VOETBALKRONIEK C. S. Yper B W. S. Passchendale Bij C. S. Yper W. S. leper A S. C. Bizet Bij White Star leper Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper WINTERHULP TOONEEL - IEPER STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS STAD IEPER Toepassing van het Besluit van 3-7-1940 op de Huishuurprijzen Rood Kruis van België Belangrijk Bericht aan de Gefeisterden ALLERHANDE NIEUWS De geldigheidsduur der koperbons DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 26 - 2 - 1943 ZONDAG 28 FEBRUARI 1943 om 14 uur 30 op het Ypersch Stadium. Auguslinenstraat Inga naprijs 2 fr. Tribune 1 fr. opleg- o Uitslagen der Matchen van Zondag 21 Februari II Provinciaal II Gewestelijk B. Wcveltfom Sp.-R-C.Haielbeke 6-2 SK.Reningelst-S.K. Vlamertinge 2-3 FC.Brugge-W&Houthulst 3-1 F Rotstlsre-S-C-Mtcnco 2-1 C.S.Brugge-Waregem Sp. ff 5-0 S.C.Bizet-C.S.Yper 1-4 Deerlijk Sp.-F.C.Komen 5-0 W.S.Passchendale-S.K. Roeselare l-l R.S.Waregem-F.C-Torhout 2-2 F.C.Comines-S.KStaden afg. vrij Si Kortrijk.C.S.Yper.F.C.Izegera Vrij W.S.Ieper en B.S.Poperinge Matchen voor Zondag 28 Februari 1943 II» PROVINCIAAL Waregem Sp C S. Yper F C. Brugge R C Harelbeke Stade Kortrijk F. C. Izegem F C Torhout Wevelgem Sp Deerlijk Sp. C- S. Brugge Vrij W S Houthulst R- S Waregem F. C- Comlnes II» GEWESTELIJK B B S Poperlnge F. C Roeselare W S leper S C' Bizet S K Vlamertinge F C. Comines S K Roeselare S K Reningelst C S Yper W S. Passchendale S K Staden S. C Meenen Vrij Klasseering H» Provinciaal Stade Kortrijk 14 13 0 1 64 15 27 W. S Houthulst 14 8 4 2 55 25 18 Wevelgem Sp. 14 8 5 1 39 27 17 R. C Hareloeke 13 7 4 2 32 19 16 Waregem Sp. 15 7 7 I 41 54 15 F. C. Comlnes 15 6 7 2 49 32 14 C. S. Yper 12 6 5 1 32 30 13 F. C. Izegem 15 5 8 2 34 43 12 Deerlijk Sp 16 5 9 2 29 48 12 F. C. Torhout 12 3 7 2 20 38 8 R. S. Waregem 15 1 12 2 23 72 4 Klasseering II Gewestelijk B S. K. Vlamertinge 18 13 4 1 95 32 27 W. S leper 17 12 3 2 57 31 26 S. C. Bizet 17 10 5 2 58 47 22 B. S. Poperinge 17 9 5 3 82 42 21 S. C Meenen 19 9 8 2 51 43 20 C. S. Yper 17 8 8 1 35 47 17 S. K Roeselare 17 7 8 2 45 51 16 F. C. Roeselare 15 6 7 2 28 53 14 W S. Passchendale 14 6 7 1 34 37 13 S. K. Reningelst 16 5 9 2 37 48 12 S. K. Staden 12 2 8 2 18 44 6 F. C. Comines 18 3 15 0 30 89 6 S. C. Le Bizet 1 C. S. Yper B 4 Daar de A-ploeg verleden speeldag niet optrad, kregen we dé gelegenheid, om onze reserven eens aan het werk te zien op vreemd veld. namelijk te Le Bizet. Oischooi) een reisje naar Ploegsteert onder de huidige omstandigheden natuurlijk geen sinecuur is. hebben we ons de verplaatsing getroost en... achteraf niet beklaagd. De B-raannen speelden in de grensstad waarlijk een prachtige partij en we hadden bijna voortdurend den indruk dat we de eerste pioeg aan het werk zagen. Waarlijkheidshalve moeten we hier bijvoegen dat C. Dumalin als raiddenhalf en A. Woets. als rechtsbuiten, in lijn stonden, maar dit kan bezwaarlijk dienen om de nederlaag der wit-zwarten of het goed prestecren dei Cerclejongens te verklaren, want bij C. S. Y. kwamen eveneens drie jongens uit de C in het gelid en ontbrak nog een elfde speler. Ja Met 10 man hebben Decheiver en Cie deze 1-4 zegepraal op de leiders bevochten. Met 10 tegen 12 We verstrekken naderen uitleg. Arbiter Hullak zond zijn kat. zoo moest er worden uitgezien naar een gelegenheidsscheidsrechter en daar niemand zich bereid verklaarde om de match te leiden, hanteerde een lid van de locale vereeniging het fluitje. We mogen hier nu nochtans niet uit besluiten dat de plaatsvervangende