NOTARIEELE VERKOOPINGEN KAASSTREMSEL Vuylsteke Cebr. MEUBELEN Marcel SOETE - BOERHAVE WOONHUIS met afhankelijkheden WOONHUIS met afhankelijkheden WOONHUIS met afhankelijkheden EEN NIJVERHEIDSGEBOUW II KK It E hgIIEl!BEL§ SPARREN EN LARIKSEN In hef goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 10, Noordlaan YPER BESTE ENKEL EN DUBBEL ter Apotheek DELANOTE Langemark. ^choone MËIJBELH MODERNE- en STIJLMEUBELEN 112-114, Bruggestraat Tel. 63 MEENEN - Statiestraat, 39, IEPER - Tel. 182 - HET YPERSCHE 26 - 2 - 1943 Kantoor van den Notaris V«m te Poperinge. Op Maandag 1 Maart 1943 te 2 uur namiddag, te Poperinge, ter herberg De Kantien bij Jufvrouwen Dewickcre, St Janskruisstraat. Instel met premie van STAD POPERINGE 1" Koop en I are 30 ca, bebouwden grond en erf, ter westzijde der Kerkhofstraat, geteekend Nr 25. Indertijd bewoond door Mevr. Wed Reml Duquesne Scherpereel. thans onbewoond. 2" Koop en 2 3 aren 30 ca. bebouwden grond en zaailand, ter westzijde der Jagerstraat, geteekend Nr 1 Verpacht aan M. Theoliel Duquesne, voor gansch den duur van zijn leven mits 150 fr. 's jaars bovenalle grond en andere belastingen, met bepaling dat de pachter het goed noch ten geheele noch ten deele mag voortverpachten zonder de schriftelijke toestemming van den verpachter. Een stal letje en de afsluiting rond het huis worden niet inedever- kocht. 3" Koop en 7 5 ca. bebouwden grond en erf, ter zuidzijde van 's Staatssteenweg naar Reningelst, getee kend Nr 9. Zijnde sterfhuis van Vrouw Wed. Duquesne- Scherpereel. thans onbewoond. Overslag op Maandag 15 Maart 1943. zelfde uur en plaats. De huizen zijn zichtbaar den Maandag, Woensdagen Vrij dag van iedere week. 's voormiddags van 9 tot 12 uur en 's namiddags van 2 u tot 4 uur, Voor de sleutels der huizen begrepen in koopen 1 en 3 zich te wenden ten kantore van den Notaris Van Eecke voornoemd, te Poperinge, Brugge- straat. 9 Studiën van de Notarissen ltaei't, te Diksmuide en Vereist, te Antwerpen. 0 OVERSLAG Maandag 1 Maart 1943 om 2 ure namiddag. In 't Hotel Café Brasserie bij M. Henri Dejonghe, Groote Markt te Diksmuide, van dienstig voor allen handel en nijverheid, alsmede i aren 84 ca. Uoti%\ $$i'4>nd, gelegen te DIKSMUIDE. Grauwe Broedersstraat of Leege- weg. zijnde het Werkhuis van de N V. Westland - Diamant. Vrij van gebruik. Hoogstgebracht 285 000 fr (Werden medeverkocht eene ruime moderne BRANDKAS en Waterinrichting sihipomp en leiding). Kantoren van de Notarissen Georges Moeneclaey, te Torhout en AVnn «Ier Meerach, te leper. o TOESLAG OP DINSDAG 9 MAART 1943 om 2 ure namiddag, te Torhout, Rijsselstraat, ter herberg Den Haan bij Hector Vereecke, van STAD TORHOUT, GRIETE Lot 1. EEM HOFNTi:ni<:iiIA met weiland, bouwland, tuin en boomgaard, groot 89 aren 35 ca. Ingesteld 190.000 fr. Lot 2. Een perceel Bouwland, gelegen alsvoren, groot 33 aren 07 ca. Ingesteld 51.000 Ir Lot 3. Een perceel Bouwland en Weide, gelegen alsvoren, groot 51 aren. Ingesteld 51.000 fr. Lot 4. Een perceel Bouwland en Welde, gelegen alsvoren, groot 68 aren 20 ca. Ingesteld 101 000 fr. Lot 5. Een perceel Bouwland, gelegen alsvoren, groot 50 aren 8 ca. Ingesteld 70 000 fr. Bewoond en gebruikt door de medeverkoopster jufvrouw Madeleine Van Damme, tot I April 1943. Recht van samenvoeging Studie van den Notaris 'ITicvdin, Ie Meesen. o Uil lei- IimikI te koop %V O O 1% II II I ft met 1 lm. IB uren /.ntiilniHl en 'ITiiii in 't Zuiden van IEPER Inlichtingen ter studie van voornoemden Notaris. Studie