DU3TSCHE LECERBERICHTEN euws notarieel - voor het arr aankondigingsweekblad ondissement yper 23' Jaar, Nr 49 Prijs 0,50 fr. Vrijdag 26 Maart 1943 N I Uitreiking tier N.i e u w e Rantsoeneeringskaarten WINTERHULP IEPER Toegelaten Taxis De Zomertijd wordt op 29 Maart heringevoerd STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS YPERSCHE Uitgever DUMORTIER, 34, Botcrstraat, Yper Tel. 500 STAD IEPER o o De Burgemeester der Stad leper laat kennen dat de PERSONEN GEZINSHOOFDEN (inwoners der hier onder vermelde straten) dringend verzocht worden, zich ten Bureele van den Be voorrad ingsdienst aan te melden, voorzien van alle oude Rantsoeneeringskaariten des ge- zins, ten einde de nieuwe Rantsoer.eeringskaarten in ontvangst te nemen op de volgende dagen en uren Maandag 29 Maart, van 8 30 tot 1130 uur en van 14 tot 17.30 uur: Aalmoezeniierstr., Aandestr.. A B C. str Arsenaalstr., Augustinusstr., Basculestr., Bellewaerdestr., Beluikstr., Blauwe Leliestr., Blindeliedenstr., Bcezingest:Bolling- straat, Boomgaardstr., Botertstr., Brakkestr., Brugge- steenweg, Bukkerstr.. Capronstr., Capucienenstr., Car- tonstraat, Casselstr., Colaertplaats. Dinsdag 30 Maart, (zelfde uren als hierboven) de Haernestr., Deken Debrouwerstr Deken Delaere- straat, de Montstr.. d'Hondtstr.. Dikkebuschsteenweg. Diksmuidestw Dijtsmuidestraat. Woensdag 31 Maart, (zelfde uren als hlertboven) Doorgangstr Drie Zottenstr Eigen Heerdstr. Eiland, Elverdingestr Esplanade, FiersstFochlaan. French- laan, Fnezenbergstr., Gevangenisstr., G. Gezelleplein. Goude Poortstr.. Grachtstr., Grimminckstr., Groenestr., Groote Markt, Haiglaan Donderdag 1 April, (zelfde uren als hierboven) Heere Janstr.. Hoornwerk, Ieperleestr., Janseniusstr., Kaa'istr Kaai-Oost, Kaai-West, Kalfvaart, Kanonweg. Kauwekijnstr., Kiekenmailkt. Kemmelstw., Kiplinglaan, Klaverstr., Komenstw., Korte Meersdhstr., Korte Tor houtstraat, Lange Torhóutstr., Lange Meerschstr. Lin- dendneef. Vrijdag 2 April, (zelfde uren als hierboven) Lombaardstr Maloulaan, Masscheleinlaan Meenen- steenweg. MeenenstrMerghelynckstr., Minneplein, Moskoustr., Nazaret'hstr.. Neermarkt, Neerstr., Nieuw- straat, Nijverheidstr., O. L Vrouwstr., Omloopstr.. Oude Bellewaerdestraat. Zaterdag 3 April, van 830 tot 11.30 uur: Oude Houtmarktstr., Oude Konijnstr., Oude Kortrljk- straat. Oude Veurnestr., Paddepoelstr Paddevijverstr., Pannenhuisstr.. Patenstr.. Patteelstr Pennestr-, Pilkem- straat, Pluimerlaan. Maandag 5 April, van 8-30 tot 11 30 uur en van 14 tot 17.30 uur Poperingesteenweg, Poperingestr RavelynstrRecol- lettenpoort. Roeselaerestr., Rijke KlarenstrRijselstw Rijselstr.. SchuttelarestrSeminariestr.. Slachthuisstr. Dinsdag 6 April, (zelfde uren als hierboven) Stc Elisabethstr.. St'' GodelievestrSt Jacobsnieuwweg, St Jacobstr., St Janshospitaalstr., St Janstr.. St Maar tensklooster, St Niklaasstr-, St Pieterskerkhof, Statiestr G. de Stuersstr.. Stoffelstr., Studentenstr., Surmontstr Tegelstr., Tempelstr., V d. Peeheboomplaats. Veemarkt, Verlorenhoek, Vischmarkt, WallestrWateringstraat, Water kasteelstraat. Woensdag 7 April, (zelfde uren als hierboven) Werminckstr.. Weverijstr., Wieltjestr., Wulvestr., Zaal hof, Zillebekestr., Zillebekestw., Zonnebekesteenweg. Alle inwoners worden verzocht, zocdra ze hun NIEUWE rlantsoeneeringskaarten ontvangen hebben, deze ONMIDDELLIJK b;j een kleinhandelaar te laten afstempelen, teneinde zich opnieuw te laten inschrijven voor SUIKER en BOTER. Wie zich niet laat inschrij ven vóór 8 April zal zijn rantsoen voor de maand Mei verliezen Denevens de inschrijvingen van suiker en boter, die nen alle verbruikers, uitgezonderd de