VOETBALKRONIEK Bij C. S. Yper Bij White Star leper Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper Gevonden en Verloren Voorwerpen Stedelijk Slachthuis van leper HANDBOOGSCHIETINGEN ALLERHANDE NIEUWS DAVIDSF0NDS - IEPER DtVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 12-2-1943 Uitslagen der Matchen van Zondag 7 Februari U Provinciaal II' Gewestelijk B. GS Brugge-C.S.Yper 17-0 S.K.Staden-S.K. Vlamertinge afg. F GIzegem RC.Harelbeke 2-1 P.CRoeselare-W.S.I«per 0-5 F G.Komen W.S.Houthulst 1-0 S.K.Reningelst-S.GMeenen 1-2 j F C.Brugge-Waregem Sp. If 5-0 F.C. KomenG.S. Yper 1-3 j Deeri-ikSp P.C.Torhout 1-0 S.C. Bizet-B.S. Poperinge 5-2 j R.S. Waregrem-StadeKortrijk 0-3 Vrij S. K. Roeselare en Vrij Weveigem Sp. W. S. Passchendale. Matchen voor Zondag 14 Februari 1943 ri« PROVINCIAAL W S Houthulst Deerlijk Sp. C S. Ypei F C. Izegem Waregem Sp. K S Waregem F C- Comlnes Weveigem Sp Stade Kortrijk C S. Brugge Vrij R C Harelbeke F. C. Torhout F. C. Brugge II' GEWESTELIJK B S K Roesela re F. C Roesela re S K Staden S C Bizet S. C Meenen F C Comines C 5 Yper S K Heningelst B S Poperinge W S Passchendale Vrij W S. leper S K Vlamertinge Klasseering II- Provinciaal Stade Kortrijk 14 13 0 t 64 15 27 R. C Harelbeke 12 7 3 2 30 13 16 W. S Houthulst 13 7 4 2 51 25 16 F. C. Comlnes 13 6 5 2 40 26 14 Weveigem Sp 12 6 5 I 32 25 13 Waregem Sp. 14 6 7 I 38 52 13 C. S. Yper II 6 5 0 31 29 12 F. C. Izegem 14 5 8 I 33 42 I l Deerlijk Sp 14 4 8 2 24 44 F. C. Torhout II 3 7 1 18 36 7 R S. Waregem 13 111 I 19 67 3 Klasseer in? IIe Gewestelijk B W. S leper 17 12 3 2 57 31 26 S. K. Vlamertinge 17 12 4 1 92 30 25 B. S. Poperinge 16 9 4 3 8» 37 21 S. C. Bizet 15 9 4 2 53 41 20 S. C Meenen 17 8 7 2 46 41 18 S K Roeselare 15 7 7 I 40 45 15 C. S. Yper 15 7 .7 1 30 40 15 W S. Passchendale 12 5 7 0 28 34 10 F. C. Roeselare 13 4 7 2 21 4* 10 S. K. Reningelst 14 4 8 2 29 44 10 S. K. Staden 11 2 7 2 16 40 6 F. C. Comines 17 3 14 0 30 85 6 C. S. Brugge 17 - C. S. Yper 0 De A-ploeg moest dus verleden speeldag op bezoek bij de reserven van C- S. Brugge, doch niet minder dan ACHT spelers van de eerste ploeg gaven belet of zonden hun kat. Zoo werd. ter elfder uur, de verplaatsing onderno men met een samenstelling die in sterkte met het C-elftal kon wedijveren. Zie hier met welke opstelling de rood-witten in lijn kwamen Dumalin C. Litière F. Dumalin M. Moniez R. Deruyter C. Cherchye E. Ferrest R., Vermeersch A.. Decrock E.. Hollebeke M.. Maes R. We mochten dus de aanwezigheid noteeren van drie titularissen, twee B-mannen en vijf elementen uit de jeugdploeg. terwijl verder délégué Moniez als elfde man moest optreden. Onder die omstandigheden valt de zware nederlaag gemakkelijk te verklaren, te meer als men weet dat de tegenstanders beschikten over krachten met naam. Noemen we maar middenvoor Danneels. die de voorgaande week nog in eere-afdeeling fungeerde, ex-back Strypteen. die thans als inside tusschen de krijtlijnen verscheen, Schotte. Bettcns. Crepain, Van Pottelberghe en andere. Over de match zelf moeten we hier niet veel uitweiden Gedurende het eerste kwartuur ging het goed en werd er niet gedoeld, daarna echter vonden de groen-zwarten de opening en bereikten ze de poos met een 6-0 voorsprong. In de tweede helft