DUITSCH E LECERBERICHTEN 23' Jaar, Nr 47 Prijs 0,50 fr. Vrijdag 12 Maart 1943 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD - VOOR MET ARRONDISSEMENT YPER wjiijWPMiPiPinciiPinpifMiKigigjpinpiMMMnpMMMMnMfPMpiM^pr ■trir;wiai«frrrr>TW>atPr»wniai.witrii>i..niwii'.-wrj»A .nauw. ig.na BEVOORRAD1NGSDIENST De geldigheidsduur der 2de kleederkaart wordt tot nader order verlengd WINTERHULP IEPER VERORDENING tegen de Arheidsweigeraars Tosgelaten Taxls ROOD KRUIS VAN BELCIE Rechterlijke Orde STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS HET YPERSCHE pVe-f.., riikljiir-- Téftfoi*.vw Uitgever Dl MORTIER, 34, Boterstraat, \per Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank. Het Duitsch luchtwapen bombardeerde Londen. Op het Oostfront werd de stad Slavjansk veroverd. Hevige gevechten bij Staraja Russja. Duitsche aanvaistroepen rukken ten Westen van Kharkov op. De Sow jets lijden ongehoord zware verliezen. Op het Noord-Afrikaansch front is de toestand kalm. Luchtaanvallen op Nurenberg en Munchen en ook op Engelsche steden. STAD IEPER Uitreiking der nieuwe zeepkaarten miits' voorlegging der gele kaarten (Rants. Kaarten niet-eetbare producten! op de volgende dagen en uren Dinsdag 16 Maart 1943 van 9 ure tot 12 ure en van 14 ure tot 16 ure Woensdag 17 Maart 1943van 9 ure tot 12 ure en van 14 ure tot 16 ure In het Staatsblad van 5° dezer verscheen een besluit waarbij de tweede kleederkaart tot nader beticht geldig ver klaard wordt Buitengewone geldelijke steun aan personen welke krachtens de verordeningen van 6 Maart 1942 en 6 Octo ber 1942 op den verplichten arbeid in het buitenland te werk gesteld worden. De meeste private instellingen hebben beslist dat aan de leden van hun personeel welke krachtens de veror deningen op den verplichten arbeid, naar het buiten land vertrekken, een vergoeding toe te kennen om ten minste gedeeltelijk de door dit vertrek veroorzaakte buitengewone onkosten te kunnen dekken. Talrijke opgeroepen landgenooten. met gering inko men. kunnen evenwel dergelijke vergoedingen niet ge nieten, hetzij omdat zij niet door een dienstcontract verbonden zijn hetzij omdat het hun werkgevers ma terieel onmogelijk is dergelijke vergoedingen uit te kee- ren. Aan deze categorie personen, aangeduid oni naar het buitenland te gaan werken, zal Winterhulp een ze kere som, in geld. uitkeeren Personen welke in dit geval verkeeren kunnen alle verdere inlichtingen bekomen op het secretariaat. Sint Jacobssffiraat. 16 KOLENKAARTEN De personen, welke hun nieuwe kolenkaart na 10 u. 30 op Zaterdag 13 Maërt, afgeven, verliezen alle rechten op bedeeling van kolen voor de periode April-Mei. OPGEPAST VOOR DE BOONEN Verleden Zaterdag avond werden een honderdtal kgr. boonen uit onze magazijnen gestolen. Deze boonen_bie- den een ernstig gevaar voor menschenvoeding daar zij als plantzaad dienen moesten en met een vergif oplos sing bewerkt werden. De Winterhulp Tooneelspelers doen hun best Steunt ze, in hun werking, en komt zien naar HET MEISJE VAN ZAVENTHEM De Oberfeldkommandant te Gent maakt bekend Op grond van de mij door den Militairen Bevelhebber in België en Noord-Frankrijk verleende volmacht vaar dig ik voor de provinciën Oost- en West-Vlaanderen de volgende POLITIEVERORDENING uit betreffende strafmaatregelen tegen het eigendoms recht van dienstplichtweigeraars SI. Tegen personen, die op grond der verordening betreffende den verplichten arbeid (Verordening van 6 Oktober 1942 van den Militairen Bevelhebber in België en Noord-Frankrijk, houdende wijziging van de veror dening inzake voorziening in de behoefte aan werk krachten van werk van bijzonder belang, door een be voegden Duitschen dienst opgeroepen zijn en dezen oproep niet volgen (dienstplichtweigcraars) kunnen, ten einde het naleven van hun dienstplicht af te dwingen, ook strafmaatregelen tegen het eigendomsrecht getrof fen