aardappelprodu- cenóen. zich eveneens vóór 8 April te laten inschrijven voor aardappelen, voor de maanden Juli en Augustus, leper, den 26 Maart 1943. De Burgemeester, A. Notebaert. UITREIKING DER KOLENBONS veor de personen wier woning niet verbonden is met hel gasnet en die reeds van 28 Februari hunne aanvraag hebben ingediend. Zaterdag 27 Maart 1943, van 8 4 tot 11 4 uur Maandag 28 Maart 1943. van 8 4 tot 11 4 uur" en van 14 tot 17 4 uur. o De Burgemeester der Stad leper laat weten dat er van heden af eene bijzondere schlarnmbedeeling zal plaats hebben. Ieder gezinshoofd mag zich met de nieuwe kolenkaart aanbieden bij den kolenleverancier van de maanden Februari - Maart, ten einde 50 kgr. sehlamm te bekomen aan den prijs van 27 franken, leper den 25 Maart 1943. De Burgemeester, A. Notebaert. Bedeeling van Sinaasappelen Op Maandag 29 Maart aan alle ingeschrevenen in Wirr- terhulp geboren van af 1 Januari 1883 (zijnde hunne zestig jaren ingetreden). De kaart van Winterhulp en Ranitsoenkaart mede te brengen Buitengewone Bedeeling van Kolen Ren buitengewone bedeeling van kolen zal gedaan worden aan alle ondersteunden van Winterhulp, die vóór 1" April 1943 hun gewoon kolenrantsoen bij Win- tertiulp bekwamen. De Winterhulpkaart is vereischt. Regeling Maandag 20 Maart 's voormiddags aan de bearttte-s van een groene kaart. 's Namiddagsvoor purpere kaarten (x) en rose kaarten (xx) genummerd van 1 tot 150. •insdag 30 MaartRose kaarten (xx) 's voormiddags. Van Maandag morgen 29 Maart tot Zondag avond 4 April 1943 inbegrepen L LAMAIRE. Casselstraat. 2 J TIMPERMAN Groote Markt. SEDEYN. St. Jacobstraat, 3. Abonnementsprijs 194326 irank. Succesvolle Duitscbe aanval tusschen Kharkov en Koersk, waar de Boven-Donetz bereikt wordt. De stad Bjelgorod werd veroverd. Ten Zuiden van het Ladogameer is een zware afweerslag aan den gang. Op het Tunesisch front worden hevige gevechten geleverd. Gafsa werd door de Spiltroepen ontruimd. Duitsche duikbooten brengen de vijandelijke koopvaardijvloot nogmaals gevoelige verliezen toe. Donderdag 18 Maart 1943 Onze troepen, die tot den aanval overgingen in den ganschen frontsector tusschen Kharkov en het gebied ten Noord-Westen van Koersk, bereiken de aangeduide objectieven, werpen de Sowjets uit hun stellingen en brengen ze, samen met de luchtmacht, de zwaarste ver liezen toé. De ten Zuid-Oosten van Kharkov omsingelde vijandelijke strijdkrachten zijn vernietigd. De over een breed fnont nieuw ingezette aanvallen der Sowjets ten Zuiden van Orel leden schipbreuk. Ook ten Zuiden van het Ilmenmeer liep de tegenstrever opnieuw tevergeefs storm tegen onze stellingen. Aan het Tunesische front werden tijdens plaatselijke gevechten gevangenen gemaakt. Hevige vijandelijke aanvallen werden onder hooge verliezen voor den te genstrever teruggeslagen De luchtmacht steunde de ge vechten. Boven de Middellandsche Zee werden 5 vijan delijke vliegtuigen neergehaald. Vrijdag 19 Maart In het frontvak van Kharkov-Bjelgorod en ten Noord- Westen van Koersk wordt de Duitsche aanval voortge zet. Tijdens een verrassenden aanval werd de stad Bjel- gohod veroverd. Bij Borissowka werden vijandelijke aanvallen teruggeslagen. Ten Zuiden van Orel en van Wjasma, alsook bij Staraja Russja eindigden vijande lijke doorbraakpogingen met een zware nederlaag voor de Sowjets. Aanzienlijke formaties van het luchtwapen steunden voortdurend de gevechten van het leger. Aan het Noord-Tunesische front verloopt een eigen locale aanvalsonderneming met succes. Overdag werd het kustgebied van Noord - West Duitschland en vooral Bremen door het vijandelijk luchtwapen aangevallen. 