NOTARIEELE VERKOOPINGEN Vuylsteke Gebr. Marcel SOETE - BOER HAVE MEUBELEN Hchoon UOOMHUIS EEN NIJVERHEIDSGEBOUW Aaneenpalcnde Huizen EEN UOONHLIi Acfioone 11 EUBELN CRISTAL - CHAUDFONTAINE het volmaakt tafelwater Depot BROUWERIJ J. C. DONCK pachten HUIN W oonhuis - Herberg EEN PERCEEL BOUWGROND EEN PERCEEL ZAAILAND EEN PERCEEL ZAAILAND In hef- goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRISTIAENS Tel. 255. 6 en 10, Noordlaan YPER WOONHUIS met afhankelijkheden WOONHUIS met afhankelijkheden WOONHUIS met afhankelijkheden Prachtige en Rijke MEUBELEN 112-114, Bruggestraat Tel. 63 MEENEN - Statiestraat, 39, IEPER - Tel. 182 - HET YPERSCHE 5-2-1943 Studie van dtn Notaris Tbevelii), te Meesen o Opeiilmre Verkoopinf; van Perceel Uoelilinjs en Itoiiw^roml tfl !V I I-: I W K K H K K Koop I. Schoon en gerielvol WOONHUIS, met grond en afhankelijkheden, gekadastreerd sectie D. Nr 71 u, groot 2 «ren, Seulestraat, 24. Ingesteld 142.000 fr. Koop 2. Groote LOCHTING, gelegen achter koop I. sectie D, Nr 70/b/4, groot 4 «ren 67 c«. Ingesteld 20.000 fr. Koopen 1 en 2 gebruikt zonder recht van pacht door M. Julien Vande Leest, postmeester mits 145 fr. te maande, lasten en assurantie aan eigenaar. Koop 3. Perceel BOUWGROND, in de Seulestraat, sectie D. Nr 82/m 2, groot 2 «ren 40 c«. Ingesteld 26 000 fr. Gebruikt zonder recht van pacht door M Cyrille Dequirez- Verdru, mits 5 frank 's jaars, lasten aan eigenaars. Eigendommen der familie Weuten-Faghel. OVERSLAG: Maandag 8 Februari 194 3 om 2 1/2 uur namiddag, in de herberg Au Fceuf te Nieuwkerke. Studiën van de Notarissen Hues*!, te Dlksmuide en Verelal, te Antwerpen. o INSTEL Maandag 8 Februari 1943 OVERSLAG Maandag 15 Februari 1943 telkens om 2 ure namiddag. i In 't Hotel Café brasserie bij M. Henri Dejonghe, Groote Markt te Diksmuide, van dienstig voor allen handel en nijverheid, alsmede -f aren K4 ea. Itouw^i-oml. gelegen te DIKSMUIDE. Grauwe Broedersstraat of Leege- weg, zijnde het Werkhuis van de N V. Westland - Diamant. Vrij van gebruik. (Worden medeverkocht eene ruime moderne BRANDKAS en Waterinrichting sihipomp en leiding). Studie van den Notaris E. Lorris Kleoock, te Nieuwkerke. Ieperstraat, 8. Openbare Verknoping van twee met Hof, 6 aren 61 en 6 aren 4 5 te NIEUWKERKE, Dorp INSTEL: DINSDAG 9 FEBRUARI 1943 TOEWIJS: DINSDAG 23 FEBRUARI 1943 telkens om 2 ure namiddag, ter Hotel Belle Vue te Nieuwkerke Markt, bij O. Borry. Kantoren van de Notarissen Moes te Diksmuide en De Tavernier te Langemark. o OP WOENSDAG 10 FEBRUARI 1943 om I uur stipt namiddag, in de bosschen van Mevr. de Barones Elie Lefebvre - Van Heneden, ter GEMEENTE MERKEM, in het VRIJBOSCH (grenzen van Langemark i Openbare Verkooping van ongeveer 5 Ha. 40 ca. Taf llieliout OP STAM (BRANDHOUT, voorbehouden voor huiselijk en landelijk gebruik, verdeeld in 6* koopen. Vergadering in de Groene Dreef, aan de Beek. Kontant geld en gewone voorwaarden. Studie van den Notaris iYlfoiit* Vanhee te Zonnebeke. O Uit der hand te koop Een gerieflijk HEERENHUIS te leper 11 plaatsen en kamers, grooten beplanten hof en serre, •pperviakte 321 vkm. Alle inlichtingen te bekomen bij den Notaris Vanhee. Te bezichtigen 's Zaterdags van 14 tot 16 uur, mits zijne schriftelijke toelating. Studie van den Notaris Erneat DeCork, Korte Thouroutstraat. 