fluitjesman erg partijdig was. Neen Hij deed zijn werk een paar uitzonderingen niet te nabij gesproken, goed. De weditrijd Volgende ploegen legden elkander het vuur aan de schenen S. C. Le Bizet Zijde A. Verhoest A. Clabau J. Lauwers A. Knockaert A. Hardy A. Lamote R. Vannin A. Verhoest R. Huys G. Verhelst A. C. S. Yper Dehaeck A. Vanbeselaere A. Woets A. Decheiver F. Blootacker W. Dumalin C. Heyte M. Vandamme E. M Mailliard S- Dewulf R. Gedurende de eerste 10 minuten waren de gastheeren een weinig in de meerderheid, doch de Yperlingen reageerden moedig en wierpen zich op en top in den strijd. Aan de 11e min. demarreerde A. Woets over de backs en het was 0-1. C. Dumalin gaf daarop nog een paar kanjers naar doel. maar de deklat sprong telkens keeper Zijde, die onherroepelijk geslagen scheen, ter hulp. Een paar seconden vóór de poos gaf Decheiver een hoekschop. A. Van beselaere plaatste zijn hoofd onder het effect balletje en de bordjes wezen 0-2. We hadden gevreesd voor de laatste 45 minuten Zou C. Dumalin even be drijvig blijven als vóór de koffie Zou de begeestering soms de rood- witten. bij de hervatting, niet verlaten hebben Aanstonds na de kampver- wisseling werden we gerust gesteld. Wel bezorgde een flater van den arbiter een penalty aan de Walen, doch dit was niet van aard om Dehaeck en Cie re ontmoedigen. Alles, tot het laatste kruimeltje energie toe, haalden de C. S. Y-ers vóór de pinnen en hun allesgevend optreden werd beloond, want langs Decheiver en Woets werd de stand opgevoerd tot 1-4 in het voordeel van Cercle. Beschouwing. - Het hoeft niet gezegd dat C. Dumalin en zijn makkers op waren na de ontmoeting, maar dit was voor hen slechts bijzaak. Ze hadden immers goed gefungeerd en daarbij gewonnen Zoo moet er gevoet bald worden en dit presteeren der B kan zelfs tot voorbeeld dienen voor me nig element uit de A. Er moet gespeeld worden, zoodanig dat. na afloop van den wedstrijd, men ten minste voelt hoe lastig voetballen is. Dan zullen de supporters en ook de spelers trouwens, mogen tevreden zijn over de betwiste, zjj bet nu verloren of gewonnen, partij. Dit gezegd zijnde, geven we hieron der een bondig verslag met betrekking tot de verdiensten der Cerclemannen. die deze onverwachte, doch zeer verdiende, zege in de wacht wisten te slepen. De vleugel Decheiver-Woets sloeg bijzonder goed figuur, met een beetje rou tine en dit ware stellig een geschikte flank voor de eerste ploeg. Vanbeselaere en Dehaeck stonden hun man, evenals Heyte. Ook Blootacker behoorde sa men met Miel Vandamme bij de uitblinkers, terwijl het niet te scheiden tweetal Dewulf-Mailiiard. meer dan bevredigde. Maar vooral het meesterlijk optre den van C. Dumalin zullen we niet vlug vergeten. Camiel was de ster. de groote ster. op het veld 1 In één woord De B was vorigen Zondag de beste elftallen uit de He Afd. Ge w. B waard en elementen zooals L. Knockaert zouden het moeten betreu ren dat ze. door hun eigen schuld, dergelijke aangename en nuttige ontmoe- t ng misten. Voor Zondag a. 8. Cherchye trekt met zijn mannen naar Waregem Sportief en 't zal er niet van een leien dakje loopen. Een gelijk spel zou onp reeds genoegen doen. Aan huis komt W. S. Passchendale de B bezoeken en de mooie verrichting die de Cerclejongens verleden week verwezenlijkten, zet er ons toe aan om .een nipte locale zegepraal te voorspellen. Aan beide ploegen wenschen we veel geluk R. Jeugdploegen De Jeugdploegen zullen a. s. Zondag, om 10 uur 's morgens, een oefenkamp betwisten, ten einde in vorm te blijven voor de officieele competitie die weldra een aanvang zal nemen. Bij wijze van aanmoediging geven we hier onder de namen van de vijf beste koorddansers uit de jeugdige C. S. Y. samenstellingen. 