DUITSCHE LEGERBERICHTEN Prijs 0,50 tr. NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINGSDIENST Aardappelcontracten 1943 STAD YPER CINEMAPROCRAMMAS Toegelaten Taxis 23' Jaar, Nr 48 Vrijdag 19 Maart 1943 HET YPERSCHE Uitgever DUMORTIER, 34, Botcrstraat, Yper Tel. 500 Abonnementsprijs 194326 frank M X A I> 1 K 1» 10 UITREIKING DER RANTSOENEERINGSZEGELS De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de pe riode van 28 Maart tot en met 26 April 1943 zal geschie den volgens de nummers der rantsoenkaarten. telkens van 8 uur 30 tot 11 uur 45 en van 14 uur tot 16 uur 30. 's Zaterdags slechts van 8 uur 30 tot 11 uur 30. Dinsdag 23 Maart's morgens voor de rantsoenkaar ten genumme d van 411000 tot en met 413999 's namid dags voor de rantsoenkaarten genummerd van 414000 tot en met 415999. Woensdag 24 Maart's morgens vcor de rantsoen kaarten genummerd van 416000 tot en met 417999 's namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 418000 tot en met 419999 Donderdag 25 Maart's morgens vcor de rantsoen kaarten genummerd van 420000 tot en met 421999 's namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 422000 tot en met 423999 Vrijdag 26 Maart's morgens voor de rantsoenkaar ten genummerd van 424000 tot en met 425999 's namid dags voor de rantsoenkaarten genummerd van 426000 tot en met 427999. Zaterdag 27 Maart's morgens voor de rantsoenkaar ten genummerd van 428000 tot en met 429100. alsook voor de personen die hun zegels NIET op den vastge- stelden dag kwamen afhalen. Opmerkingen1Men wordt vriendelijk doch drin gend verzocht bij het afhalen der zegels de rantsoen kaarten te RANGSCHIKKEN per NUMMER. 2) Iedereen moet binnen het tijdperk van 23 Maart tot 27 Maart zijn ranitsoenzegels komen afhalen. Na 27 Maart zullen er alleenlijk in zeer dringende gevallen nog zegels worden afgeleverd. 3) De identiteitskaart zal geëischt worden. 4) De verlofgangers uit Frankrijk of Duitschland kunnen, gedurende de periode dat de rantsoenzegels worden uitgereikt, met een afschrift van hun verlof brief. zegels bekomen van 13 uur tot 13 uur 30. 's Zater dags uitgezonderd- BEVOORRADINGSDIENST LANDBOUW De formulieren voor de contracten voor provisie aardappelen 1943 zullen door onzen dienst LAND BOUW Boterstraat, 13. (le verdiep) -slechts ter be schikking gesteld worden aan 1 Fr het contract (in vijf exemplaren) van de gezinshoofden der stad na het in gebruik stellen der nieuwe (rooskleurige) rantsoe- neeringskaarten. ongeveer half April Dit volgens onder richtingen verschenen in het Staatsblad van 6/3/43 bij dewelke de nummers der nieuwe rantsoeneeringskaarten op de vijf exemplaren van het aardappelcontract moeten vermeld worden De formulieren moeten netjes met inkt en zeer duide lijk ingevuld worden door den contractant-kocper. In geval van onduidelijk schrift of onvolledig invullen worden de formulieren onverbiddelijk geweigerd. Er is tijd tot 31 Mei 1943 voor het afsluiten der con tracten. De Burgemeester. A. Notebaerl. Stadsschouwburg leper Na het groot succes, behaald verleden maand in den Stadsschouwburg met De Graaf van Luxemburg» komt het operetten - gezelschap Schoup terug op TSi® «lezer, en geeft twee voorstellingen van de Operette PAGANINI, van Frans Lehar Deze laatste vertooningen van het Winterseizoen 1942-43 zullen heel zeker de vorige overtreffen. Namiddag gordijn om 14.30 uur Avond gordijn om 19.00 uur Kaarten op voorhand in t Café Astrid Vanden Peereboomplaats, recht over Schouwburg Prijzen der plaatsen 25 20 15 10 en 5 fr. ZONDAG 21 MAART, te 4 1 2 u. namiddag