worden. S 2. Ten einde liet hulp verleenen aan dienstplicht weigeraars te beletten, kunnen ook tegen bloedverwan ten (echtgenooten, kinderen, ouders of broeders en zusters) strafmaatregelen tegen hun persoon of hun eigendom getroffen worden. S3. Dezelfde strafmaatregelen kunnen tegen andere personen getroffen worden, die een dienstplichtweige- raar hulp verleenen, hem begunstigen of ondersteunen. B 4- De strafmaatregelen op grond van I tot 3 worden door de Kreiskommandanturen getroffen. S 5. De opbrengst door strafmaatregelen volgens 8 1 tot 3 kan voor sociale doeleinden, inzonderheid ten gnmste van landgenooten gebruikt worden, die in Duitscbland werken. 5 6. Deze verordening treedt onmiddellijk in voege. Gent, 1 Maart 1943. Der Oberfeldkommandant 570 get. BRUNS Generalmajor. Van Maandag morgen 15 Maart tot Zondag avond 21 Maart 1943 inbegrepen Gaston VAN DER MEERSCH. Seminariestraat. Arthur PATTYN. Fochlaan. Jan KOOYMAN. Dixmudestraat. Donderdag 4 Maart 1943 In het Zuidelijk gedeelte van het Oostfront hebben regen en slijk de gevechtsoperaties in aanzienlijke mate beperkt. De Duitsche tegenaanval maakt nochtans vor deringen en onze aanvalsdivisies staan over een front van 250 km. breedte aan den Centralen en boven- Donetz. De stad Slavjansk werd stormenderhand inge nomen. Ingesloten Sowjetlegers wenden verstrooid en pogen te vergeefs te ontkomen. Ten Noord-Westen van Koersk woedden de harde afweergevechten gister nog voort Nieuwe vijandelijke aanvallen ten Noord-Westen van Orel werden afgeslagen. In Noord-Tunesië werden de nieuw veroverde stellin gen vruchteloos door den vijand aangevallen In de laatste week werden nog 2.110 gevangenen binnenge bracht en een aantal pantsers en kanonnen vernield. In den nacht werd West- en Noord-West Duitscbland door het Britsch luchtwapen aangevallen. Vooral in de streek van Groot-Hamburg werd schade aangericht. 14 meermotorige vliegtuigen werden neergeschoten Duit sche vliegtuigen bestookten 's nachts het gebied van Groot-Londen Vrijdag 5 Maart De_ laatste dagen werden vijandelijke strijdkrachten vernietigd, die poogden den noordelijken flank van het Koeban-bruggenhoofd in te sluiten. De vijand leed hooge bloedige verliezen. Aan het Donetz front werden tal rijke plaatsen heroverd, o. m. de stad Lissitsjank. Het achterland werd gezuiverd en verscheidene verspreide vijandelijke groepen vernietigd Het ten Zuiden van Kharkov ingesloten derde Sowjet-pantserleger deed nog vergeefsche uitvalspogingen en gaat zijn vernietiging tegemoet Bij de voortzetting van zijn aanvallen, ten Westen van Koersk en ten Noord-Westen van Orel, leed de vijand opnieuw zeer zware verliezen. Tusschen Gshatsk en het Ilmenmeer mislukten talrijke plaatse lijke aanvallen van den vijand Deze viel eveneens aan langs weerszijden van Staraja-Russja, doch werd er na afwisselende gevechten en met zeer hooge verliezen teruggeslagen Het luchtwapen had een bijzonder aan deel aan dit afweersucces Aan hét Tunesisch front heerschte gister levendige bedrijvigheid van artillerie en verkenningstroepen Duitsche vliegtuigen brachten den vijand aanzienlijke verliezen toe-en bestookten 's.nachts de haveninstallaties van Philippeville Drie groote transportschepen werden getroffen en in den Atlantischen Oceaan vereen drie groote koopvaardijschepen in brand geworpen. Een formatie Amerikaansche bommenwerpers over vloog gister Noord-Holland en West-Duitschland Bom aanvallen maakten slachtoffers onder de burgerbevol king. Tien dezer vliegtuigen werden neergehaald Zaterdag 6 Maart Aan het Noordelijk front van het Koeban-bruggen hoofd werden de gevechten tegen het 58" Sowjetleger gister geëindigd. Twee vijandelijke divisies weiden to taal vernietigd, eenige andere gedecimeerd Tusschen de Zee van Azov en Koersk hadden gister slechts gevechten van lokale beteekenis plaats De terreinzuivering ten Zuid-Westen