Kleine Aankondigingen BEDANKINGEN STERFGEVAL Z1ELM1§§FN St Jozef's Kerk der Carmelieten, leper Burgerlijke Stand van leper Toegelaten Taxis Keuringen en Prijskampen voor Stieren UITTREKSEL VAN VONNIS —O Mevrouw Francois Van Steenkiste-Duthoit. hare kin der* en kleinkinders Mijnheer en Mevrouw Georges Clarys-Duthoit. hunne kinders en kleinzoon Mijnheer en Mevrouw Victor Duthoit-Boterdaele en hunne kinders De kinders. kleinkinders en achterkleinkinders van wijlen Mijnheer en Mevrouw Emile Verbeke-Duthoit De kinders en kleinzoon van wijlen Mijnheer en Me vrouw Camille Duthoit-Coppin De familiën Duthoit en De Duytschaever. in de onmogelijkheid allen rechtstreeks te treffen, bie den. langs dezen weg. aan alle vrienden en kennissen hun hartelijksten dank voor de blijken van deelneming hen betuigd tijdens het afsterven van Jufvrouw Odile-Céline DUTHOIT hunne teergeliefde zuster, schoonzuster, tante, groot tante en nicht, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Elverdinghestraat, 74. o Heer Jules Cottegnie, kinders en kleinkinders. danken, langs dezen weg. de vrienden en kennissen voor de blijken van deelneming hen betuigd tijdens het af sterven van Vrouw Jules COTTEGNIE geboren ELisa Vermote en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (4373) Mijnheer Arthur Brabandts Mevrouw Weduwe Arthur Claeys-Baeyen Mijnheer en Mevrouw Hector Baeyen-Percque Mijnheer Gustave Coffyn-Baeyen Mcjuffer Victoire Baeyen Mevrouw Richard Simoens-Deseyn, Weduwe in eerste huwelijk van wijlen Heer Felix Baeyen Mijnheer en Mevrouw Albeit Brabandts-Lust Mijnheer en Mevrouw Valere Brabandts-van Riet Mijnheer Felix Baeyen Mijnheer Michel Notebaert Mijnheer Albert Baeyen Mejuffer Thérèse CofFyn Mejuffers Georgette en Jenny Brabandts Mijnheer Michel Brabandts. melden met droefheid het afsterven van hunne teerbeminde echtgenoote. zuster, schoonzuster, tante en meter Vrouw Arthur URABAADTS geboren Ma rguorfle'Chnrlotte BilEYEK te Yper. den 6 Januari 1890. en aldaar godvruchtig overleden, den 10 Fe bruari 1943. De Lijkdienst, gevolgd van de Te raard beste Hing, zal plaats hebben in de parochiale kerk van St-Pieters te Yper. op Zaterdag 13 Februari 1943, te 9 uur. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ont vangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Yper. Lombaardstraat, 33. o Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 14 FEBRUARI, om 8-30 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Georges GARREYN geboren Madeleine Soete Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 14 FEBRUARI, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Juf. Agnes DECROCK dochter van Heer Elie en Vrouw Irma Bauw. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 14 FEBRUARI, om 9.30 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten. tot zielelafenis van Heer Maurice BLOOTACKER en overleden schoonouders. Korte Thouroutstraat. (4358) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen wordert op ZONDAG 14 FEBRUARI, om 10 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Anloine KOOLS en zoon Armand. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 14 FEBRUARI, om 10 uur, in de kerk der E. P. Capucienen, tot zielelafenis van Vrouw Weduwe Jules DEPUYDT geboren Leonie Delaere. (4367) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de (ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 14 FEBRUARI, om 1130 uur, in St Maartens- katihedraal. tot zielelafenis van Heer en Vrouw Jules PLATEVOET en dochter Agnes. (4368) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de "ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 FEBRUARI, om 8 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Vrouw Marcel PAYEN geboren Martha DeforOhe. