NOTARIEELE VERKOOPÏNGEN KAASSTREMSEL Vuylsteke Cebr. MEUBELEN Marcel SOETE - BOERHAVE EEN NIJVERHEIDSGEBOUW EEN PERCEEL BOUWGROND EEN PERCEEL ZAAILAND EEN PERCEEL ZAAILAND tftelioone MEIJB E 1, S EEM WOOMIIIH VRAAGT CRISTAL - CHAUDFONTAINE het volmaakt tatelwater Depot BROUWERIJ J. C. DONCK Aaneenpalende Huizen Te paehten IIUIS WOONHUIS met afhankelijkheden WOONHUIS met afhankelijkheden WOONHUIS met afhankelijkheden EEN HOFSTEDEKEN Een gerieflijk HEERENHUIS te leper Een I" V V Kt I Schoone MEUBELH BESTE ENKEL EN DUBBEL ter Apotheek DELANOTE Langemark. Ouders, SNIJ- en NAAISCHOOL NOUVEAUTÉ 43, Rijselstraaf, 43 IEPER NOUVEAUTÉ 43, Rijselstraaf, leper. 112-114, Bruggestraaf Tel. 63 MEENEN - Statiestraat, 39, IEPER - Tel. 182 - HET YPERSCHE 12 - 1 - 1943 STAD IEPER Verpachting van Gras Op Maandag 22 dezer, om 2 ure, in de raadzaal van het stadhuis. 1* verdiep, zal er overgegaan worden tot de ver pachting vas het gras op het kerkhof en op de vestingen. De perceelen worden verdeeld zooals vorige jaar. De Burgemeester, A NOTERAERT. Studiën van de Notarissen lft**ert, te Diksmuide en Vereist, te Antwerpen. —o OVERSLAQ Maandag 15 Februari 1943 om 2 ure namiddag, in 't Hotel Café Brasserie bij M. Henri Dejonghe, Groote Markt te Diksmuide, van dienstig voor allen handel en nijverheid, alsmede :».i aren ca. Bouwgrond, gelegen te DIKSMUIDE, Grauwe Rroedersstraat of Leege- weg. zijnde het Werkhuis van de N V. Westland - Diamant. Vrij van gebruik. Ingesteld 200 000 fr. (Warden medeverkocht eene ruime moderne BRANDKAS en Waterinrichting sihiponip en leiding). Kantoor van den Notaris Deeron, te Roesbtugge-Haringe. OP MAANDAG 15 FEBRUARI 1943 om 3 uur namiddag ter herberg bewoond door M. Jerome Boury, ter dorpplaats van Haringe. Openltare Verkoopiiij? van •- Oeraeeate ROESBPUGGE-HARINOE Koop I ter dorpplaats van HARINGE, groot 23 aren-12 ca-, verdeeld in 5 loten. In pacht gehouden door M. Leopold Mouton tot 1 Octo ber 1949, mits 400 fr. 's jaars boven de lasten. Koop 2 groot 30 aren 40 centiaren Koop 3 groot 35 aren 70 centiaren In pacht gehouden door M. Jules Vandeputte, voor 3-6 of 9 jaar ingegaan den I October 1941, mits 500 fr. 's jaars boven de lasten. Studie van den Notaris Enietst De Cock, Korte Thouroutstraat, 4, Yper o BIJ STERFGEVAL Op Maandag 22 Februari 1943 te 2 ure zeer stipt namiddag te YPER. in de Lapierezaal D'Hondtstraat. OPENBARE VERKOOPING van Mobilaire Voorwerpen en Oudheden Zooals Scboone meubels van salon, eetplaats en slaap kamers. waaronder een deel zeer oud, en verders jachtstoof, BRANDKAST, keukengerief en allerhande voorwerpen. Gewone voorwaarden. Kontante betaling. Tentoonstelling op Zondag 21 Februari 1943, van 10 tot 12 uur voormiddag en van 2 tot 4 uur namiddag. Studie van den Notaris Ei-nest DeCock, Korte Thouroutstraat. 4, te Yper o Overslag: Woensdag 24 Februari 1943 te 4 ure stipt namiddag, te Yper, in het Gasthof Het Zweerd Groote Markt Koning Albert, van te YPER, Merghelynckstraat, Nr 7 groot 47 ca. Ingeiteld 41.000 fr. Vrij van gebruik met 15 April 1943. Na te zien alle Dinsdag en Donderdag, van 2 tot 4 uur namiddag. 8, Lombaardstraat, YPER. Tel. 255. Studie van den Notaris E. I.ouii* Dooork, te Nieuwkerke. Ieperstraat, 8. o Opeiiltnre Verkoopinj; van twee met Hof, 4 aten 61 en 6 aren 4 5 te NIEUWKERKE, Dorp Koop een - ingesteld 93.000 fr- Koop twee ingesteld 127.000 fr. TOEWIJS DINSDAG 23 FEBRUARI 1943 om 2 >/i ure namiddag, ter Hotel Helle Vue te Nieuwkerke Markt, bij O. Borry. Studie van den Notaris Deeoek. te Nieuwkerke, leperstraat, 8. o met afhankelijkheden en hof (ongeveer 5 aren), te land. Vrij. Kantoor van den Notaris Vtin Eeeke, te Poperinge. Op Maandag 1 Maart 1943 te 2 uur namiddag, te Poperinge, ter herberg De Kantien bij Jufvrouwen Dewlckere, St Janskruisstraat. Instel met premie van STAD POPERINGE 1" Koop en t art- 58 ca, bebouwden grond en erf, ter westzijde der Kerkhofstraat, geteekend Nr 25. Indertijd bewoond door Mevr. Wed. Remi Duquesne-Scherpereel. thans onbewoond. 2" Kofip en 23 aren 30 ca. bebouwden grond en zaailand, ter westzijde der Jagerstraat, geteekend Nr I. Verpacht aan M. Theotiel Duquesne, voor gansch den duur van zijn leven mits 150 fr. 