begon het duchtig te regenen en het veld was spoedig in een modderpoel herschapen. Dit gaf den genade slag en wanneer de bui voorbij was.... regende het doelen. Toen het 12-0 was veranderde de gekwetste Deruyter van plaats met C. Dumalin. doch ook dit bracht weinig aarde aan den dijk en bij bet inrukken wezen de bordjes 17-0 voor C.S.B. BESCHOUWING. We hadden ons. bij het afreizen, aan deze smade lijke nederlaag verwacht en de «pil» viel aldus niet moeilijk te slikken. Den steen moeten we thans niet werpen naar de mannen die optraden, echter wel naar deze die... het te lastig vonden om zich te verplaatsen en door allerhande redenen er voor zorgden dat ze mochten thuis blijven. Werkelijk, de liefheb berij en de toewijding is bij sommige elementen ver te zoeken Het is nochtans met deze wapens dat men het tot «iets» brengt in de voetbalwereld. Gelukkig zijn er een paar Cerclernannen die er een andere meening op nahouden In de eerste plaats kapitein E. Cherchye. die voor velen als voorbeeld mag gesteld worden. De sympathieke aanvoerder, samen met de gebroeders Dumalin en Florent Litière. redde wat er te redden viel. Dat het Cerclebestuur dit. in dachtig weze Eindelijk kunnen we nog vermelden, dat Roger Maes, de jeugdige linksbuiten, flink zijn streng trok. Zondag a.s. is F.C.Izegem te gast en ofschoon talrijke C.S.Y.-ers sedert weken aan geen wedstrijden meer hebben deelgenomen, verwachten we ons aan een rood-witte zegepraal. Dat zij die vorigen Zondag niet speelden be wijzen. met een overtuigende overwinning, dat ze betreuren, hetgeen in ver band met de ontmoeting bij C. S. Brugge voorviel R. Reserven van F. C. Komen 1 -- C. S. Yprois 3 Traden op Dewulf Roger Vandamme Eraile Maillard Simon Heyte Maurice Doolaeghe Charles Blootacker Willy Dechiever F. Woets A. Martin P. Deplancke A. Alleman L. De kansen van de B om de finale te betwisten zijn merkelijk vergroot, daar F. C. Komen met 3-1 ingemaakt werd. De wedstrijd had een normaal verloop met veel middenvekispel. doch met Cercle het gevaarlijkst vóór doel. Niet minder dan 9 hoekschoppen vielen ons te beurt, tegen 4 voor Komen. Na een doelpunt in ons nadeel, niet goedgekeurd door den scheidsrechter, bereikten wij de rust met 1-1 stand. Na de malt voerde onze B het hooge woord, de klas van de drie spelers uit de A-ploeg. Déplaocke, Doolaeghe en Woets, liet zich duidelijk zien. Nog tweemaal vonden ze den weg der netten. Even vóór het einde deed er zien een aardig geval voor. Er werd een hands gefloten tegen Blootacker. inplaats dat een speler van Komen den bal trapte, was het A. Deplancke die zich met deze taak gelastte. Zijn verre voorzet belandde bij de voorlinie van Komen, er ontstond een schermutseling die voor gevolg had dat de bal in het net van Dewulf verdween. De spelers van Cercle deden spelleider Lampe opmerken dat niet een speler van Komen dien schot ge nomen had. doch wel een van leper. De scheidsrechter kwam op zijne beslis sing terug en keurde ten onrechte het doel af. Zonder verdere verwikkelingen bereikten wij het einde met een verdiende 3"1 overwinning voor de mannen van kapitein Maillard. De doelpunten werden gemaakt door P. Martin, A. Deplancke en L. Alleman. Zondagvoormiddag gaat het op het plein van de Augustinestraat tegen de