DUITSCHE LECERBERICHTEN RANTSOENEERINQSTABEL der EETWAREN Prijs 0.50 tr. EEVOORRADINCSDIENST WINTERHULP IEPER Toegelaten Taxis 23' Jaar, Nr 45 Vrijdag 26 Februari 1943 HET YPERSCHE NIEUWS NOTAR I E E L AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER UitgeverDUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank S T A I» I K I» K Kt Uitreiking der nieuwe Kolenkaarten 30 en Uitreiking der Kolenbons (aan de verbruikers-gezinshoofden, wier woning niet ver bonden Is met het gasnet en die hunne aanvraag hebben ingediend, tot bekomen van een aanvuiiend rantsoen koleni. Alle verbruikers-gezinshoofden, inwoners van de hierna- vermelde straten, worden verzocht zich ten hureele van den Hevoorradingsdienst aan te melden, voorzien van de oude kolenkaarten, al de rantsoeneeringskaarten voor niet-eetbare producten op de volgende dagen en uren, ten einde de nieuwe kolenkaart en kolenbon in ontvangst te neinen. (Ko- lenkaart en kolenbon worden te zamen afgeleverd). Dinsdag 2 Maart, van 9 tot 12 u. en van H tot 16 u. Aardestraat, AtCstraat. Aalmoezenierstraat, Arsenaalstr., Augustinusstr., Basculestr Blauwe Leliestr., Blinde Lieden straat, Bellewaeidestr., Beluikstr Boezingestr.Eollingstr., Boterstr., Brak-eslr. Bruggesteenweg. t ukkerstr Boom- gaardstr., Capucienenstr Cartonstr Casselstr Colaertpl. Woensdag 3 Maart, van 9 tot 12 u. en van 14 tot 16 u. De Haernestraat, Deken Delaerestr., Deken Debrouwer- straat Diksmuidesteenweg, Diksmuidestr.De Montstr Drie Zottenstr. Doorgangstr.D'Hondtstr., Dikkebusch- steenweg. Donderdag 4 Maart, van 9 tot 12 u. en van 14 tot 16 u. Eigen HeeTdstraat, Elisabethstr Elverdingestr., Espla nade, Ed. Fieisstr.. M. Fochlaan M Frenchlaan, Frezen- bergstraat. Gevangenisstr.Godelievestr., Goude Poortstr., G. Gezelleplein, G. de Stuersstr Grachtstr. Groenestr., Gtimminckstr Groote Markt. Vrijdag 5 Maart, van 9 tot 12 u. en van 14 tot 16 u. M. Haiglaan. Heere Janstraat, Hoornwerk. Ieperleestr. Janseniusstr., J. Capronstr Kaaistr., Kaai-West. Kaai-Oost, Kalfvaart, Kanonweg, Kauwekijnstraat, Kemmelsteenweg. Kiekenmarkt. Kiplinglaan, Kla.erstraat. Komensteenweg. Zaterdag 6 Maart van 9 tot 12 u. L. Torhoutstraat, L. Meerschstr. Lombaardstr Linden- dreef. Bedeeling van Vijgen Op Maandag 1 en Dinsdag 2 Maart zal er een bedeeling van vijgen plaats hebben waarop al de kinderen der stad, geboren tusschen 1-1-1928 en 31-12-1939 recht hebben. Het rantsoen is bepaald op I' 0 gram. Maandag 1 Maart 's Voormiddags ondersteunden van Winterhulp roode kaarten. 's Namiddags niet ondersteunden met beginletters A tot en met K Dinsdag 2 Maart 's Voormiddags niet ondersteunden met beginletters J tot en met T. 's Namiddags, tot 16 uur niet ondersteunden met begin letters U tot en met Z van 16 tot 17 uur ondersteunden met groene kaarten. De melkkaarten van de rechthebbende kinderen moeten voorgelegd worden. Inschrijving voor Kolen Al de ondersteunden, die hun kaart van gezinshoofd door ons hebben laten afstempelen teneinde bij Winterhulp kolen te bekomen, worden dringend verrocht deze kaart op ons Secretariaat in te brengen vóór Donderdag 1 Maart. De gezinnen die in gebreke blijven zullen slechts met groote vertraging hun kolenrantsoenen bekomen fMm De stad Kharkov werd door de Duitsche troepen ontruimd. De steeds herhaalde aanvallen der Sowjets worden met voor hen bloedige verliezen teruggeslagen. Verscheidene vijandelijke troepenaf- deelingen werden vernietigd. In Tunesië werden Gafsa en Sbeitla bezet en afdeelingen eener Britsche pantserdivisie vernietigd. Duitsche duikbooten behalen andermaal merkwaardige