DUITSCHE LEGERBERICHTEN 23e Jaar, Nr 46 Prijs 0,50 fr. Vrjjdag 5 Maart 1943 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER t itgever DUIVIORTIER, 34, Boterstraat, Vper Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank. BEVOORRADINGSDIENST WINTERHULP IEPER Rood Kruis van België BEIAARDBESPELING Toegelaten Taxis POLIZEIVERORDNUNG POLITIEVERORDENING Vereenigde Hofbouwliefhebbers HET YPERSCHE 8T AI) IEPE It Uitreiking der nieuwe Kolenkaarten (Vervolg) Al de inwoners der volgende straten zijn verplicht hunne nieuwe kolenkaart te komen afhalen bij den bevoorradings- dienst op de dagen en uren hieronder aangeduid. Maandag 8 Maart 1943, van 9 are tot 12 ure en van 14 tot 16 ure. Korte Meerschslraat, Korte Torhoutstr., Maloulaan Mas- scheleinlaan, Meenensteenweg, Meenenstr., Merghelynckstr., Moscoustr., Minneplein, Nazarethstr.Neermarkt, Neerstr Nieuwstr., Nijverheidstraat. Dinsdag 9 Maart 1943, van 9 ure tot 12 ure en van 14 ure tol 16 ure. O. L. Vrouwstraat, Omloopstr Oude Houtmarktstr.Oude Konijnstr., Oude Kortrijkstr Oude Veurnestr.. Oude Helle- waerdestr Paddepoelstr.Paddevijverstr.Pannenhuisstr., Paterstr., Patteelstr., Pennestr Pilckenistr., Plumerlaan, Poperingesteenweg, Poperingestraat. IVoensdag 10 Maart 1943, van 9 ure tot 12 ure en van 14 tot 16 ure. Ravelijnstraat, Recollettenpoort, Roeselarestr.Rijke Kla- renstr., Rijselsteenweg, Rijselstr., Schuttelarestr Semina riestraat, Sint Jacobsstraat. Sint Jacobsnieuwweg, Sintjans straat, Sint Maartensklooster Sint Niklaasstraat, St Pieters kerkhof, Studentenstr., Surmontstraat. Donderdag Maart 1943, van 9 ure tot 12 ure en van 14 ure tot 16 ure. Tegelstraat, Tempelstr., Vandenpeereboomplaats, Vee markt, Verlorenhoekstr.. Wallestr., Vischmarkt, Watering straat, Waterkasteelstr Wenninckslr., Weverijstr., Wieltje straat, Wulvestr Zaalhof, Zillebekestr., Zillebekevoetweg- Zonnebekesteenweg en Cité Ligy. Vrijdag 12 Maart 1943, van 9 tot 12 ure en van 14 tot 16 ure. Laatste dag der uitreiking (voor de personen die hunne kaart op den gestelden dag niet hebben afgehaald. Na dezen datum zullen er geene kolenkaarten meer afgeleverd worden, Uitreiking der nieuwe Zeepkaarten Vrijdag 12 Maart 1943, van 9 ure tot 12 ure en van 14 ure tot 16 ure. Zaterdag 13 Maart 1943, van 9 ure tot 12 ure. Machtigingen voor Schoenwaren Er mogen gedurende de maand Maart 1943 machtigingen voor schoenwaren afgeleverd worden, ten beloope van Marsch- of werkschoenen, 1 "/0 van het aantal inwoners. Kinderschoenen I van het aantal inwoners. Zwangere vrouwen hebben voorrang, en kunnen zich op Maandag 8 Maart 1943. ten bureele aanbieden tot het beko men van een machtiging tot bevoorrading in marschichoe- nen. Er worde goed nota van genomen dat slechts machti gingen zullen worden verleend aan vrouwen die zich in zwangeren toestand bevinden. De overige personen kunnen zich aanbieden op Maandag 15 Maart 1943 Machtigingen voor lichte schoenen, inogen van heden af worden uitgereikt op vertoon van de Rantsoeneering6kaart voor Niet-Eetbare Produkten en bij afgifte van 5 punten der kleederkaart. Bedeeling van Kinderschoenen Op Zaterdag 13 Maart, tusschen 9 en 11 uur. worden er kinderschoenen bedeeld aan de gezinnen, houders van een roode kaart met twee kruisjes, op volgende basis huisgezin met 4 kinderen 1 paar huisgezin met 7 kinderen en meer 2 paar. Een zomerbon is vereischt voor ieder paar schoenen. De gezinnen met groene kaarten of purpere kaarten me» één kruisje, die nog geen kinderschoenen bekomen hebben, kunnen deze afhalen, op bovenvermelden da tum, tusschen 11 en 12 uur. Rantsoeneeringskaart der rechthebbende kinderen me debrengen (Alle nummers van schoenen tot nr 39. zijn voor handen Inschrijving voor Kolen De gezinnen, bij Winterhulp ingeschreven moeten hun nieuwe kolenkaart op ons Secretariaat inbrengen, zoo- dfla zij