Kleine Aankondigingen Aanstelling van Schepen Priesterlijke benoeming BEDANKINGEN Eigen Heerd, Yper VROEDVROUW HET YPERSCHE 26 - 2 - 1943 In het Staatsblad van 21 dezer verscheen een besluit waarbij de Heer L. Carton aangeduid wordt om het ambt van schepen in de gemeente Oostvle- tereit waar te nemen. St jozefs Kerk der Carmclieten, leper 9 WOENSDAGEN TER EERE VAN DEN H. JOZEF Woensdag 3 Maart Te 6 u uitstelling van 't Allerheiligste tot 8 u 30 Te 7 u 30 communiemis met offerande en zegen ter intentie van een der wijken van de stad. 's Avonds te 5 u rozenkrans sermoen over JOZEF, TOONBEELD DER WERKLIEDEN, door den E P IDESBALDUS Aanbevelingen, oefenin gen. lofzang en zegen. Broederschap van 't Heilig Kind Jezus van Praag Vierde Zor.dag dér maand Te 8 uur. Communiemis met oefeningen voor de kinderen en hunne ouders Te 3 J uur vergadering Ouders en kinderen, wij verwachten u in groot getal om 't nieuw jaar in te zetten. Z. H. Exc. Mgr Lamiroy. bisschop van Brugge, heeft E. H. Lemahieu. leeraar aan het college te leper, tot onderpastoor te Waasten benoemd. Heer Albert Bouwen Heer en Vrouw Gustave Bouwen-Craeye en dochter Liliane Heer en Vrouw Albert Bouwen-Ossieur en dochter ■Gisèle De familiën Messiaen. Depuydt. Bouwen, Devos en Couture, in de onmogelijkheid alle vrienden en kennis sen rechtstreeks te treffen, bieden hen langs dezen weg, hun hartelijksten dank voor de menigvuldige blijken van innige deelneming hen betuigd tijdens het afsterven van Mevrouw Julia - Helena MESSIAEN ephtgenoote van Heer Albert Bouwen hunne teergeliefde echtgenoote, moeder, schoonmoeder, grootmoeder en bloedverwante, en voor hunne aanwe zigheid op de begrafenis. Yper. Dikkebuschsteenweg, 16 O- Mevrouw Weduwe Gustaaf Gadeyne-Spinnewyn Heer en Vrouw Gaston Gadeyne-Boeykens en kinders Heer en Vrouw Henri Gadeyne-Vandoorne en kinders Heer Roger Gadeyne De familiën Gadeyne Maerten. Spinnewyn enDeconinck dartken. langs dezen weg. de vrienden en kermissen voor de blijken van deelneming hen betuigd tijdens het afsterven van Heer Gustaaf GADEYNE hun teergeliefden echtgenoot, vader, schoonvader, groot vader en bloedverwant, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (4432) ZIELIII§§EM o Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 FEBRUARI, om 8 uur, in St Niklaaskerk. -tot zielelafenis van Vrouw Weduwe Jules DEPUYDT geboren Leonie Delaere. (4425) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 FEBRUARI, om 8 30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Leon LEGRAND en zoon Emeric. (4398) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 FEBRUARI, om 8 30 uur, in St Maarten kathedraal. tot zielelafenis van Juffrouw Cecile DEVOS dochter van Heer Jozef en Mevrouw Eleonore Deehièvre (4423) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 FEBRUARI, om 8-30 uur, in St Jaeobskerk. tot zielelafenis van Juffrouw Yvonne VERHAEGHE dochter van Heer Albert en Vrouw Alida Behaeghel (4430) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 FEBRUARI, om 9 uur, in St Niklaaskerk. tot zielelafenis van Heer Lionel MONTEYNE echtgenoot van Vrouw Antoinette Talon (4399) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 FEBRUARI, om 9.30 uur. in de kerk der E P. Carmelieten. tot zielelafenis van Heer Leon CR A YE echtgenoot van Vrouw Maria Carbon van wege de St Jozefs Broederschap (4460) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 FEBRUARI, om 10 uur, in de kerk der "E P Capucienen. tot zielelafenis van Heer en Vrouw Charles VERSAVEL-KESTELOOT (4422) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 28 FEBRUARI, om 11-30 uur, in St Maarten kathedraal. tot zielelafenis van Vrouw Weduwe Ildefons HEUGHEBAERT geboren Ludovica-Marla Rycx (4424) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd het PLECHTIG JAARGETIJDE bij te wonen dat zal gece lebreerd worden op DONDERDAG 4 MAART, om 10 u., ih 9t Pieterskerk, tot zielelafenis van Mijnheer en Mevrouw Alphonse ANGILLIS en Juffrouw Maria Rijke Klarenstraat. 