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 FEBRUARI, om 8 30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Suzanne CASTELEIN echtgenoote van Heer Valere Leroy. (4376) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 FEBRUARI, om 8 30 uur, In St Maartens- fca foedraal, tot zielelafenis van Vrouw Emma NOPPE echtgenoote van Heer Henri Dequecker Diximffdesteenweg. 4. (4371) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 FEBRUARI, om 9 uur, in St Niklaaskerk. tot zielelafenis van Heer Henri CARREIN echtgenoot van Vrouw Emma Pinet en kleindochter Ivonne HENSMANS. (4394) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 21 FEBRUARI, om 1130 uur, in St Maartens- Jcaiihedraal. tot zielelafenis van Heer Charles VANASSCHE echtgenoot van Vrouw Marie Warlop (4372) ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. VANWALLEGHEM, Statiestraat is alleen open op Zondag 14 Februari HET YPERSCHE 12-2-1943 9 WOENSDAGEN TER EERE VAN DEN H. JOZEF Woensdag 17 Februari Te 6 u uitstejjing van 't Allerheiligste tot 8 u. 30 Te 7 u. 30. communiemis met offerande en zegen ter intentie van een der wijken van de stad. 's Avonds te 5 u., rozenkrans, sermoen over JOZEF, DE GETROUWE EN STERKE, door den E. P. IDESBALDUS. Aanbevelingen, oefenin gen. lofzang en zegen. van den 4 tot ded 11 Februari 1943. Geboorten Malfait Gilberte, Recollettenpoort, 5, Maar schalk Haiglaan, 73. Deconinck André, Kanonweg, 17. Pattyn Werner, Recollettenpoort, 5, Hoornwerk, 84. Dupont Jean-Marie, Recollettenpoort, 5, Patteelstraat, 20. Dubois Liliane, Recollettenpoort, 5. Maarschalk Haiglaan, 156. Molein Reml, Statiestraat, 41. Monfourny Marie- Therese, Recollettenpoort. 5. Wateringstraat, 1. Vanpe teghem Brigitte. Recollettenpoort 5, van Wijtschate Dewilde Elly, Recollettenpoort, 5. St Jacobstraat, 49 Huwelijken Geeraerd Camille, bediende, te leper en Decruydt Blanche, dienstmeid, te leper. Laroye Henri, aardewerker, te leper en Camerlynck Madeleine, huishoud ster, te Blaringhem Overlijdens Ollevier Irma, huishoudster, 55 jaar, eehtgt. Logier Hec tor, Meenensteenweg, 145. Derycke Noël scholier, 5 j. van Poperinge. De Roo Victor, z. b., 69 jaar, wed. Coul- lelt Marie, Meenensteenweg, 150. Vandelanoitte Armand, rentenier, 66 jaar, echtg. Mariage Aline, Rijselstraat, 48. Dewaele Flavie, huishoudster, 59 jaar, wed. Houtman Hen- ricus, van Vinkem. Baeyen Marguerite, z. b 53 jaar, echtg Brabandts Arthur, Lombaardstraat, 33. Vanden- ameele Adrienna, huishoudster. 44 jaar. echtg Devos Cyriel, Dikkebuschsteenweg, 241. Vallaeys Emilie, z. b., 71 j., echtg. Delobel Jules van Elverdinge. Huwelijksbeloften Gerard Declercq, bakker, te Elver dinge, en Germaine Deweerdt z. b., te leper. Jozef Van Herck, bediende, te Esschen, en Denise Gryson, z. b., te leper. Gaston Arfeuille, verzekeraar, en Anne Laton, z.b., beiden te leper Maurice Noyelle, politieagent, en Denise Van Neer, z. b., beiden te leper Emilius Vanspranghe, z. b., en Eudoxia Dumolein, huishoudster, betden te leper. Van Maandajf morgen 15 Februari tot Zondag avond 21 Februari 1943 inbegrepen Gaston VAN DER MEERSCH. Seminariestraat Arthur PATTYN. Fochlaan. Jan KOOYMAN. Dixmudestraat. Instituut, voor Gas-Benzine en Diesel motoren Officieel aangenomen door de Touring-Club België Binnen kort (begin Februari), aanvang van Autoleergang - Theoretische Praktische lessen - Rijlessen Geldig diploma en rijbrevet einde studie. Eenige gelegenheid. Inlichtingen-Inschrijvingen R, MAILLARD Elverdingestraat, 87, YPER- Terugbetaling van de niet ontvangen lessen in geval van opeisehing. (4316) Genteenle Laugemark BEYOORRADIAGüiDIENST Kolen Alle gezinshoofden