op het terrein Olympia te Poperinge Liefdadigheitls - Voelbalmalch ten voordeele van de krijgsgevangen briefdragers tusschen de Briefdragers van Poperinghe en Yper De Briefdragers van Yper zullen volgende ploeg in lijn stellen Vermote A. Deipiace Jos. Dombrecht H. Crombez M. Van Engelandt A. Vermeersch L. DepuydtH., VerreyckM., LabaereW Vandepiite A., SysG. Inkomprij* 3 Frank De Winterhulp Tooneelspelers doen hun best Steunt ze, in hun werking, en komt zien naar HET MEISJE VAN ZAVENTHEM Duitsche troepen heroveren de stad Kharkov - De stad Wjasma ontruimd - Gansch een Sow jet pantserleger vernietigd - Succesrijke Duitsche aanval in de streek van Bjelgorod - Op het front in Noord-Afrika heerscht kalmte - Duitsche duikbooten brengen de vijandelijke scheepvaart opnieuw uiterst gevoelige slagen toe In enkele dagen tijds werden 61 schepen gekelderd, samen 374.000 brt. metende Donderdag 11 Maart 1943 Aan het Koeban-bruggenhoofd vei hoogde de gevechts- bedrijvigheid opnieuw De Sowjetaanvallen werden ech ter met zware verliezen afgeslagen. In het gebied van Kharkov werd de vijand naar de stad teruggeworpen Door een omsingelingsaanval werden twee Sowjet-regi- menten vernietigd. Bij Orel behaalden onze troepen een groot afweersucces. In den Centralen sector hadden onze troepenbewegingen een normaal verloop. Ten Zui den van Cholrn leden de vijandelijke aanvallen schip breuk. In het gebied van Staraja Russja is de aanvals- kracht van den vijand uitgeput. Van 1 tot 10 Maart weiden 773 Sowjetpantsers vernietigd of buitgemaakt. Gister vernietigde het Duitsch luchtwapen. bij 5 eigen verliezen. 61 vijandelijke vliegtuigen Op het Tunesisch front heerschte alleen plaatselijke gevechtsactiviteit. Duitsche jagers haalden 12 vijande lijke vliegtuigen naar beneden Duitsche duikbooten kelderden deze laatste dagen fn totaal 36 vijandelijke schepen met een tonnemaat van 207 000 brt Vijandelijke vliegtuigen wierpen boven West-Duitsch- land eenige bommen uit. Vier dezer toestellen werden omlaag gehaald Vrijdag 12 Maart Na de zegerijke beëindiging van den winterslag tus- schen Dnjepr en Donetz, zetten onze troepen him aan vallen in de richting van Kharkov voort. Aan verschei dene kanten drongen onze divisies de stad binnen. Terugwijkende vijandelijke colonnes werden in de pan gehakt Sterke formaties van het luchtwapen kwamen in de gevechten tusschen. Bij Orel zijn de aanvallen der Sowjets merkbaar verzwakt. Tijdens den afgeloopen nacht werd de stad Wjasma zonder strijd door onze troepen ontruimd In de overige sectors van het Oost front hadden, bij aanhoudend dooiweder, slechts ge vechtsoperaties van lokaal belang plaats In Tunis weiden verscheidene vijandelijke aanvallen afgeslagen Bij Böne werden uit een vijandelijk kon vooi drie koopvaarders en een destroyer door luchttcr- pedo's en bommen zwaar beschadigd In den nacht werd de stad Stuttgart gebombardeerd door Britsche vliegtuigen, waarvan er elf naar beneden gehaald werden. Gister viel ons luchtwapen de Zuid- Engelsche havenstad Hastings aan en 's nachts werd Newcastle, aan de Engelsche Ocstl'.ust, met bommen bestookt. Tijdens de vroege morgenuren ondernam een formatie snelle gevechtsvliegtuigen een aanval op Len den en keerde zonder verliezen terug- Zaterdag 13 Maart Van uit het Koeban-bruggenhoofd weiden de vijan delijke stellingen op verrassende wijze aangevallen. De vijand leed zware verliezen. Te Kharkov duren in af zonderlijke stadsgedeelten verbitterde straatgevechten, voort De vijandelijke tegenstand werd gebroken en het hoofdstation