NOTARIEELE VERKOOPINGEN KK.\' HOF§TËDËKEM WOONHUIS met afhankelijkheden WOONHUIS met afhankelijkheden WOONHUIS met afhankelijkheden HERBERGMEIJ BELS Velobanden WOONHUI» WOONHUI» KIGEMUOM »choone MEUBEL» »ehoone MEUBEL» AUTORIJTUIG In het goedkoopste Meubelhuis MODERNE- en STIJLMEUBELEN TE KOOP GEVRAAGD UIT TER HAND GEMEENTE LANGEMARK 4 HET TPERSCHE 5 - 3 - 1943 Kantoren van de Notarissen UeorgeH Moenerlue), te Torhout en Andre Vam der Meersch, te leper. o TOESLAG OP DINSDAG 9 MAART 1943 om 2 ure namiddag, te Torhout, Wisselstraat, ter herberg Den Haan bij Hector Vereecke, van STAD TORHOUT, GRIETE Lot 1. met weiland, bouwland, tuin en boomgaard, groot 89 aren 35 Ca. Ingesteld 190.000 tr. Lot 2. Een perceel Bouwland, gelegen alsvoren, groot 33 aren 07 ca. Ingesteld 51.000 tr Lot 3. Een perceel Bouwland en Weide, gelegen alsvoren, groot 51 aren. Ingesteld 51,000 tr. Lot 4. Een perceel Bouwland en Weide, gelegen alsvoren, groot 68 aren 20 ca. Ingesteld 101 000 tr. Lot 5. Een perceel Bouwland, gelegen alsvoren, groot 50 aren 08 ca. Ingesteld 70.000 tr. Beweond en gebruikt door de medeverkoopster jufvrouw Madeleine Van Damme tot 1 April 1943. Recht van samenvoeging 6p Woensdag 10 Maart, om 1 ure stipt namiddag, ten gemelde hove, Vendille vnn MEL'BELS, Isentiitiil. iilnnm en vruchten. Kantoor van den Notaiis Van Eecke, te Poperinge. Op Maandag 15 Maart 1943 te 2 uur namiddag, te Poperinge, ter herberg De Kantien bij Jufvrouwen Dewickere, St Janskruisstraat, 13 Overslag van STAD POPERINGE I" Koop en I are 50 ca, bebouwden grond en erf, ter westzijde der Kerkholstraat, geteekend Nr 25. Indertijd beweond door Mevr. Wed. Remi Duquesne Scherpereel. thans onbewoond. Slechts ingesteld 29 500 fr. 2° Koop en 23 aren 30 ca. bebouwden grond en zaailand, ter westzijde der Jagerstraat, geteekend Nr 1. Verpacht aan M. Theofiel Duquesne, voor gansch dén duur van zijn leven, mits 150 fr. 's jaars bovenalle grond en andere belastingen, met bepaling dat de pachter het goed nach ten geheele noch ten deele mag voortverpacbten noch het gebruik ervan aan iemand geheel of gedeeltelijk toever trouwen zonder de schriftelijke toestemming van den ver pachter. Een stalletje en de afsluiting rond het buis worden niet medeverkocht. Ingesteld 51 000 fr. 3" Koop en 7 5 ca, bebouwden grond en erf, ter zuidzijde van 's Staatssteenweg naar Reningelst, getee kend Nr 9. Zijnde sterfhuis van Vrouw Wed. Duquesne Scherpereel, thans onbewoond. Ingesteld 30 000 fr. De buizen zijn zichtbaar den Maandag, Woensdag en Vrij- dag van iedere week 's voormiddags van 9 tot 12 uur en 's namiddags van 2 u. tot 4 uur, Voor de sleutels der huizen begrepen in koopen 1 en 3 zich te wenden ten kantore van den Notaris Van Eecke voornoemd, te Poperinge, Brugge- straat, 9. Studie van den Notaris Bnmnult, te Wervik. OM UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN Openbare Verkooping van en Mobilaire Voorwerpen Zooals piano, biljart, radioapparaat, tafels, stoelen, marmeren herbergtafels, spiegels, verscheidene volledige