Kleine Aankondigingen Beselare - Sterfgeval BEDANKINGEN TE KOOP GEVRAAGD UIT TER HANC 1 Burgerlijke Stand van leper S. V. Ypersche Weverij te leper Uitslagen van den Gewestelijken PAARDENPRIJSKAMP VROEDVROUW ZIELMI§§EM HET YPERSCHE 12-3-1943 Donderdag 11" dezer, werd in de parochiale kerk van He- selare plechtig begraven, Julvrouw Louise Debusscherb, aldaar overleden in den gezegenden ouderdom van 91 jaren. Louiseke had 61 jaren trouwen dienst bij den heer notaris Degryse, Hij haar genegen meester en familie die ze allen kind geweten heeft, was zij terecht aanzien als een oud geprezen familiestuk. Dan, hopen wij, wordt ze door den Qrooten Meester in den Hemel waardig gedekoreerd. Si Jozefs Kerk der Carmeüeten, leper 9 WOENSDAGEN TER EERE VAN DEN H. JOZEF Woensdag 17 Maart Te 6 u uitstelling van 't Allerheiligste tot 8 u. 30 Te 7 u 30, communiemis met offerande en zegen ter intentie van een der wijken van de stad. 's Avonds te 5 u., rozenkrans, sermoen over JOZEF, DE MACHTIGE, •door den E. P. IDESBALDUS Aanbevelingen, oefenin gen. lofzang en zegen. Vrijdag 19 Maart 1943 Fèestdag van den H. Jozef, patroon van Kerk en Vaderland. Te 9 uurPlechtige Hoogmis en Vespers. Te 5 uur: Rozenhoedje en Sermoen door: Z. E. P. Boni far ins, oc.d.. provinciaal. Daarna zeer plechtig Lof door Z. E. II. C. Verhaeghe, pastoor-deken Het k Sint Jozefs koor zingt 1. In te speravi. J. Mil/uerer :2. Ave Regina coelorum J. Mitterer 3. Veritas mea Jos. Gruber 4. Tantum efgo L. Blomme 5. Lofzang tot den II Jozef J. Van Dycke ALLO ALLO TER GELEGENHEID VAN KATTEFEEST In Café de l'Espérance, Veemarkt, 12, Yper bij DERUYTER Richard Op Zondag 14 Maart 1943, om 17 uur stipt GROOTE PRIJSKAMP VOOR HET ZINGEN. 150 frank Prijzen Kostelooze inschrijvingen Elk zegge het voort (4510) De kleine RUDOLF VANDENBROELE speelt den Zondag, vanaf 5 uur ACCORDEON in het Café A LA CANTINE De Haernestiraat, 42, Yper. (4478) LANDBOUWERS, OPGEPAST Gi j die in dezen tijd al „uwe waren moet leve-en. hebt gij al eens goed uwe voertuigen nagezien indien ze voorzien zijn van uwe juiste adresplaten Zooniet, schrijft onmiddellijk naar den gekenden platenmaker R. PAUWELS, Zulte, dorp, 54C, en gij zult binnen de 5 dagen uwe platen ontvangen per post, aan den prijs van 15 fr. het stuk en 17.50 fr. met het Nr van het Handelsregister. Gewaarborgd voor altijd. (4480) Te koop gevraagd in leper oi onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G Bourdeau 76, Rijsselstraat, Yper. 14207) Café ov<r te némen Adres ten bureele. (4385) GEVRAAGD VOOR OVERNAME OF HUUR: HUIS met HENNEKWEEKFRIJ en toebehoorten (Eiectrische broedmachine enz.) Adres ten bureele. (4483) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 MAART, om 8.30 uur. In St Maartens- katoedraai, tot zielelafeniis van Heer Remi MOLEIN. (4515) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 MAART, om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Polydore DEHAENE-COFFYN en overleden kinders. (4488) Trienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 MAART, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot ziéleJafenis van Vrouw Leon RUBBEN gebaren Roman ie Dubois. (4489) 'Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 MAART, om 10 uur, in de kerk der E P. Cepuciener». tot