4kife* VOETBALKRONIEK ZONDAG 7 MAART 1943 C S. YPER A - DEERLIJK SP. Bij C. S. Yper ZONDAG 7 MAART 1943 W S. IEPER A - S. C. MEENEN Bij White Star leper Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper Beker C. S. Yprois Gevonden en Verloren Voorwerpen STAD YPER CINEMAPROCRAMMAS ALLERHANDE NIEUWS VROEDVROUW DEVLAG - HOEKJE 2 HET YPERSCHE 5-3-1943 om 14 uur 30 op het Ypersrh Stadium. Augustinrnstraal lagaigaprijg 4 fr. Tribune I (r. opleg. o Uitslagen der Matchen van Zondag 28 Februari II Gewestelijk B 0-3 B.S.Poperinge-F.C. Roeselare 8-2 6-1 W.S.Ieper-S.C.Bizet 8-2 6-0 S.K.Roeselare-S.K.Reningelst 7-1 3-2 C.S.Yper-W.S.Passchendale 1-2 3-1 Vrij S.KStaden en S.C.Meenen !I Provinciaal Waregen» Sp.-C.S.Yper P.C. Brugge-R.C.Harelbeke Si.Kortrijk-F.C.Izegem F.C.Torhout-Wevelgem Sp. Deerlijk Sp. C.S.Brugge R. S. Waregem C S. Yper Wevelgem Sp F. C. Izegem C S Brugge Vrij WS.Hout..R.S.War..F.CKom Matchen voor Zondag 7 Maart 1943 II' PROVINCIAAL F- C Brugge Deerlijk Sp VV. S. Houthulst Waregem Sp. F C. Comlnes R C Harelbeke Stade Kortrijk Vrij F C Torhout II' GEWESTELIJK B F C Roeselare S K Staden W S Passchendale S K Vlamertlnge S K Reningelst S C Bizet W S leper S C Meenen F C Comines B S Poperinge Vrij S K Roeselare C. S. Yper Waregem Sp. 9 - C. S. Yper 3 Toen we verleden week schreven dat de rood-wicten met een gelijk spel te behalen bij Waregem Sport ons heel wat genoegen zouden verschaffen, was dit zeer gemeend. Ja We verwachtten ons immers aan een nederlaag, maar gelukkig viel ons voorgevoel bedrogen uit en zorgden Cherchye en zijn man nen verleden speeldag voor de verrassing in lie Provinciaal. Van bij den aan vang der partij bleek het dat onze jongens de hun opgelegde taak behoorlijk zouden vervullen. Ze evolueerden zooais in de kleedkamer overeengekomen en zaten voortdurend op den man. De localen kregen dan ook weinig gele genheid om. ondanks de aanmoedigingen van hun supporters, het initiatief in handen te nemen en de Cerclemannen waren technisch de meerderen. De bal school van voet tot voet zoodanig dat de defensie der groen-rooden de han den vol kreeg. Het was een plezier om de C. S. Y. aan het werk te zien en we vinden het alleen maar jammer dat de Ypersche voetballiefhebbers niet in de gelegenheid waren om deze ontmoeting bij te wonen of beter dat Woets en Cie nooit aan huis zulke prachtige matchen leveren als vorigen Zondag te Ware gem. Alles liep gesmeerd en er was waarlijk geen hiaat te vinden in het elftal C. Dumalin was klemvast en de Gaverbekenaren stonden vol bewondering voor zijn stoïcijnsche kalmte. Ook Lesage muntte, bijzonderlijk als back. uit door zijn goede plaatsing en C. Doolaeghe door zijn snelheid, terwijl beiden (ook Lesagemet harde degagementen hun kamp zuiverden. Het zal misschien bij den lezer verwondering opwekken dat we hier niet spreken over V. Versae- vel. Valère was aangeduid om samen met A. Boudry als back te fungeeren. doch onze Foule vroeg te elfder uur om thuis te blijven en aangezien C. Doolaeghe juist in verlof was. kwam het duo Doolaeghe-Boudry tot stand. ■Dit tweetal kon bevredigen, maar laatstgenoemde veranderde naderhand van plaats met kanthalf Lesage en zoowel August als Albert evolueerden op hun nieuwe plaats met meer goesting zoodanig dat de gansche ploeg door deze wisseling gunstig beïnvloed werd. Behalve hetgeen we reeds over Bou dry mededeelden, mogen we nog noteeren dat hij samen met Gauquie en Dauchy de aanvallers flink voedde. De halflijn der drie i's mag gerust het reuzendeel der zege voor haar rekening