van den Notaris Rnninull, te Wervik. o OM UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN 0|MMii».'it-e Vei*k4kO|»in$£ van en ii*c Voorwerpen Zooals piano, biljart, radioapparaat, tafels stoelen, marmeren herbergtafels, spiegels, verscheidene volledige slaapkamers, buffet stoven keukengerief, gleiswerk en andere te lang om te melden. Alles afhangende der nalatenschap van wijlen M. René Heze te Wervik. Op Maandag 15 Maart 194 3 te 2 uur stipt des namiddags in de zaal van het gasthuis Kapittel Ooievaarstraat, te WERVIK Tentoonstelling: Op Zondag 14 Maart, van 9 tot 12 uur en van 2 tot 7 uur, en op Maandag 15 Maart van 9 tot 12 u. Gewone voorwaarden en komptant geld. Studie van M' lt :«m:nil INotaris te Wervik. o Uit ter IisiimI Ie koop GEMEENTE KOMEN 1. Alei-k\vnsii*«lige Eigendom, kun nende dienen voor allen groothandel en gelegen in het centrum 2. Verscheidene bestgelegene Hei-lier^en. 3. Amlei-lmlve liecls«re IsiikI. gelegen Doornkapel. Alle inlichtingen ter studie. Commissie van Openbaren Onderstand leper OPENBARE VERKOOPING van in de bosschen van ZILLEBEKE, WYTSCHAETE en ZANTVOORDE. De sparren en lariksen worden voorbehouden voor de houtkooplieden in *t bezit van een machtiging door de Centrale. Op Vrijdag 19 Maart 1943, te 2,30 ure, opening der aanbiedingsbrieven. Gemeente ZILLEBEKE 8 loten DENNEN en LARIKSEN, inhoud eirca 232 m3 Gemeente WYTSCHAETE 1 lot DENNEN, inhoud circa 7 m3. Gemeente ZILLEBEKE 4 loten DENNEN, inhoud circa 93 m3. Gemeente ZANTVOORDE 2 loten DENNEN, inhoud 29 m3. Gemeente WYTSCHAETE 4 loten DENNEN, inhoud circa 37 m3. De liefhebbers zijn verzocht de koopen op voofhand te bezichtigen. Raadpleegt het lastenkohier en vraagt de lijst der koopen ten bureele van den Openbaren Onderstand te leper. Modellen van inschrijving te bekomen op het Secre tariaat der C. O O.. Rijsselstraat. 38, te leper. Op Woensdag 10 Maart, om 1 ure stipt namiddag, ten gemelde hove, Venditie van MRUBEL8, Iteülinnl. alatim en vruchten. Later breeder vermeld. S. V. Ypersche Weverij fe leper o De Heeren aandeelhouders worden verzocht de ge wone algemeene vergadering te willen bijwonen die zal plaats hebben op Maandag 15 Maart 1943, te 18 uur. in het Hotel du Sultan» te leper. Dagorde 1) Ver slag van den Beheerraad en van het College de.- Com missarissen 2) Goedkeuring der balans van de reke ning van winsten en verliezen; 3) Ontlasting te geven aan de beheerders en commissarissen; 4) Statutaire be noemingen. Neerlegging der titels op den maatschap- pelijken zetel te leper. KAASDOEKJES en KAASTHERMOMETERS SULFUR F. DE CARBONE om allerhande Banden te herstellen Studie van den Deurwaarder Georgen 'l'iilion Jules Capronstraat, I Ite Yper. 0 BIJ WOONSTVERANDERING o OP WOENSDAG 10 MAART 1943 (Asch-Woensdag om I uur namiddag, in de Groote Zaal «-LAPItRE D'Hondtstraat, te YPER. Mcrkweerdige VerUooping van een groote hoeveelheid en Mobilaire Voorwerpen bevattende namelijk vier volledige slaapkamers in acajou, een moderne slaapkamer, in andere bedden, 10 matrassen in wol. kassen, lavabos, volledige salongarnituur, canapé, zetels, hoeveelheid rieten en andere stoelen, tafels, antieke en gebeeldhouwde Vlaamsche en Hollandsche buffetten, antieke eiken dressoir in Vlaamschen stijl. 