1. DepTincke André (448 maal afwisselend op linker- en rechterbeen). 2. Ossieur Marcel (329). 3. Arfeuille Gaston (327). 4. Hollebeke Mar cel (133). 5. Vanbeselaere Roger (106). 1943 ZONDAG 28 FEBRUARI om 14 uur 30 De beslissende kamp om het kampioenschap. Terrein Bruggesteenweg. Ingungsprijs 3 fr. Zondag laatst speelde onze A-ploeg een oefenwedstrijd tegen de beginnen de club van Zandvoorde, die. jammer genoeg, met een viertal reserven in lijn kwam. Scheidsrechter Denis stelde de ploegen in lijn. en al dadelijk waren beide in actie. Zandvoorde raakte echter niet ingespeeld, en het mangelde aan samenhang. White Star integendeel liet in den beginne de teugels niet los. om niets aan het toeval over te laten. Naar het einde van de eerste helft verzwak te Zandvoorde, en de oorzaak daarvan was grootelijks te zoeken in het ge brek aan onderlinge samenhoojigheid. Zoo verliet kapitein Grouwet enkele oogenblikken het terrein, om daarna terug op te komen. Tijdens deze eerste helft heeft Zandvoorde, niettegenstaande zijn hinkende samenhoorigheid. vooral langs voor. toch goed de repliek gegeven, ea keeper Tresy had heel wat schoten te verwerken. Grouwet was een gevaarlijke schutter. In de tweede helft ging het er heelemaal anders aan toe: leper teerde op zijn voorsprong, en liet Zandvoorde op vollen stoom komen. Gedurende een 20 tal minuten hebben de bezoekers met man en macht aangevallen. Het duurde tot de 25e minuut eer leper het ernstig opnam Het was noodig. want veel supporters zagen reeds een drawn in 't verschiet. Grouwet verzorgde te weinig zijn schoten naar doel. en was anderzijds ook niet meer zoo strijdlustig als in 't begin. Tijdens deze tijdspanne mocht keeper Tresy heel wat standjes opklaren, en had hij geluk, wanneer hij een zeer scherp schot in corner kon duikelen. Gedurende deze spelphase was Zandvoorde's keeper ook heel wat stouter, en door zijn gepast uitloopen voorkwam hij moeilijke situaties. Aan de 30e min. echter toen was leper terug in actie lukte Alleman 'n doel. *n mooi schot, en dat gaf den doorslag. Op 10 min. tijd werden vijf doelen ge netHet einde werd gefloten met 7-1 voor leper, ten zeerste verdiend, maar, aan de hand van de tweede helft, met overdreven cijfers. De doelen werden genet aan de 15e en 18e min. door Tresy aan de 30e min. door Cnockaert. 7e min. door Decroix 25e min. Alleman 30e min. Tresy 32e en 34e min. door Vierstraete. cn tot slot ontfutselde Cnockaert aan de 40e min. den bal aan den keeper omjer 7-1 van te maken. igj I (Beschouwingen. We noteerden Zondag een sterk op dreef zijnde Tresy op de midvoorplaats. en we wenschen hem het zelfde voor Zondag a. s. Hij werd ten andere zeer goed gesteund door de gansche voorlijn. en door een goed voedende halfiijn. Onze middenlijn voldeed aan de verwachtingen, en we hebben er vertrouwen in Dekeersmaecker mag zich evenwel niet be zondigen aan dribble's, die in de verdedigende helft niet van pas komen, en al te dikwerf gevaar opleveren, en Jan moet zich onthouden van al te veel heen en weer geloop. Ons achtertrio was stevig, en had het een tijdlang niet onder de markt. Bij Zandvoorde vernoemen we graag alle spelers om den moed der vol harding Er zitten kerels tusschen die er iets van kennen Zij moeten echter leeren mekaar verstaan, en de ziekte der beginnende clubs bekampen de zagerij De