bezet. Ten Westen van Bjelgorcl vallen onze divisies over een breed front aan. De steden Bogo- duchow. Achtyrka en Graiworon werden ingenomen. In de sectoren van Orel en Staraja Russja staakten de Sowjets gister hun aanvallen Gevechtsvliegtuigen bom bardeerden de inrichtingen der Moermansklijn. Van het front in Tunis wordt slechts activiteit van verkenningstroepen gemeld. De haveninstallaties van Böne werden door het luchtwapen aangevallen. Zes vijandelijke vliegtuigen werden neergehaald. Verleden nacht voerden Britsche vliegtuigen een aan val uit op West-Duitsch gebied, vooral op de steden Essen, Bottrop en Duisburg. 22 vijandelijke bommen werpers werden neergeschoten. Boven de bezette gebie den van het Westen verloor de vi and nog 3 andere vliegtuigen. Duitsche vliegtuigen vielen Britsche haven steden aan en o. m opnieuw Newcastle Vóór de Hollandsche kust en in het Kanaal werden 5 Britsche snelbooten tot zinken gebracht en vier in brand geschoten Een eigen vaartuig is gezonken Onze duikbooten kelderden tijdens de laatste 24 uren nogmaals 11 groote vijandelijke schepen, samen 75.000 ton metende Vier andere schepen werden getorpedeerd Condag 14 Maart Aan het Noord-Afrikaansche front heerschte rust. In Zuid-Tunesië werden 14 Noord-Amerikaansche vlieg tuigen door Duitsche jagers neergeschoten. Boven an dere frontsectors werden nog 5 vijandelijke vliegtuigen buiten gevecht gesteld. Het stads- en havengebied van Böne werd opnieuw met succes aangevallen. Tijdens een gevecht van Duitsche snelbooten met Brit sche torpedojagers aan de Algerijnsche kust, werden twee destroyers met zekerheid en twee andere waar schijnlijk vernietigd. Alle snelbooten keerden onbe schadigd naar hun basis terug. Maandag 15 Maart Na dagenlange, hevige gevechten werd de stad Khar kov heroverd. Ten Zuid-Oosten en ten Noorden van de stad tot in de streek van Bjelgorod wierpen onze troe pen den vijand verder naar het Oosten terug. Ten Wes ten van Bjelgorod leed een vijandelijke tegenaanval schipbreuk. In den Centralen frontsector mislukten tal rijke aanvallen van den Vijand. In het gebied van Sta raja Russja vielen de Sowjets opnieuw aan. doch wer den teruggeslagen. De luchtvloot vernietigde 64 vijan delijke toestellen en leed zelf slechts 2 verliezen. Op de Zwarte Zee werd een Sowjet-tankschip van 7000 brt- gekelderd. Bfj vijandelijke overvluchten boven de bezette gebie den in het Westen en boven het Roergebied werden in totaal 8 vliegtuigen neergehaald. Overdag viel ons lucht wapen militaire objectieven aan de Engelsche Oostkust aan en ondernam 's nachts een aanval op Sunderland. Een eigen vliegtuig keerde niet terug. Onze duikbooten behaalden nieuwe successen en kel derden aan de Oostelijke kust van Zuid-Amerika, uit een sterk beschermd konvooi, 7 schepen 49 000 brt me tende. Een ander schip werd getorpedeerd en in de andere operatiegebieden van den Aüantischen Oceaan werden bovendien nog 7 booten, 43 000 brt metende, in den grend geboord. Dinsdag 16 Maart In de streek Kharkov-Bjelgorod en ten Noord-Westen van Koersk. maakte onze aanval vorderingen. Ten Zuid- Oosten van Kharkov werd een vijandelijke eenheid om singeld. Hevige tegenaanvallen van de Sowjets ten Wes ten van Bjelgorod leden schipbreuk In den sector van het Ilmenmeer poogde de vijand de Duitsche stellingen te doorbreken, doch zijne aanvallen werden afgeslagen De Sowjets verloren gister 56 vliegtuigen. Vier eigen toestellen keerden niet terug. Aan het Noord-Afrikaansche front verliep de dag rustig. Vijandelijke vliegtuigen overvlogen West-Duitschland