DUITSCHE LECERBERICHTEN 23c Jaar, Nr 43 Prijs 0,50 fr. Vrjjdag 12 Februari 1943 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR MET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINGSDIENST WINTERHULP IEPER Het Kwelduiveltje Zitdagen voor Oorlogsschade STAD IEPER FONDS VOOR MEESTBEGAAFDEN Aanstelling van Schepenen -VOETBAL ZONDAG 14 FEBRUARI 1943 C. S. YPER A F. C IZEGEM STAD YPER CINEMAPROCRAMMAS HET YPERSCHE Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 8T A I> IK I» K It Uitreiking der Rantsoeneeringszegels De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de periode van 26 Februati tot en met 27 Maart 1943 zal geschieden volgens de nummers der rantsoenkaarten, telkens van 8 uur 30 tot 11 uur 45 en van 14 tot 16 uur 30 's Zater dags slechts van 8 uur 30 tot 11 uur 30 Zaterdag 20 Februari's morgens voor de rantsoenkaar ten genummerd van 4110L0 tot en met 413799. Maandag 22 Februari 's Morgens voor de rantsoen- kaarten genummerd van 413800 tot en met 415799. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 415800 tot en met 417499. Dinsdag 23 Februari's Morgens voor de rantsoenkaar ten genummerd van 4175( 0 tot en met 419)99. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 419500 tot en met 421999. Woensdag 2-1 Februari 's Morgens voor de rantsoen kaarten genummerd van 422000 tot en met 423999. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 424000 tot en met 425499 Donderdag 22 Februari 's Morgens voor de rantsoen kaarten genummerd van 425500 tot en met 427499. 's Namiddags voor de ranisoenkaarten genummerd van 427500 tot en met 428999. Vrijdag 26 Februari 's Morgens voor de rantsoenkaar ten genummerd van 429000 tot en met 429099. 's Morgens en 's namiddags \oor de personen die hun zegels NIET op den vastgestelden dag kwamen afhalen. OPMERKINGEN 1) Men wordt vriendelijk doch dringend verzocht bij het afhalen der zegels de rantsoenkaarten te rangschikken per nummer 2) ledereen moet binnen het tijdperk van 20 tot en met 26 Februari 1943 zijn rantsoenzegels komen afhalen. Na 27 Februari zullen er slechts in zeer dringende gevallen nog zegels worden afgeleverd. 3) De identiteitskaart zal geëischt worden. 4 De verlofgangers uit Frankrijk of Duitschland kunnen, gedurende de periode dat de rantsoenzegeis worden uitge reikt, met een afschrijf van hun verlofbrief, zegels bekomen van 13 uur tot 13 uur 30. 's Zaterdags uitgezonderd. 5) OPGELETDe zegels worden uitgereikt van 8 u. 30 tot 11 uur 45 en van 14 uur tot 16 uur 30. Den Zaterdag van 8 uur 30 tot II uur 30. Eierbedeeling Vanaf de maand Februari 1943 zal er alle veertien dagen een bedeeling van eieren plaats hebben bij de volgende kleinhandelaars Vandenbroucke Jozef, De Haernestraat. Suftijs JulleiiKorte Meerschstraat. De volgende categorieën personen komen voor deze be deeling in aanmerking I) Kinderen beneden de vier jaren. 2 Zwangere vrouwen. 3i Teringlijders met attest \an dispensarium) De rechthebbenden bekomen alle veertien dagen, op voorlegging van de eierkaart en melkkaart, vier eieren aan den prijs van 1.80 fr. het stuk. Aanvullend rantsoen Kolen Alle verbruikers-gezinshoofden die, bij vergetelheid, zich tusschen den 4 Januari en 8 Januari 1943 niet hebben aan gemeld, ten einde een aanvullend rantsoen kolen te beko men, worden dringend verzocht en dit zonder uitstel zich te laten inschrijven ten Bureele van den Hevoorradingsdienst tusschen den 11 Februari en 18 Februari 1943. Afdeeling Propaganda O Sectie Tooneel Abonnementsprijs 1943 26 frank. Aan