eischen. Ten slotte reppen we nog een woordje over de voormannen. Geen een element van het aanvalskwintet stond misplaatst in het goede ensemble, doch we moeten hier toch een opmer king maken. In de eerste helft werd er niet genoeg naar doel geschoten, ter wijl A. Godderis af en toe te veel dribbelde. Na de koffie nochtans was dit verdwenen en huldigden al de spelers het ordewoord Ten hoogste één tegenstrever voorbij gaan en daarna aanstonds centeren of schieten We besluiten onze beschouwing met de woorden die kapitein Cherchye na afloop der match aanhaalde *k ben tevreden, we hebben goed gespeeld en verdiend gewonnen Deze woorden zijn typisch en sprekend genoeg, wan neer we weten hoe spaarzaam Wardje met zijn lofbetuigingen ten opzichte van zijn eigen ploeg omspringt. DE DOELPUNTEN Vóór de koffie In de eerste helft werden de doel wachters niet geklopt en de rust trad in met 0-0 stand. Na de verfrissching 15e min. M. Dumalin na een scrimmage vóór doel (0-1). 29e min. Deplancke met trekbal (0-2). 38e min. M. Dumalin met kopbal op mooi inzenden van Cherchye (0-3). Zeggen we eveneens dat er drie C. S. Y .-doelpunten werden afgekeurd, waarvan het derde» een achttien karaat goal»stellig ten onrechte. PLOEGEN De heer Grimonprez leidde C. S. YPER Dumalin C. Doolaeghe C. Lesage A. Boudry A. Gauquie M. Dauchy C. Woets A. Deplancke A. Dumalin M. Godderis A. Cherchye E. WAREGEM SP. Pauwels E. Vercruysse G. Van Hauwere E. Demeyere G. Bettens J. Bossuyt F. Depraetere C. Goemine R. Desmet R. Vandoorne G. Aliais L Zondag toekomende krijgen de Cerclemannen de Deerlijknaren te gast. We voorzien dat er niet zoo pootig zal worden opgetreden als in de heenronde en verwachten ons aan een rood-witte zegepraal R. C. S. Yproi» BI W. S. Paaschendaele 2 Deze match was beslist zonder veel geschiedenis. Geen der beide elftallen vertoonde waardig voetbal, en we zagen dan ook niets anders dan pootig spel. Aan de rust was de stand 1-0 in ons voordeel. Na de herneming stelde W.S.P. gelijk, dit doel mag gerust op de schouders van Versaevel geschoven worden. Enkele minuten later kregen we een verdienden strafschop, welke door Vanbecelaere jammerlijk ver langs gegeven werd. Verder keurde de scheids rechter het schoonste doel der partij in ons nadeel af. dit maakt dat 10 min. na de rust de stand 3-1 in ons voordeel kon zijn. Verder teekende Passchen- daele nog een doel aan in buitenspelstand, de stand was dus 1-2 voor W.S.P. Dient ook nog vermeld te worden een prachtig schot van Decheiver, welke even prachtig door den doel verdediger gered werd. Zonder verdere meldens waardigheden bereikten wij het einde met een onverdiende zege van W. S. Passchendaele. Zondag a.s. is onze B-ploeg vrij. A. F. O om 14.30 uur Terreie Brnggesteenwe; - Itkomprijs 3 fr. Whitè Star 8 S. C. Le Bizet 2 Zondag 28-2-43 'n echt lenteweertje en 'n overrompeling van het W. S. stadion op den Bruggesteenweg Niemand heeft zijn verplaatsing naar het terrein betreurd, want zelden waren we getuige van zoo'n geestdriftige, als hardnekkig betwiste match. Met 'n kleine vertraging roept scheidsrechter Roffiaen de ploegen in lijn. Le Bizet wint den opgooi, en White Star trapt at tegen zon I De bezoekers nemen seffens de teugels in handen, en stormen op ons doel. Onze backs, goed gesteund door 'n flink op dreef zijnden middenhalf. moeten hard op de tanden Bijten. Toch kunnen ze niet beletten dat Le Bizet (eerder kansrijk) het eerst doelt 0-1. Dan is het de beurt aan leper om aan te vallen, en Jef Vierstraete zal kort daarop met 'n droog schot weten