ze van den rantsoeneeringsdienst ontvangen hebben. Onder geen enkel voorwendsel zullen er na 12 .Vfeart nog kaarten aangenomen worden. Bedeeling van Pastei Op Maandag 8 Maart, wordt er vleeschpastei bedeeld Gewone uurregeling AFDEELING YPER Met neerstorten van een vliegtuig te Wytschaete heeft aldaar enkele ge- ziaaen jwaar geteisterd. Meubelen, kleedergoed. linnen en huisgerief werden de prooi der vlammen. Deze huisgezinnen, waarvan een met twee kleine klederen en een met vier kinderen, hebben in deze ramp ALLES verloren. Met Uitvoerend Comité van de plaatselijke afdeeling van Yper van het Rnod Kruis van België heeft besloten, in de mate van zijn zeer beperkte middelen. in deze grievende nooden te verhelpen. Eene tegemoetkoming van 1500 fr werd verleend. Oproep wordt gedaan tot allen om het Comité in zijn vOrdcre werking ter zijde te staan. Alle giften in geld en natura zullen met dankbaarheid ten bureele van het Rood Kruis (Stadhuis), alle werkdagen tooBehem 9 en 12 ure en tusschen 14 en 16 ure, ontvangen en door zijne zorgen au «Ie getcisterden ter hand gesteld worden. Het Comité. •p Woensdag 10 Maart 1943 (Aschdag) van 11 tot 12 uar voormiddag daor den Heer Elie Ryckelynck, Stadibeiaardier. Van Maandag morgen 8 Maart tot Zondag avond 14 Maart 1943 iabegrepea m. VAN DER MEERSCH. Fieraetrwat L. DOCHY, Capronstraat. 9ÏDEYN Michel. Statiestraat. Auf Grund der mir vom Militarbefehlshaber in Belglen und Nordfrankreich ertetlten Ermachtigung erlasse ich für den Bereich der Provinzen Ost- und Westtlandern folgende über vermögensrechtliche Massnahmen gegen Dienstpf lichtverweigerer 1 Gegen Personen, die einer auf Grund derPienstpflichtver- ordnung (Verordnung des Militarbefehlshabers in Belgien und Nordfrankreich zur Aenderung der Verordnung über die Slcherstellung des Kraftebedarfs für Arbelten von besonderer Bedeutung vom 6 Oktober 1942; an sie ergangenen Auffor- derung der zustandigen deutschen Dienststelle nicht nach kommen Dienstpllichtverweigerer). können zur Erzwingung der Dienstverpflichtung auch Massnahmen vermögensrecht- licher Art angeordnet werden. 2 Zur Verhinderung der Begünstigung ion Dienstpflichtver- weigerern können auch gegen Angehörige (Ehegatten, Kin der. Eltern und Geschwister) persönliche und vermögens- rechtliche Massnahmen trgriff. n werden. 8 3 Die gleichen Massnahmen önnen gegen andere Personen angeordnet werden, die einem Dienstpflichtverweigerer Vor- schubleisten, begünstigen oder unterstützen. 4 Für die Anordnung von Massnahmen auf Grund von 1 bis 3 sind die Kreiskommandanturen zustandig. 8 5 Der Eriös aus vermögensrechtlichen Massnahmen nach g I bis 3 kann tür soziale Zwecke, insbesondere zu Gunsten von Landeseinwohnern die in Deutschland arbeiten verwendet werden. 8 6 Diese Verordnung tritt mlt sofortiger Wirkung in Kraft Gent, den 1. Marz 1943 Der Oberfeldkommandant J70 gez BRUNS Generalmajor. Op grond van de mij door den Militairen Hevelhebber in België en Noordfrankiijk verleende volmacht vaardig ik voor de provinciën Oost- en Westvlaanderen de volgende uit betreffende strafmaatregelen tegen het eigendomsrecht van dienstplichtweigeraars i Tegen personen, die op grond der verordening betreflende den verplichten arbeid t Verordenirg van 6 Oktober 1942 van den Militairen Hevelhebber in België en Noordfrankrijk houdende wijziging van de verordening inzake voorziening in de behoefte aan werkkrachten van werk van bijzonder belang) van een bevoegden Duitschen dienst opgeroepen zijn en dezen oproep niet volgen idienstpiichtweigeraars) kunnen ten einde het nalevep van hun dienstplicht af te dwingen ook strafmaatregelen tegen het eigendomsrecht getroffen worden. 8 2 Ten einde het hulp verleenen aan dienstplichtweigeraars fe beletten kunnen ook tegen bloedverwanten (echfgenoofen, kinderen ouders of broeders en zusters) strafmaatregelen tegen hun persoon of hun eigendom getroffen worden. 