de Landbouwers van leper Dinsdag 16 Februari voormiddag van 9 tot 12 uur, wor den de zegels uitgereikt voor fosfaatmeststoffen. De Secretaris der N.L.V.C. C. GEERAERD. OPVOERING VAN Klucht in 3 bedrijven, door Eug. Burg en Otto Haerting op Zondag 21 Februari, om 15 uur en Maandag 2*2 Februari, om 19 uur. Prijzen der plaatsen 20, 15, 10, 8 en 5 frank. Plaatsbespreking bij O Werrebrouck, Klein Stadhuis, Greate Markt, leper. Leden van Winterhulp-Tooneel op vertoon hunner lid- kaart 1943, 50 °/0 yermlndering. o De afgevaardigde van het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw zal zitdagen houden ten einde de geteisterden te helpen bij het invullen en sa menstellen van hun dossier oorlogsschade op volgen de dagen en plaatsen Dinsdag. 16 Februari, Langemark. Woensdag. 17 Februari Poelcapelle Dinsdag. 23 Februari. Wer- vlk. Woensdag. 24 Februari, Boezinge. Vrijdag. 26 Februari. Beselare Verder eiken MAANDAG te Geluv/e en eiken DON- DBRDAG en ZATERDAG te leper. De strijd om Stalingrad is ten einde. De Sowjets pogen bij Novorossisk te ontschepen, doch hun aan land gebrachte troepen werden grootendeels vernield. Op vele plaatsen worden de nog steeds voortdurende Sow- jetaanvallen afgeslagen. Duitsche duikbooten brachten opnieuw zware verliezen toe aan de vijandelijke scheepvaart. In Tunesië hadden slechts plaatselijke gevechten plaats. Donderdag 4 Februari 1943 De strijd om Stalingrad is ten einde. Het 6 leger is onder de overmacht van den vijand bezweken Zijn offer was echter niet vergeefsch. want wekenlang heeft het den stormloop van zes Sowjet-russlsche legers gebroken en zoo de Duitsche leiding tijd en mogelijkheid gegeven voor het nemen van tegenmaatregelen, waarvan het lot van heel het Oostelijk front afhangt. In den Westelijken Kaukasus en in het Koebangebied van den Beneden- Don werden vijandelijke aanvalsbewegingen verijdeld. Aan het Donetzfront werden vijandelijke strijdkrachten door pantserformaties in de pan gehakt Tusschen Don en Boven-Donetz werden alle omsingelingspogingen der Sowjets verijdeld De slag bij het Ladogameer leidde tot een belangrijk afweersucces. In de maand Januari wer den 832 Sowjetvliegtuigen vernietigd In Tunesië werden nieuwe plaatselijke aanvallen van den vijand afgeslagen Duitsche vliegtuigen zetten de bestrijding der vijandelijke stellingen voort. 23 vijande lijke vliegtuigen werden vernield en 3 eigen toestellen gingen verloren De Britsche luchtmacht voerde over dag aanvallen uit op eenige plaatsen van het Fransch Kanaalgeb ed waarbij talrijke burgers werden gedood of gewond. Tij dens den afgeloopen nacht werd de stad Hamburg ge bombardeerd 28 Britsche toestellen werden neergehaald. Het Duitsch luchtwapen bestookte over dag oorlogsdoel einden in Zuid-Engeland en 's nachts haveninstallaties in Oost-Engeland Vrijdag 5 Februari Ladingspogingen van aanzienlijke Sowjetstri dkrach- ten in de streek van Novorossisk werden verijdeld. De aan land gebrachte bataljons werden omsingeld en gaan hun vernietiging tegemoet 19 landingsvaartuigen werden gekelderd. Hevige vijandelijke aanvallen aan de monding van den Don en aan den Koeban werden af geslagen. In het Zuidelijk gedeelte van het Donetzfront heerschte er kalmte In het gebied van den Centralen Donetz en in het Oskol frontvak duurt de groote afweer- slag voort Ten Zuiden van het Ladogameer leden de vijandelijke aanvallen opnieuw schipbreuk. In Noord-Afrika en Tunesië hadden plaatselijke ge vechten plaats. Een poging van Noord-Amerikaansche bommenwer pers. cm