20.. (4454) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 MAART, om 9 uur, in St Niklaaskerk. tot aielelafenis van Heer Jules DESMADRYL echtgenoot van Vrouw Flavie Vandeputte. (4431) Pannenhuisstraat, 1. Yper ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. VANROBAEYS, Boterstraat, is alleen open op Zondag: 88 Februari Burgerlijke Stand van leper van den 18 tot den 25 Februari 1943 Geboorten Vandenbilcke Monique, Recollettenpoort, 5, Lindendreef, 15. Vantilcke Walther, Recollettenpoort, 5, yan Hoogstade De Quick Chantal, Korte Torhoutstraat, 25. D'almagne Lucienne, Recollettenpoort, 5, van Lange- inark. Blondeel Roger, Recollettenp., 5, van Wytschale. Spenninck Gerard Recollettenpoort, 5, van Reningelst. Verraes Willy, Recollettenpoort, 5. van Vlamertinge. Roosens Willried, Recolleltenpoott, 5, van De Panne Verhaeghe Roland, Maarschalk Haiglaan, 83 Blanchaert Norbert. Recollettenpoort 5, van Zillebeke - Gille Roland, Recollettenpoort 5. van Sintjan Pieters Daniel, Recol lettenpoort 5, van Loo. Huwelijk Declercq Gerard, bakker te Elverdinge en Deweerdt Germaine, z b.. te leper. Overlijdens Pauwels Martha, huishoudster, 46 j.. echt. Pauwels Jerome, Dikkebuschsteenweg, 224. Philippaert Petrus, z.b 76 j., ongeh Rijselsiraat, 133. Haghebaert Maria, fabriekwerkster, 21 j., ongeh., Ieperleestraat, 42. Huwelijksbeloften Michel Descamps, beenhouwer, te Wervik en Marie-Louise Verstraete, z b.. te leper. Emile Santy. diamantslijper, en Martha Vermote fabriekwerkster, beiden te leper.Albert Leleu, timmermansgast te Passchen- dale, en Godelieve Lebeke. dienstmeid, te Roeselare, voor heen te leper. Gevonden en Verloren Voorwerpen Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden. Vrijdag 19 Februari, door M. Fasseel Tbeophile. Kaai- West. een linker wante. Door Me Buysse Irène, Dickebuschsteenweg. een armbanduurwerk. Dinsdag 23, door Jvr. Verstappen Beatrice. Meenenstraat, een aantal rubberen sluitingsringen. Donderdag 25. door M. Vermeersch Julien, Rijselsteenweg, een lederen geldbeugel. Verloren. Vrijdag 19 Februari, door Mw Bekaert, Basculestraat, twee melkkaarten. Door Jufvr. Druez Antoinette, Cartonstraat. een gouden oor ring voorzien van een blauwen steen en een klein wit steentje. Door M. Vanhaelewyn Jerome, van Elverdinge, een donkerbruine lederen manshand schoen. Terugbezorgen tegen belooning. Zaterdag 20, door M. Michiel Alfons, Lindendreef. zijne melkkaart. Door M. Bouten Camiel, van Zonnebeke. een dagboekje van voerman. Zondag 21. door M. Vanisacker Michel, van Zillebeke. een bruin lederen brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart, een belangrijke som geld en twee zwarte potlooden.Door Me Demeyer Leona, D'Hondtstraat. een armband horloge met nikkelen armband. Maandag 22, door M. Terry Hector, Tegelstraat, zijne eenzelvigheidskaart. Door M. Huyghe Maurice, van Vlamertinge, een paar bruin lederen handschoenen. Door M. Servaes Etienne. Paterstraat, een gouden man- chetteknoop. Door Me Vanoverberghe Georgette, van St-Jan. een schrijf boek. Dinsdag 23. door M. Luyten Robert, Maarschalk Haiglaan, zijne eenzel vigheidskaart. Door Mw Defoor Magdalena, Deken Delaerestraat. drie rantsoeneeringskaarten voor niet-eetbare producten. Door M. Ghyselen Georges, Meenensteenweg, zijne eenzelvigheidskaart.