3 Dezelfde strafmaatregelen kunnen tegen andere personen getroffen worden, die een dienstplichtweigeraar hulp verlee nen, hem begunstigen of ondersteunen. 4 De strafmaatregelen op grond van 1 tot 8 3 worden door de Kreiskommandanturen getroffen. 5 De opbrengst door strafmaatregelen volgens I tot 3 kan voor sociale doeleinden, inzonderheid ten gunste van landgenooten gebruikt worden, die in Duitschland werken. 6 Deze verordening treedt onmiddellijk in voege. Gent. 1 Maart 1943 Der Oberfeldkommandant 570 gez. HRUNS Generalmajor. Succesrijke Duitsche tegenaanvallen in het Zuiden van het Oostfront Nieuwe terreinwinst in het gebied van lsjoem, waar de vijand tot en over den Doneiz teruggeworpen werd Ter verkorting van het front verd ïtjew ontruimd Bij hun steeds hernieuwde doch "htelooze aanvallen lijden de Sowjets uiterst zware verliezen In de maand Februari verloren zij 886 vliegtuigen Verscheidene vijandelijke schepen gekel derd of beschadigd In Noord-Tunesië gaan de Duitsch-Italiaansrhe troepen vooruit Luchtaanvallen op West-Duitsch gebied en op «Berlijn. Donderdag 25 Februari 1943 In het Zuiden van het Oostfront werden onze eigen aanvalsoperaties met succes voortgezet. In den Centra- len en Noordelijken frontsector ondernam de vijand op enkele plaatsen massale aanvallen tegen onze ver dedigingsstellingen. Aan de Miusstell' _g leden her nieuwde vijandelijke aanvallen schipbreuk. Het achter het front 7* Sowjet-Russische gardecorps der cavalerie werd grootendeels in de pan gehakt- Tusschen Donetz en Dnjepr vielen onze troepen verder met succes aan. Een vijandelijk pantserleger werd verslagen. Het luclvt- wapen viel met succes opmarcheerende colonnes, voer tuigen en bevoorradingsverbindingen van den vijand aan In het gebied ten Westen van Kharkov en Kcersk mislukten hernieuwde vijandelijke aanvallen. De verbit terde afweergevechten ten Zuiden en ten Noorden van Orel duren voort. De Sowjets leden uiteist zware ver liezen Ook ten Oosten van Oshatsk viel de vijand her haaldelijk doch zonder resultaat aan. In den Centralen sector werden, zender eigen verliezen, 47 vijandelijke vliegtuigen door onze jachttoestellen onderschept. Britsche vliegtuigen wierpen verleden nacht bommen op eenige localiteiten in Noord-West en West-Duitseh- land. o a. op Wilhelmshafen. Vrijda.g 26 Februari Aan het Koebanbruggenhoofd en aan het Mius-front hadden, tengevolge van het dooiweder, slechts gevechts operaties van localen aard plaats. In het gebied ten Zuid-Westen van lsjoem werd de vijand naar het Noord- Oosten teruggeworpen. Het aantal gemaakte gevange nen en de hoeveelheid buit groeien aan. Ten Westen van de lijn Kharkov-Koersk strijden onze troepen onder een soepele gevechtsleiding met oprukkende vijandelijke af- deelinigen. Het luchtwapen sloeg vijandelijke voorhoe den en troepenconcentraties uiteen en bombardeerde het bevoorradin-gsverkeer der Sowjets. Ten Zuiden en ten NooTden van Orel leverden onze troepen opnieuw hardnekkige afweergevechten. In Noord-Afrika werd de aanvalsoperatie in de ber gen van Centraal Tunis afgesloten. De vijand leed hier bij hooge bloedige vetkezen en benevens een aanzien lijken buit vielen nog ibijna 4000 gevangenen In onze handen. In de wateren van de Noordkaap werden uit een vij andelijk convooi een vrachtboot van 6000 brt. gekelderd en 4 andere schepen door Duitsche gevechtsvliegers be schadigd Tijdens den afgeloopen nacht werden 't West en Zuid- West Duitsch gebied, en onder meer de stad Nurenberg, door Britsche vliegtuigen aangevallen. Van de aanval lende bommenwerpers werden er 6 neergeschoten. Zaterdag 27 Februari Aan het Noordelijk front van het Koeban-bruggen- hoofd leed een hernieuwde doorbraakpoging van den vijand schipbreuk. Achter de Mius-stelling werden ook de