Kleine Aankondigingen 3 Burgerlijke Stand van leper St jozefs Kerk der Carmelieten, leper BEDANKING STERFGEVAL ZIELMISSEN Davidsfonds leper P HILAT E L PAARDEKFEE^T HANDBOOGSCHIETINGEN Eigen Heerd, Yper S. V. «Ypersche Weverij» te leper Milkselecta Cie Stedelijk Slachthuis van leper HET YPERSCHE 5-3-1943 van den 26 Februari tot den 3 Maart 1643 Geboorten Debeer Arlette, Recollettenpoort, 5, üikke- buschsteenweg, 4. Camertynck Noël, Zonnebekesteenweg 232,—Sercu Ivette, Recollettenpoort, 5, van Poelkapelle. Chevaillier Francis, De Haernestraat, 10. Pattyn Leo poldus, Recollettenpoort, 5, Tegelstraat, 40. Vansevenant ohanLange Torhoutstraat, 17. Dessein Luc Recollet tenpoort, 5, van Voormezeele. Arfeuille /oris, Recollet tenpoort, j, Poperingesteenweg, 181. Ansiaux Guy, Zaal- hof. 4. Hnwelijken Arfeuille Gaston, verzekeraar, te leper en Laton Anne, zonder beroep, te leper. Van Herck Jozef, bediende. teEsschenenGryson Denise,z. b., te leper. Pecceu Antoine, onderwijzer, te Nieuwpsort en Vangheluwe Maria, modenmaaksterte leper. Noyelle Maurice, poli tieagent. te leper en Van Neer Denise, z b., te leper. Overlijdens Dejonghe Philomena, oud 70 jaar. weduwe van Dekein Hendrik, z. b. van Komen. Duthoo Cyrillus, daglooner, 67 jaar, wed. Gruwier Lydie, Poperingesteen weg, 28. Notredame Sidonie. huishoudster, oud 43 jaar, echtg. Goudeseune Omer, van Langemark. Callens Celina, handelaarster, 68 jaar. echtg. Knockaert Henricus, Maar schalk Frenchlaan, 50. Huwelijksbeloften Alphonsus Maertens, z. b en Maria Bossaert, huishoudster, beiden te leper. Leonardus De- hem, ingenieur, en Vivina Courteyn, z. b., te Kortrijk. Andri Verschucre, magazijnier, te Vichte, en Anne-Marie Dekein, dienstmeid, te Vichte, voorheen te leper. 9 WOENSDAGEN TER EERE VAN DEN H. JOZEF Woensdag 10 Maart Te 6 u uitstelling van 't Allerheiligste tot 8 u. 30 Te 7 u. 30. communiemis met offerande en zegen ter intentie van een der wijken van de stad. 's Avonds te 5 u., rozenkrans, sermoen over JOZEF. PATROON DER STERVENDEN, door den E. P. IDESBALDUS Aanbevelingen, oefenin gen. lofzang en zegen. Heer Leon Rubben Heer en Vrouw Marcel Gisquiere - Ruuben en zoon Antoon Jufvrouw Odette Rubben Heer en Vrouw Camiile Derez-Vanbiervliet De familiën Dubois. Rubben. Derez, Vanbiervliet, Bou- tens, Hollevoet en Pauwels. danken, langs dezen weg. vrienden en kennissen, om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van Vrouw Leon RUBBEN geboren Romanic Dubois hunne teergeliefde echtgenoote, moeder, schoonmoeder, grootmoeder, zuster en bloedverwante, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (4472) Heer en Vrouw Henri Robijn-Jambaert, kinders en kleinkinders Heer en Vrouw Prudent Robijn-Huyghe en kinders Heer en Vrouw Emest Robijn-Feys Heer en Vrouw Maurice Robijn-Vansteenkiste en kinders; Mejuffer Marie-Louise Robijn Heer en Vnouw Julien Vande Meulebroucke-Robijn en Ganders Heer en Vrouw Léon Vermeersch-Robljn en kinders Heer en Vrouw Omer Robijn-Temperman en kinders Heer en Vrouw Raymond Van Antwerpen-Robijn en kinders De familiën Kintsoen, Robijn en Dejaeghere, melden met diepe droefheid het overlijden van hunne teerbeminde moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en bloedverwante Mevrouw Weduwe Leopold-Victor ROBIJN geboren Léomie-Stéphanie Kintsoen te Kortrijk, den 16 Juli 1855 en er godvruchtig overleden den 28 Februari 1943. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen «vuwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te willen aanzien. Yper, Paterstraat. 8. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 MAART, om 8.30 uur, in St Maartens- kathedraal, tot zielelafenis van Heer René BUTEIN (4464) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 MAART, om 8.30 uur, in St Jacobskerk. tot zielelafenis van Heer Remi LEURIDAN echtgenoot van Vrouw Romanie Lemahieu (4465) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 MAART, om 8.30 uur. in St Pieterskerk, tot zielelafenis van de overleden ouders en familie van Heer en Vronw Gustave CALLANDT-ZEGERS(4466) Urienden en kermissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 MAART, om 9 uur, in St Niklaaskerk. tot aietetafenis van Heer Jules DESMADRYL echtgenoot van Vrouw Flavie Vandeputte (4431) Psrwenhuisstraat, 1. Yper. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bii te wonen die zal gezongen worden od ZONDAG 7 MAART, om 9.30 uur, in de kerk der E P Carmelieten. tot zielelafenis van Heer Leon CRAYE echtgenoot van Vrouw Maria Carbon Vanwege de Broederschap van het H. Scapulier. (4467) Vrienden ,en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 MAART, om 10 uur, in de kerk der E P Capucienien, tot zielelafenis van de overledene familiën OOGHE en VAN IS ACKER (4468) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 7 MAAR-T, om 11.30 uur, in St Maartenskerk, idt zielelafenis van Heer Maurice GILLIS echtgenoot van Vrouw Maria Devos. (4469) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 14 MAART, om 8.30 uur, in St Maartenskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Arthur MESSIAEN-DEPUYDT zoon Robert en dochter Julia, echtgenoote van Heer Albert Bouwen. (4470) CAFÉ VILLE DE RENAIX, Bij Vanderbekr Arthur, de Stuersstraat, 54, Op Zondag 7 Maart 1943. GROOTE BILJART PRIJSKAMP met 800 frank prijzen. Begin om 2 uur namiddag. 300 200 120 80 50 30 Serie 20 frank (4421) STAD IEPER Op Zondag 7 Maart 1943 bij Busschaert Maurice, Bruggesteenweg, 121. GROOTE PRIJSKAARTING IN T BIEDEN Man tegen man, 300 fr. prijzen, 300 fr. Begin om 4 uur (4474) De kleine RUDOLF VANDENBROELE speelt den Zondag, vanaf 5 uur ACCORDEON in het Café A LA CANTINE De Haernestiraat, 42, Yper. (4478) LANDBOUWERS, OPGEPAST Gij die in dezen tijd al uwe waren moet leveren, hebt gij al eens goed uwe voertuigen nagezien, indien ze voorzien zijn van uwe juiste adresplaten Zooniet, schrijft onmiddellijk naar den gekenden platenmaker R. PAUWELS, Zulte, dorp, 54C, en gij zult binnen de 5 dagen uwe platen ontvangen per post, aan den prijs van 15 fr. het stuk en 17.50 fr met het Nr van het Handelsregister. Gewaarborgd voor altijd (4480) Te koop gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau, 76, Rijsselstraat, Yper. 4207) Café over te nemen. Adres ten bureele. (4385) GEVRAAGD