van Kharkov maakt verdere vorderingen. In den Centralen frontsector leden talrijke vijandelijke aanvallen schipbreuk. Bij en- ten Zuiden van Staraja Russa zette de vijand zijne aanvallen voort, die alle opnieuw bloedig werden afgeslagen. In de wateren van het Hooge Noorden werd een vijandelijk konvooi door Duitsche gevechtsvliegtuigen aangevallen. Een koop vaardijschip werd tot zinken gebracht en een tweede beschadigd In de Middel landsche Zee werden drie koopvaarders uit een vijandelijk konvooi gekelderd Aan het front in Tunesië heerschte slechts plaatse lijke gevechtsactiviiteit. Britsche vliegtuigen voerden gister avond een oanval uit op West-Duitsch gebied. Vooral te Essen leed de be volking verliezen Van de aanvallende bommenwerpers werden 15 toestellen neergehaald. Zondag 7 Maart Ten Zuiden van Kharkov braken de Duitsche troepen den sterken weerstand van den vijand en sloegen hem in Noordelijke richting terug De omsingelde formaties van het 3° Sowjet-pantserleger werden vernietigd De bloedige verliezen der Sowjets zijn buitengewoon hoog en het talrijk buitgemaakte materiaal kon nog maar ten deele vastgesteld worden In de gebieden van Koersk en Orel wisselden de aanvallen en tegenaanvallen elkaar af De stad Gsatsk, ten Westen van Moskou, werd ont ruimd Op het front van Zuid-Tunesië werden plaatselijke aanvallen van de Duitschers met succes uitgevoerd Maandag 8 Maart Onze aanvalsdivisies braken den vijandelijken weer stand ten Zuid-Westen van Kharkov en zetten den aanval tot in het gebied ten Westen van de stad voort In den gevechtssector van Orel viel de vijand opnieuw te vergeefs onze stellingen aan. De talrijke Sowjetaan- vallen, in den Centralen sector uitgevoerd om de bewe gingen onzer troepen te storen, werden overal op bloe dige wijze afgeweerd Ter verkorting van het front werd Ststjewka ontruimd. De afweerslag ten Zuiden van het Ilmenmeer duurde ook gister met onverminderde hard nekkigheid voort. Boven dezen sector werden 60 Scw- jetviieghiigen naar beneden gehaald. Aan het front in Tunesië slechts gevechten van plaat selijke beteekenis Duitsche jachtvliegtuigen schoten 9 «Spitfires» naar beneden. Bij een aanval op het ha vengebied van Tripolis schoten Duitsche gevechtsvlieg tuigen twee schepen in brand. Bij dag werd de stad Eastbourne, aan de Engelsche Zuidkust, gebombardeerd en 's nachts werd het gebied van Southampton met bommen bestookt. Boven de Noordzee verloor de vijand drie meermotorige vlieg tuigen Dinsdag 9 Maart De winterveldslag in het Oosten duurt met onvermin derde hevigheid voort. De Duitsche troepen zijn noch tans over geheel het front meester van den toestand In de streek van Kharkov maken zij zelfs vorderingen Tal rijke localiteiten. onder meer de steden Walki en Ljoe- bctin, werden stormenderhand ingenomen. De afweer gevechten in de sectors van Orel en Staraja Russja duurden ook gister voort. De Duitsche divisies hielden overal stand en brachten den vijand geweldige verlie zen toe. Aan het Noord-Afrikaansche front verliep de dag over het algemeen rustig. Jagers schoten boven Tunesië 5 vijandelijke vliegtuigen neer. Vijandelijke luchtformaties vielen overdag het kust gebied van de bezette Westlanden en een grenslocaliteit in West-Duitschland aan. en *s naehts.de stad Nuren- berg. In totaal werden 17 vijandelijke toestellen ver nietigd. Woensdag 10 Maart Het aanhoudend dooiweder beperkte de gevechtsbe drijvigheid in het Zuiden van het Oostelijk front Ten Westen en Noord-Westen van Kharkov echter wint de Duitsche aanval verder terrein. In den- sector van Orel werden nieuwe vijandelijke aanvallen met ongehoord zware verliezen afgeslagen. Tijdens den nacht werd de stad Belyj ontruimd. De stormloop van den vijand tegen onze stellingen bij Staraja Russja was gister minder hevig. Verscheidene plaatselijke aanvallen der Sowjets leden schipbreuk en het luchtwapen bracht den vijand harde slagen toe Aan het front in Afrika heerscht rust Tijdens een nachtelijke» luchtaanval op de haven van Algiers werd een koopvaardijschip in brand geworpen Britsche vliegtuigen vielen 's nachts de stad Munchen aan en ook boven verscheidene localiteiten van West- Duiitschland werden bommen uitgeworpen. 