laatste overblijfselen van het 7« garde-korps cavale rie vernietigd. In 'het gebied van lsjoem gaat de aanvals- slag verder. Ten Westen der lijn Kharkov-Koersk wer den de beweeglijke gevechten voortgezet Aan den vij and werden hooge verliezen toegebracht Ten Zuiden en ten Noorden van Orel mislukten vijandelijke aanvallen. Ten Oosten van Sytscehewska bleef 'n aanval der Sowjets zonder succes. Ten Zuiden van't Ilmenmeer werd de aan vallende vijand ook gister teruvceslacen Gister middag werd het gebied van Wilhelmshafen door een formatie Amerikaansche bommenwerpers van op groote hoogte aangevallen. 17 viermotorige vlieg tuigen werden neergehaald en de vijand verloor nog 6 andere toestellen aan de Kanealkust. 's Nachts we-den bommen geworpen op eenige localiteiten van West- Duitschland alsook nogmaals op Keulen. 12 van de vijandelijke bommenwerpers werden neergehaald Duit sche gevechtsvliegtuigen voerden bij dag een verras sende aanval uit op de stad Exmouth. aan de Zuidkust van Engeland. Zondag 28 Februari De Duitsche tegenaanval in het gebied van Isjum maakt goede vorderingen. Kramatorskaja en Losowaja werden stormenderhand ingenomen, waarbij de vijand, die vertwijfeld tegenstand bood. bijzonder hooge ver liezen aan manschappen en materiaal leed. Overblij vende troepen der vijandelijke legers, die vergeefs poogden omsingelingsmaneuvers uit te voeren en die thans zelf zijn ingesloten, zoeken achter het Duitsche front naar een uitweg en worden geleidelijk vernietigd. Maandag 1 Maart Aan het Koeban-bruggenhoofd mislukten de vijande lijke aanvallen. Vóór Noworossisk werd een met pant serwagens beladen schip in brand geschoten. Aan het Mioes-front is de vijand tot den aanval overgegaan, doch werd door het afweervuur verslagen. De eigen aanval in het gebied van lsjoem leverde ook gister nog verdere terreinwinst op. De aanvallende divisies wier pen den tegenstander tot en over den Dcnetz terug. Duitsche vliegtuigen voerden hevige aanvallen uit op vijandelijke troep nverzamelingen. In de gebieden van Kharkov. Koersk en Orel en ten Zuiden van het Ilmen meer mislukten talrijke aanvallen van den vijand Aan het Noord-Tunesische front boekten onze troepen verdere terreinwinst. Vóór de Algerijnsche kust werden verleden nacht drie gnoote vijandelijke transportsche pen door luchttorpedos getroffen. In de Middellandsche Zee werd een vijandelijke duikboot gekelderd. .Britsche vliegtuigen vielen enkele plaatsen aan in de bezette Westgebieden. alsmede een steunpunt langs de kust van den Atlantischen Oceaan en het West-Duitsch gebied. Vijf vijandelijke bommenwerpers werden neer geschoten. Dinsdag 2 Maart In het Zuidelijk gedeelte van het Oostfront gingen de Duitsche troepen tot den tegenaanval over. Aan den Beneden-Don werden vijandelijke troepen uiteengedre ven en vijandelijke aanvalsvoorbereidingen verijdeld. Niettegenstaande de slechte weersgesteldheid en de ter- reinmcellljkheden werden in het gebied van Isjum op nieuw talrijke plaatsen in bezit genomen. In het ge- vechtsgebied ten Westen van Kharkov tot benoorden Orel en in den sector ten Zuiden van het Ilmenmeer mislukten ook gister de vijandelijke aanvallen en door braakpogingen. Het bruggenhoofd van Demjansk. ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer, werd stelselmatig ont ruimd. Tijdens den afgeloopen nacht werd Berlijn en ook het West-Duitsch gebied door Britsche vliegtuigen gebom bardeerd. 19 der aanvallende bommenwerpers werden neergehaald van het Arrondissement Yper LokaalIn de Trompet. Op Zondag 7 Maart 1943, om 15 aar Algeaaaene Vergadering Lezing van het verslag. Mededeelingen. Betaling lidgeld 1943. Aanvaarding van nieuwe leden. Herkiezing van het Bestuur. Aan brengsten. Tombola. De Secretaris. De Voorzitter. Van Heolf H. Loclayso J

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1