NOTARIEELE VERKOOPINGEN André SEDEYN KKM WOONHUI» WOONHUIZEN EEN WOONHUIS WOONHUIZEN ALLERHANDE HOTELGERIEF HOUT <*n TA1LL1E WOONHUI» WELGELEGEN HOFSTEDE I. WOONHUIS met afhankelijkheden II. WOONHUIS met afhankelijkheden KUN WOONHUI» 1. - TWEE WOONHUIZEN 2. - TWEE WOONHUIZEN 3. - SCHOON GROOT WOONHUIS Allerhande Meubels »choone Hl K U K K U »choone MEUBEL» Velobanden WOONHUIZEN 2> Schoone HERBERG WOONHUIS EEN RIJWIEL EN EEN RADIO 2, Rijsselstraat- (Grcofe Markt) YPER HERSTELLEN VAN -ALLE RADIO'S - IET YPERSCHE 19 - 3 - 1943 Studie van den Notaris Erne»! De Cock, Korte Thouroutstraat, 4, Yper. ZATERDAG 20 MAART 1943 te 3 ure stipt namiddag, te Yper, ter herberg De Smis», Dickebuschsteenweg, 128, bij M. Charles Meirlaan. Inwtcl mei Premie van te VPEB, Dickebuschsteenweg. 161, gekadastreerd Sectie D, Nr 5 Z4 voor 1 are 50 ca- Hewoond zonder recht van pacht door Maurice Willemet j miti 150 Ir. per maand, verminderd op 130 Ir. voor den duur van den oorlog, vrij van lasten. Na te zien telken Maandag en Donderdag mits toelating van den Notaris. OVERSLAG Zaterdag 3 April 1943 Studies van de Notarissen A. Vhii «lei* Meersch te Yper en Muvlle, te Middelkerke. o Uit ter hmid te koop 1. - STAD YPER TWEE AANEENHOUuENDE gelegen Kanonstraat. Nr 23 en 24. 2. - GEMEENTE BR1ELEN dienstig voor winkel of herberg, gelegen Dorpplaats, 105. 3 - OEMEENTE SINT JAN V11 F AANEEN HOUDENDE gelegen Dorpplaats, nummers 9. II, 13. 15 en 17. Voor alle inlichtingen zich wenden ten kantore van den Notaris VAN DER MEERSCH, Rijsselstraat, 90, te Yper. Studie van Meester Pierre De Simpel, Notaris te Waasten. o OM UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN o INSTEL: Woensdag 2 4 Maart 1943 om 16 uur (O. U.l ter Herberg Aux Trois Amis rue d'Ypres te WAASTEN, ten verzoeke van Mijnheer Damas Quartier-Wemaere en kinderste Waasten. door het ambt van Meester P De Sim pel, notaris te Waasten, daartoe aangesteld bij vonnis der Burgerlijke Rechtbank van Yper, in date van 29 Januari 1943 van Ntnd Wnnalen, roe des Sept Pies EEN SCHOON EN GER1EVIG WOONHUI» grond en koer, groot 1 «re 10 centiaren, volgens kadaster Sectie C, nummer 321/b. Vrij van gebruik. 0,50 ®/o instelpremie. Toewijzing: Dinsdag 6 April 1943 Plaats, uur en datum als hierboven Studie van den Notaris «Ie Grsive, te Loo. o Op DONDERDAG 25 MAART 1943 om 1 ure namiddag (officieel uur) te GYVER1NKHOVE. ten woonhuize van den heer Lucien Wemaere. VENDITIE van Zooals terraszetels en 15 houten paravents, in pitchpin en glas, slaapkamers, beddens. kassen, tapijten, matrassen, groote hoeveelheid tellooren, tassen, koffie- en melkpotten, tbépotten, glazen en allerhande keuken- en hotelgerief. Met gereed geld en op de gewone voorwaarden. Studie van den Notaris Cnmerlynck te Passchendale o OP VRIJDAG 26 MAART 1943 te 14.30 uur te MOORSLEDE, Stadendreef, ten huize en ten verzoeke van M. Oabriel Nys-Lesage. Merkweerdige Venclitie van bestaande uit Ongeveer 25 koopen Lariksen, dienstig voor tabakstelling en kepers. Ongeveer 20 koopen bussels zware Tailie Houtmijt bevattende ongeveer 3.00 bussels lichte Taillie. Eene hoeveelheid Brandhout. Met gereed geld Gewone voorwaarden. Studie van den Notaris De Grave, te Loo. o Uit ter hand te koop s te IEPBR. Rijselstraat. Nr 156. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van den ••taris De Grave, te Loo. Studie van Meester IVandla, Notaris te Komen Uit ter hand te koop gsMt IS Ha. 13 a- 4 2 ca gelegen te DRANOUTRE Alle inlichtingen te bekomen bij de notarissen Naudts, te Komen 1 elgië en Meurillon te Komen-Frankrijk. Kantoor van den Notaris Van Eecke te Poperinge. Uit lei* linnd te koop en 9 aren 90 ca. bebouwden grond en tuin te VLAMER- T1NGE. wijk Krommen Eist, fer Zuid-Oostzijde van 's Staats steenweg van leper naar Helle, op kleinen afstand van de dorpplaats van Dikkebusch. en 9 aren 50 ca. bebouwden grond en tuin te VLAMER- TINGE wijk Krommen Eist, palende Noord Oost aan het voorgaande. Bewoond en gebruikt een der huizen met een deel van het land door M. Julien Buytaert, het ander huls met het overige van het land door M. Pyck Studie van den Notaris Jaequea te Wervlck. o 0|)eiil)are Verkoopiiif; van dienstig voor HERBERG, genaamd Saint Georges gelegen te WERVICK, Koeistraat groot 1 are 17 ca gecadastreerd sectie C, nummer 131 /e. Gebruikt door Mw Clara Sierens mits 100 fr. per maand. ZITDAGEN INSTEL WOENSDAO 14 APRIL 1943 ter herberg Au Sultan gehouden door heer Joseph Lernout, St-Maartensplaats te WERVICK. OVERSLAG WOENSDAG 21 APRIL 1943 ter herberg Hotel Macote gehouden door heer Maurice Desmetlre. Statieplein te WERVICK, telkens te 3 uur namiddag. 1/2 Instelpremie. Alle inlichtingen ter studie. Studie van den Notaris TTievelin te Meesen. Uit ter htind te koop met 3 aren 42 ca grond te DRANOUTER (Zwijnebak) langs de groote baan Kemmel Nieuwkerke met 4 aren 30 ca. grond te NIEUWKERKE, Zeepstraat. herberg - frontierwinkel te PLOEGSTEERT- BIZET, met 9 aren 80 ca. grond, bouwgrond en tuin. Vrij met 15 April aanstaande. Openlmre Verkooping van te WULVERGEM. HOOGHOF op Zondag 21 Maart 1943 om 1 12 ure namiddag, door den Notaris DECOCK, te Nieuwkerke. Komptant. Studiën van de Deurwaarders Georges l'rilion Jules Capronstraat, II, te Yper en .Ylbérie Vaneappel, d'Hondtstraat te Yper. o Op Maandag 22 Maart 1943 om 1 uur namiddag, in de Zaal LAP1ERE, d'Hondtstraat, te YPER Openbare Verkoopïng van een hoeveelheid en Mobilaire Voorwerpen bestaande in volledige eetzaal in eik, bevattende buffet, dressoir, tafel. 6 stoelen en spiegel Piano, radio, kleerkast in notelaar buffetten in eik en andere, volledige slaapkamer, matras in wol, lavabo en stelsel voor Coifleuse, bakoven, 2 cuisinièren, buffet- en andere stoven, 2 naaimachienen, canapés, zetels, electrieke en andere strijkijzers, hoeveelheid tafels en stoelen, bassins en allerhande keukengerief, enz. Verders 2 schoone tapijten van 3x4 m. en 2,35x1,60 m., goede velo. Komptante betaling en gewone voorwaarden. Studie van den Deurwaarder Geutjes Tnlion Jules Capronstraat, 11, temper. o OP ZONDAG 28 MAART 1943 om I uur namiddag, in de groote zaal van de herberg Pelikaan te Dickebusch, Plaats, bewoond door Mevrouw Saelens. Merkneerdige Verkooping van en Mobilaire Voorwerpen Zooals 2 volledige slaapkamers in eik, bevattende elk een spiegelkas lavabo en nachttafel, wollen matrassen, 6 stoelen, tafel en spiegel in eik, waschmachien met dynamo en wrin ger (compleet', 2 buffetten, naaimachien. zoo goed als nieuw, groote club en cbaise longue in pane, jachtstoof met koolbak, cuisiniére in émail, feu continu 2 houten bedden, kinderbed, schaprade en commode, stoel-n en tafels, colon- nestoof. bureau in eik automatische weegschaal zoo goed als nieuw, een gewone weegschaal, radio, phonograaf met 25 platen electrieke motor 1/2 PK., schouwgarnltuur in massief koper, groot fourneel in fonte met vuring bascule met gewichten, vleeschstand, kaders posturen, enz., enz Verders onlangs nieuwe plano met gekruiste snaren, 2 mans- en 2 vrouwvelos zoo goed als nieuw. Komptante betaling. Gewone voorwaarden. Wielrijders, vaor uwe velobanden en hersteilen van lijnwaad tiiagels, «vertrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper.— Gewaarborgd werk. t3823) Studie van Meester It. Vim eten liortgitorde. Notaris te Beselare bij leper. o Uit ter liniiil to koop 1) Tvyee schoone en welgelegen met 32 a. 49 ca. land, langs de groote baan leper Meenen. met bijzondere ligging, dicht bij de stad leper, langs de groote baan van Ieper-Meenen. 3) STAD ROESELARE Schoon nieuw gebouwd voor Treinstatle s Meiboom Westlaan, 3, Roeselare. Voor alle inlichtingen zich wenden ter Studie van voor noemden Notaris Studie van den Deurwaarder D. V. Doegïei***, Diksmuidestraat, 41, leper. o BIJ RECHTSMACHT Openbare Vei-kooping VAN Op Zaterdag 27 Maart 1943, om 10 uur 's morgens, op de Vandepeereboomplaats, te IEPER, rechtover c De- Ster v, zal Deurwaarder Roegiers voornoemd, overgaan tot den openbaren en rechterlijken verkoop \an een mans rijwiel merk Novy en een radio merk SBR. Komptante betaling zonder kosten. Gemeente Zillebeke Te begeven plaats Het college van burgemeester en schepenen der gemeente Zillebeke maakt bekend dat bij den gemeentelijken dienst der wegenis te begeven is een plaats van tijdelijk, werkman. Voorwaarden 1) Belg zijn door geboorte. 2) Van goed gedrag en zeden. 3) Niet veroordeeld tot Correctioneele straffen. 4) Op de hoogte zijn van kasseileggen en grachten delven. Inachtneming van de voorschriften van de wet van 3.-8-19 en 21-7-24 en van het besluit van 10-11-42 betreffende de oudstrijders Voor te leggen stukken 1) Uittreksel uit geboorteakte. 2) Getuigschrift van goed gedrag en zeden. 3) Getuigschrift van niet veroordeeling tot correctioneele straffen. 4) Even tueel getuigschrift van vakkennis. 5) Eventueel bewijs dat men onder toepassing valt van bovenvermelde weiten en besluit betreffende de oudstrijders. Loon Daguurwerk (8 uren per dag) aan 5 fr. per uur 4- kindertoeslag naar verhouding van gepresteerde arbeidsdagen. De aanvragen dienen gericht per aangeteekend schrijven aan den heer Burgemeester van Zillebeke en moeten besteld zijn uiterlijk tegen den 10 April 1943. Bij bevel De Secretaris, De Burgemeester, Deschrijver Baron P. de Viack. AVIS Par jugement en date du 17 Février 1943, Ie Tribunal de Première Instance, séant k Ypres, Première Chambre, a ordonné que, par Ie présent avis il serait potté k la con- naissance du sieur PLANTEFEVE Richard-Victor, sans pro fession, domicilié a Houthem-lez-Ypres, rue deComines, 42, actuellement sans résidence connue, que. par exploit en date du 9 Janvier 1943, son épouse CATTEAU Maric, domiciliée et demeurant Houthem-lez-Ypres, rue de Comines, 42, admise au bénéfice de la procédure gratuite par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance séant a Ypres. en date du 29 Mai 1942, ayant pour avoué, Maitre Arthur Butaye, avoué plaidant Maitre Albert Dehem. avocat Ypres, a introduit devant le Tribunal susdit ene demande en sêparation de corps et de blens et que la cause sera réappelée k l'audience publique civile tenue au préloire du Palais de Justice. Grand Place Roi Albert Ypres, Ie Mercredi 31 Mars 1943, 10 heures du matin. Ypres, le 17 Mars 1943. L'Avoué Maitre Arthur Butaye, avoué A Ypres. Voor uwe aankoopen van NAAIMACHIENEN, WISSELSTUKKEN, HERSTELLINGEN aller merken, -t '""v wendt U in volle vertrouwen tot het oud gekend huis llonoró VAN LER^REHGHE leperstraat, 85bls, VLAMER TINGE- (4317) RADIO'S PICK UP'S PHONO PLATEN NAALDEN Kontant en Krediet MET WAARBORG. Aankoop van oude platen aan de hoogste prijzea- Drukkerij Dumortier, 34. Boterstraat. Yper Tel 500.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4