houders van een controlekaart Nr 30 dienen zich met hun gestempelde gele kaarten aan te bieden op den bevoorradingsdienst, ten einde hun inschrijving bij een kolenhandelaar te bekomen op de hier navolgende dagen en uren. Op Maandag 15 Februari 1943 Van 9 tot 10 uur Inschrijvingen bij Noliet Victor. Parmentier Alberic. Van 10 tot 11 uur Inschrijvingen bij Verhelst Marin. Boussemaere Jules- Van 11 tot 12 uur Inschrijvingen bij Mylleville Gerard, Teetaert Edmond. Van 2 tot 3 uur Inschrijvingen bij Vanelslande Arthur. Seynhaeve Gerard. Van 3 tot 4 uur Inschrijvingen bij Vanelslande Leon. Viaene Cyriel. Van 4 tot 5 uur Inschrijvingen bij Dewilde Kamiel, Ryckebosch Jules. Op Dinsdag 16 Februari 1943: Van 9 tot 10 uur Inschrijvingen bij Houttekier Leopold. Ghyselen Leon. Van 10 tot 11 uur: Inschrijvingen bij Vermeulen Jules, handelaars van vreemde gemeenten. Van 11 tot-12 uur: Ingeschrevenen bij Winterhulp. BEMERK WEL -1. Alle gezinshoofden, dus ook die niet van kolenhan delaar zullen veranderen, moeten zich aanbieden om ingeschreven te worden, 2. De kaart van gezinshoofd en de gele kaarten van al de leden van het gezin moeten voorgelegd worden. 3. Terzelfdertijde zal ook aan de gezinshoofden, die zich destijds hebben laten inschrijven voor het bekomen der bijzondere kolenrantsoenen (kinde ren beneden de 6 jaar 6 kinderen beneden de 18 jaar Ouderlingen van meer dan 75 jaar) hun bon afgeleverd worden. 4. De kolenbons voor de behoefte van de keuken zullen later uitgegeven worden. Dit zal het voorwerp uitmaken van een later bericht. De bestendige deputatie van West-Vlaanderen heeft, voor wat onze streek betreft, de keuringen en prijskam pen voor stieren op volgende data vastgesteld Woensdag 3 Maart, Roesbrugge. Dinsdag 16 Maart, leper. Zaterdag 20 Maart, Moorslede. Vrijdag 26 Maart, Poperinge. Zaterdag 27 Maart, Boezinge. Zaterdag 3 April. Ledegem Donderdag 8 April. Mer- kem. Zaterdag 10 April. Oostvleteren. Maandag 12 April. Houthem Donderdag 15 April Meesen. Vrijdag 16 April. Kemmel. Maandag 19 April. Ge- ïuwe, telkens te 10 uur. Daarenboven zullen er nog stierenkeuringen gehou den worden zonder prijskamp In de volgende gemeenten: Maandag 22 Februari, te 10 u Langemark. Don derdag 25 Februari, te 10 u., te Proven, en te 2 u 30 te Watou. Bij beslissing genomen door den Heer Arrondissements commissaris van leper D'HAENS Marcel, Paardenhandelaar te Roeselare, Statiedreef, 161, wordt veroordeeld tot eene geldboete van Vijf Honderd Duizead Franken 1500.900 fr.) met definitieve ontzegging van het recht nog verder den paardenhandel uit te oefenen, wegens het verhandelen van paarden aan overdreven prijzen. Overwegende dat hij aan stelselmatige opdrijving van de prijzen der paarden heeft ge daan, aldus oorzaak zijnde dat de landbouwers geen paarden kunnen aankoopen aan de wettelijke prijzen en dat deze praktijken op groote schaal werden gevoerd. Met iniassching van dit uittreksel In de dag- en weekbla den Volk en Staat en Het Algemeen Nieuws De Poperingenaar en Het Ypersche Met aanplakking in ai de gemeenten van het Arrondisse ment leper. Met verwijzing tot de kosten dezes, van publicatie en aanplakking. Gedaan te leper, den 4 Februari 1943 De Arrondissementscommissaris, (get.) Willem Boonin. ii 3 Op Zondag 21 en Maandag 22 Februari, gaat naar de vertooning van HET KWELDUIVELTJE Een daverend lachsukses. 3 uren schaterlachen, door het spel van Johan Knopjans (2* Theo Lingen). Vrouw alleen zoekt gemeubelde kamer Adres ten bureele. (4398) Men vraagt voor overname of huur huis met henne- kweekerijof dienstdoende. Adres ten bureele. (4352) Café over te nemen Adres ten bureele. 