rechter-kanthalf had er een handje van weg om onze Benja min te bewaken Met een volledige opstelling zou de uitslag er anders uitgezien hebben. Deze oefenwedstrijd heeft onze mannen veel goed gedaan, inzonderheid in voorbereiding op den kamp tegen S. C. LE BIZET. Zondag 28 Februari brengt White Star op het voorplan, of zet de klok van enkele minuten terug. Le Bizet is geen kat om zonder handschoenen te pak ken. en heeft reeds heel wat aardige uitslagen behaald. Wij vragen aan onze spelers denkt op den inzet van dezen kamp, speelt uw spel. met kalmte en beradenheid, maar daarom niet zonder overtuiging of wilskracht Uw steeds talrijker wordende supporters moeten het Zondag kunnen vaststellen dat ge uw plaats van boven aan de rangschikking in werkelijkheid verdient Wij geven rendez-vous aan alle voetballiefhebbers Zondag 28 Februari, te 14 uur. terrein Bruggesteenweg, ten einde er den kamp der twee eerstgeplaat- sten der rangschikking te volgen. Zondag a. s. speelt onze jeugdploeg de tweede uitgave van de finaal in het kampioenschap der jeugdelftallen en dat op het terrein van S. K. Vlamer tinge. te 14 uur. Het is zeker een lastige karwei, om Vlamertinge in eigen midden te bekampen We betrouwen echter op onze jongeren opdat ze een eerbaar resultaat zouden behalen! Oppassen in 't begin Volhouden tot het einde toe Onze beide elftallen wenschen we goed heil 1 Uitslagen der Matchen Matchen voor van Zondag 21 Februari 1943 Zondag 28 Februari 1943 Tweede Afdeeling Tweede AHee,ing S.K.Nieuwkerke-V.J.Dikkebusch3-3 B.S.Kemrael-HouthemSp. (van 3-1) Reserve C v.j.Dikkebusch-S.K.Nteuwk. 0-2 Vrienden wedstrijden B.S.Kemmel-F.C.Westouter afg. C.S.LangeraarkB-E.BoeziageB Vriendenwedstrijden w.S.IeperB-Hollebeke C.S.Langemark-F.C.Zonnebeke 2-2 BrieknSp.B-V.J.Dikkebuach BrielenSp.A-E.Westvleteren S.K.Haringe-R.S.Stavele 1-4 F.C.Westöuter-UnionAbeele 6-5 Berichten aan de Clubs De eindronden van Eerste Afdeeling en Bijzondere Reserve zullen op 14 Maart aanvangen. Het tweede Kampioenschap voor Jeugdploegen en de wedstrijden voor den beker C. S. Yper zullen insgelijks op 14 Maart beginnen. Het kalen der van al deze ontmoetingen zal toekomende week verschijnen. De secretaris JANSSENS. Wintertaulp-Tooneel heeft zijn reeks van vertooningen voor dit seizoen weer met één aangevuld. En dat het zich weet in te werken in alle lagen van ons lepersch publiek hebben de vertooningen van Het Kwelduiveltje weer eens bewezen. Volle zalen Een ongehoord sukses Kan het anders, wan neer wij weten dat Winterhulp-Tooneel in le Categorie werd geplaatst. Het doet die plaats eer aan. Dat het bij deze opvoeringen niet zal blijven staat vast. Want. pas is Kwel duiveltje van de planken of reeds zijn de wakkere spelers volop aan het herhalen voor het volgende stuk, dat op alle gebied alle voorgaandezal overtreffen, nml. de suksesoperette: HET MEISJE VAN ZAVENTHEM van H. Caspeele en E. Hullebroeck. LANDBOUWCOMICE IEPER - KEMMEL STAD IEPF.U JAARLIJKMCH PAARDLH I^EESX en PItl.ISUAMI'EA onder de bescherming der Stad Op Asschea-Woensdag 10 Maart 1943 om 9 uur 30 FLORA Groote Markt Moord in het Consulaat Duitsch gesproken met Viktor De Kowa en Laura Solari Vrijdag, Zaterdag, om 8 u. Zondag, .2 I, 5 en 8 uur Maandag om 8 uur MAJESTIC Rijselstraat DOlfATA Duitsch gesproken met Benjamino Gigli en Emma Gramatica Zaterdag, om 7 i uur Zondag, om 2 J, 5 en 7 1 u- Maandag, om 71 uur OUD IEPER R Colaertplaats De Vrouw aan de Tijgers Duitsch gesproken met Hertha Feiler en Hans Sóhnker Zaterdag, om 7 J uur Zondag, om 2 J, 5 en 