slaapkamers, buffet, stoven, keukengerief, gleiswerk en andere te lang om te melden. Alles afhangende der nalatenschap van wijlen M. René Heze te Wervik. Op Maandag 15 Maart 194 3 te 2 uur stipt des namiddags, in de zaal van het gasthuis Kapittel Ooievaarstraat, te WERVIK Tentoonstelling: Op Zondag 14 Maart, van 9 tot 12 uur en van 2 tot 7 uur, en op Maandag 15 Maart, van 9 tot 12 u. Gewone voorwaarden en komptant geld. Studie van Mr Ktnmuult, Notaris te Wervik. o Uit ter tinnel te koop OEMEENTE KOMEN 1. Merkwaardige Eigendom, kun ncnde dienen voor allen groothandel en gelegen in bet ••at rum 2. Verscheidene bestgelegene Herbergen. 3 Anderhnlve hectare land, gelegen srnkapel. Alle inlichtingen ter studie. r5, TOOr uwe velobanden en herstellen van lijnwaad "trekken, enz wendt U Paterstraat, 1, leper.— verk. 3833) Studie van den Notaris Tbevelin, ft Meesen. o Uit ter linnd te koop met 1 ha. Ui oren Xitailand en Tuin in 't Zuiden van IEPER Inlichtingen ter studie van voornoemden Notaris. Studie van Meester l'icci-c I>«» ISimpel, Notaris te Waasten. o OM UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN o INSTEL: Woensdag 24 Maart 1943 om 16 uur (O. U. i ter Herberg Aux Trois Amis rue d'Ypres te WAASTEN, ten verzoeke van Mijnheer Damas Quartier-Wemaere en kinderste Waasten, door het ambt van Meester P De Sim pel, notaris te Waasten, daartoe aangesteld bij vonnis der Burgerlijke Rechtbank van Yper, in date van 29 Januari 1943 van Stad Waaalen, me des Sept Pies EEN SCHOON EN GERIEVIG grond en koer, groot 1 «re 10 centiaren, volgens kadaster Sectie C, nummer 32l/b. - Vrij van gebruik. 0,50 °/o instelpremie. Toewijzing: Dinsdag 6 April 1943 Plaats, uur en datum als hierboven Xe koop uit tei* liand GROOTE EN SCHOONE met afhankelijkheden, garage en grooten hst, alles goed gelegen in dorp, bij de grens. Zich wenden tot den Notaris Decock E.-U., te Nieuwkerke, Yperntraa», 8. (Tusschenpersonen gelieven zich te onthouden). Studie van den Deurwaarder Georges Tnlion Jules Capronstraat. 11, te Yper. 0 BIJ WOONSTVERANDERING o OP WOENSDAG 10 MAART 1943 (Asch.Woenidag) om 1 uur namiddag, in de Groote Zaal LAP1ERE D'Hondtstraat, te YPER, Merk i\ ccrdigc Verkooping van een groote hoeveelheid en Mobilaire Voorwerpen bevattende namelijk vier volledige slaapkamers in acajou, een moderne slaapkamer, 10 andere bedden, 10 matrassen in woi. kassen, lavabos, volledige salongarnituur, canapé, zetels, hoeveelheid rieten en andere stoelen, tafels, antieke en gebeeldhouwde Vlaamsche en Hollandsche buffetten, antieke eiken dressoir in Vlaamschen stijl. 