West-Duitschland aan te vallen, mislukte. De vijand verloor 8 viermotorige toestellen Tijdens den nacht werden zonder resultaat storingsvluchten boven West-Duitschland uitgevoerd. Zaterdag 6 Februari De bij Novorossisk gelande Sowjettroepen werden spijts hevigen tegenstand, verder samengedrongen. Nieuwe landingspogingen leden schipbreuk. In het mon- dingsgebied van dei Don. in net Donetz- en D^kol-vak zette de vijand zijn aanvallen voort. Aan den Beneden-, Don en in den sector Liwny leden deze. onder zeer zware verliezen voo- den vijand, schipbreuk Aan den Midden- Donetz en ten Westen van den Oskcl-sector zijn afwis selende aanvallen aan den gang. Nieuwe hevige aan vallen van den vijand ten Zuiden van het Ladogameer werden afgeslagen en gereedstaande troepen in de pan gehakt. Duitsche vliegtuigen kelderden in de wateren van het Hooge Noorden een vijandelijk koopvaardij schip van 5000 brt. en wierpen een ander van 6000 brt. in brand. Moermansk werd met succes gebombardeerd. In Tunesië werd een beheerschende hoogtestelling in genomen. Duitsche vliegtuigen wierpen over dag bommen van zwaar kaliber in een Britsche kustplaats. STUDIELEENINGEN 1943-44 AANVRAGEN De aanvragen om een studieleening uit het Fonds voor meestbegaafden, voor het schooljaar 1943-44 moeten vóór 15 Maart 1943 ingediend worden. De belangheb benden worden er met nadruk op gewezen, dat de aan vragen die. na dien datum, het Provinciaal Bestuur be reiken. niet in aanmerking zullen worden genomen. De aanvraag moet uitgaan van het gezinshoofd of van den persoon met de zorg over het kind belastze moet zeer nauwkeurig vermeldennaam. voornaam, beroep en juist adres van den aanvrager alsook de onderwijs inrichting waar het "kind de lessen zal volgen en het beoogde beroep. De aanvraag dient vergezeld van 1® een uittreksel, op ongezegeld papier, met de akte van geboorte van het kind 2° getuigschriften afgeleverd door de hoofden van de gedurende de laatste drie jaren bezochte onderwijs inrichtingen. Bewuste getuigschriften geven de s.udieuitslagen per vak aan en wijzen op den verstandelijken aanleg van het kind en op zijn zedelijke hoedanigheden 3° een afschrift van het gezondheidsboekje voorge schreven door het reglement op het geneeskundig schooltoezicht. Ten einde vertraging in het onderzoek van de aanvra gen te vermijden, dienen de bundels volledig te zijn. leper, den 26 Januari 1943 De Burgemeester. A. NOTEBAERT. Zondag 7 Februari De massa van de in de streek van Novorossisk gelande vijandelijke strijdkrachten is vernietigd. Zwakke over blijfselen worden op een enge ruimte samengedrongen. Duikbooten hebben uit vijandelijke convooien 16 vol- beladen transportschepen en tankschepen met in totaal 102.500 brt. alsmede 4 transportzeilschepen gekelderd. Drie andere schepen werden door torpedotreffers be schadigd In de Middellandsche Zee werd een kruiser van de Dido-klasse door een Duitsche duikboot ge kelderd. Maandag 8 Februari Aan het Kaukasus-front gevechten van plaatselijke beteekenis. Bij Novorossisk leed de vijand bloedige verliezen In het mondingsgebied van den Don, alsmede in den grooten Donetz-boog verliep de dag over het algemeen rustig Een vijandelijk regiment, dat den Do netz was overgestoken, werd in tegenaanval vernietigd Aan den Middenloop van den Donetz en ten Westen van den Oskol-sector werden de aanvallen van den tegen stander in hevige gevechten algeslagen. Vliegtuigen on dersteunden krachtig en met succes de gevechten op den grond Ten Zuiden van het Ladogameer bleven nieuwe vijandebjke aanvallen 2onder resultaat In Noord-Afrika wederzijdsche bedrijvigheid van ar tillerie en verkenningstroepen. 