VOOR OVERNAME OF HUUR: HUIS met HENNEKWEEKERIJ en toefcehoorten. (Electrische broedmachine enz Adres ten bureele (4483) Te huur gevraagd Schrijfmachien in goeden staat. Adres ten bureele. (4446) TE KOOPWAGENVET, geel en zwart, bij Devos Daniel, Plaats, 16. Dikkebusch. (4327) IK KOOP ALLE SLAG OCCASIE MEUBELEN, als ook alle slag van wagens, zooals woon agens, boeren wagens, paardenkarren, steekkarren, enz. Zich wenden Veurnesteenweg, 145. (Villa) leper. (4228) TE KOOPWINKELTOOG, met marmeren blad, 1,50 m. lang. alsook regenmantel (witte trench-coat) Rijselsteenweg, (Koninghoek)19, Yper. (4414) TE KOOP GEVRAAGD: WEEGBRUG van 10000 of 15 000 kgr. Adres ten bureele. (4418) Te koop 2 Permanent apparaten, 3 drogers en l bassin. Bij J. Acke, Dikkebuschsteenweg, leper. Tel. 142.(4447) Te koop Gasvuur en afzonderlijken bakoven. Adres ten bureele. (44561 Te koop Schrijfmachien met klavier Universel. Adres ten bureele. (4463) TE KOOP2 WITTE KIELEN voor coiffeur of schil der, groote maat. 2 vesten, 2 paar manschoenen, 2 paar vrouwschoenen, 2 trench-coats, 1 Kodak en een culotte (rijbroek). Rijselsteenweg. 19, Koninghoek. leper. (4475) TE KOOP: HERBERGSTOOF zoo goed als nieuw. Patenstraat, 34, Yper. (4476) TE KOOPKINDERBED, zoo goed als nieuw. Hoorn- wenk, 64. Yper. (4477) TE KOOPROSE SAJETTEN MANTELTJE, zoo goed als nieuw, voor kindje Adres ten bureele. (4481) TE KOOPGOEDE JACHTSTOOF, Elverdingestvaat, 50(4484) KLEIN BRUINACHTIG KATJE WEGGELOOPEN van Elisabethstraat. Nr 9 Terug bezorgen tegen beloo- nfnig. (4482) GEVRAAGD REIZIGER die bij de landbouwers goed ingevoerd is, voor een artikel te plaatsen dat meer kan opleveren dan hoofdartikel Schrijven Peirsegaele. 92, A4. Goedendaglaan, Kortrijk. (4351) Gezin zonder kinders vraagt kind om op te voeden. Adres ten bureele. (4437) Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) Gevraagd Goede keukenmeid, kost, Inwoon en goed loon. Getuigschriften vereischt. Adres ten bur. (4149) Gevraagd goede meid, keuken kennende en reeds gediend hebbende. Getuigschriften vereischt. Adres ten bureele. (4272) MEN VRAAGTte leper en op iedere gemeente, aan wijzers voor levensverzekeringen. Uiterst winstgevend voor al wie de wil heeft iets bij te verdienen. Schrijven Peirsegaele, 92, A4, Goedendaglaan. Kortrijk. (4348) Gevraagd goede meid voor gestoten huls, Helst boven de 20 jaar. Adres ten bureele. (4433) Gevraagd goede Serveuse voor cafê. Adres ten bureele (4435) Gevraagd goede en eerlijke meld van 25 tot 30 jaar. voor alle werk, in gesloten huis, met I kind, goed loon. Zich aanbieden tusschen 10 en II uur, Yperstraat. 109A, Meenen. (4436) Werkvrouw vraagt plaats, 2 of 3 dagen per week. Adres ten bureele. (4442) DEFTIG JONG MEISJE, 21 JAAR, kunnende snijden en naaien, zoekt plaats. Adres ten bureele (4473) GEVRAAGD Gepensionneerde om zich 4 a 6 uur per week, gedurende zijn vrije uren met het bezoeken onzer klienten bezig te houden. De belanghebbende is eene goede betrekking verzekerd. Hij wordt volledig op de hoogte gesteld. SchrijvenPeirsegale, 92, A4. Goeden daglaan, Kortrijk. (4346) MAALMOLENS D. D. D. Deze molens zijn niet opgezet