4, te Yper o Woensdag 10 Februari 1943 te 3 ure stipt namiddag, te Yper, in het Gasthof Het Zweerd Groote Markt Koning Albert. INSTEL van te YPER, Merghelynckstraat. Nr 7 groot 47 ca. Vrij van gebruik met 15 April 1943. Na te zien alle Dinsdag en Donderdag, van 2 tot 4 uur namiddag. Overslag: 24 Februari 1943 Studie van den Notaris Eriieiat I>e Cork, Korte Thouroutstraat, 4, Yper o BIJ STERFGEVAL Op Maandag 22 Februari 1943 te 2 ure zeer stipt namiddag te YPER. inde Lapierezaal D'Hondtstraat. OPENBARE VERKOOPING van Mobilaire Voorwerpen en Oudheden Zooals Schoone meubels van salon, eetplaats en slaap kamers waaronder een deel zeer oud, en verders jachtstoof, BRANDKAST, keukeng.rief en allerhande voorwerpen. Gewone voorwaarden. Kontante betaling. Tentoonstelling op Zondag 21 Februari 1943, van 10 tot 12 uur voormiddag en van 2 tot 4 uur namiddag. Studie van den Notaris Deltthaye, te Woumen. IV VRAAGT met afhankelijkheden en hof (ongeveer 5 aren), te land. Vrij Kantoor van den Notaris Vmi Eeeke, te Poperinge? OM UIT ONVERDEELDHEID TE SCHEIDEN Donderdag 11 Februari 1943 om 2 1/2 uur 's namiddags te Houthulst, Steenweg raar Jonckershove. ter herberg be woond door Albert Viaene-Tant. Ten overstaan van den heer Vrederechter van het Kanton Dixmude. Openbare Yerkoopinj; van GEMEENTE HOUTHULST - bekend ten kadaster Sectie E. nummers 6l9z en a2 met een oppervlakte van 6 «ren 03 c«., Nr 80, der Jonckershove- straat. Gebruikt door Albert Viaene-Tant, tot 3 maanden na den overslag. Na dezen verkoop MEEBELVEND1T1E van billard, ballen, stokken, herbergjafels en stoelen, bed- dens, stoven enz. Kantoor van den Notaris Deeren, te Roesbrugge Haringe. OP MAANDAG 15 FEBRUARI 1943 om 3 uur namiddag ter herberg bewoond door M. Jerome Boury, ter dorpplaats van Haringe. Openbare Yerkoopinj; van Gemeente KOESBRUOGE - HARINGE Koop 1 ter dorpplaats van HARINGE, groot 23 aren 12 ca., verdeeld in 5 loten. In pacht gehouden door M. Leopold Mouton. tot 1 Octo ber 1949, mits 400 fr. 's jaars boven de lasten. Koop 2 groot 30 aren 40 centlaren Koop 3 groot 3 5 aren 70 centlaren ln pacht gehouden door M. Jules Vandeputte. voor 3-6 of 9 jaar ingegaan den t October 1941. mits 500 fr. 's jaars boven de lasten. Studie van den Notaris Decock, Ie Nieuwkerke, Ieperstraat, 8. 8, Lombaardstraat, YPER. Op Maandag 1 Maart 1943 te 2 uur namiddag, te Poperinge, ter herberg De Kantien bij Jufvrouwen Dewickere, St Janskruisstraat. Instel met premie van STAD POPERINGE I" Koop en 1 art» 50 ca, bebouwden grond en erf, ter westzijde der Kerkhofstraat, geteekend Nr 25. Indertijd bewoond door Mevr. Wed Remi Duquesne-Scherpereel. thans onbewoond. 2" Koop en 23 aren 30 ca. bebouwden grond en zaailand, ter westzijde der Jagerstraat, geteekend Nr 1 Verpacht aan M. Theotiel Duquesne, voor gansch den duur van zijn leven, mits 150 fr. 's jaars bovenalle grond en andere belastingen, met bepaling dat de pachter het goed noch ten geheele noch ten deele mag voortverpachten zonder de schriftelijke toestemming van den verpachter Een stal letje en de afsluiting rond hel huis worden niet medever kocht. 