zielelafenis van Vrouw Weduwe Jules DEPUYDT geboren Leonie Delaere. (4490) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 21 MAART, om 11.30 uur, in St Maartens- katoedraal. tot zielelafends van Vrouw Gustave GILLIS geboren Lucie Tanghe. (4491) TE HURENHERBERG, in center van stad. Zich wenden Cartonstraat, 19, Yper (4508) GEVRAAGD WERKVROUW, liefst uit Yper, op de hoogte van alle huiswerk, twee namiddagen in de week Adires ten bureele. (4493) GEVRAAGD: KLEERMAKERS - LEERGAST, L Jacques, Tempelstraat, 31, Yper. (4499) GEVRAAGD MEID, reeds gediend hebbende. Adres ten bureele. (4500) GEVRAAGDDEFTIG MEISJE, kunnende goed den naaistiel, voor confectlehuis in stad, goed loon. Adres ten bureele. (4501) COIFFEUR VRAAGT LEERGAST, A Crombez. Dix- muidestraat, 87, Yper. (4502) GEVRAAGD: WERKVROUW, Paterstr, l. Yper. (4505) GEVRAAGDGOEDE WERKVROUW voor verschil lende dagen in de week. Adres ten bureele. (4511) GEVRAAGD: GOEDE NAAISTER. Adres ten bu reele. (4513) GEVRAAGD GOEDE MEID, rond de 20 jaar, voor alle werk, zeer goed loon. Adres ten' bureele (4514) Modlsté vraagt leermeisje. Adres ten bureele. groot aantal EURGERSHUIZF.N. zich v.- - L-r. G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, Yper. S219 van den 4 lot den II Maait 1943 Geboorten Dezeure Jacqueline, Recollettenpoort. 5, Lombaardstraat, 8. Deltour Joseph, Recollp., van Lange mark. Nuytten Marie-Therese, Recollp., van Becelare. Deconinck Annie, Recollp., van Wytschate.—Neyt Frederic, Dikkebuschsteenweg, 262. Hruynooghe William, Recollp., Veemarkt, 23.— Wlldemeersch Jean Marie, Recollp., Zonne- bekesteenweg, 95. Delannoo Frans, Recollp., van Geluveld. Debacker Magda, Recollp., van Poezinge. Cherchye Georges, Recollp., Doorgangstraat. 2i. De- keuwer Godelieve, Recollp., Dikkebuschsteenweg, 176. lootacker Magda, Recollp van Voormezeele.Denecker Patrick, Diksmuidesteenweg, 16 Devos Gilbert, Recollp., Zonnebekesteenweg, 141. Lepere Simonne, Recollp., van Geluveld. Huwelijk Descamps Michel, beenhouwer te Wervik en Verstraete Marie-Louise, z b. te leper. Overlijdens Carpentier Pharallde, z.b 81 J., wed. Samyn Leopold. Meenensteenweg, 25. Winne Georges. 18 jfabriekwerker, ongeh van Alveringem. Vande Velde Kamiel, 34 j., schrijnwerker, echtg., Bertha Verlinden, van Asper. - Colpaert Euphrasia, kloosterlinge, 74 j ongeh.. Lange Torhoutstraat, 25. Quartier dementia, z.b., 63 j echtg. Demeyere Richard. Meenensteenweg, 188. Wallaert Vitalls, z.b., 76 j., echtg. Seys Helena, Rijsel straat, 133. Huwelijksbeloften Willi Jennerich^ bediende, Ie Malnz (Hessen Duitscbland) en Leona Norman, z.b., te russel, voorheen te leper. Arthur Devos, bediende, en Suzanne Adelinet, z.b beiden te leper. ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. MOYAERT, Tempelstraat, is alleen open op Zondag 14 Maart De Heeren aandeelhouders worden verzocht de ge wone algemeene vergadering te willen bijwonen die zal plaats hebben op Maandag 15 Maart 1943, te 18 uur, in het Hotel du Sultan te leper. Dagorde 1) Ver slag van den Beheerraad en van het College der Com missarissen 2) Goedkeuring der balans van de reke ning van winsten en verliezen3) Ontlasting te geven aan de beheerders en commissarissen 4) Statutaire be noemingen. Neerlegging der titels op den maatschap- pelijken zetel te leper gehouden te IEPER op 4 Maart 1943 I. - Hengsten le prijs Paul de Lap. Vos rowaan met bles. aan Verraes Gaston. Kemmel. 