gelijk te stellen 1-1. Hierbij stopt het niet. want weldra geeft Jerome Tresy voorsprong aan de witgesternden 2-1. Het tempo wordt van langsom meer opgedreven, en Le Bizet zal op verrassende wijze zorgen voor den gelijkmaker 2-2. Tot aan het einde der eerste helft wordt om beurt door beide ploegen aangevallen. De verdedigers blijven echter den toestand baas. Na de rust is leper het eerst aan den aanval, en reeds aan de tweede min. bezorgt Jef ons voorsprong 3*2. Nu wordt het werkelijk een moordend tempo, met een lichte meerderheid van White Star. dank zij vooral de beide kanthalfs die paardenwerk verrichten. De voorspelers van beide ploegen bezorgen de supporters kippenvleesch er hangt stroom in de lucht. En zie 9 min. voor het einde bereikt de spanning haar hoogtepunt. Na prachtige verstandhouding tusschen Jeroom en onzen Benjamin zal deze laatste Nr aanteekenen. Dit prachtdoel maakt de talrijke W.S.-supporters als zot van vreugde. Het is een gejuich zonder einde maar meteen de genadeslag voor de bezoekers, die thans ineenstuiken. De onzen echter, letterlijk opgezweept door het gejuich, wandelen door de verdediging, en zullen tijdens de laatste zeven minuten nog viermaal weten te doelen. Einde wordt gefloten met 8-2 voor leper. Baachouwincan. Deze zoo lang verwachte kamp is voorbij Met deze overwinning zijn de kansen van White Star op de eindoverwinning met 100 t. h. gestegen. De overwinning voor White Star is verdiend, maar Le Bizet verdiende deze zware cijfers niet. Zooals reeds gezegd, werd dc ontmoe ting in een helsch tempo betwist. Van 't begin af was het te zien. dat beide ploegen er het laatste kruimeltje macht zouden uithalen om te zegevferen. Al kwam de overwinning ons ten deele. toch komt Le Bizet onvernederd uit den strijd. Het was geen spel van kat en muis. integendeel, onze verdediging weet er van mee te spreken, vooral tijdens de eerste zenuw-wretende minuten. Maar eens te meer werd in dezen kamp bewezen tot wat de goede moraal in staat is. Bij Le Bizet was ze geknakt, na het vierde doel. Vandaar de hooge cijfers. Gansch onze ploeg dient geloofd voor den moed en de wilskracht. Onze verdediging, middenhalf en middenvoor stonden van eersten af op het voor plan. terwijl de kanthalfs en de binnenspelers vooral tijdens de tweede helft bedrijvig waren, wat zichtbaar den stempel gaf op den wedstrijd. Onze bui tenspelers waren streng bewaakt, en kweten zich voortreffelijk van hun taak. vooral onze Benjamin, die kookte van bedrijvigheid, terwijl Cnockaert op het einde aan de basis lag van enkele doelpunten. Bij de bezoekers noteeren wij een gevaarlijke midvoor. en halflijn, twee rappe buitenspelers, en een stoere rcchterback. Vooral de linker-kanthalf dwong de bewondering af de eenige speler die volhield tot het einde Deze zware kamp werd bij alle sportiviteit betwist. Scheidsrechter Roffiaen zag hierdoor zijn taak vergemakkelijkt, en hij leidde dezen kamp op korrekte wijze. Hij bekende na den wedstrijd Ik ben af't Ging rap De White Star supporters hadden er Zondag een handje van weg om hun mannen aan te moedigen. Zoo verwachten we het nog van hen. Alhoewel een tweede uitgave van zoo'n kamp bijna onmogelijk is S. K. Vlamertinge 2 - Jeugdploegen White Star 0 De herkansing van't jeugdkampioenschap bracht een overwinning voor de S.K.V.