successen in den strijd tegen de vijandelijke scheepvaart. Donderdag 18 Februari 1943 In het bergland van den Westelijken Kaukacus en in het gebied van Krasnodar bleven de vijandelijke aan vallen overal zonder resultaat. Tijdens een eigen aanval ten Zuiden van Novorossisk werd de vijand naar de kust teruggeworpen. Tusschen de Zee van Azov en het gebied ten Zuid-Oosten van Orel duren de verbitterde gevechten voort De stad Kharkov werd door onze troe pen ontruimd. Ten Zuiden der stad werd een vijande lijk regiment vernietigd Talrijke aanvallen van den vijand in het gebied ten Noorden van Koersk leden schipbreuk Ten Zuiden van het Ladogameer werden dc Sowjets opnieuw teruggeslagen. In Noord-Afrika werd de aanvalsoperatie met succes voortgezet. Het luchtwapen bracht den vijand zware verliezen toe. In de wateren van Algiers werd een trans- po:'schip van 8000 brt. door Duitsche vliegtuigen tot zinken gebracht en een ander door bommen getroffen. In de Egeïsehe Zee haalde een Duitsche duilrbootja- ger twee vijandelijke torpedovliegtuigen omlaag en be schadigde een derde. Vóór de Noorsche kust werd een vijandelijke duikboot door een kustbatterij tot zinken gebracht. Tijdens den afgeloopen nacht werden boven West- Duitsch gebied eenige bommen door Britsche vliegtui gen uitgewo pen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen overdag kustplaatsen aan in Zuid- en Zuid-Oost Engeland Vrijdag 19 Februari In het Westelijk gedeelte van den Kaukasus en in den sector van den Beneden-Don hadden slechts gevechten van lokale beteekenis plaats. Hierbij werd. ten Zuiden van Novorossisk. door een eigen aanval opnieuw terrein winst geboekt. Aan het Donetz front en in het gebied van Kharkov viel de vijand opnieuw met sterke krach ten aan. doch werd afgeslagen. Talrijke vi nndelijkc aanvallen ten Zuiden van Orel mislukten De lucht macht viel pantserconcentraties, artilleriestellingen en ma-scbcolonnes van den vijand aan. Bij de voortzetting van zijn sterke aanvallen ten Zuid-Oosten van het II- menmeer leed de vijand nogmaals de zwaarste verlie zen. Ook de pogingen der Sowjets om ons frent ten Zui den van het Ladogameer en voor Leningrad te door breken. mislukten. In een tegenaanval werd een vijan delijke groep omsingeld en vernietigd De stad en ha ven van Moermansk werd met goede utslagen door ge vechtsvliegtuigen aangevallen. In Tunesië gaan de gevechten verder mot succes voort. In het zeegebied van Algiers werd een vijandelijk te- vco radingsconvooi met bijval aangevallen Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen uit boven Noord-West-Duitsch gebied en onder meer te Wilhelms- hafen 9 der aanvallende bommenwerpers werden neer geschoten. Zaterdag 20 Februari Tengevolge van het voortdurende dooiweder voerde de vfjand aan het Koebanbruggenhoofd slechts plaatse lijke aanvallen uit. die overal schipbreuk leden. Tus schen de zee van Azov en het gebied ten Zuiden van Orel duren de zware afweergevechten voort In ver scheidene sectoren werden vooruitgedrongen vijande lijke afdeelingen doo Duitsche tegenaanvallen terugge worpen De in het Donetzgebied omsingelde vijandelijke ruiterij gaat hare vernietiging te"gemoet. In den Noor delijken sector leden de Sowjet aanvallen schipbreuk 38 vijandelijke vliegtuigen werden in dezen laatsten sector alleen reeds neergehaald door het Duitsche lucht wapen. dat met goed resultaat in de gevechten tus- schenkwam In Noord - Afrika werden de localiteiten Gafsa en Sbeitla bezet. Tót nu toe werden 3000 gevangenen bin nen gebracht en een vrij aanzienlijke hoeveelheid wa pens en