2e prijs Castar de Barsdam. Vos met bles. aan Callebcrt Alois. Zarrea 3e prijs Monfort du Nord. Baai, aan Desmyter Remi. Voormezele. 4e prijs Laboureur de Barsdam. Baai rowaan. aan Callebert Aloïs. Zarrea. 5e prijsJonas de Coyghem, Vos schimmel, breede bles. 4 witvoeten, aan Van Houtte Jules. Wijtschate. 6e prijs Hercule. Baai met bles. aan Desmyter Remi. Voormezele. Teruggeroepen Jacco de Coyghem. Vos schimmel, breede bles. aan Van Houtte Jules, Wijtschate. II. - Merriën le prijs Rosane du Mont Kemmel. Bleek voaÉnet bles. aan Verraes G..Keramel. 2e prijs Joyeuse de Coyghem. Vos met sterlaan Van Houtte J.. Wijtschate. 3e prijs Edith de Poperinghe, Baai rowaan' ster op kop. aan Quaghebeur- Lebbe P., Poperinge. 4e prijs Draga de-Reninghe, Vos, aan Persoone Gaston, Reninge. 5e prijs Bella de Dranoutre. Rowaan, eenige witte haren op kop. aan Baelde Charles, Dranoeter. 6e prijs Jeanne van 't Blauwhof. Baai met bles. aan Desmyter Reai. Voormezele. 7e prijs Nelly de Cleyen, Vos rowaan met verlengde kol. aan Verraes Gaston. Kemmel. 8e prijs De a van de Kruisstraat. Vos met bles. aan Nuytten Robert. leper. Teruggeroepen Sarah de Wambeke. Bruin - kol. aan Desmyter Reai Voormzeele en Baronne de Reninghe. Bleeke baai. aan Persoone G.. Reninge. LANDBOUW-COMICE IEPER - KEMMEL PAARDENPRIJSKAMP van Asschenwoanedag 10 Maart 1943, gehouden te IEPER UITSLAGEN le Prijskamp Hengste veulens van één jaar (20 inschrijvingen) le Prijs Verguld eeremetaal en 75 fr.. Goderis Henri. Boezinge (baai) 2e Zilveren 50 fr.. Pyck Gebroeders. Poelkapeüe 3e Bronzen 40 fr.. D'Hondt André. Poelkapeile 4e 25 fr.. Persoone Gaston. Reninge. - 5e 25 fr.. Vanneste Remi, Reninge. - 6e 25 fr.. Phlippo Aimé. Sint-Jan. 7e tot en met 19e prijs, elk 20 fr. Goderis Henri. Boezinge (Vos) - Vercaigne Léon. Bikschoote (Baai) - Bonte Ursmar. Vlamertinge. - Vande Candelaere Gerard. Komen - Dochy Jeroom. Elverdinge - Debceuf Odiel. Gheluwe Vandamme Henri. Kemmel - D'Hallewyn Paul. Vlamertinge - Vanrobayes Henri. Vlamertinge - Decoster Henri. Dikkebusch - Homey Jules. Dikkebusch - Verhaeghe Achiel. Boezinge - Vercaigne Léon. Bik schoote (Vos). lie Prijskamp Hengsten van twee jaar (4 inschrijvingen) le Prijs Verguld eeremetaal en 100 fr.. Lagrou Albert. Brielen 2e Zilveren 75 fr.. Desmytter R., Voorm.. (Hercule) 3e Bronzen 50 fr.. Desmytter R., Voorn*» (Monfort) 4e 25 fr.. Turck Kinders. Boezinge. Ille Prijskamp Merriën van één jaar (13 inschrijvingen) le Prijs Verguld eeremetaal en 75 fr., Vandenberghe Léon. Boezinge 2e Zilveren 50 fr.. Dambre Wed. Val.. West-Nieuw. 3e Bronzen 40 fr.. Decroos Hilaire. Reninge 4e 25 fr.. Lemigre Camiel. Reningelst - 5e 25 fr.. Crombez Maurice. Boezinge - 6e 25 fr.. Vercaigne Léon. Bikschoote (Vos rouaan). 