3" Koop en 7 5 ca, bebouwden grond en ert, ter zuidzijde van 's Staatssteenweg naar Reningelst, getee kend Nr 11Zijnde sterfhuis van Vrouw Wed. Duquesne- Scherpereel. thans onbewoond. Overslag op Maandag 15 Maart 1943 zelfde uur en plaats. De huizen zijn zichtbaar den Maandag. Woensdag en Vrij dag van iedere week 's voormiddags van 9 tot 12 uur en 's namiddags van 2 u. tot 4 uur, Voor de sleutels der huize» begrepen in koopen 1 en 3 zich te wenden ten kantore van- den Notaris Van Eecke voornoemd, te Poperinge, Brugge- straat. 9 Studie van den Deurwaarder Georges l'alion Jules Capronstraat, 11, te Yper. O De Merkweerdige Verkooping van een groot aantal schoone MEUBELS en Mobilaire Voorwerpen, vnstgesteld op Woensdag 17 Februari 1943, in de groote Zaal Lapiere D'Hondtstr te Yper. znl geen plsials hebben,. Studie van Meester I*siul Flnmey, Deurwaarder. Magdaienastraat, 1, te Wervik, STAI> YV E It Y 1 li Qroote Openbare en Vrijwillige Verkooping van en Mobilaire Voorwerpen OP MAANDAG 8 FEBRUARI 1943 om I 1 s uur 's namiddags, in de groote feestzaal van 't Kapittel Ooievaarstraat, te WERVIK zal er overgegaan worden door het ambt var» Meester Paul FLAMEY, Deurwaarder, te Wervik, tot de openbare en vrijwillige verkooping van 1 - Twee zeer schoone moderne eetplaatsen, in eik en note laar, bestaande ieder uit een grooten dressoir, een buffet- argentier. 6 stoelen met panen zitting, een tafel tnel verleng- sels, en een spiegel. 2) Eene schoone eetplaats, in eik, in renaissancestijl, be staande uit buffet, tafel met verlengsels, 6 schoone stoelen, en een schouwspiegel 3) Verscheidene zeer schoone slaapkamers, in massief eik„ bestaande uit groote spiegelkas, lavabo, bed met ressortbak, en nachttafel. 4 Eene Slaapkamer, in wit lakwerk, bestaande uit spiegel kas, lavabo, bed met ressortbak. nachttafel en handdoek- staantje. 5) Eene PRACHTIGE SALONGARNITUUR in zuiver stijl Louis XIV, bestaande uit canapé twee zetels, twee stoelen (allen met zijde overtrokken - en ronde tafel met marmer blad. 6) Eene zeer groote partij Meubelen en Mobilaire Voorwerpen waaronder drie naaimachienen. merken Diamond met inlig- genden kop en twee Singer drie rijwielen, waarvan twee merken Panaine en C.L.C., met banden zoo goed als nieuw, een dressoir met marmer blad en spiegel een prachtig fono graaf merk Odeon. een waschmachien met electrischen motor, twee pianos, een radloapparaat, verscheidene stoven, eene groote bibliothetk verscheidene spiegelkassen, bedden, matrassen tafels stoelen, zetels, tapijten, schilderijen, gra vuren spiegels, schouwgarnituren en tal andere voorwerpen te lang om te melden. Tentoonstelling Op Zondag 7 Februari, gansch den dag, en op Maandag 8 Februari, dag der verkooping, van 9 tot 12u. P.S. Gezien de belangrijkheid der verkooping, zal men stipt onr I V, uur beginnen. Gewone voorwaarden en Komptante betaling. TRANSPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS OF GECAPITONNEERDE AUTOS Huis sedert lang bekend om zijn g—èe aorgeti en zijn stiptheid. EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten, enz. MATRASSEN (wol, kapok, flocon, windhaar). Levering met waarborg Matige prijzen. Druk. Dumortier, 34. Beterstraat, 34, Yper Tel. 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4