eerste ploeg van Reningelst. Niettegenstaande er waarschijnlijk met een gewijzigde ploeg zal worden opgetreden, voorzie ik toch een nipte overwinning. A.F. F. C Roeselare B - White Star leper A 0-5 Kapitein Dedeurwaerder wint den toss. en plaatst zijn tegenstrevers in het nadeel van den wind. Het veld ligt in een zeer goeden staat. De lokalen brengen den bal aan het rollen, maar algauw neemt White Star over en gaat den lokalen doelwachter bezoeken, die zich eervol uit den slag trok. Scho ten van Tresy J.. Ketels en Vierstraete kenden geen geluk. Zoo brak de rust aan met blanken stand 0-0. wanneer White Star op zijn minst drie doel punten verdiende. Na de malt zou het anders gaan. en gaf White Star aan de bezochten een voetballesje. De halflijn met als grooten uitblinker onzen middenhalf. stuwde steeds onze voorhoede ten aanval, toch moest men tot aan de 15e minuut wachten alvorens een schot van J. Vierstraete geen genade kende. Van dan af. naarmate de wedstrijd vorderde, speelde onze ploeg een zeer voortreffelijk spel. Aan de 21e minuut liep A. Cnockaert langs zijn lijntje er van door. zond gepast ia en J. Tresy had geen moeite om Nr 2 aan te teekenen. White Star bleef steeds ten aanval en onze keeper kreeg zelden een bal te verwerken. Aan de 27e minuut geeft Alleman een verre voorzet aan Ketels die gehaakt wordt in de gevaarlijke zone. z'n bal doorzendt aan J. Tresy die eveneens ge haakt wordt waarna de scheidsrechter eindelijk strafschop toekende aan de 29e min. kalmpjes door onzen Jef in doel omgezet. Daarbij echter blijft het niet. want Roeselare voert enkele aanvallen uit. toen plots A. Cnockaert den bal terug toegespeeld krijgt, hem onmiddellijk doorzendt naar het midden en Je- room was er als de kippen bij en de bordjes wijzen 4-0. Nog is White Star niet verzadigd, want even later wordt onze linkervleugel terug aan het werk gesteld, geeft een gemeten pas naar het midden en Jeroom. steeds hij. besluit met nummer 5. Na nog wat middenveldspel komt het einde met een ruim schoots verdiende zege voor White Star. W. S. leper B 2 S. K Vlamertinge B 2 Het talrijke publiek zal Zondag 1.1.. ver van tevreden, het terrein aan den Bruggesteenweg verlaten hebben. Het was nu inderdaad geen spel dat mocht verwacht worden van de twee eerst geklasseerden in de reeks. Ter verontschuldiging echter dient aangestipt, dat beide ploegen er zeer verminkt optraden, zoodat hier niet de opstellingen tegenover elkander stonden, die weieens verbluffende uitslagen mochten behalen. Dit was althans vast het geval voor leper, die met niet minder dan 4 scholieren moest optreden. De afwezige titularissen, die ons trouwens ver wittigd hadden, treft geen verwijt, daar zij allen ernstige redenen hadden voor hunne onthouding. Over den wedstrijd zelf valt er niet veel te zeggen. De verdedigingen waren de voorlijn meestal den baas en de 2-2 uitslag zal beide ploegen bevredigd hebben. Nu dit kampioenschap van de baan is. past het onze B ploeg van harte geluk te wenschen om het veroveren van den titel. Een speciaal woordie aan onzen kapitein Roger Liefhooghe. die onze bewondering verdient voor de manier waarop hij zijn mannen aangemoedigd heeft en ter overwinning wist te leiden. Zonder veel beslag was hij het voorbeeld van