-mannetjes. De' onzen misten oefening en samenspel. We wenschen de knapen van voorzitter Veys proficiat Ze hebben hun titel niet gestolen Onze jongeren moeten zich hierom niet ontmoedigen we weten dat hun gedachten te leper waren, en dat ze den tijd niet hadden zich degelijk voor te bereiden. Maar alles sal reg kom De volgende uitgave van de jeugdreeks brengt U misschien raeer geluk. Zoadas 7 Maart. W. S. IEPER A - S. C. MEENEN (Res.) - In de heenronde kregen de onzen een davering van 3-0. Wat zal het Zondag wor den Onze mannen moeten er nu absoluut voor zorgen dat ze hun goede reputatie hoog houden, en bewijzen dat de uitslag van Zondag laatst abso luut niet toevallig was. Uwe talrijke supporters verlangen 'n nieuw bewijs van uw kunnen Rendez vous voor onze supporters op het terrein Brugge steenweg. te 14,30 uur. Uitslagen der Matchen vnn Zondag 28 Februari 1443 Tweede Afdeeling B.S. Kemmel-HouthemSp. Jengdpioegea S.K. Vlamertinge-W.S.Ieper Vriendenwedstrijden C.S.LangeraarkB-E.BoezingeB W.SJeperB-Hollebeke BrielenSp. B-El veraxnge BrielenSp. A-V.J .Dikkebusch 3-3 2-0 2-0 afg. I-2 II-0 Wedstrijden voor Zondag 7 Maart 1943 Eerste Afdeeling B Brielen Sp. - Prior Langemark Reserve C S. K. Reningelst - B. S. Kefnmel Vrienden wedstrijden Brielen Sp. - E. Westvleteren C. S. Langemark - S. C. Zonnebeke Krombeke - S. K. Haringe F. C. Roesbrugge - E. Watou Eindronde Ressrveploegen (2 x 30 min.) 14 Maart - 4 April 28 Maart - 18 April S.K. Vlamertinge-S.C.Biwt Bieet-Zonnebeke S.C.Zonnebeke. vrrj. 21 Maart - 11 April Vlamertinge. vrij. Zonnebeke-Vlamertinge Bizet, vrij. 2* Kampioenschap Jeugdploegen (onder 17) (2x30) 14 Maart - 18 April C.S.Y per A-S. K. Reningelst S.K.Vlamertinge-C.S.Y perB W.S.Ieper-B.S.Poperinge 21 Maart - 25 April Poperinge-Vlamertinge Reningelst-W.S.Ieper C.S.Y perB-C.S.Y per A 28 Maart - 2 Mei C.S.Y per A-Poperinge W .S.Ieper-Pr.Langemarck Reeks E Reningelst-C.S.YperB W.S.Ieper-Vlamertinge 4 April - 9 Mei W.S.Ieper-C.S.YperB Vlamertinge-C.S.Y per A Poperinge-Reningelst 11 April - 16 Mei C. S. Yper A-W.S. leper C.S. YperB-Poperinge Reningelst-Vlamertinge Recks A 21 Maart - 11 April u Dikkebusch-Nieuwkerke tjj cp jfPri Biwt-Kemme! yw^T' r v^'''' 28 Maar, 18 April E. Westvleteren-E. Watou Kemmel-Nieuwkerke 21 Maart - 11 April Bizet-Dikkebusch Poperinge-Westvleteren n Watou-Proven Keelt 8 l) 28 Maart - 18 April 14 Maart - 4 April Proven-Westvleteren S.K.Elverdinge-Pr.Langemarck Watou-Poperinge Brielen Sp.B-W.S.Ieper n i n 21 Maart - 11 April KeeKS D Pr.Langemarck-Brielen B 14 Maart - 4 April W.S.Ieper-Elverdinge G.S.Voormezcele-R.S.Loker 28 Maart - 18 April St.Wytschaete-Sp.Meesen Elverdinge-Brielen B 21 Maart - 11 April Loker-Wytschaete Meesen-Voorraezeele H Maart - i April 28 Maart - 18 April Houthem Sp.-F.C.Zandvoorde Voormezeele-Wytschaete S.K.Zillebeke vrij. Meesen-Loker 21 Maart - 11 April Reeks C Zandvoorde-Zillebeke Houthem vrij. 14 Maart - 4 April 28 Maart - 18 April B.S.Kemmel-V.J.Dikkebusch Houthem-Zillebeke S.K.Nieuwkerke-S.C.Bizet Zandvoorde vrij. Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden. Vrijdag 26 Februari, door M. Bruneel Cyrille, de Stuera- straat. een lederen geldbeugel. Zaterdag 27,door M.Corneillie Johan. D'Hondtstraat, een bankbriefje.