—Door Me Meerschaert Suzanne. Dixmudesteenweg, hare eenzelvigheidskaart. Woensdag 24, door M. Delbeke Roger. Maarschalk Haiglaan. zijne melk kaart. Door M. Hoedt Maurits. Rijselstraat, zijne kleederkaart. Door Me Vandewynckele Clelie, Tegelstraat, een grijze sajetten vrouwenhand schoen. Donderdag 25, door Me Vanthuyne Victorine, Elverdingestraat. hare eenzelvigheidskaart. Groote lloltMiuucliiij- le Ie|»ei* Op Zondag 28" Februari aanstaande, om 3 uur iB de Zaal Victoria Palace, St Jacobstraat met beroepsboksers CARL1ER tegen HERMAN, in 10 Round x 2. VANNESTE tegen GHESQUIERE, in 10 Round x 2 LAGROU tegen TISSIER, oefenkamp 4x3. 4 liefhebberskampen 4x2 minuten. Gezien den grooten verkoop van kaarten op voorhand is het de boksliefbebbers aangeraden hunne kaarten op voorhand te nemen, deze zijn te bekomen in hel Victoria Palace en Ville de Renaix, de Stuersstraat. 4444) HANDBOOGSCHIETiNGEN LIGGENDE PERS Zondag 28 Februari 1943 Om 14 J uur: ZILLEBEKE (HOOGHEI, bij Jules De witteÓpper vogel 80 fr.; Twee zijd vogels, elk 40 fr.: Twee kallen, elk 25 fr 10 primés aan 20 fr.; Kleine vogels 15 en boven de 50 schutters alle drietal een primé van 25 fr Voorlaatsten en laatsten vogel 25 fr. meer. Inleg 20 fr. De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht de Algemeene Vergadering bij te wonen op Zondag 14" Maart 1943, om 11 uur, in de zaal van het Stadhuis, te Yper DAGORDE: 1) Verslag van Bestuur- en Toezichtsraad over de werkingen van het jaar 1942 2) Voorstelling en goedkeuring van bilan en rekening van winsten en verliezen 3) Onftlasting van Bestuurs- en Toezichtsleden 4) Benoeming van Bestuursleden en Toezichtslid. Namens het Bestuur De Schrijver-Schatbewaarder. De Voorzitter. H. GILLIOEN. H. DELOBEL. GEVRAAGD GOEDE MEID, liefst boven de 20 aar. Adres ten bureele. (4402) HOVENIER VRAAGT WERK om hoven te bewerken, planten, zaaien enz. LEMEIRE Henri. Feverhoek. 12. Vlamertinge (4407) GEVRAAGD HUISGEZIN van 45 tot 55 jaar. zonder kinders. om kosteloos 4 plaatsen van woonhuis met hof te bewonen Schrijven S D B bureel van 't blad. (4409) GEVRAAGDBEKWAME METAALPOLIERDERS voor chromage. Alsook leergasten 17 jaar. Zich wenden Weduwe WITDOUCK. Zonnebesteenweg. 61. Yper (4429) liefst 's namiddags (3954) Vrouw vraagt bureelwerk alleen. Adres ten bureele. Gevraagd Goede keukenmeid, kost, inwoon en goed loon. Getuigschriften verelscht. Adres ten bur. 4149) Gevraagd goede meid, keuken kennende en reeds gediend hebbende. Getuigschriften vereischt. Adres fen bureele. (4272) Gevraagd goede meld voor gesloten huis, liefst boven de 20 jaar. Adres ten bureele. (4433) Gevraagd goede Serveuse voor café. Adres ten bureele (4435) Gevraagd goede en eerlijke meid van 25 tot 30 jaar. voor alle werk. in gesloten huis, met 1 kind, goed loon. Zich aanbieden tusschen 10 en 11 uur, Yperstraat, 109A, Meenen. (4436) Gevraagd Meid. Adres ten bureele. (4441) Werkvrouw vraagt plaats. 2 of 3 dagen per week. Adres ten bureele. (44421 Men vraagt voor alle,werkdagen goede werk vrouw. reeds gediend hebbende. Adres t. bur. 14450 Gevraagd Werkvrouw Adres t. bureele. 4451) LBNA GEVAERT, Elverdingestraat. 10. leper. (4303) Gevraagd Werkvrouw, goed op de hoogte van alle huiswerk. Adres ten bureele. 