sportiviteit en clubliefde. Wij weten wel dat uw eenige wensch. het kampioenschap te eindigen met het maximum der punten, kon bereikt worden, indien de ploeg gaaf en onge schonden kon blijven. De tijdsomstandigheden hebben er anders over beslist en wij weten U dan ook dank voor de manier, waarop gij met uwe overige titularissen, het einde van uwe beproeving hebt trachten het hoofd te bieden. Llwe ploeg van over 2 maanden heeft ons bestuur geleerd dat wij over flinke reserven beschikken. Wij hopen voor U, ons allen en onze supporters, nog meer dit flink ploegje aan den slag tc mogen zien. Heil onze B ploeg I Uitslagen der matchen van Zondag 7-2-43 Lerste Afdeeling B. Reserve Reeks C SintJuliaan-BrielenSp. 3-8 S.C. Bizet- B.S.Kemmel 7-0 Tweede Afdeeling Vriendönwedstrijden S.K.Nieuwkerke-B.S.Kemmel 3-3 E.Westvleteren-E.Boezinge 5-4 V.J.Dikkebusch-R.S.Loker gesch. S.K.Zillebeke-Beselare afg. Bijzondere Reserve Reeks Union Abeele-Godewaersvelde 30 B.S.Poptr,n9e-S.C.B,2« ge.ch. W.S.ProvenII Stavefe 3-3 W.S.ieper-S.K. Vlamertinge 2-2 Matchen voor Zondag 14 Februari 1943 Tweede Afdeeling Vriendeawedstrijden V.J.Dikkeb.-B.S.Keramel(vanlO-l) S.K.StJuliaan-S.C.Zonnebeke R.S.Loker-G.S.Voormezeele(van3-l) S.K.Haringe-F.C.Roesbrugge Bijzondere Reserve E.Boezinge-E.Westvleteren B S.Poperinge-C.S.Yptr(van20-12) C.S.Langcmark-S.K.Zilfebekc Reserve C W.S.Proven-Hondschoote B.S.Kemrael-V.J.Dikkeb.(vanlO-l) KLASSEERINGEN Eerste Afdeeling B Bijzondere Reserve Reeks F. C. Zantv. 12 9 1 2 65 15 20 Brielen Sp. 12 7 4 1 44 27 15 E. Boezinge 12 7 50 68 37 14, Pr.Langemark 12 6 5 1 41 33 13 C-S. Langera. 12 5 6 1 41 40 11 S. K. Zillebeke 12 5 6 1 32 41 11 S. K. St Jul. 12 0 12 0 12 110 0 ♦Tweede Afdeeling W.s. Ten Br. 13 11 2 0 72 20 22 W. S. leper 12 10 1 1 59 20 21 S. K. Vlamcrt. 12 5 3 4 54 24 14 C. S. Yper 11 4 4 3 38 48 11 F.C. Comines 12 3 6 3 25 40 9 S. K. Rening. 11 3 6 2 29 49 8 S. C. Bizet 10 3 5 2 20 30 8 B.S. Poperinge 10 3 6 1 23 37 7 Reserve Reeks C. Houthem Sp. 12 9 21 52 15 19 B. S. Kemmel 12 6 4 2 51 33 14 S. K. Nieuwk. 13 6 5 2 48 37 14 F.C.Westout. 13 6 6 1 44 35 13 V. J. Dikkeb. 11 5 5 1 36 33 11 G.S.Voormez. 13 2 10 1 25 66 5 R. S- Loker 11 0 11 0 10 99 0 S. C. Bizet 12 10 1 1 46 9 21 S. K. Rening. 11 7 1 3 26 6 17 F.C.Westout. 11 7 4 0 20 25 14 S. K. Nieuwk. 10 5 5 0 25 19 10 B. S. Kemmel 9 2 6 1 8 24 5 V. J. Dikkeb. 10 1 7 2 5 18 4 G.S. Voormez. 11 1 8 2 9 38 4 Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden. Donderdag 4 Februari, door M. Faes Georges. Meenen- straat. een paar sajetten handschoenen en 1 paar sajetten wanten. Vrijdag 5. door M. Dequeker Gerard. Dixmudestraat. een rozenkrans. Door M. Ossieur Michel, Basculestraat, een sajetten handschoen. Door een politieagent, een matrak. Zondag 7. door Mw Vandamme. Aardestraat. een klein handzakje een kerkboekje bevattende. Maandag 8. door M. Vandecandelaere Jules. Veemarkt, een rijwielplaat nummer 402639- Woensdag 10. door M. Hallewyn Louis. Rijselsteenweg, een lederen geld beugel eenig kleingeld inhoudende. Donderdag 11. door M. Duprez Henri. Poperingestraat. een paar lederen handschoenen. Door Me Delbecque Rachel. Stuersstraat. een zwart kapje. Verloren Donderdag 4 Februari, door Me Buyse Irene. Dickebusch- steenweg. een sajetten