-' Door M. Corneillie Karei. Kalfvaart. een huisdeursleutel. Door een politie agent, een bankbriefje. Maandag 1 Maart, door M. Boudry Henri, van Langemark, een lederen geldbeugel een som geld inhoudende. Door M. Cruydt Gaston. Paddevy- verstraat, ee- handtasch. Woensdag 3.door M. Declercq Marie, Kaaistraat, een paar handschoenen. Verloren. Vrijdag 26 Februari, een kleine blauwe geldbeugel bevatten de een som van ongeveer 80 fr. en huisdeursleutel. Maandag 1 Maart, door M. Braem Maurice, Dickebuschsteenweg, een zwart lederen brieventasch inhoudende een som van 200 ff., eenzelvigheids- kaart en andere papieren. Door Me Coppens Ivonne, Dickebuschstwg. een bruin lederen geldbeugel inhoudende eenige rantsoeneeringszegels en een som geld. Door M. Soufflet Gaston, Lindendreef, zijne eenzelvigheidskaart. Door Mw Albert Moncarey. Groote Markt, een witte kinderpels. Dinsdag 2. door M. Segers Jean, van Merkem. een rechter bruin lederen handschoen. Door Mej. Melsens Henriette. Dixmudestraat. een groen sajetten linker vrouwhandschoen. Door M. Lelong Edgard. Paddepoelstraat. een rijbewijs van auto. Woensdag 3. door M. Compernolle Guibert. Bruggesteenweg. een zilveren en genaamteekend armbandje. Donderdag 4. door M. Pierre Desmit. Ugywijk. zijne eenzelvigheidskaart. Door M. Vanrenterghem Jerome. Bruggesteenweg, een brieventasch in houdende ongeveer 80 fr.. broodzegels, eenzelvigheidskaart en foto's. FLORA Groote Markt MADAME B0YARY Duitsch gesproken met Pola Negri Vrijdag, Zaterdag, om 8 u. Zondag, 2 5 en 8 uur Maandag om 8 uur MAJESTIC Rijselstraat ZIJN ZOON Duitsch gesproken met Otto Wernicke en Karin Hardt Zaterdag, om 7) uur Zondag, om 2 j, S en 7 u. Maandag, om 7uur OUD IEPER R Colaertplaats DE GOUVERNEUR Duitsch gesproken Kinderen NIET toegelaten met Brigitte Horney en Willy Birgel Zaterdag, om 7 i uur Zondag, om 2 1, 5 en 7 l u- Maandag, om 7 J uur Iapar Een gansche reeks diefstallen opgehelderd en de daders aangehouden In den nacht van Dinèdag op Woensdag laatst werden hier in stad een drietal diefstallen met inbraak gepleegd, waarvan twee in de Slachthuisstraat, namelijk ten nadeele van Blanckaert Marcel en van de herbergierster Plaisir Alice. Bij eerstgenoemden zijn de dieven langs het keldergat in den kelder ge drongen en hebben daar het ingezouten vleesch van een geslacht zwijn, boter, smout en ook nog eenige flesschen wijn gestolen. In de aan de overzijde gele gen herberg van Vrouw Plaisir zijn de schelmen op dezelfde wijze in den kelder en vervolgens in het huis gerocht en daar hebben zij een kleine som geld. enkele juweelen en eveneens een aantal flesschen wijn ontvreemd. De derde diefstal werd gepleegd in het Hotel Excelsior, Groote Markt, waar zij langs een klein achterpoortje, uitgevende in de Manestraat, binnen gerochten en er op verscheidene voorwerpen, toebehoorende aan den eigenaar Devos en ook aan de Weermacht, de hand legden. Van Woensdag in den vroegen morgen reeds, van zoodra deze nieuwe diefstallen haar bekend waren, was de politie in de weer om deze te trachten op te helderen, iets waarin zij, dank haar snel optreden en fijn doorzicht, ten volle geslaagd is. Zekere sporen leidden van de woning van Blanckaert naar de op den anderen hoek der Slachthuisstraat en Kaaistraat gelegen herberg In 't Zwart Peerd In deze herberg nu zijn verscheidene kamers betrokken door huurders, waaronder namelijk de kinderen Colle die bij hun pleegvader Vandenbussche Alois inwonen en die geen al te goede faam bezitten. De klei ne René Colle werd inderdaad reeds vroeger wegens verscheidene diefstallen, eveneens langs de keldervensters gepleegd, ter beschikking van den kinder rechter gesteld en werd hiervoor 9 maanden lang in een verbeteringsschool opgesloten. Hier bleek het weldra dat deze personen samen met nog andere huurders ondereen duchtig feest hadden gevierd, wat de reeds gegronde ver moedens der politie nog versterkte. Het onderhoor der verdachten, hoe lastig het ook was. daar zij zich. en vooral de jeugdige, doch door merg en been verdorven René Colle. door aller hande leugens steeds poogden