's jaars bovenalle grond en andere belastingen, met bepaling dat de pachter het goed noch ten geheele noch ten deele mag voortverpachten zonder de schrittelijke toestemming van den verpachter. Een stal letje en de afsluiting rond het huis worden niet medever kocht. 3" Koop en 7 5 ca. bebouwden grond en ert, ter zuidzijde van 's Staatssteenweg naar Reningelst, getee kend Nr 9. Zijnde sterfhuis van Vrouw Wed. Duquesne- Scherpereel. thans onbewoond. Overslag op Maandag 15 Maart 1943, zelfde uur en plaats. De huizen zijn zichtbaar den Maandag, Woensdagen Vrij dag van iedere week 's voormiddags van 9 tot 12 uur en 's namiddags van 2 u. tot 4 uur, Voor de sleutels der huizen begrepen in koopen 1 en 3 zich te wenden ten kantore van den Notaris Van Eecke voornoemd, te Poperinge, Brugge- straat. 9 Kantoor van den Notaris Caeoi* te Torhou. en den Notaris A. Van dei- Aleei'seh, te leper. 'gets Vloeneeliiey, te Torhout INSTEL: Op Dinsdag 23 Februari 1943 om 2 ure namiddag, ter herberg Den Haan, Rijsselstraat, Torhout, van STAD TORHOUT, GRIETE met gerieven en afhankelijkheden. te Torhout. Griete groot in oppervlakte 2 Ha. 98 aren 40 centiaren. (Verdeeld in verschillende koopen). Zie plakbrieven. Bewoond en gebruikt door de medeverkoopster jufvrouw Madeleine Van Damme tot I April 1943. 1/2 7„ Instelpremie. Recht van samenvoeging Op Woensdag 10 Maart, om 1 ure stipt namiddag, ten gemelde hove, Venditie van MEL'BELS, Dentinal, alaam en vi-iiehten. Later breeder vermeld. Studie van den Notaris Alfoiis Vanhee te Zonnebeke. 0 Uit der hand te knop 11 plaatsen en kamers, grooten beplanten hof en serre, oppervlakte 321 vkm. Alle inlichtingen te bekomen bij den Notaris Vanhee Te bezichtigen 's Zaterdags van 14 tot 16 uur, mits zijne schriftelijke toelating. Studie van den Deurwaarder I». V. Itoegiern Diksmuidestraat, 41, leper. O HIJ RECHTSMACHT Openbare Verknoping van OP ZATERDAG 20 FEBRUARI 1943 te 10 uur 's morgens, op de Vandenpeereboomplaats te lbPER, zal Deurwaarder ROEGIERS voornoemd, overgaan tot den openbaten en rechterlijken verkoop van een PAARD. Komptante betaling zonder kosten voor den kooper. Studie van den Deurwaarder Georges 'l':t!imi Jules Capronstraat, 11te Yper. O BIJ WOONSTVERANDERING o OP WOENSDAG 10 MAART 1943 (A»ch-Woen»d«g> om 1 uur namiddag, in de Groote Zaal LAP1ERE D'Hondtstraat, te YPER, Merkw eei-dïge Vei-kooping van een groote hoeveelheid en Mobilaire Voorwerpen bevattende namelijk vier volledige slaapkamers in acajou, een moderne slaapkamer, ld andere bedden, 10 matrassen in wol. kassen, lavabos, volledige salongarnituur, canapé, zetels, hoeveelheid rieten en andere stoelen, tafels, antieke en gebeeldhouwde Vlaamsche en Hollandsche buffetten, antieke eiken dressoir in Vlaamschen stijl, 6 foyers «Nestor Martin*, geëmailleerde herbergstoof Nestor Martin gasvuur met 3 vuren en oven, gas-strijkijzers, waschkeern in vernikkeld koper met dynamo en wringer, andere waschkeern wit ge ëmailleerd fonten bad met verwarmingstoestel, dame-bureau met stoel, andere bureau, groote en kleine spiegels (oude stijl), 2 lusters, bibliotheek, étagère met specerijpotten, horloge rookservies in koper, strandhut in riet, kinderwa gentje, enz., enz Verders groot tapijt, Radio merk Point Bleu Komptant en gewone voorwaarden Alle te koop gestelde meubels zullen kunnen bezichtigd worden daags voor de verkooping. Voor uwe aankoopen van NAAIMACHIENEN, WISSELSTUKKEN, HERSTELLINGEN aller merken. wendt U in volle vertrouwen tot het oud gekend huis Honor© VA!V LERtüBEHGHE leperstraat, 85bis, VLAMERTINGE. 43I7> 'lHHüHIHIIHlUmWWWWWWMWPtUWMMX KAASDOEKJES en KAASTHERMOMETERS SULFURE DE CARBONE om allerhande Banden te herstellen. Verzekert de toekomst van uw. dochter Stuurt ze naar de Waai zij dc-n volledigen stiel van NAAISTER zal aangeleerd worden Diploma voor Snijden. Bekwaamheidscertificaat voor naaien. Al de kleedingstukken voor het aanieeren worden door de school ge geven. V.aagt inlichtingen TRANSPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS OF GECAPITONNEERDE AUTOS Huis sedert lang bekend om zijn goede zorgen en zijn stiptheid. EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten, enz. MATRASSEN (wol, kapok, fiocon. windhuar). Levering met waarborg Matige prijzen. Druk. Dumortier, 34. Boterstraat. 34, Yper Tel. 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4