6 foyers «Nestor Martin», geëmailleerde berbergstoof Nestor Martin gasvuur met 3 vuren en oven, gas-strijkijzers, waschkeern in vernikkeid koper met dynamo en wringer, andere waschkeern wit ge ëmailleerd fonten bad met verwarmingstoestel, dame-bureau met stoel, andere bureau, groote en kleine spiegels (oude stijl), 2 lusters, bibliotheek, étagère met specerijpotten, horloge rookservies in koper, strandhut in riet, kinderwa gentje, enz., enz Verders groot tapijt. Radio merk Point Bleu Komptant en gewone voorwaarden Alle te koop gestelde meubels zullen kunnen bezichtigd werden daags voor de verkooping. Studiën van de Deurwaarders Georges Tnhon Jules Capronstraat, II, te Yper en Alhéi-ic Vancappel, d'Hondtstraat te leper. o Op Maandag 22 Maart 1943 om 1 uur namiddag, in de Zaal LAP1ERE, d'Hondtstraat, te YPER Openbare Verkooping van een hoeveelheid waaronder volledige eetzaal in eik, bevattende buffet, dressoir, tafel, 6 stoelen en spiegel piano radio, kassen en buffetten, zetels in pane en andere, cuisinière en andere stoof, 2 naaimachienen, tapijt, volledig tafelservies, verders hoe veelheid andere meubels en mobilaite voorwerpen. Komptant en gewone voorwaarden. Studie van Deurwaarder IV V. Roegiers, Dixmuidestraat, 41, leper. o BIJ RECHTSMACHT Openbare Verkooping; van een OP ZATERDAG 13 MAART 1943 te 10 uur 's morgens op de Van den Peereboomplaats, te IEPER, (rechtover «De Ster zal Deurwaarder ROEGIERS voornoemd, overgaan tot den openbaren en rechterlijken verkoop van een Auto rijtuig, merk Peugeot type 201. vier cylinder, met vier goede banden en één reserveband. Komplante betaling zonder kosten voor den kooper. bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 10, Noordlaan YPER Studie van Meester Paul FLAMEY, Deurwaarder. Magdalenastraat. 1. te Wervik. o STAD KOMEN O GROOTE OPENBARE EN VRIJWILLIGE VERKOOPING VAN PRACHTIGE OP MAANDAG 8 MAART 1943 om 2 uur 's namiddags, in de zaal AU NOUVEAU ST. CHRYSOLE Mtois Wervikstraat. te KOMEN zal er overgegaan worden door het ambt van Meester PAUL FLAMEY. deurwaar der te Wervik. tot de openbare en vrijwillige verkooping van de volgende meubelen 1) TWEE PRACHTIGE MODERNE SLAAPKAMERS IN EIK, bestaande ieder uit. groote kleerkas met 1/3 linnenkas, bed met ressortbak. lavabo met grooten spie gel. en twee nachttafels aan het bed vastgemaakt 2) TWEE SLAAPKAMERS IN MASSIEF EIK. be staande leder uit groote spiegelkas, linnenkas, lavabo bed met ressortbak en nachttafel 3) TWEE RIJKE EETPLAATSEN, in eiik en in note laar, bestaande ieder uit grooten dressoir (afgeronde deuren), buffet-angentier, tafel met verlengsels. zes stoe len met panen zitting en spiegel 4) EEN ZEER GOEDE BRANDKOFFER. merk RO- CHER 5) EEN BUREEL minister (dubbelzijde) in eik. met gelijksoortige BIBLIOTHEEK, en bureelstoel 6) TWEE SCHOONE NAAIMACHIENEN, merk SIN GER waarvan één. zeer moderne (meubel) met in- iiggenden kop 7) EEN RADIOAPPARAAT, merk S. B. R. in zeer goeden staat 8) VERSCHEIDENE TAPIJTEN, waaronder een prachtig Kortrijksehtapijt van 3 x 4 m. 9) EENE GROOTE HOEVEELHEID VERSCHEIDENE MEUBELEN, waaronder TWEE WOLLEN MATRAS SEN, verscheidene sehoone rijwielen (voor mannen en vrouwen), 4 MODERNE CLUBZETELS, in nieuwen staat, verscheidene kleerkassen. spiegelkassen, linnen kassen lavabos, buffetten, tafel en stoelen in eik eene hoeveelheid zeer schcone keukenstoelen, spiegels, EENE SCHOONE CUISINIÈRE met koolbak. EENE PRACH TIGE BUFFET-STOOF (Fonderies Bruxelloises), ver scheidene