zonder bommen uit te werpen, 's Nachts viel het Duitsch luchtwapen met succes de Britsche bevoorradingshaven en marinebasis Grimsby aan. Woensdag 17 Maart De ten Zuid-Oosten van Kharkov omsinge'de vijandelijke troepen gaan hunne vernietiging te gemoet. In de streek van Bjelgorod maakte onze aanval vorderingen. Vijandelijke tegenaanvallen werden teruggeslagen. De luchtmacht bracht den vijand groote verliezen toe. Aan het Ilmenmeer behaal den onze troepen gister een nieuw afweersucces. De Sowjets leden aanzienlijke bloedige verliezen Aan de overige sectors van het Oostfront kwam het slechts tot gevechten van plaat selijk belang. Van het Zuid-Tunesische front wordt langs weerszijden levendige artilleriebedrijvigheid gemeld. De luchtmacht kel derde in de Middellandsche Zee een koopvaardijschip van 10.000 brt. Bjj een aanval op een vijandelijk konvooi werden drie transportschepen in brand geworpen. Britsche vliegtuigen, waarvan een neergeschoten werd, vielen gister avond een plaats in West Duitschland aan. DAVIDSFOWDS IEPER -o- FLORA Groote Markt De Knappe Schoonmama Duitsch gesproken met Ida Wust en Georg Alexander Vrijdag, Zaterdag, om 8 u. Zondag, 2 J, 5 en 8 uur Maandag, om 8 uur. MAJESTIC Rijselstraat HARTSTOCHT Duitsch gesproken met Olga Tschechowa en Hans Stuwe Zaterdag, om 7 S uur Zondag, om 2 j, 5 en 7 j n Maandag, om 7 5 uur OUD IEPER R Colaertplaats TOSCA Duitsch gesproken met Imperio Argentina en Michel Simon Zaterdag, om 7 t uur Zondag, om 2 J, 5 en 7 1 u. Maandag, om 7 uur Keurvoordrnchten Wij zijn gelukkig te kunnen aankondigen dat het Davidsfonds-Ieper in samenwerking met de biizonderste afdeelingen uit onze West-Vlaamsche Gouw een 2e Reeks KEURVOORDRACHTEN zal inrichten. Ditmaal gaat het over Groote Bekeerlingen Eminente sprekers en befaamde redenaars zullen achtereenvolgens behan delen Frederic Van Eeden. Vondel, Bloy. Peguy en Paulus. Hierbij worden onze leden uitgenoodigd tot de eerste dezer Keurvoor- drachten op Maandag 22 Maart 1943. te 20 ure. in de feestzaal der Kost school H. Familie, de Stuersstraat, alwaar Z. E. Pater Emir! Janssen S. J-< letterkundige, zal spreken over FREDERIC VAN EEDEN. de Pelgrim. Niemand otAbreke op dezen heerlijken kuituuravond. Jeugdnvond ALLO 1 ALLO 1 hier zijn we met ons POPPENTHEATER. Tyl Uilenspiegel komt op Zondag 21 Maart 1943. dag der Lente, in hoogervernoemde feestzaal om 5 ure- Kent ge Hem De handpop Tyl komt bij ons met enkele zijner kornuiten als De Koninklijke Familie van Patattenland Heks Kloefneuze De Sjampetter Kabouter Repelsteeltje Duivel Bokkepoot. Tyl zal vertoonen Het Katje van de Koningin Het betooverd Kasteel Repelsteeltje. Het Bestuur van het Davidsfonds noodigt U. geacht Medelid evenals Uw Familie vriendelijk uit tot dezen Jeugdavond. Verwarmde zaal. Leden 1 fr. Niet-leden 3 fr. te betalen aan den ingang der zaal. Het Bestuur. KONINKLIJKE H0FB0UWMAATSCHAPPIJ EN WERK VAN DEN AKKER, IEPER Seminariestraat, Nr 2, leper. o Zondag 21 Maart, om 15 uur MAANDEL1JKSCHE VERGADERING DAGORDE 1) Lezing verslag vorige vergadering. 2) Mededeelin- gen. 3 Provinciale Voordracht over groententeelt door H. Casier. 4 Voorstel nieuwe leden. 5) Beoordeeling aanbrengsten. - 6) Allerlei. 7) Tombola. De Secretaris. De Voorzitter, F. DETHOOR. H CASIER. Van Maandag morgen 22 Maart tot Zondag avond 28 Maart 1943 inbegrepen Raymond LUYTEN. 1, Nieuwstraat. PATTYN Georges. Fochlaan. VAN DER BEKE Marcel, Statiestraat. De beste spelers der stad spelen HET MEISJE VAN ZAVENTHEM

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1