7 Britsche vliegtuigen werden neergeschoten. In den afgeloopen nacht werden storingsvluchten bo ven het West-Duitsch gebied uitgevoerd Aan de Fran- sche kust van den Atlantisehen Oceaan werden 3 vijan delijke bommenwerpers neergeschoten Overdag werd een Zuid-Engelsche havenstad aangevallen. Dinsdag 9 Februari In het Zuiden van het Oostelijk front nam de storm loop van den vijand in hevigheid toe De Duitsche troe pen leverden hevige afweergeveehten tegen de door braak- en omsingelingspogingen der Sowjets In West- Kaukasië werden plaatselijke aanvalsbewegingen ver ijdeld. Tegen nieuwe vijandelijke aanvallen In het mon dingsgebied van den Don zijn eigen tegenaanvallen aan den gang Aan den Beneden - Don in het geheele Dongebied en westelijk van den Oskol-sector werden de aanvallen der Bolsjevisten afgeslagen De strijd woedt voort. Ten Zuiden van het Ladogameer leed de vijand zware verliezen. Ook in Oost-Karelië werden verschei dene vijandelijke aanvallen afgeweerd. In het Libysch-Tunesisch gebied leed een vijandelijke aanval schipbreuk en een tegenaanval dwong den tegen strever tot den terugtocht. Duitsche vliegers brachten den vijand gevoelige verliezen toe. 13 vijandelijke vlieg tuigen werden neergeschoten, terwijl slechts een eigen toestel verloren ging. Verleden nacht hebben vijandelijke vliegtuigen de Zweedsche neutraliteit geschonden en het Baltisch zee gebied overvlogen. Woensdag 10 Februari De hevige afweergeveehten in het Zuidelijk gedeelte van het Oostelijk front duurden ook gister met onver minderde hevigheid voort. In den Westelijken Kaukasus werden alle vijandelijke aanvallen teruggeslagen In het gebied van den Boven-Donetz en ten Westen van het Oskol-frontvak werden de Sowjets op vele plaatsen naar het Oosten teruggeworpen. Hierbij leed de vijand uiterst zware verliezen. In het Centrale en In het Noordelijk frontvak verliep de dag over het algemeen rustig. Aan het Noord-Afrikaanscüe front slechts plaatselijke activiteit van de artillerie en van de verkenners. In het Tunesische bergland werden vijandelijke batterijen met goed gevolg door stuka's aangevallen Bij een luchtaan val op de haven van Bone troffen Duitsche vliegtuigen een groote vrachtboot en vernielden verscheidene opslag plaatsen. 16 vijandelijke vliegtuigen werden In lucht gevechten neergehaald. Tijdens den afgeloopen nacht ondernamen Britsche vliegtuigen doellooze storingsaanvallen op. West-Duitsch land. Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden gister over dag verscheidene plaatsen in Zuid- en Zuid-Oost- Engeland. Werden aangeduid om het ambt van schepen waar te nemen te Lange mark de Heer Verhalle R.. en te Staden de Heer Mijngheer G. op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat om 10 uur C. S. YPER B - S. K REN1NGELST om 13,45 uur Ingangsprijs r Match ploeg K 4 tr. Ploeg B 2 fr. Tribune I fr. opleg. FLORA Groote Markt L. B. 17 Duitsch gesproken met Willy Birgel Vrijdag, Zaterdag, om 8 u. Zondag, 2 5 en 8 uur Maandag om 8 uur MAJESTIC Rijselstraat Venus voor 't Gerecht Duitsch gesproken met Hansi Knoteck, Paul Dahlke en Hannes Stelzer Zaterdag, om 7 uur Zondag, om 2 1, 5 en 7 5 u- Maandag, om 7 A uur OUD IEPER R Colaertplaats Artistenliefde met Laura Solari Duitsch gesproken en Fosco Giachetti Zaterdag, om 71 uur Zondag, om 2 5, 5 en 7 J u Maandag, om 7 1 uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1