uit den slag te trekken, had een verrassenden uitslag, gezien niet alleen de drie voornoemde diefstallen maar ook nog enkele vroeger gepleegde opgehelderd werden. Zoo bekende de 16 jarige René Colle ten slotte de diefstallen bij Blanckaert. vrouw Plaisir en in het Hotel Excelsior gepleegd te hebben samen met zijn 15 jarig zustertje Gisèle. dat pas een drietal weken geleden het St-Antonius weezengesticht van Locre ontvlucht was. Deze ontvreemdingen geschiedden met de medeplichtigheid van hun pleegvader en van nog twee andere mede huurders. te weten vrouw Castelein Laura en ookzekeren Herman H., die nog niet lang daar in deze herberg op logement was. Verders bekenden de kinde ren Colle ook nog de daders te zijn van verscheidene andere diefstallen de vo rige week gepleegd. Zoo waren zij den Zaterdag, in den laten avond, langs de voordeur en op een oogenblik dat het hotel onbewaakt was, in het Hotel Bri- tannique gedrongen en hadden er uit de tooglade een som geld ontvreemd. In den nacht van Zondag op Maandag hadden zij zich langs het keldervenster toegang verschaft in het huis bewoond door Caenen Emile. Korte Thourout- straat. waar zij verscheidene kleedingstukken meenamen. Verders hadden zij in de kapel der Arme Klaren een aantal kaarsen gestolen en ten slotte hadden zij nog in den nacht van Dinsdag op Woendag. langs de achterpoort in het Manestraatje, een bezoek gebracht aan het Hotel Sultan vanwaar zij, van uit de keuken, een kilo boter hadden meegenomen. De politie, die niets onverlet gelaten heeft om het onderzoek in deze inge wikkelde en moeilijke zaak tot het einde toe door te drijven, slaagde er ook nog in het meerendeel der gestolen voorwerpen terug te vinden bij zekeren V. Th., die een appartement in een woning op de Maloulaan betrekt. Al deze personen werden aangehouden en zullen hunne verdiende straf niet ontgaan. De politie weze hier van harte gelukgewenscht om haar ijverig optreden, waardoor een einde gesteld wordt aan de werkzaamheden van een paar bedor ven kinderen en een bende schelmen, die reeds zoovele diefstallen wisten te plegen en het voorzeker daar niet bij zouden gelaten hebben. Rijwiel gestolen. Maandag morgen, rond 5 u.. werd alhier in de statie het rijwiel gestolen van den beambte der N. M. van Belgische Spoor wegen Molitor Edgard, wonend Surmontstraat. O WAAROM ZOUDT GIJ U OOK NIET SPECIALISEE- REN in nieuw en toekomstvak. ter Auto-School Cou- vreur beroemd sedert 25 jaren, te IEPER, Groote Markt, (In de Trompet) en Garage Devos-Dewankel, in 15 Zondagen, telkens om 9 1/2 u Bijzonder program ma Uitslag verzekerd Gering schoolgeld o Wytschaete. - Deerlijk verbrand- Door bet neerstorten van een vlieg tuig zijn eenige huizen met gansch hun inboedel de prooi der vlammen gewor den. Een der bewoners, de 23 jarige Milleville Justin, werd hierbij zoo deerlijk aan aangezicht en aan de beide armen verbrand, dat hij in allerijl naar het O. L. Vrouwhospitaal van leper moest overgebracht worden. Alhoewel erg, is zijn toestand niet hopeloos. Het toeval wilde dat deze persoon, die vroeger te Kemmel woonde, nog maar juist sedert een paar uren in zijn nieuwen thuis was toegekomen. Passchendaele. - Aanhoudingen. In verband met de talrijke in braken en diefstallen den laatsten tijd. werden verscheidene personen aan gehouden, waaronder enkele uit Passchendale zelf en andere uit Ledegem en Rekkem. Men verwacht zich aan nog meer aanhoudingen. Vlaeschdiefskal. Bij landbouwer Jules Decantre, gehucht De Kalve. zijn 's nachts dieven in den kelder gedrongen en hebben