7 1 u. Maandag, om 7 J uur Ingevolge het Besluit van 3 Juli 1940 moesten de huis huurprijzen op hetzelfde peil blijven als op 10 Mei 1940. Het Besluit van 25 Maart 1941 voorziet echter de mo gelijkheid de huurprijzen te wijfeigen. Het is echter een feit dat vele eigenaars de huurprij zen verhoogd hebben zonder rekening te houden met de te volgen voorziene procedure De huurders dienen in vele gevallen geen klacht in uit vrees van opzeg van het huurcontract- Deze vrees is echter ongewettigd gezien de bepalingen van het besluit van 18/1171942 in zijn art. 4 uitdrukkelijk voorziet dat zoo de eigenaar het er op aanlegt een hoogeren huurprijs te verkrijgen dan die welke normaal gebruikelijk was op 10 Mei 1940. de rechter verlenging van het huurcontract verleent De belanghebbenden worden er derhalve op gewezen dat ze een klacht kunnen indienen ofwel rechtstreeks bij de Controlediensten, ofwel bij de gemeentelijke po litie of ook nog bij de Rijkswacht van hun woonplaats, die na onderzoek eventueel proces-verbaal zal opma ken en inzenden naar de bevoegde bestuurlijke Rechts macht (Arrondissementscommissaris), leper, den 23 Februari 1943. De Burgemeester. A. Notebaert. Afdeeling leper De leergangen tot het bekomen van het diploma van Ambuiancierster of Ambulancier van het R K zul'cp gegeven, worden in de bovenzaal van het Stadhuis, vanaf 16 Maart e k. en volgende Dinsdagen telkens te 18 uur. De inschrijvingen worden aanvaard bij M. Petit-Lamps, Slachthuisstraat alhier, op Maandag 1 Woensdag 3. Maandag 8 en Woensdag 10 Maart van 10 tot 12 u De kandidaten moeten minstens 18 jaar oud zijn of 18 jaar worden in den loop van 1943 Het Bestuur. De afgevaardigde van het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw zal zitdag houden voor geteisterden die hun aanvraag nog niet indienden bij voornoemd Commissariaat. De geteisterden worden drin gend verzocht van deze laatste kosteiooze zitdagen ge bruik te maken Eiken Maandag te Geluwe (de eerste Maandag uit gezonderd). Dinsdag: eerste Dinsdag te ZonnebekeTweede." derde en vierde te Wervik Vijfde te Langemark Woensdag eerste Voormezeele tweede Hollebeke; derde Zuidschote vierde Brielen vijfde Boezinge. Eiken Donderdag. Vrijdag en Zaterdag te IEPER leper Diefstallen Verleden week in den nacht van Donderdag op Vrijdag zijn dieven, bfj middel van inklimming. gedrongen op den koer vata het huis bewoond door Parret Jules. Dixmudesteenweg. en hebben van uit een aldaar staande hok twee konijnen ontvreemd. In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben onbekenden in den hof van M. Vandekerckhove. Maarschalk Haiglaan. een grooten boom afge zaagd en weggenomen. Zondag avond, terwijl de echtgenooten Vcrhaeghe. wonende Korte Thourout3traat. naar de cinema gegaan waren, hebben dieven van die gele genheid gebruik gemaakt om langs het keldervenster in den kelder hunner wo- ning te dringen en er op een hoeveelheid eetwaren de hand te leggen. Dinsdag laatst, tusschen 7 en 9 u. 's avonds, zijn dieven binnengebroken in de Paterskerk, alwaar zij een offerblok en twee missiebussen buitgemaakt hebben. De offerblok echter werd in een straat niet ver van voornoemde kerk teruggevonden, doch hij was opengebroken geworden en natuurlijk van zijn inhoud ontlast.J ?l»De genaamde Opsomer Joseph, van Waasten. plaatste Donderdag zijn rijwiel aan den gevel van het Arbeidsambt. in de Kaaistraat. doch toen hij een vijftal minuten later de bureelen verliet en zijn velo wilde terugnemen, bestatigde hij dat een ander er reeds mede verdwenen was. Baen gebroken Jufvrouw Esquenet Angèle. 