NOTARIEELE VERKOOPINGEN WOONHUIS met afhankelijkheden WOONHUIS met afhankelijkheden WOONHUIS met afhankelijkheden SPARREN EN LARIKSEN I. WOONHUIS met afhankelijkheden II. WOONHUIS met afhankelijkheden 5 1. - TWEE WOONHUIZEN 2. - TWEE WOONHUIZEN 3. - SCHOON GROOT WOONHUIS Velobanden WELGELEGEN HOFSTEDE Milkselecta Cie In het goedkoopste Meubelhuis IET YPERSCHE 12 - 3-1943 Studie van den Notaris Krneinl Cork, Korte Thouroutstraat, 4, Yper. ZATERDAO 20 MAART 1943 te 3 ure stipt namiddag, te Yper. ter herberg De Smis Dickebuschsteenweg, J28, bij M. Charles Meirlaan. nstrl met Premie van E E 1% H OO 1% II U I S te YPCK, Dickebuschsteenweg, 161, gekadastreerd Sectie D, Nr 5 Z4 voor 1 are 50 ca. Hewoond zonder recht van pacht door Maurice Willemet mits 150 fr. per maand, verminderd op 130 fr. voor den duur van den ootlog, vrij van lasten. Na te zien telken Maandag en Donderdag mits toelating van den Notatis. OVERSLAG Zaterdag 3 April 1943 Kantoor van den Notatis Van Eecke, te Poperinge. Op Maandag 15 Maart 194 3 te 2 uur namiddag, te Poperinge, ter herberg De Kantien bij Jufvrouwen Dewickere, St Janskruisstraat, 13 Overslng vim STAD POPERINGE I' K®op en I are 50 ca, bebouwden grond en erf, ter westzijde der Kerkhofstraat, geteekend Nr 25. Indertijd beweend door Mevr. Wed. Remi Duquesne-Scherpereel. thans onbewoond. Slechts ingesteld 29 500 fr- 2° Koop en 23 aren 30 ca. bebouwden grond en zaailand, ter westzijde der Jagerstraat, geteekend Nr 1. Verpacht aan M. Theotiel Duquesne, voor gansch den duur van zijn leven, mits 150 fr. 's jaars bovenalle grond en andere belastingen, met bepaling dat de pachter h.et goed nach ten geheele noch ten deele mag voortverpachten noch het gebruik ervan aan iemand geheel ol gedeeltelijk toever trouwen zonder de schriftelijke toestemming van den ver pachter. Een stalletje en de afsluiting rond het huis worden niet medeverkocht. Ingesteld 51 000 fr- 3" Koop en 7 5 ca, bebouwden grond en erf, ter zuidzijde van 's Staatssteenweg naar Reningelst, getee kend Nr 9. Zijnde sterfhuis van Vrouw Wed. Duquesne- Scherpereel, thans onbewoond. Ingesteld 30.000 fr De huizen zijn zichtbaar den Maandag. Woensdagen Vrij dag van iedere week 's vooriniddags van 9 tot 12 uur en 's namiddags van 2 u. tot 4 uur. Voor de sleutels der huizen begrepen in koopen 1 en 3 zich te wenden ten kantore van den Nataris Van £ecke voornoemd, te Poperinge, Brugge- straat, 9 Studie van den Notaris KTsiramilt, te Wervik. o OM UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN Openbare Verknoping van HERBERGUEIBEU en Mobilaire Voorwerpen Zooals piano, biljart, radioapparaat, tafels, stoelen, marmeren herbergtafels, spiegels, verscheidene volledige slaapkamers, buffet, stoven, keukengeritf, gleiswerk en andere te lang om te melden. Alles afhangende der nalatenschap van wijlen M. René Heze te Wervik. Op Maandag 15 Maart 194 3 te 2 uur stipt des namiddags, in de zaal van het gasthuis Kapittel Ooievaarstraat, te WERVIK Tentoonstelling: Op Zondag 14 Maart, van 9 tot 12 uur en van 2 tot 7 uur, en op Maandag 15 Maart, van 9 tot 12 u. Gewone voorwaarden en komptant geld. Commissie van Openbaren Onderstand leper o OPENBARE VERKOOPING van in de bosschen van Z1LLEBEKE, WYTSCHAETE en ZANTVOORDE. De sparren en la riksen worden voorbehouden voor de houtkooplieden in 't bezit van een machtiging door de Centrale. Op Vrijdag 19 Maart 1943, te 2,30 ure, opening der aanbiedingsbrieven. Gemeente ZLLLEBEKE 8 loten DENNEN en LARIKSEN, inhoud circa 232 m3 Gemeente WYTSCHAETE 1 lot DENNEN, inhoud circa 7 m3. Gemeente ZILLEBEKE 4 loten DENNEN, Inhoud circa 93 m3 Gemeente ZANTVOORDE 2 toten DENNEN, inhoud 29 m3 Gemeente WYTSCHAETE 4 loten DENNEN, Inhoud circa 37 m3 De liefhebbers zijn verzocht de koopen op voorhand M bezichtigen Raadpleegt het la stenkohier en vraagt de