten bureele. 14360) Gevraagd goede meld. de keuken kennende, in gesloten huls. Adres ten bureele. (4363) Gevraagd Werkvrouw. 2 halve dagen en den Zaterdag gansch den dag Adres ten bureele. 4364' te bekomen Boterstraat. 34, Yper. Te koop Kaarten voor Het Kwelduivelfje Zich wenden In 't Klein Stadhuis Groote Markt, T/S. Verlangt U een geldig rijbrevet, wendt U tot het Instituut voor Gas-benzine en dieselmotoren 's Zondags van 9 tot II uur in Café Casino Statiestraat, Yper. (4347) Te koop Schrijfmachien, aan voordeeligen prijs, bij A. Decrock-Buickaert, Veurnestraat, 11A, Poperinge. (4349) Te koop Houten bed met ressorts, keukenkast, keukenbuffet, 6 keukenstoelen, geëmailleerde cuisinière en waschkuip. Adres ten bureele. (4361) 1 Té koop Schoone Radio met batterijen en char- geur. Adres ten bureele. (4362) Te koop Piano. Adres ten bureele. (4365) Te koop per occasie Oude cuisinlère-stoof. Zich wenden Dickebuschsteenweg, 16, Yper. 43661 ZEER BEKENDE HANDELSFIRMA vraagt voor onmiddellijke indiensttreding eenige flinke jonge lui, circa 2025 jaar. welke na korte opleiding als VERTEGENWOORDIGERS kunnen worden aangenomen in haar rayon ROESELARE en omgeving. Bij gebeurlijke geschiktheid, kans op levenspositie. Vast salaris provisie. Sollici taties. voorzien van pasfoto zijn te zenden aan T. E. Agentschap Mirax-Brussel. COIFFEUR VRAAGT LEERJONGEN. Adres ten bu reele(4332) GEVRAAGD: LANDBOUWWERKMAN. alle wek kennende Veurnesteenweg. 149. Yper. (4331)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3