materiaal buitgemaakt Britsche bommenwerpers vielen tijdens den verloo- pen nacht, zonder militaire doelen te treffen, eenige van '2<i tot 'i? Maart 1B4R Geldig PRODUKTEN {Dagelijksch Totaal voort Hoeveelh. I Aantal rantsoen I 30 dagen I per zegel I zegels 1 Naar keuze A. Keukenbrood 225 gr 6 k. 750 225 gr. 30 B. Meel 166 gr. 4 k. 980 166 gr 30 C. Deegwaren 125 gr. 3 k. 750 125 gr. 30 D. Biscotten en beschuit 125 gr. 3 k. 75Ö 125 gr. 30 E. Dieetlevensmiddelen 175 gr. 5 k. 250 175 gr 30 F. Peperkoek 200 gr. 6 k. 000 200 gr 30 G. Banketgebak 300 gr. 9 k. 000 300 gr. 30 H. Zetmeelhoudende produkten (buiten het niet gerantsoe neerde aardappelmeel), maïs en derivaten, zooals pudding powder - tapioca 175 gr. 5 k. 250 175 gr. 30 2 Gebrande gerst 3,33 gr 100 gr. 33,3 gr 3 3 Margarine 3,33 gr. 100 gr. 33,3 gr. 3 4 Boter 8,33 gr. 250 gr. 83,3 gr. 3 S Cichorei of cichorei surrogaat 3,33 gr. 100 gr. 33,3 gr. 3 6 Geraffineerde suiker, kristalsuiker, korrelsuiker, kandijsuiker, vergeoise bruine suiker, ruwe suiker, en naprodukt 33,3 gr. 1 kg 333 gr. 3 7 Peulvruchten 16.66 gr. 500 gr. 166.6 gr. 3 8 Haverderivaten 8,33 gr. 250 gr. 83,3 gr. 3 Magere smeerkaas 5 gr. 150 gr. 50 gr. 3 10 Versch en bevroren vleesch, alsook vleeschconserven. 30 gr 900 gr. 30 gr. 30 Naar keuze 12 a) Konfituur 20 gr. 600 gr. 100 gr. 6 CD b) Honig 15 gr 450 gr. 75 gr. 6 13 c) Gekonfijte vruchten 1 5 gr. 450 gr. 75 gr. 6 d) Suikergoed 12 gr. 360 gr. 60 gr. 6 e) Gevanilleerde suiker 12 gr. 360 gr. 60 gr 6 20 Aardappelen 500 gr. 15 kgr. 500 gr. 30 De aardappelzegels geven recht op 500 gram aardappelen De drie volle zegels zijn zonder waarde localiteiten in Noord-West en West-Duitschland tan waaronder opnieuw Wilhelmshafen. Van de vijandelijke gevechtsvliegtuigen werden er elf neergehaald Zondag 21 Februari In verschillende sectors van het Oostfront heeft de druk der Sowjets afgenomen. Tusschen Donetz en de zee van Azov werden Russische aanvallen afgeslagen Op het Finsche front werd een afdeeling skiloopers ver nietigd Maandag 22 Februari Ten Noorden van het Koeban-bruggenhoofd werd de aanvallende vijand met bloedige verliezen teruggewor pen. In het Donetz-gebied en ten Noord-Westen daarvan werden de pogingen der Sowjets om door ons afweer- front te breken verijdeld Vijandelijke afdeelingen. die tusschen Donetz en Dnjepr de verbindingen van ons front in het Donetz-gebied moesten afsnijden, werden in de flank en in den rug aangevallen en vernietigd In dezen sector bracht het luchtwapen den vijand hooge verliezen toe. Ten Westen en ten Noord-Westen van Kharkov viel de vijand zonder succes aan Sterke vijan delijke aanvallen ten Zuiden en Noord-Oosten van Orel werden afgeslagen. In den Noordelijken sector van het Oostfront hadden slechts gevechten van locaal belang plaats. Het luchtwapen kwam krachtdadig in de ge vechten op den grond tusschen. 31 Sow jettoestellen wer den neergehaald en slechts twee eigen vliegtuigen wor den vermist Het havengebied en de spoorlijn van Moer mansk werden opnieuw met succes gebombardeerd In Tunis werden de aanvallen voortgezet en ten Oos ten van Tebessa werden afdeelingen van een Britsche pantserdivisie verslagen. Een nachtelijke aanval op To- broek veroorzaakte er belangrijke verwoestingen Duitsche duikbooten kelderden in den Atlantischen Oceaan en nabij de Noord-Afrikaansche havens der Middellandsche Zee 15 schepen samen 103 000 brt. me tende, alsmede een korvet, een begeleidingsschip een monitor en vier transportzeilschepen. Britsche vliegtuigen wierpen verleden nacht bommen uit boven eenige localiteiten van het Noord-West