lijst der laaopen ten bureele van den Openbaren Onderstand te Modellen van Inschrijving te bekomen op he* Secre- taiéaat der C O O Rljssehrtraat 38, te leper Studie van den Notaris A. Van «lei* te Yper. Uit lei* liantl Ie koop O O 11 U I Z E K gelegen te Yper, Brielen en S'-Jan. Voor alle Inlichtingen zich wenden ter studie, Rijselstraat, 90, te Yper. Studie van Meester De Kimpel, Notaris te ^aasten. o OM UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN o INSTEL: Woensdag 24 Maart 1943 om 16 uur (O. U ter Herberg Aux Trois Amis rue d'Ypres te WAASTEN, ten verzoeke \an Mijnheer Damas Quartier Wemaere en kinders te Waasten, door het ambt van Meester P De Sim pel, notaris tè Waasten. daartoe aangesteld bij vonnis der Burgerlijke Rechtbank van Yper. in date van 29 Januari 1943 van Slail Wsiasten, roe de» Sept Pit» EEN SCHOON EN GERIEVIG VV O O X H U I grond en koer, groot 1 «re 10 centiaren, volgens kadaster Sectie C, nummer 321/b. - Vrij van gebruik. 0,50 instelpremie. Toewijzing Dinsdag 6 April 1943 Plaats, uur en datum als hierboven Kantoor van den Notaris Van Eecke te Poperinge o Uit tei* liaiifl te koop en ongeveer 10 aren 40 ca. bebouwden grond en hof. te VLAMERTINGE, wijk Krommen Eist, ter Westzijde van 's Staats steenweg van leper naar Belle, op kleinen afstand van de dorpplaats van Dikkebusch. Bewoond en gebruikt door M. Julien Buytaert. en ongeveer 10 aren 40 ca. bebouwden gror.d en hof te VLAMERTINGE wijk Krommen Eist, nevens 't voorgaande. Bewoond en gebruikt door M. Pyck Studie van den Notaris Cameiijinck te Passchendale -O OP VRIJDAG 26 MAART 1943 te 14 30 uur te MOORSLEDE, Stadendreef, ten huize en ten verzoeke van M. Gabriel Nys-Lesage. Merkweerdige Vemlitie van HOUT en TillLLlE bestaande uit Ongeveer 25 koopen Lariksen, dienstig voor tabakstelling en kepers. Ongeveer 20 koopen bussels zware Tailie Houtmijt bevattende ongeveer 3.0 i bussels lichte Taillie. Eene hoe eeiheid Brandhout. Met gereed geld Gewone voorwaarden. Studie van den Notaris Thevelin te Meesen. Uit ter hand te koop met 3 aren 42 ca grond te DRANOUTER (Zwijnebak) langs de groote baan Kemmel Nieuwkerke met 4 aren 30 ca. grond te NIEUWKERKE, Zeepstraat. herberg - frontierwinkel te PLOEGSTEERT - BIZET, met 9 aren 80 ca. grond, bouwgrond en tuin. Vrij met 15 April aanstaande. Openbare Verknoping van Allerhande Meubels te WULVERGEM. HOOGHOF op Zondag 21 Maart 1943 om 1 12 ure namiddag, door den Notaris DECOCK, te Nieuwkerke. Komptant. Studiën van de Deurwaarders Georges Tsthon Jules Capronstraat, 11. te Yper en Albéi-ic Vnncappel, d'Hondtstraat te Yper. O Op Maandag 22 Maart 194 3 oin I uur namiddag, in de Zaal LAPIERE, d'Hondlstraat, te YPER Openbare Verkooping van een hoeveelheid ichoone MEUBKLM en Mobilaire Voorwerpen bestaande in volledige eetzaal In eik, bevattende buffet, dressoir, tafel, 6 stoelen en spiegel Piano radio, kleerkast in notelaar buffetten in eik en andere, volledige slaapkamer, matras in wol lavabo en stelsel voor Coiffeuse, bakoven, 2 cuisinièren, buffet- en andere stoven. 2 naaimachienen, canapés, zetels, electrieke en andere strijkijzers hoeveelheid tafels en stoelen, bassins en allerhande keukengerief, enz. Verders 2 schoone tapijten van 3x4 m. en 2,35x1,60 m., goede velo. Kompt^nte betaling en gewone voorwaarden. Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad tringels, overtrekken, enz wendt U Paterstraat. 1, leper.— •ewaarborgd werk. 3823) Studie van den Notaris Ibeltihiiyc, te Woumen. o Overslag op Maandag 15 Maart 194 3 om 2 1/4 uur 's namiddags, te Dixmude, ter herberg bewoond door M. Victor Ponsaerts, Yzerlaan. STAD DIXMUDE EfcM WOONHUIS* voor winkel dienende, gelegen in de Wilgendykstraat. Nr 3, groot 95 ca. Gebruikt door Mevrouwen Vandendriesschen en Vanneste mits 175 fr. te maande. Ingesteld 92-000 fr Studie van den Notaris lbo Grave, te Loo o Uil ter htiiwi Ie koop WOONHUI» te IEPER. Rijselstraat, Nr 156. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van den notaris De Grave, te Loo. Studie van Meester Aaiiirlte», Notaris te Komen Uit ter hiiixl te koop groot 18 Ha. 13 a 42 ca gelegen te DRANOUTRE Alle inlichtingen te bekomen bij de notarissen Naudts^ te Komen-België en Meurillon te Komen Frankrijk. Studie van den Deurwaarder Georges 'I'aihon Jules Capronstraat, 11te Yper. O OP ZONDAG 28 MAART 1943 om i uur namiddag, in de groote zaal van de herberg Pelikaan te Dickebusch„ Plaats bewoond door Mevrouw Saelens. Merkweerdige Verkooping van ichoone MEUBEL* en Mobilaire Voorwerpen Zooals 2 volledige slaapkamers in eik, bevattende elk een spiegelkas lavabo en nachttafel, wollen matrassen, 6 ctoelcn, tafel en spiegel in eik, waschmachien mei dynamo en wrin ger (compleet 2 buffetten, naaimachien, zoo goed al» nieuw, groote club en chaise longue in pane, jachtstoof met koolbak, cuisinière In éinail, feu continu 2 houten bedden, kinderbed, schaprade en commode, stoelen en tafels, colon- nestoof, bureau In eik automatische weegschaal zoo goed als nieuw, een gewone weegschaal, phonograaf met 25 pla ten schouwgarnltuur in massief koper, groot fourneet in fonte met vuring bascule met gewichten, vleeschstand, ka ders, posturen, enz., enz. Verders onlangs nieuwe piano met gekruiste snaren, 2 mans- en 2 vrouwvelos zoo goed als nieuw. Komptante betaling. Gewone voorwaarden. Naamlooze Maatschappij te West Roosebekel Handelsregis ter Yper Nr 5758). De gewone statutaire algemeene ver gadering zal plaats hebben in den maatschappelijken zetel, den 2- Maart 1943. te 15 uur. Qagorde 1) Verslag der beheerders en commissaris 2 Goedkeuring van bilan en winst- en verliesrekening op einde December 1942 3) Ontlasting aan beheerders en commissaris 4 Statutaire verkiezingen. Om er aan deel te nemen, zich voegen naar art. 25 der standregelen, door de titels ten maatschappelijken zetel neer te leggen: Gemeente POELKAPELI.i: Openstaande plaats van tijdelijke bediende op den bevoorradingsdienst te Poelkapelle. Het Kollege van Burgemeester en Schepenen van Poel kapelle deelt mede dat er een plaats te begeven is van Tijdelijke Bediende, op den bevoorradingsdienst te Poel kapelle. Benoemingsvoorwaarden 1 Belg zijn en van goed ge drag en zeden 2) Niet ingeschreven zijn in het Jodenre- gister 3 Ouderdom maximum 30 jaar oud zijn, -f- 5 jaar voorde begunstigden der wetten van3 8-19i9, 21-7-1924,, en het besluit van 10-11-1942 4) Zijn studiën voldaan heb ben tot en met 4e graad 5) Op de hoogte zijn van machien- schrift 6) De gemeente komen bewonen binnen de 3 maand na de benoeming 7) Vergoeding 10 200 fr. 's jaars 40 'wettelijke bijslag'. Aanvragen met de noodige bewijsstukken inzenden per aangeteekend schrijven aan den Heer Burgemeester en Schepenen te Poelkapelle, tegen uiterlijk ttr post gemerkt op 15-3-1943 Namens het Schepencollege Op Bevel De Secretaris, De Burgemeester M GIRALDO. Jer. MASSCHELEIN. Gemeente MOOIDILEDE Samenstelling van een wervingsreserve van tijdelijke bedienden bij den Bevoorradingsdienst Voorwaarden I) Be'g zijn, van goed gedragen niet inge schreven in het jodenrtgisb r 2) Ouderdom minimum 18- jaar de wet van 1919 en 1924 en het besluit van 18 No vember 1942 zijn >an toepassing; 3) Diploma van lager middelbaar ondf rwijs of normaal onderwijs 4i Getuigschrift van goede gezondheid 5 Uurloon 5 fr. per uur. Aanvragen met de noodige bewijsstukken te zenden aan den Heer Burgemeester voor 17-3-1913. Namens het Schepencollege Bij bevel De Secretaris, De Burgemeester, Denecker A. Lauwers O bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 10, Noordlaan YPER Drukkerij Dumortier. 34. Boterstraat. Yper Tel. 50O

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4