wante. Vrijdag 5, door M. Baillievic Charles-Louis. Zonnebekesteenweg. zijne rantsoeneeringskaart voor niet-eetbare produkten. Door Me Vanden- bussche Blanche. Rijselstraat, hare eenzelvigheidskaart. Door M. Pyck Jules. Tegelstraat, zijne eenzelvigheidskaart. Door Me Masselis Yvonne. Basculestraat, hare eenzelvigheidskaart. Door M. Deruyter Cyrille. Haig- laan. zijne eenzelvigheidskaart. Door Me Vanhaste Julia, Basculestraat, een geldbeugel inhoudende een som geld en 5 vischzegels. Zaterdag 6. door Me Bruneel Jeannette. Kalfvaart. twee voorraadzakken inhoudende elk een drinkflesch. Door M. De Laye Roger. Veemarkt, zijne eenzelvigheidskaart. Door M. Gesquiere Sylveer. Potyze. zijne eenzelvig heidskaart. Door M. Martin Charles. Statiestraat, zijne eenzelvigheidskaart en 30 broodzegels. Door Me Duprez Gabrielle. Veemarkt, een rantsoenee ringskaart voor niet-eetbare produkten. Door M. Vandermeersch Roger. D'Hondtstraat, een donkerblauwe manshoed. Door Me Lambelin Jeanne, van Poperinge. haar brieventasch inhoudende een nogal belangrijke som geld. Zondag 7. door M. Holvoet Aloïs. Lange Thouroutstraat, een bleek-bruine lederen handtasch. inhoudende een paar handschoenen, sjerp en vier eenzel- vigheidskaarten. Maandag 8, door M. Vermeersch Achiel, Maarschalk Haiglaan. zijne rantsoeneeringskaart. kleederkaart, zeepkaart. een aantal zegels, alsmede de rantsoeneeringskaart van Rosselle Emile. Door M. Saesen Albert, de Stuersstraat. zijne eenzelvigheidskaart. Door M. Desmadryl André. Pan- nenhuisstraat. een bruin lederen brieventasch inhoudende een som geld, eenzel vigheidskaart. kwijtschrift van rijwielplaat en enkele foto's. Door M. Ste vens Omer. Vandenpeereboomplaats. zijne eenzelvigheidskaart. Door M. Verhaeghe Maurice, Zonnebekesteenweg. een bruin lederen brieventasch be vattende een kleine som geld, eenzelvigheidskaart en drie dienstkaarten van boerenwacht. Door M. Croës Martha. St Jacobstraat. een nikkelen arm bandje. Door Mej. Banckaert Denise. Rijselstraat. een gouden armband.— Door M. Pyck Henri. Tegelstraat, zijne provigciale taksplaat. Door M. Van Maele Marcellina. Ligywijk, een bruin lederen geldbeugel inhoudende een som geld. een aantal rantsoenzegels en bewijs van taksplaat. Dinsdag 9, door M. Vierstraete René, Rijselstraat, een bruin lederen brie ventasch inhoudende een som van 555 fr.. 130 postzegels van 10 cent., eenzel vigheidskaart en nog andere papieren. Door M. Slosse Albert. Vandenpee reboomplaats. zijne eenzelvigheidskaart en ontslagingsbewijs van 't leger. Door Mej. Six Nora. Pennestraat. hare eenzelvigheidskaart. Door Mej. Mion Jacqueline. De Montstraat, een armband. Woensdag 10. door M. Gythiel Albin. van Poperinge. een bruin lederen handschoen. Door M. Knockaert Ernest. Bruggesteenweg. een bruin lede ren brieventasch inhoudende 600 fr., eenzelvigheidskaart en foto's. Belooning voor den vinder. Door M. Vereecke Theophiel. Elverdingestraat, een kolenkaart. Door M. Vanoverschelde Daniel. Rijselstraat. zijne eenzelvig heidskaart. Door M. Doolaeghe Agnes, D'Hondtstraat. een armband. Donderdag 11, door M. Riem Lucien. Rijselstraat, zijne eenzelvigheidskaart. Door M. Beun André. Dikkebuschsteenweg. zijne eenzelvigheidskaart. -- MAAND JANUARI 1943 Geslacht 39 stieren 4 ossen 73 