met ijzeren, stalen of gegoten maalplaten, maar wel met echte maalsteenen, in dezelfde grondstof als deze In de loonmolens. Zij malen dus even fijn. zijn even hard en worden gelijk met een gewonen kaphamer herzet. Getuigschriften wegens groote voldoening uil alle Provinciën van België, alsmede uit verscheidene depar tementen van Frankrijk Inlichtingen bij den eenigen constructeur in België DEVOS DANIEL, Plaats, 16, Dikkebusch, (bij Yper). (4479) ZONDAGRUST De Apotheek van Mr HOUTEKIER, Meenenctraat, is alleen open op Zondag 7 Maart Het bestuur noodigt vriendelijk zijn leden uit tot de 4' Volksvoordracht dit doorgaat in de Feestzaal der H. Familie, de Stuersstraat. te leper op Zondag 7 Maart e. k. te 5 uur, over Hos leor ik 'a kuostwark beciss door den Heer Prof. Frans De Vleeschauwer uit Kortrijk Stellig, onder zijn bevoegde leiding, bekijken en ontleden wc met meer aan dacht en smaak het ons voorgestelde onderwerp. Verwarmde zaal. Leden 1 fr. op vertoon der kaart. Niet-leden 3 fr. Afdeeling Ieper-Poperinge en Omliggende LokaalCafé CENTRUM de Stuersstraat. leper Algemeen* vertedering Zondag 7 Maart, om 14 aar DAGORDE 1. Nieuws over de laatste nieuwigheden en uitgiften. 2. Levering der nieuwigheden. 3. Medcdeelingen. 4. Scbikkingswedstrqd. 5. Tombo la. 6. Ruildienst Namens Philatel Ruilgroep LANDBOUWCOMICE IEPEK - KEMMEL STAD IEDER .IAARLI.IKSCH en Pltl.INKAMDEA onder de bescherming der Stad Op Asscheo-Woensdag 10 Maart 1943 om 9 uur 30 PROGRAMMA: Eerste Prijskamp Vierde Prijskamp Hengste Veulens van 1 jaar Merriën van 2 jaar le Prijs - Verguld Eereroet. en 75 fr. Ie Prijs - Verguld Eerem. en 100 fr. 2e Zilveren 50 fr. 2e Zilveren 75 fr. 3e Bronzen 40 fr. 3e Bronzen 50 fr. 4e. 5e en 6e Prijs eik 25 fr. 4e. 5e en 6e Prijs elk 25 fr. 7e. 8e, 9e en 10e Prijs elk 20 fr. 7e en 8e Prijs elk 20 fr. Tweede Prijskamp Vijfde Prijskamp Hengsten van 2 jaar Merriën van 3 jaar Ie Prijs - Verguld Eerem. en 100 fr. le Prijs - Verguld Eerem. en 100 fr. 2e Zilveren 75 fr. "2e Zilveren 80 fr. 3e Bronzen 50 fr. 3e Bronzen 60 fr. 4e. 5e en 6e Prijs elk 25 fr. 4e. 5e en 6e Prijs elk 25 fr. 7e en 8e Prijs elk 20 fr. Zesde Prijskamp Derde Prijskamp Merriën van 4 jaar Merriën van I jaar en daarboven le Prijs - Verguld Eeremet. en 75 fr. le Prijs - Verguld Eerem. en 100 fr. 2e Zilveren 50 fr. 2e Zilveren 80 fr. 3e Bronzen 40 fr. 3e Bronzen 60 fr 4e. 5e en 6e Prijs elk 25 fr. 4e. 5e en 6e Prijs elk 25 fr" 7e. 8e. 9e en 10e Prijs elk 20 fr. 7e en 8e Prijs elk 20 fr* ALGEMEENE SCHIKKINGEN I. - Alle INSCHRIJVINGEN op het STADHUIS, van 8 1/2 tot 9 1/2 uur (niet later). Prijskampen voor hengsten op de Kiekenmarkt. van 9 1/2 tot 10 1/2 uur. Prijskampen voor merriën op de Groote Markt, waar twee renbanen zullen aangebracht zijn. van 10 1/2 tot 12 uur. Onmiddel lijk na den prijskamp, prijsdeeling in de bovenzaal van het Stadhuis. II. Het inschrijvingsrecht bedraagt 10 fr. per dier. III. De prijskamp is aangeboden aan alle liefhebbers wonende in de omschrijving van een der beide Cornices, t.t.z. in een der volgende gemeenten Beselare. Bikschoote. Boesinge. Brielen. Crombeke. Dikkebusch, Dranoutre. Elverdinge. Gheluvelt. Gheluwe. Hollebeke. Houthem. Kemmel. Komen. Langemarck. Locre. Meessen. Neerwaösten, Noordschoote. Oost-Vleteren. Passchendaele. Ploegsteert. PoelcapelleJPoperinge. Proven. Reninge. Rening- helst. St-Jan. Vlamertinge, VoormezeeÖ. Waasten. Watou, Wervick. West- Nieuwkerke.Westoutre.West-Vleteren.