6 foyers-Nestor Martin*, geëmailleerde herbergstoof Nestor Martin gasvuur met 3 vuren en oven, gas-strijkijzers, waschkeern in vernikkeid koper met dynamo en wringer andere waschkeern wit ge ëmailleerd fonten bad met verwarmingstoestel, dame-bureau: met stoel., andere bureau, groote en kleire spiegels (oude stijl), 2 lusters, bibliotheek, étagère met specerijpotten, horloge rookservies in koper strandhut in- riet, kinderwa gentje. enz., enz Verders groot tapijt. Radio merk Point Bleu Komptant en gewone voorwaarden Alle te koop gestelde meubels zullen kunnen bezichtigd: worden daags voor de verkooping. Studie van Meester Paul FLAMEY, Deurwaarder. Magdalenastraat. 1. te Wervik STAD KOMEN o GROOTE OPENBARE EN VRIJWILLIGE VERKOOPING VAN PRACHTIGE O OP MAANDAG 8 MAART 1943 om 2 uur 's namiddags, in de zaal AU NOUVEAU ST CHRYSOLE 55-bis. Wervikstraat. te KOMEN, zal er overgegaan worden door het ambt van Meester PAUL FLAMEY. deurwaar der te Wervik. tct de openbare en vrijwillige verkooping van de volgende meubelen 1) TWEE PRACHTIGE MODERNE SLAAPKAMERS IN EIK, bestaande ieder uit. groote kleerkas met 1/3; linnenkas, bed met ressortbak. lavabo met grooten spie gel, en twee nachttafels aan het bed vastgemaakt 2) TWEE SLAAPKAMERS IN MASSIEF EIK, be staande ieder uit groote spiegelkas, linnenkas, lavabo, bed met ressortbak en nachttafel 3) TWEE RIJKE EETPLAATSEN, in eik en in note laar. bestaande ieder uit grooten dressoir (afgeronde deuren), buffet-argentier. tafel met verlengsels. zes stoe len met panen zitting en spiegel 4) EEN ZEER GOEDE BRANDKOFFER, merk RO- CHER 5) EEN BUREEL minister (dubbelzijde) in eik. met gelijksoortige BIBLIOTHEEK, en bureelstoel 61 TWEE SCHOONE NAAIMACHIENEN, merk SIN GER waarvan één. zeer moderne (meubel) met in- liggenden kop 7) EEN RADIOAPPARAAT, merk S. B. R. in zeer goeden staat 8) VERSCHEIDENE TAPIJTEN, waaronder een prachtig Kortrijkschtapijt van 3 x 4 m. 91 EENE GROOTE HOEVEELHEID VERSCHEIDENE MEUBELEN, waaronder TWEE WOLLEN MATRAS SEN, verscheidene schoone rijwielen (voor mannen en vrouwen). 4 MODERNE CLUBZETELS, in nieuwen staat, verscheidene kleerkassen. spiegelkassen linnen kassen iavabos. buffetten, tafel en stoelen in eik eene hoeveelheid zeer schoone keukenstoelen, spiegels, EENE SCHOONE CUISINIÈRE met koolbak. EENE PRACH TIGE BUFFET-STOOF (Fonderies Bruxelloises). ver scheidene schouwgarnituren. SCHILDERIJEN, vazen, posturen, en tal andere voorwerpen te -lang om te melden. TENTOONSTELLING Op Zondag 7 Maart 1943, van 9 tot 12 uur en vanaf 2 uur tot 5 uur. Gezien de belangrijkheid der verkooping. zal men stipt, om 2 uur beginnen. Gewone voorwaarden en komptante betaling. Gemeente Vlamertinge Plaats van tijdelijke bediende te begeven bij den Rantsoeneeringsdienst l'norwaariien 1 Getuigschrift van goed gedrag en zeden. 2) Getuigschrift van niet inschrijving in het Jodenregister- 3) Getuigschrift van Nationaliteit. 4t Minstens 21 jaar en hoogstens 35 jaar Toep issing der wet van 3 8-1919 en 21-7-1924, etv besluit van 10 1 1-1942 6) Drager zijn van diploma van Lager-Midd. Onderwijs. 7t De aanvragen met 'ereischte getuigschriften richten aan> den heer '<urgeim ester van Vlamertinge. vóór 4 Maart 1943, om 10 uur. Vlamertinge, den 18 Februari 1943. Namens het Schepencollege De Sekret uis, O Lignel. De Burgemeester, Rafael Six. TRANSPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS OF GECAPITONNEERDE AUTOS Huis sedert lang bekend om zijn ge«de Mrgea en zijn stiptheid. EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten, enz. MATRASSEN (wol, kapok, flocon, windhaar). Levering met waarborg Matige prijzen. Druk. Dumortier. 34. Boterstraat 34. Yper Tel. SOP

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4