vaarzen 70 koeien 101 kalveren 15 schapen 24 varkens 8 geiten 7 paarden. Totaal 341 dieren. LIGGENDE PERS Zondag 14 Februari 1943 Om 14 uur: VLAMERTINGE, bij M. Marquis, Statiestraat Oppervogel 80 frank; Twee zijdvogels, elk 40 fr Twee kallen, elk 25 fr. Kleine vogels 15 fr. Inleg 20 fr. Zooweel vogels als schutters. Na aftrek der onkosten wordt al het geld verschoten. Zondag 21 Fabraari 1943 YPER Willem-Teil. In de Zon. -ov iè Yper. Diefstal met inbraak In den nacht van Vrijdag op Zater dag zijn dieven binnengedrongen in het pakhuis van Beun Cyrille. Capucic- nenstraat. en hebben er een zak gevuld met roode kooien gestolen. Van een daar staande bakflets hebben zij eveneens het achterwiel afgedaan en mede genomen. terwijl zij in hun poging, om ook nog de beide zij wielen der bakfiets los te krijgen, nict'gelukt zijn. Klacht werd ingediend bij de politie, die een onderzoek instelde. Rijwiel gestolen Zaterdag avond, omstreeks 6 u. 30. plaatste Depuydt Michel, brouwer te Wytschaete. zijn rijwiel tegen den gevel van het Hotel Excelsior alhier. Eenigen tijd later echter, toen hij terug buiten kwam. stelde hij de verdwijning van zijn fiets vast. Nog een velo ontvreemd, doch teruggevonden Zaterdag laatst, rond 17 u.. plaatste Declercq Raymond, wonende Basculestraat, zijn velo aan den gevel van den vischwinkel uitgebaat door Clabau. in de Dixmudestraat, alwaar hij een boodschap moest doen. Toen hij weinige stonden nadien weer buiten kwam. was zijn velo reeds verdwenen. Dienzelfden avond echter, om streeks 8 u. 30. bemerkte Catry Renê. herbergier. Dixmudesteenweg. dat er een verlaten rijwiel aan den voorgevel zijner herberg stond, en daar hij den eigenaarervan niet kende bracht hij de fiets naar het politiebureel. waar men dadelijk vaststelde dat het de gestolen velo van voornoemden Declercq was. Deze laatste werd dan ook terug in 't bezit van zijn velo gesteld. Ook nog «un ander gestolen rijwiel ontdekt. In December 11. werd, zooals wij het toentertijde gemeld hebben, aan het huis Decrock. Oude Veurnestraat. een rijwiel ontvreemd ten nadeele van Verleure Louis. Nu Zaterdag laatst bemerkte de zoon Decrock aan een herberg nabij de Kaai een rijwiel waarvan het kader naar zijne meening veel gelijkenis vertoonde met dit van de vroeger gestolen fiets van Verleure. Hij ging dan ook zijne ver moedens mededeelen aan de politie die dadelijk een onderzoex instelde, het welk uitwees dat hij zich niet bedrogen had. De persoon, die in 't bezit gevon den werd van de flets, een zekere N. J., bakker te Yper. moest inderdaad be kennen dat hij de velo van Verleure gestolen had en ze. om haar onkennelijk te maken, van andere wielen voorzien had. In afwachting dat de Rechtbank bepalen zal wat er hem hiervoor te wachten staat, werd de velodief aange houden en in het gevang te Kortrijk opgesloten. Zonnebeke Indrukwekkende begrafenis Dinsdag had alhier de indrukwekkende begrafenis plaats van den 25 jarigen Theophile Vanlierde, brigadier der Rijkswacht van de Brusselsche mobiele brigade, die in den avond van 4 Februari met nog twee andere collega's door gewetenlooze wielrijders te Moorslede doodgeschoten werd. De zeer ruime kerk was te klein om de toegestroomde menigte te kunnen bevatten. Aan het ten offeren gaan scheen