Duitsch kustgebied. Dinsdag 23 Februari In het Zuidelijk gedeelte van het Oostfront zijn de Sowjets er niet in geslaagd hun doel te bereiken Na vruchteloos gepoogd te hebben ons front ten Oosten van het Donetz-gebied te doorbreken, trachtten zij het van uit het Noord-Westen te omsingelen Het lot dat zij de Duitsche legers wilden bereiden, viel hen echter zelf te beurt. Al de in den strijd geworpen Sowjettroepen wer den ingesloten en uiteengejaagd of vernietigd Aange voerde vijandelijke reserves werden door ons lucht wapen vernietigend getroffen Tengevolge van de weers gesteldheid verplaatst de viiand thans ziin aanvallen meer naar het gebied ten Noorden van Kharkov, als mede naar het Centrale en Noordelijke gedeelte van het front. Hevige aanvallen tegen het Koebanbruggenhoofd werden gister afie^lagen. Doorbraakpogingen in het Donetz-gebied werden verijdeld In het gebied tusschen Donetz en Dnjepr werden sterke vijandelijke groepen vernietigd Ten Westen van»Kharkov en Koersk. alsook bezuiden Orel woedt de strijd voort Aan het Wolcnov- fror.t mislukte een vijandelijke aanval Ten Zuiden van het Ladogameer werd een massa-aanval der Sowjets op bloedige wijze teruggeslagen In Noord-Afrika mislukte een poging van den vijand om onlangs verloren stellingen te heroveren Een vijan delijk bevoorradingscentrum in het Algerijnsche hoog land alsmede batterijstellingen ten Westen van Tunis werden docr Duitsche luchtformatïés vernietigend aan gevallen. 's Nachts werden militaire inrichtingen van de haven Tripoli doelmatig gebombardeerd Woensdag 24 Februari Aan liet Kceban-bruggenhoofd werden hernieuwde vijandelijke aanvallen afgeslagen Aan het front van den Mius zetten de Sowjets vruchteloos hun doorbraak pogingen voort Het omsingelde 4"' gemotoriseerde garde corps der Sowjets werd na dagenlange gevechten ver nietigd. Tusschen Donetz en Dniepr worden de aanvals- operatfes tegen den omsingelingsvleugel der Sowjets Voortgezet en sterke vijandelijke afdeelingen omsingeld. Uitvalspogingen en ontlastingsaanvallen der Sowjets le den met voor hen hooge verliezen schipbreuk. In het gebied van Kharkov en Koersk mislukten talrijke vijan delijke aanvallen. Afzonderlijke formaties der Sowjets met den staf eener tfrailleursdivisie werden in de pan gehakt De gfweerslag ten Zuiden en ten Noorden van Orel duurt voort De aanvalsformaties der Sowjets leden daarbij uiterst zware verliezen. Ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer ging de vijand over een breed front tot een nieuwen aanval over. Ook ten Zuiden van het La dogameer zette de vijand zijn aanvallen voort, doch werd nogmaals met uiterst zware verliezen teruggesla gen. Het luchtwapen kwam doelmatig in de aanvals- en afweergevechten tusschen en bestookte troepencon centraties en colonnes der Sowjets. het be voorrad ings- verkeer achter het front alsmede de Moermarzsklijn. Duitsche jagers haalden gister in totaal 99 Sówjettoe- stellen naar beneden en leden zelf maar 6 verliezen. De luchtdoelartillerie van haar kant schoot 19 Sow- jetvliegtuigen neer. In Tunesië heerschte gister slechts plaatselijke ge- vechtsaetiviteit. Duitsche vliegtuigen vielen bevoorra dingscolonnes aan en sloegen ze uiteen In den Atlantischen Oceaan werden uit een sterk be geleid convooi 17 schepen met 104 000 brt. in den grond geboord en 3 andere stoomschepen getorpedeerd door Duitsche duikbooten. Van Maandag morgen I Maart t«t Zondag avond 7 Maart 1943 inbegrepen LAMAIRE. Casselstraat. 2 TIMPERMAN. Groote Markt SEDEYN. St. Jacobstraat, 3.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1