7e tot en met 12e prijs, elk 20 fr. Sercu Arthur. Poelkapeile - Van Slambrouck Marcel, Langemark - Vercaigne Léon. Bikschoote (baaide) - Verheerst Wed. en Kinders. Elverdinge - Verhaeghe Achiel. Boezinge - Vandamme Jeroom. Langemark. IVe Prijskamp Merriën van twee jaar (3 inschrijvingen) le Prijs Verguld eeremetaal en 100 fr.. Persoone Gaston. Reninge 2e Zilveren 75 fr.. Sercu Arthur. Poelkapeüe 3e Bronzen 50 fr.. Desmytter Remi. Voormezeele. Ve Prijskamp Merriën van drie jaar (3 inschrijvingen) le Prijs Verguld eeremetaal en 100 fr.. Persoone Gaston. Reninge 2e Zilveren 80 fr.. Cool Emiel. Sint Jan 3e Bronzen 60 fr.. Desmytter Remi. Voormezeele. VIc Prijskamp Merriën van vier jaar en daarboven (12 inschrijvingen) le Prijs Verguld eeremetaal en 100 fr.. D'Hallewyn Paul. Vlamertinge 2e Zilveren 80 fr.. Vandamme Jeroom. Langemark 3e Bronzen 60 fr.. Persoone Gaston. Reninge 4e 25 fr.. Phlippo Aimé. Sint Jan - 5e 25 fr.. Desmytter Remi, Voor mezeele - 6e 25 fr.. Devos Jeroom. Vlamertinge. 7e tot en met 12e ptijs. elk 20 fr. D'Hondt André. Poelkapeile (8 j.) - Bossaert Marcel. Poelkapeile - Verheerst Wed. en Kinders. Elverdinge - Ghekiere Alidoor. Poelkapeile - Depuydt Georges. Voormezeele - D'Houdt André. Poelkapeile. MAALMOLENS D. D. D. Deze molens zijn niet opgezet met ijzeren, stalen of gegoten maalplaten, maar wel met echte maalsteenen, in dezelfde grondstof als deze in de loonmolens Zij malen dus even fijn, zijn even hard en worden gelijk met een gewonen kaphamer herzet. Getuigschriften wegens groote voldoening uit alle Provinciën van België, alsmede uit verscheidene depar tementen van Frankrijk Inlichtingen bij den eenigen constructeur in België DEVOS DANIEL, Plaats, 16, Dikkebusch, (bij Yper). (44T*> LBNA GEVAERT, Elverdingestraat, 10 leper. (4301» Mevrouw Remi Molein. geboren Laura Vandevivere Juffrouw Marie-Madeleine MoleinJuffrouw Susanne Molein Heer Willy Molein Juffrouw Thérèse Molein Heer en Mevrouw Fiords Molein-Deknudt Heer en Mevrouw Oscar Moleln-Glllioen en kinders; Heer en Mevrouw Ernest Margonneau-MoLein en kin ders Heer en Mevrouw Georges Molein-Bouckaert en zoonDe kinders van wijlen Mevrouw Bertha Molein Mevrouw Weduwe Michel Vandevivere-Spenninck en kinders Heer en Mevrouw Omer Vandevivere-Alleman en kindersMevrouw Weduwe Daniel Vandevivere- Cambier en kindersHeer en Mevrouw Floris Vande vivere- Vandenbergne en dochterHeer en Mevrouw Achiel Peene-Vandevivere en kinders Heer en Mevrouw Albert Vandevivere-Splnnewyn en kindersHeer en Mevrouw Albert Deplancke-Beele en zoon De familiën Molein. Vandevivere en Deknudt, danken, langs dezen weg. de talrijke vrienden en ken nissen voor de innige blijken van deelneming hen be tuigd tijdens het overlijden van Heer Remi MOLEIN hun teergeliefden echtgenoot, vader, zoon. broeder, schoonbroeder, oom. neef en bloedverwant, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis Mijnheer en Mevrouw Albert Wullus-Planequeel Mi jnheer Henri Wulhis Mijnheer .Jean-Marie Wullus Mijnheer Pierre Wullus De familiën Ver Eist, Riem, Costenoble. Plancqueel en Delotoel, danken, langs dezen weg, vrienden en ken nissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van Mijnheer Emile PLANCQUEEL Weduwnaar van Mevrouw Louise Ver Eist hun teergeliefden vader, schoonvader, grootvader, schoonbroeder, oom. grootoom en kozijn. (4492) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd dc ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 14 MAART, om 8 uur, in St Niklaaskerk, tot zietedafenis van Vrouw Weduwe J. DEPUYDT geboren Leonie Delaere (4485) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd dc- ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 14 MAART, om 8.30 uur, in St Maartenskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Arthur MESSIAEN-DEPUYDT zoon Robert en dochter Julia, echtgenoote van Heer Albert Bouwen. (4470) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd dc ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 14 MAART, om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Désiré VANDAMME-MONTEYNE. (4486) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 14 MAART, om 10 uur, in de kerk der E. P Capucienen, tot zielelafenis van Vrouw Cyriel DEVOS geboren Adrienne Vandenameele (4517) Vrienden én kennissen worden uitgenoodigd o- ZIELMÏS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 MAART, om 8 uur, in St Niklaaskerk, tot deSelafenis van Vrouw Arthur ROUSELLE geboren Sylvie Jonckheere. (4487) TE KOOPWAGENVET, geel en zwart, bij Devos Daniel. Plaats. 16, Dikkebusch (43271 IK KOOP ALLE SLAG OCCASIE MEUBELEN, als ook alle slag van wagens, zooals woon agens, boeren wagens, paardenkarren, steekkarren, enz. Zich wenden Veurnesteenweg, 145, (Villa) leper. (4228) TE KOOP GEVRAAGD: WEEGBRUG van 10 000 of 15.000 kgr. Adres ten bureele. (4418) TE KOOP2 WITTE KIELEN voor coiffeur of schil der, groote maat. 2 vesten, 2 paar manschoenen, 2 paar vrouwschoenen, 2 trench-coats, 1 Kodak en een culotte (rijbroek). Rijselsteenweg, 19, Koninghoek, leper. (4475) TE KOOPHERBERGSTOOF zoo goed als nieuw. Paterstraat,-34, Yper. (4476) TE KOOP KINDERBED, zoo goed als hieuw. Hoorn werk, 64, Yper. (4477) TE KOOP: MODERNE BUFFETSTOOF en groote spiegel, lm50 x 0m85. Adres ten bureele. (4494) TE KOOP: KINDERVOITUUR met dikke banden, Bruggesteenweg, 103, Yper (4495) TE KOOPPIANO. Adres ten bureele (4496) TE KOOP: MANS- en VROUWVELO. Zich wenden Deken Delaerestraat, 4, Yper. - (4497) TE KOOPBUFFET CUISINIÈBE STOOF en perma nenten toestel. Zich wenden Dickebuschsteenweg, 109, Yper. (4498) TE KOOP: WERKSCHOENEN Nr 41, van vóór den oorlog, Klaverstraat, 7, Yper. (4503) TE KOOPEEN PAAR ROLSCHAATSEN OP BIL LEN. Doorgangstraat, 4, Yper. (4504) TE KOOPHOUTEN BED met ressorts en matras, zes keukenstoelen, waschkuip. Adres ten bureele. (4506) TE KOOPCEREMONEEVEST, GILET en HOOGEN HOED voor plechtigen communicant. Zich wenden Groote Markt, 6, Waasten. (4507) TE KOOPJACHTSTOOF, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. (4599) TE KOOPNIEUW RADIO TOESTEL S. B. R. Adres ten bureele. (4512) EEN TOEKOMSTPOSITIE is aangeboden aan werk- zamen man, begaafd met commercieelen aanleg. (Bij voorkeur gehuwd). Ouderdom en referenties schrijven onder K. H. 33 Agence Havas, Brussel, die zal door zenden Vrouw vraagt bureclwvrk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) Gevraagd Goede keukenmeid, kost, inwoon en goed loon. Getuigschriften vereischt. Adres ten bur. 14149) Gevraagd goede meid, keuken kennende en reeds gediend hebbende. Getuigschriften vereischt. Adres ten bureele. (4272) Gevraagd goede meid voor gesloten huis, liefst boven de 20 jaar. Adres ten bureele. (4433) Gevraagd goede Serveuse voor café. Adres ten bureele 14435 DEFTIG JONG MEISJE, 21 JAAR, kunnende snijden en naaien, zoékt plaats. Adres ten bureele (4473)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3