^Woesten. Wulverghem. Wytschaete. leper. Zandvoorde. Zillebeke. Zonnebeke. Zuydschoote IV. De mededingers zijn verantwoordelijk voor de ongevallen door hunne dieren verooi zaakt. V. Alle onvoorzien geval of geschil zal onwederroepelijk door de Jury beslist worden. VI. De prijzen zullen niet toegekend worden zoo de dieren niet genoeg zaam verdienstelijk zijn. LIGGENDE PERS Zondag 7 Maart 1943 Om 14 uurGELUVELD, in de Congo, bij A. Pau wels, TramstatieOppervogel 80 fr.; Twee zijdvogels, el!: 40 fr.; Twee kallen, elk 25 fr. en 37 vogels van 20 fr. voor 50 schutters. Inleg 20 fr. zonder afbek. Om 14 uur: VOORMEZEELE, bij Hector Liwat: Oppervogel 100 fr.; Twee zijdvogels, elk 60 fr.; Twee kallen, elk 30 fr.; Kleine vogels 15 fr en boven de 60 schutters aan 20 fr. Inleg 20 fr. Einde om 6 uur Asschenwoensdag 10 Maart 1943 Om 15 uur: YPER-WILLEM TELL, in de Zon, bij Oscar Molein, StatiestraatOppervogel 200 fr.Twee zijdvogels, elk 100 fr.; Twee kallen, elk 60 fr.; Kleine vogels 40 fr. Boven de 50 schutters alle tweetal een vogel van 40 en een van 60 fr Inleg 50 fr. taksal zonder aftrek. De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht de Algemeene Vergadering bij te wonen op Zondag 14» Maart 1943, om 11 uur, in de zaal van het Stadhuis, te Yper DAGORDE. 1) Verslag van Bestuur- en Toezichtsraad over de werkingen van het jaar 1942 2) Voorstelling en goedkeuring van bilan en rekening van winsten en verliezen 3) Ontlasting van Bestuurs- en Toezlchtsleden 4) Benoeming van Bestuursleden en Toeziclitslid Namens het Bestuur De Schrijver-Schatbewaarder. De Voorzitter. H. GILLIOEN. H. DELOBEL. De Heeren aandeelhouders worden verzocht de ge wone algemeene vergadering te willen biiwonen die zal plaats hebben op Maandag 15 Maart 1943, te 18 uur. in het Hotel du Sultan te leper. Dagorde 1) Ver slag van den Beheerraad en van het College der Com-, missarissen; 2) Goedkeuring der balans van de reke ning van winsten en verliezen3) Ontlasting te geven aan de beheerders en commissarissen4) Statutaire be noemingen. Neerlegging der titels op den maatschap- pelijken zetel te leper. Naamlooze Maatschappij te West Roosebeke (Handelsregis ter Yper Nr 5758). De gewone statutaire algemeene ver gadering zal plaats hebben in den maatscbappelijken zetel, den 25 Maart 1943. te 15 uur. Dagorde 1) Verslag der beheerders en commissaris 2 Goedkeuring van bllan en winst- en verliesrekening op einde December 1942 3) Ontlasting aan beheerders en commissaris 4 Statutaire verkiezingen. Om er aan deel te nemen, zich voegen naar art. 25 der standregelen, door de titels ten maatschappelijken zetel neer te leggen. MAAND FEBRUARI 1943 Geslacht35 stieren 14 ossen 89 vaarz- koeien 217 kalveren 9 schapen 14 2 geiten 5 paarden Totaal 473 dieren

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3