er geen einde te komen. Theophile werd door een groep collega's ten grave gedragen. Kronen vanwege het hoofdbestuur der Controlediensten, der bri gades van Brussel, der gewestelijke brigades, der Rijkswacht van Zonnebeke. enz., bedekten den openstaanden grafkelder. Droevige tooneelen speelden zich af op den doodenakker. Het viel de ouders, die hun eenigen zoon, een voor beeld van deugdzaamheid en onderwerping, zoo fataal verloren, te sterk als mede voor de verloofde die de schoone droomen van een nakend huwelijk en echtelijk geluk zoo plots moest verijdeld zien. Om wille van het gure weder koude en sneeuw werd de voorgenomen lijkrede, reeds door een officier te Moorslede uitgesproken, hier afgelast. Dat Theophile in vrede ruste Dieven ontmaskerd Verleden week meldden wij den diefstal van 300 kg. broodgraan bij den landbouwer Deceuninck Henri. Thans is men erin gelukt de dieven te ontmaskeren. Het ziin drie kerels uit de buurt, namelijk Degr. A.. Lew. A. en zekere Cas.. allen wonende op den West hoek. GEMEENTE MOORSLEDE Drie geudarmen door smokkelaars laffelijk neergeschoten. Verleden week Donderdag, rond 20 u. 45. gebeurde er langs den weg naar Dadizeele een ongehoorden aanslag, waarbij drie gendarmen der vliegende brigade laffelijk doodgeschoten werden, namelijk de 27 jarige wachcmeester Vandezande R.. van Hasselt, de brigadier Van Lierde Theo. 26 jaar, van Zonnebeke. en Daniel Albert. 24 jaar. van Leuven. Deze drie rijkswachters bevonden zich. samen met een ander collega, in hinderlaag langs voornoemden weg. en hoorden op zeker oogenblik fiet sers afkomen die zonder licht reden. Zij riepen deze toe te stoppen, doch als eenig antwoord werden verscheidene revolverschoten op hen gelost. De twee eerstgenoemden. die in volle borst getroffen werden, bleven op den slag dood, terwijl de derde, die door twee kogels in den buik en aan den linkerpols getroffen was, een tiental minuten later overleed. De vierde rijkswachter, wachtmeester Paridon, 25 jaar oud, was met zijn moto een der vluchtende smokkelaars achterna gereden, doch van zoodra hij de revolverschoten hoorde, keerde hij terug om zijne makkers hulp te bieden. Hierop keerde ook de vluchtende wielrijder terug en loste tot driemaal toe zijn revolver af in de richting van den gendarm. De kogels troffen gelukkiglijk hun doel n«et en kwamen in het zijspan der motorfiets terecht. Hierop namen de wielrijders de vlucht en tot heden toe, alhoewel een streng onderzoek dadelijk geopend werd. is men er nog niet in geslaagd de daders van dezen laffen moordaanslag te ontdekken. Het parket van Kortrijk stapte Vrijdag namid dag ter plaatse af. De plechtige lijkdienst der slachtoffers werd Dinsdag morgen, te 9 u.. in de kerk te Moorslede opgedragen, waarna de lijken naar hunne respectievelijke woonplaats overgebracht werden. Mededeelingen 1) Op Maandag 15 Februari e. k.. om 20 uur. gaat de 3e Keur voordracht door. ZE. P. Dr. C. VAN GESTEL. O. P. Professor aan de Universiteit te Leuven, komt voor onze afdeeling spreken over Bedrijfsorganisatie in Portugal De naam van Z. E. P. Van Gestel, wiens groote. geleerdheid en machtig redenaarstalent we gedurende het voorbije jaar reeds hebben kunnen bewon deren. staat er voor borg dat het opnieuw 'n hoogst interessante avond zal zijn. Het bestuur van het Davidsfonds noodigt hierbij dan iedereen uit, vooral de Iepersche intellectueelen. om deze voordracht bij te wonen. 