4455) Men vraagt deftlgen en werkzamen jongman van 16 tot 18 jaar voor alle werk In bierflesscherg. Adres ten bureele (4457) GevraagdEerlijke werkvrouw, "etst al de dagen CAFÉ VILLE DE RENAIX, Bij Vanderbeke Arthur, de Stuersstraat, 54, Op Zondag 7 Maart 1943, GROOTE BILJART PRIJSKAMP met 800 frank prijzen. Begin om 2 uur namiddag 300 200 120 80 50 30 Serie 20 frank (4421) MEN VRAAGT voor overname of huur huis met hen- nekweekerij of dienstdoende. Adres ten bureele .4352) Uit ter hand te koop welgelegen BOUWOROND, 7 m. 8 op 16 m. diepte, gelegen In centrum der »tad. Adres ten bureele. (4459; Te koop gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau, 76, Rijsselstraat, Yper. 4207) TE KOOPWAGENVET, geel en zwart bij De vos Daniel. Plaats, 16, Dikkebusch i4327) POSTZEGELS Ik ben kooper van alle verzamelingen postzegels. Schrijven aan D H. Goedendaglaar. 49. Kortrijk.'4213F IK KOOP ALLE SLAG OCCASIE MEUBELEN. ook alle slag van wagens, zooals woon agens, boeren wagens, paardenkarren. steekkarren, enz. Zich wenden Veurnesteenweg. 145. (Villa) leper. '4228) TE KOOP: SCHOONE SPIEGEL, eiken raam 1^29 op 0"'75. Adres ten bureele 14401 TE KOOP: GOEDE NAAIMACHIEN. Adres ten bu reele>4406) TE KOOP: JACHTSTOOF. 0-60 breed zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. '4406) TE KOOP: CUISINIÈRE, Lindendreef 99 Yper (4410) TE KOOPWIN KELTOOG, met marmeren blad, 1.50 m. lang. alsook regenmantel (witte treneh-coat). Rijselsteenweg. (Koninghoek)19, Yper (4414) GEVRAAGD: VENTILATEURin goeden staat Schriftelijk aanbod aan R. D. bureel van 't blad (4416) TE KOOP GEVRAAGD WEEGBRUG van 10.908 of 15.000 kgr. Adres ten bureele (4418) TE KOOPPIANO. Adres .-sten bureele. (4365) TE KOOPKINDERBED. Zich wenden Hoornwerk. 64. Yper. (4420) TE KOOP KINDERWIEG IN RIET OP STAAN, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. (4428) Te koop: Camlonnetle "Renault", draagver mogen 1200 kl. 14 HP. 6 cylinders. Zich wenden bij Alf. Gis- quiere, herberg De Slachter. Boomgaardstr., Yper. (4434) Te koop schoone vijlstaak met kloeke werk bank, Im70 x 0m65, alsook Ijzeren potrellen en alaam. Zichtbaar 's morgens. Adres ten bureele. (4438) Te koop Jachtstoof. Adres ten bureele. (4439) Te koop Kindercharette en rose sajetten kap mantel voor kindje. Adres ten bureele. 4440) Te koop Kinderkostuum, van II tot 12 jaar. Adres ten bureele. 4443) Te Jcoop Kindervoltuur, in goeden staat. Adres ten bureele. 4445) Te huur gevraagd Schrijfmachien. in goeden staat. Adres ten bureele. (4446) Te koop 2 Permanent apparaten, 3 drogers en I bassin. Bij J Acke, Dikkebuschsteenweg, leper. Tel. 142.(4447) Te koop Schoone kindervoltuur zoo goed als nieuw, met chromé. Adres ten bureele. (4448) Te koop Jonge belemmerde geit. Adres ten bureele. (4449; Te koop Houten bed met ressorts en matras. keukenbuffet, zes keukenstoelen en waschkuip. Adres ten bureele. (4452) Te koop Gasvuur en afzonderlijken bakoven. Adres ten bureele. 44561 Te koop Schoone Kindervoltuur in chromé. met dikke banden. Adres ten bureele. (4462) Te koop Schrijfmachien met klavier Universel. Adres ten bureele. (4463) Gezin zonder kinders vraagt ktr.d om op te voeden. Adres ten bureele. 4437) HOUTLIJM 1 HOUTLIJM Beschikbaar in beperkte hoeveelheid KOUDLUM (gereed voor verbruik) voor alle houtbewerking HALVE WARME LIJM bijzonder geschikt voor het fineeren van meubelen. Verkrijgbaar bij depothouder A. VALLAEYS (St Juliaan), La neemark (4419) Allo Allo IIEROPE.1IIXG van het Café HALVE MAAN Ge Hnerneslrniit. 3 Alle ZATERDAG. ZONDAG en MAANDAGEN Schoon Orkest met Accordeon. (4391) der week 's namiddags. Adres ten bureele. (4458)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3