4385) TE KOOP: WAGENVET, geel en zwart, bij Devos Daniel. Plaats, 16. Dikkebusch. (4327) TE KOOP FEU CONTINU en een bed van 2 man, in goeden staat. Adres ten bureele. (4339) TE KOOP3 STEEKKARREN. Zich wenden C De- ruddere. Rijsseisteenweg. 9. Yper. (4333) POSTZEGELS Ik ben kooper van alle verzamelingen postzegels. Schrijven aan D H Goedendaglaan. 49. Kortrijk. 14213) IK KOOP ALLE SLAG OCCASIE MEUBELEN, als ook alle slag van wagens, zooals woon agens, boeren wagens, paardenkarren, steekkarren, enz. Zich wenden: Veurnesteenweg, 145. (Villa) leper (4228) Te koop gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij Q. Bourdeau, 76, Rijsselstraat, Yper. 4207) Te koop Salon garnituur bestaande uit canapé, twee zetels, twee stoelen, ganscb nieuw, alsook slaapkamer «n waschkeern met wringer. Adres ten bureele. (4344) Te koop Kaarten voor Het Kwelduiveltje Zich wenden In 't Klein Stadhuis Groote Markt, T/S. Verlangt U een geldig rijbrevét. wendt U tot het Instituut voor Gas-benzine en dieselmotoren 's Zondags van 9 tot 11 uur in Café Casino Statiestraat, Yper. (4347) Té koop Schoone Radio met batterijen en char- geur. Adres ten bureele. (4362) Te koop gepolierde notelarén eetplaats, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. 4375) Te koop Radio merk PHILIPS, 5 lampen, met bat terijen. 120 v. en 2 v. alles in zeer goeden staat. Adres ten bureele. (4376) Te koop Buitendeur, binnendeuren, bureau minister en kinderbed. Zich wenden Fochlaan, 4, Yper. (4378) Te koop Waschmachien met wringer en droger, inerk Flandria Adres ten bureele (4379) Te koop Electrische handhaardroger, bas sin voor haar te wasschen op voet en krultang Marcel Adres ten bureele. (4380) Te koop Kinderbed, gansch nieuw. Hoornwerk, 64, Yper(4382) Te koop Kindervoituur. Adres ten bureele. (4386) Te koop Jachtstoof. in goeden staat. Adres ten bureele. (4387) Te koopOccasie botten In leder en In caout chouc. Pannecoucque, Rijsseisteenweg, 17, Voormezeele. (4388) Te koop Trottlnette met breede banden en kleine Auto. Adres ten bureele. (4392) Kleermaker vraagt leergast, Statiestraat 45, Yper.(4384) Gevraagd Meid voor alle werk, reeds gediend hebbende. Adres ten bureele. ,4393) Gevraagd Eerlijk meisje, ongeveer 16 jaar, om eiken dag van 8 tot 12 uur in huishouden te helpen. Adres ten bureele. (4339) Gevraagd Deftig meisje, om te leeren naaien. Adres ten bureele. (4390) Velobanden Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels. overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper. Gewaarborgd werk. 3823) Allo Allo IIEROPENIIVG van het Café HALVE MAAIK de HneriiPSIrnHt, 3 Mie ZATERDAG, ZONDAG en MAANDAGEN Schoon Orkest met Accordeon. (4391 Tc koop Zeor schoone kindervoituur model 1941, met versiering in chromé. Zich wenden Dikkebuschsteen weg, 16, Yper. ZEER BEKENDE HANDELSFIRMA vraagt voor onmiddellijke indiensttreding eenige flinke jonge lui, circa 2025 jaar, welke na korte opleiding als VERTEGENWOORDIGERS kunnen worden aangenomen In haar rayon ROESELARE en omgeving Bij gebeurlijke geschiktheid, kans op levenspositie. Vast salaris provisie. Sollici taties, voorzien van pasfoto zijn te zenden aan T. E Agentschap Mirax-Brussel. Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) Gevraagd Goede keukenmeid, kost, inwoon en goed loon. Getuigschriften vereischt. Adres ten bur. 4149) Gevraagd goede meid, keuken kennende en reeds gediend hebbende. Getuigschriften vereischt. Adres ten bureele. (4272) Gevraagd Meid om in huishouden te helpen, goede kost. Adres ten bureele. 4360) Gevraagd Meid, van ongeveer 30 jaar. Adres ten bureele. (4377) Linnennaaister vraagt naaiwerk', nieuw en ver stelling, verzorgd werk. Adres ten bureele. 14381

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3