er benevens een kuip gepekeld zwijnenvleesch, verscheidene bokalen met opgelegde konij nen gestolen. Men meende nochtans de dieven gesnapt te hebben. Poelkapelle. Door moto aangaredaa- Tijdens het reinigen van het voetpad is de vrouw van Kamiel Bintein. herbergierster, gehuisvest lepersteenweg. door een motorijder aangereden. Benevens erge verwondin gen werd zij het rechterbeen gebroken. Tabak ontvreemd. Bij weduwe Descamps. wonende Bruggesteen weg. werden 's nachts bij de 600 kgr. tabak in bladeren uit de schuur gehaald. Men zit de dieven op de hielen. Langemark- Diefstal van koperdraad. Ten nadeele van he) Tele graaf- en Telefoonbeheer werden er den laatstén tijd groote hoeveelheden koperdraad ontvreemd. De rijkswacht, die met het onderzoek gelast werd, slaagde erin den dader te ontdekken en vond in dezes woning een deel van den gestolen draad terug. Becalaere. Geslachte koe weggenomen. Bij landbouwer Van Al- lemeersch Jules was een koe moeten afgemaakt worden en, na uitbloeding. was het dier in den stal opgehangen geworden. Groot was echter de verwon dering der hoevebewoners toen ze 's anderdaags 's morgens vaststelden dat de geslachte koe gansch verdwenen was. Een onderzoek werd ingesteld. Komen Verkeersongeval De wielrijder Dumont Leon, van Ques- noy-sur-Deule, werd op het gehucht St Margriet door een auto aangereden en met geweld ten gronde geslingerd. De fletser werd aan gelaat en armen verwond en liep ook nog verscheidene andere kneuzingen op. Hij moest zich door een dokter laten verzorgen. LBNA GEVAERT, Elverdingestraat. 10. leper. (4M«) 4"tsOtaf^ De opvoering van De Politiek der Liefde door het Volksteo- neel Vier schoone winteravon den heeft het Volkstooneel ons bezorgd, vier avonden waar in de spelers spel en kunst zoo hebben weten op te drijven in een dartele optimistische levens blijheid van humor en realisme, dat het resultaat dezer vertooningen alle stoutste verwachtingen overtrof. Doch de laatste opvoering echter heeft het hart van ons, Westvlammgen, wel het meest gepakt, gepalet op die manier dat wij ons zeiven verpersoonlijkt hebben gezien In het spel en het woord dezer stoere Leleboeren We hebben ons zelf voelen medeleven in hunne klare bewoordingen, him ongekunstelde gebaren, in hun woe lend en diep zieleleven. De ongezochtheid van vorm en inhoud sloeg den ech ten stempel der Leiestreek op gansch het stuk, terwijl de spelers zoo meesterlijk hun rol wisten te vertolken dat men zich in de koele werkelijkheid meende te be vinden. We zagen weer het vooroorlogsch geknoei der kiesstrijden voor onze oogen herleven, welke de boeren in troebele hitscampagne tegen elkaar in 't harnas joe gen en ons volk in ruw handgemeen brachten Spelers als Grassin. Ameye, Delandsheer, Ego, Ver linden en Bruggen zijn voor ons al lang niet meer onbekend Het vernemen dier namen alleen, zal met het aanstaande seizoen weer. zooals altijd, de zalen doen volstroomen met een publiek dat zal opgaan in- hun wonderbaarlijk spel We hopen dat wij onze Iepersche bevolking de schoonheid van echte tooneelkunst hebben leeren smaken indien dat zoo is, mogen wij met tevre denheid voor dit jaar onze taak op gebied van tooneel volbracht heeten Vlaanderen® dichteres Blanka Gyselen houdt op 16 Maart e. k. een voordracht, in het Belfort bij Ril Vert>eke, over DICHTERS IN BRANDING en zal eigen verzen voortezen Woensdag 17 Maart, wordt in de zaal Flora de film Verlof op Eerewoord afgerold, waartoe Iedereen wordt uitgenoodlgd. (Medegedeeld».

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2