55 jaar oud. wonende Meenenstraat, heeft Maandag laatst, terwijl zij hare huishouding verzorgde, een zoo ongelukkigen val gedaan dat zij het linker been gebroken werd. Beselare Diefstal Bij landbouwer Jozef Mestdagh in de Spilstraat. werd de som van 20.000 fr. ontvreemd. Vermoedens vielen op «en vrouws persoon P. A. die op de hoeve niet vreemd is. In het nauw gedreven heeft ze den huisdiefstal moeten bekennen. De rijkswacht heeft de zaak in handen. 3§Tabakdiefst&l Bij weduwe Persijn. Zuidhoek, werden 100 kgr. in "bla deren geklauwd. De dieven hadden zich toegang verschaft op den zolder (bo ven den paardenstal waar de tabak stak. Passchendale Verscheidene nachtelijke inbraken In denzelfden nacht werd bij een vijftal landbouwers inbraak gepleegd onder andere bij landbouwers De Groote. Devisscher. Wyffels. Allerlei eetwaren, vleesch konijnen alsmede tabak werden daarbij buitgemaakt. Zuidschote- Aanstelling van nieuwen Herder. Zondag 28 Fe bruari zal, in allen eenvoud. Eerw. Heer Alois Van Antwerpen, voorheen onderpastoor te Ruiselede. hier ingehuldigd worden. Te 10 u.. vergadering voor de leden der verschillende bonden en gilden aan de Jongensschool. Te 10 1/4 u., in de kerk. aanstelling van den nieuwen herder door Z. E. Deken van Poperinge. De hoogmis zal gedaan worden door Eerweerden Heer Van Antwerpen. Prediking door Z. E. Deken. Na de hoogmis, ontvangst der burgerlijke overheden en ambtsbekleeders in 't klooster. We wenschen E. H. Van Antwerpen hartelijk proficiat, wijs en lang be stuur. Gansch de bevolking zal dien dag inwendig medevieren, daar de oor logsomstandigheden het niet toelaten dit uitwendig te doen. Maandag 1 Maart, ontvangst in de scholen. O Het Beheer der directe belastingen heeft iaten weten dat de koperbons. welke afgeleverd werden voor inle vering van non-ferro metalen in 1941 en dienen moch ten tot aanzuivering van de belastingen thans nog ter betaling aangenomen worden niet alleen zooals eerst bepaald, van de belastingen die in den loop van het jaar 1942 vervallen, doch van al de in het kohier gebrachte belastingen en daarmee gelijkgestelde taksen over het dienstjaar 1942. welke ook de vervaldatum van deze belastingen moge zijn, en alt tot het afsluiten van het dienstjaar 1942. hetzij tot 31 Maart aanstaande. Woensdag 17 Februari werd in de Kino-zaaL Flora onder grooten toeloop van volk. de prachtfilm Pour le Mérite af gerold Deze prent gaf ons een beeld over wat het vllegerwezen eens was en tegenwoordig is in het Rijk Op Zondag 28 Februari, te 15 uur en te 19.30 uur, in den Stadsschouwburg, voert het VOLKSTOONEEL het nieuw blijspel van RENAAT MAES DE POLITIEK DER LIEFDE op. In de hoofdrollen MARCEL AMEYE. ORPHA DE- LANTSHEER, FIK MOEREMANS en HERMAN BRUG GEN (zoon van den grooten Staf Bruggen). Het stuk is een laehsukses van het begin tot het einde, waarin we een dorpsschoolmeester en politieker zien dingen naar de hand. van een flinke boerendochter, doch die door een struischen boerenzoon, tot zijn schade, het gras van onder zijn voeten gemaaid wordt In werke lijkheid haalt De Politiek der Liefde het op de poli tiek zonder meer. Haal vóór de vertooning uw kaarten af. in het Café Astrid Vandenpeereboomplaats. leper, teneinde uw plaats te verzekeren Prijzen der plaatsen20 15 10 en 5 frank Op 17 Maart wordt in de Kinozaal Flora een nieuwe suksesfilm afgedraaid Verlof op eerewoord waartoe iedereen wordt uitgenoodlgd en welkom is (Medegedeeld).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2