12 vijande lijke bommenwerpers werden neergeschoten. Het Duitsche luchtwapen voerde bii dag een succes vollen aanval uit op de Zuid-Engelsche stad Worthing en bombardeerde 's nachts de stad Huil alsmede haven steden aan de Engelsche Zuidkust. Een toestel keerde niet terug. Voor de Nederlandsche kust werd een Duitsch kon vooi door Britsche snelbooten aangevallen Deze aanval werd afgeweerd en drie vijandelijke snelbooten werden in den grond geboord, en twee andere in brand ge schoten Afdeeling Yper De leergangen voor Ambulancierster of Ambulancier van het Reode Kruis zullen' aanvangen op Dinsdag 16 Maart, te 16 uur Wat de plaatselijke afdeeling van het Rood Kruis van België te Yper presteerde gedurende het jaar 1942 Voor den sanitairen dienst van de Luchtbescherming 1) De oprichting en de uitrusting van een burgerlijk hulphospitaal van 40 bedden, van twee hulpposten van 4 bedden en van dertien hulpposten voor eerste zorgen 2) De inrichting van drie sanitaire mobiele ploegen met ambulancewagen bestaande uit geneesheer, ver pleegsters en ambulanciers. Telling van gekwetsten en opsporing van oorlogsslacht offers In 1942 werden door de afdeeling 87 inlichtingen verstrekt. Hulp aan de verzwakte jeugd Van 1 Februari tot 1 Augustus 1942 werden 3.752 dosissen verkloekings- middelen (traan, vitaminen, ovomaltine. melk) uitge reikt. (Mits voorlegging van een geneeskundig getuig schrift kunnen alle niet schoolgaande jongelingen van 14 tot 21 jaar van deze bedeeling genieten. Dit geschiedt driemaal om de week). Voor onze krijgsgevangenen Door de zorgen van de afdeeling werden in 1942 aan de krijgsgevangenen 1.915 pakketten doorgezonden. Sedert den wapenstilstand be draagt dit getal 7.688 colli. Briefwisseling met den vreemde 1006 brieven werden doorgestuurd. Vervoer van zieken en gekwetsten In 1942 deden de ambulancewagens van de afdeeling 639 reizen (samen 14.927 kilometer). Diplomas In 1942 werden door de afdeeling 38 diplo mas voor ambulanciersters en ambulanciers uitgereikt. Het Comité van het Rood Kruis van België. Afdeeling Yper meent het nuttig aan de bevolking te herinneren dat het Rood Kruis van België van geene Staatstcelage geniet Alleen dank aan den steun van onze gemeen schap kan deze inrichting hare bedrijvigheid van wel dadigheid voortzetten en uitbreiden. Het plaatselijk Co mité verzoekt dan ook de bevolking bij het Rood Kruis van België te willen aansluiten en zoodoende zijne wer king steunen. Nieuwe leden kunnen zich laten inschrij ven ten bureele ten Stadhuize iederen weekdag tusschen 9 en 12 ure ook bij een lid van het Bestuur. De bij dragen voor 1943 zullen eerstdaags ten huize geïnd warden. Het Comité. De Heer Van M er ris. vrederechter van het kunton Poperinge. werd, vol gens een besluit verschenen in het Staatsblad van 9n dezer, belast aet de bediening van het vredegerecht van het kanton Roesbrugge-Haringe. Wie 'i Sepplzegt, denkt aan E. Hullebroeck Wie Hullebroeck zegt, denkt aan HET MEISJE VAN ZAVENTHEM i FLORA Groote Markt MAJESTIC Rijselstraat OUD IEPER R Colaertplaats De Weg naar 't Geluk Duitsch gesproken Een Nacht te Venetië Duitsch gesproken Tot weerziens Franzi ska! Duitsch Besproken met Lil Dagover en Viktor Staal met Heidemarie Hatheyer en Lizzi Waldmüller met Marianne Hoppe en Hans Söhnker Vrijdag, Zaterdag, om 8 u- Zondag, 2 5 en 8 uur Maandag om 8 uur Zaterdag, om 7uur Zondag, om 2 5, 5 en 7 J u. Maandag, om 71 uur Zaterdag, om 71 uur Zondag, om 2 5 en 71 u. Maandag, om 7 i uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1