sehouwgarnituren. SCHILDERIJEN, vazen, posturen, en tal andere voorwerpen te lang om te melden. TENTOONSTELLING Op Zondag 7 Maart 1943, van 9 tot 12 uur en vanaf 2 uur tot 5 uur Gezien de belangrijkheid der verkooping, zal men stipt om 2 uur beginnen. Gewone voorwaarden en komptante betaling. groot aantal BURGERSHUIZEN, zich wenden G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, Yper. (32191 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement leper Op Maandag 15 Maart 1943, om 11 uur voormiddag, zal er in de bureelen van het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw, Doornikstraat. 63. te Kortrijk, overgegaan worden tot het openen der aanbestedings schriften voor hel gewoon onderhoud aan de grintwegen Nummers 16. 18, 20 en 44 Raming: 50.184,00 frank. Voorziene werken Herdelven der weggrachten en liet onder profiel brengen der zomerweien. Lastenboek bestek en plan liggen ter inzage op het ge- meentesecretaiiaat en ten bureele van den Arrondissements ingenieur te leper. Een exemplaar van het lastenboek-bestek en van het plan wordt opgestuurd aan de belanghebbenden mits storting van 25 frank op postrekening Nr 4056 63 van ir. A De France, te leper, Maloulaan 7. B. H De Secretaris, De Burgemeester, (get.) V. PEENE. (get.) E. TOP. Gemeente POELKAPELLE Openstaande plaats van tijdelijke bediende op den bevoorradingsdienst te Poelkapelle. Het Kollege van Burgemeester en Schepenen van Poel kapelle deelt tnede dat er een plaats te begeven is van Tijdelijke Bediende, op den bevoorradingsdienst te Poel kapelle. Benoemingsvoorwaarden I Belg zijn en van goed ge drag en zeden 2) Niet ingeschreven zijn in het Jodenre- gister 3 Ouderdom maximum 30 jaar oud zijn, -f- 5 jaar voorde begunstigden der wetten van 3 8-1919; 21-7 1924, en het besluit van 10-i 1-1942 4) Zijn studiën voldaan heb ben tot en met 4e graad 5 Op de hoogte zijn van machien- schrift 6i De gemeente komen bewonen binnen de 3 maand na de benoeming 7) Vergoeding 10 200 fr. 's jaars -f 40 'wettelijke bijslag'. Aanvragen met de noodige bewijsstukken inzenden per aangeteekend schrijven aan den Heer Burgemeester en Schepenen te Poelkapelle, tegen uiterlijk ter post gemerkt op 15-3-1943 Nametft het Schepencollege Op Bevel De Secretaris, De Burgemeester. M. G1RALD0. Jer. MASSCHELEIN. Gemeente MOORSLEDE Samenstelling van een wervlngsreserve van tijdelijke bedienden bij den Bevoorradingsdienst Voorwaarden I) Ba g zijn, van goed gedrag en niet inge schreven in het jodentegistrr 2) Ouderdom minimum IS jaar de wet van 1919 en 1924 en het besluit van 10 No vember 1942 zijn van toepassing; 3) Diploma van lager middelbaar onderwijs of normaal onderwijs 4i Getuigschrift^ van goede gezondheid 5 Uurloon 5 fr. per uur. Aanvragen met de noodige bewijsstukken fe zenden aan den Heer Burgemeester voor 17-3-1943. Namens het Schepencollege Bij bevel De Secretaris, D» Burgeaeeater Denecker A. Lauwars O Drukkerij Dumortier, 34, Boterstraat. Yper Tei 58«>

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4