7 vijandelijke toestellen wer den neergehaald en nog 3 andere gingen verloren boven de bezette Westlanden. Na een succesvollen aanval over dag van snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen tegen een haven in Zuid-Engeland. werden 's nachts Norwich en Great Yarmouth aangevallen. In den Atlantischen Oceaan zijn onze duikbooten in hevige gevechten gewikkeld met konvooien De gevech ten zijn nog aan den gang. Zaterdag 20 Maart Tengevolge van het Duitsche tegenoffensief tusschen Donetz en Dnjepr leed de vijand uiterst zware verliezen aan menschen en materiaal. In de streek Kharkov- Bjelgorod en ten Noord-Westen van Koersk was niets in staat de Duitsche aanvalsdivisies tegen te houden Op verscheidene plaatsen werd de Boven-Donetz be reikt In den sector van Orel-Wjasrna-Staraja Russja, alsmede ten Zuiden van het Ladogameer en vóór Le ningrad wierp de vijand frissche troepen in den aanval, doch ook deze aanvallen werden teruggeslagen. In Noord-Tunesië veroverden wij nieuwe stellingen en maakten gevangenen. De haven van Tripoli werd door het luchtwapen aangevallen en zwaar getroffen. In het Noordelijk gedeelte van den Atlantischen Oceaan werden tijdens verbitterde en dagenlange ge vechten door onze duikbooten uit een vijandelijk kon- voos. dat naar het Oosten voer, in totaal 32 schepen, samen 204 000 brt, alsook een torpedojager gekelderd. Zondag 21 Maart In het gebied Kharkov-Bjelgorod bereikten onze troepen over een breed front den boven-Donetz, en ten Noorden in het gebied van Ssewsk slaagden wij erin de laatste bres te stoppen en een vaste verbinding met den Orel-sector te verwezenlijken. De vijand viel gister alleen aan ten Zuid-Westen van Vjasma, ten Noorden van het' Ilmenmeer en ten Zuiden van het Ladogameer. Overal mislukten zijn aanvallen. Van 11 tot 20 Maart verloren de Sowjets 961 pantserwagens. Het luchtwapen viel het knooppunt aan der spoorlijnen Bataisk aan de monding van den Don, alsmede de steden Woroschilow- grad en Leningrad, nijverheidsinstellingen aan den bo ven Wolga en de haven van Moermansk. In midden Tunesië werd een sterke vijandelijke aan val afgeslagen. De voorloopig bezette plaats Gafsa werd stelselmatig ontruimd. Zestien vijandelijke vliegtuigen- werden neergehaald, terwijl 3 eigen toestellen verloren gingen. Maandag 22 Maart In het Zuidelijk gedeelte van- het Oostfront tot Bjel gorod vonden gister geen gevechten van beteekenis plaats. De Duitsche aanval ten Zuid- en Noordwesten van Koersk maakt verder goede vorderingen Ten Zuid westen van Vjasma en ten Zuiden van het Ladogameer leden gister vijandelijke doorbraakpogingen schipbreuk. De zware aanvallen, die de Sowjets sinds drie dagen ten Zuid-Oosten van Leningrad voerden, werden onder hooge verliezen voor den vijand afgewezen. In den Atlantischen Oceaan werd een groot koopvaar dijschip door gevechtsvliegtuigen beschadigd Bij den reeds gemelden luchtaanval op Tripoli werden 3 koopvaardijschepen en een escortevaartuig tot zinken gebilacht. In Zuid- en Centraal Tunesië vallen sterke vijandelijke afdeelingen de Italiaansche stellingen aan. Zoowel op den beganen grond als in de lucht worden thans zware gevechten geleverd. Dinsdag 23 Maart Niettegenstaande groote terreinmoeilijkheden en on danks den -hardnekkigen weerstand der Sowjets wint de eigen aanval ten Westen van Koersk verder terrein. Ten Zuiden van het Ladogameer leden de hernieuwde vijandelijke aanvallen schipbreuk. Van het geheele overige vast aaneengesloten Oostelijk front worden slechts gevechtsopenaties van lokaal belang gemeld. Het vijandelijk offensief rond Orel dat acht weken duurde en tengevolge den beslisten tegenstand der Duitsche troepen