2) Het laatste boek van de reeksen A, B en C werd reeds aan huize besteld samen met Belleman Nr 4. Dit nummer geeft alle nuttige inlichtingen over de boeken van 1943 en bevat een keuzekaart die best zonder uitstel op het aan geduide adres wordt ingezonden. De bijdragen voor 1943 zijn ongeveer dezelfde als die voor 1942 lidmaatschap plus vier boeken van de volksreeks 25.00 fr. keurboeken, jeugdboeken en muziekuitgaaf 18.00 fr. de toeslagboeken 6.50 fr. Al de boeken der volksreeks kunnen gebonden verkregen worden mits een toeslag van 4,50 fr. per deel. We herinneren aan onze leden dat. bij gebrek aan keuze, hun de genum merde boeken A (1.2.3:4.) zullen besteld worden. Bij de keuze dient rekefiing gehouden dat boek Nr 1 niet kan vervangen worden en aan alle leden wordt besteld dat 2 alleen door B of C kan vervangen worden 3 door D en 4 door E of F. Waar deze regel niet wordt in acht genomen, schrijven wij het genummerd boek op. Duidelijke invulling van de keuzekaart is ten zeerste gewenscht, nauwkeu rig schrappen wat niet gewenscht wordt. Al de keuzekaarten moeten vóór 22 Februari binnen zijn. Binnenkort zal overgegaan worden tot het innen der bijdrage voor 1943 onze leden gelieven het geld gereed te leggen. 3) Nieuwe leden kunnen zich aangeven hetzij bijAlbert Dehem. advocaat, Diksmuidestraat, 32. te leper. Sekretaris der afdeeling. hetzij bij Felix Verbeke, bediende, Eigen Heerdstraat. 5, te leper. Keuzekaarten kunnen insgelijks op deze adressen bekomen worden. Aan leden die nieuwe leden aanwerven worden premieboeken gegeven overeenkomstig een lijst die binnenkort aan al de leden zal meegedeeld worden HET BESTUUR. CHl Het is dus beslist dat Walter RUMMEL Zondag e. k-, 14" dezer, te 15 uur namiddag, in den Stads schouwburg. een klavierrecital met werken van Chopin. Liszt en Schumann, ten gehoore brengt Deze eenige gelegenheid die onze stadsgenooten geboden wordt, en deze eenige gebeurtenis op kunstgebied, te leper een Meester met wereldfaam te mogen aanhooren. zal door alle muziekliefhebbers en kunstminnenden gewaardeerd en gegrepen worden De prijzen van de kaarten werden ten gunstigste ge steld. ten einde iedereen de gelegenheid te geven Walter RUMMEL te hooren. 50 30 20 15 en 10 frank en deze kunnen nog vóór de vertooning, ten eir.de zeker en vast plaats te hebben, op het sekretariaat. Deken Delaerestraat. 3, (bij het Koningin Astridpark) worden afgehaald Leden der DeVlag genieten van rangverschuiving en ouders en kinderen van arbeiders in Duitschland beta len halve prijs Alle reductiekaarten moeten echter op het sekretariaat worden afgehaald, daar aan de kassa van den schouwburg geen verminderingen zullen wor den toegestaan Te 20 uur in de kinozaal Flora wordt op Woens dag 17/2/43 de prachtige Alm Pour le Mérite afge rold De fiLm is een epos uit het vliegwezen Er mag niet uit het oog worden verloren, dat het V OLKSTOONEEL op 28/2/43 in den Stadsschouw burg het werk POLITIEK DER LIEFDEopvoert Het stuk werd geschreven door Renaat Maes die naam maakte met het stuk Als de bruine Aarde

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2