mislukte, kostte de Sowjets 10.594 gevangenen en ruim 150 000 gesneuvelden. In Zuid- en Centraal Tunesië duren de hevige gevech ten voort. Duitsche tegenaanvallen wierpen den vijand op eenige plaatsen terug. In andere sectoren werden zware afweehgevechten geleverd. Boven de Middelland sche Zee werden 15 vijandelijke vliegtuigen neerge haald. Drie eigen toestellen worden vermist. Vijandelijke bommenwerpers vielen gister het Noord Duitsch kustgebied aan. De bevolking leed verliezen vooral te Wilhelmshafen. Vijf vijandelijke toestellen wer den omlaag gehaald. Verleden nacht wend de havenstad Hartlerbol aan de Engelsche Oostkust door Duitsche gevechtsvliegtuigen gebombardeerd. Woensdag 24 Maart De afweerslag ten Zuiden van het Ladogameer duurt met onverminderde hevigheid voort. De stormloop der Sowjets werd op bloedige wijze afgeslagen. Van de overige frontsectors wordt alleen locale gevechtsactivi teit gemeld. Verscheidene locale aanvalsoperaties had den een succesvol verloop In Zuid- en Centraal Tunis werden de zware gevech ten voortgezet. Verscheidene vijandelijke doorbraak pogingen leden schipbreuk. Eigen tegenaanvallen lever den succes op. In de wateren van Algiers v/erd een koopvaardijschip van 8.000 brt. tot zinken gebracht en in de haven van Oran een tweede groot schip bescha digd. Duitsche duikbooten boorden de laatste dagen uit vijandelijke konvooien 15 schepen met 73 000 brt. in den gron,d. Van de vijandelijke vliegtuigen die bet rijksgeb ed alsmede de Westfransehe kust overvlogen werden er 7 neergehaald. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen gister de Britscbe Zuidkust aan Vóón de Noorsche kust werd een vijandelijke onder zeeër door duikbootjagers vernietigd -v Stadsschouwburg leper Na het groot succes, behaald verleden maand in den Stadsschouwburg met «DeGraaf van Luxemburg» komt het operetten - gezelschap Schoup terug op 3S® rlezei% en geeft twee voorstellingen van de Operette PAGANINI, van Frans Lehar Deze laatste vertooningen van het Winterseizoen 1942-43 zullen heel zeker de vorige overtreffen. Namiddag gordijn om 14 30 uur Avond gordijn om 19.00 uur Kaarten op voorhand in Café Astrid Vanden Peereboomplaats. recht over Schouwburg Prijzen der plaatsen 25 20 15 10 en 5 fr. STAD IEPER Zangnamiddag voor de Schoolkinderen Op Zaterdag 10 April aanstaande heeft in den Stads schouwburg een zangnamiddag plaats voor de school gaande jeugd. Als slot van dit mooie schoolfeest zal 's avonds om 7 ure in den schouwburg een Concert-Voordracht plaats hebben, gegeven door Willem De Meyer en Wiesken Aerts. Tot dit avondfeest heeft iedereen vrijen toegang en de Iepersche bevolking wordt vriendelijk uitgenoodigd om in groot getal dit concert te komen bijwonen. leper, den 23 Maart 1943. De Burgemeester, A. Notebaert. Het Ministerie van Binnenlandscbe Zaken en Volksge zondheid deelt mede Het publiek wordt er aan herinnerd dat, In overeenstem ming met de bepalingen van het besluit van 30 October 1942 i Belgisch Staatsblad van 1 November 1942), het wette lijk uur 6G minuten zal worden vooruitgezet in den nacht van 28 op 29 Maart, om 2 uur. FLORA Groote Markt DE GROOTE MATCH Duitsch gesproken met René Deltgen en Maria Andergast Vrijdag, Zaterdag, om 8 u Zondag, 2 4, 5 en 8 uur Maandag, om 8 uur. MAJESTIC Rijselstraat CONCERT IN TYROL Duitsch gesproken met Heli Finkenzeller en Fritz Kampers Zaterdag, om 7 uur Zondag, om 2 5 en 7 1 u Maandag, om 71 uur OUD IEPER R Colaertplaats SERGEANT BERRY met Hans Albers Duitsch gesproken en Herma Relin Vrijdag, Zaterdag, om 71 u. Zondag, om 2 1, 5 en 7 1 u Maandag, om 7 1 uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1