Kleine Aankondigingen STERFGEVALLEN BEDANKING Burgerlijke Stand van leper Weefautomaten PICANOL UITSLAG DER STIERENKEURING Velobanden TE KOOP GEVRAAGD UIT TER HAND gerievelijk Woonhuizeke met Hof HET YPERSCHE 26 - 3 - 1943 Mijnheer Jerome Verhalle-Vandenbussche. haar broeder; Mevrouw Weduwe Emile Verhalle-Lemahieu, haar schoonzusten; Mijnheer en Mevrouw Henii Le Seigneur-Verhal Ie en kinders Paul en Henri. Mejuffer Marthe Verhalle, Mijnheer Jerome Verhalle. Mijnheer en Mevrouw And'ré Grand-sire—Verhalle en zoon Alain haar neven en nichten; De familiën Verhalle en Delanote Het onderwijzend personeel en de leerlingen van de Stadsmeisjesschool St Jansstraat, melden met diepe smart, doch met christelijke gelaten heid dat het den Heer behaagd heeft tot zich te roepen de ziel van Mejuffrouw MARIE VERHALLE Bestuurlster van de Stadsmeisjesschool. St Jansstraat, te leper geboren te Reningelst. den 8 November 1876. en over leden te leper den 22 Maart 1943 De Plechtige Lijkdienst zal plaats hebben in de paro chiale kerk van St Niklaas, op ZATERDAG 27 MAART 1943. te 11 uur. Bijeenkomst in de kerk. De Absoute gevolgd van de bijzetting in den familie kelder. zal plaats hebben te Vlamertinge, op 27 Maart, te 2 J uuj De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te willen aanzien. E H. Lcuis Socquet. Directeur van de St Jozefs Vrije Beroepsschool te leper Juffrouw Jeanne Socquet Eerwaarde Zuster Marie-Raymonde. in het Klooster der Zusters Ursulinen te Heikruis (Brabant) in de wereld Juffrouw Madeleine Socquet De familiën Socquet en Terrière. melden met diepe droefheid dat 'het den Heer behaagd heeft tot zich te roepen de ziel van hunne teergeliefde moeder en tante Mevrouw Weduwe Raymond SOCQUET geboren Irène TERRIÈRE te Izegem, den 29 April 1865. en zacht in den Heer ont slapen te Brussel, den 18 Maart 1943 voorzien van de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te willen aanzien. BHussel, Vooruitgangstraat, 349 leper, St Jacobsstraat, 5 ZIELMISSEN Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 MAART, om 8 uur, in St Niklaaskerk. tot zielelafenis van Vrouw Weduwe Jules DEPUYDT geboren Leonie Delaere (4522) Vrienden en kennissen wdrden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 MAART, om 8.30 uur, in St Maartens- kathedraal. tot zielelafenis van Heer en Vrouw Alphonse NOPPE-MOLLEZ. (4523) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 MAART, om 8 30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Henri VERLEURE echtgenoot van Vrouw Germaine Schoonheere. (4524) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op BONDAG 28 MAART, om 8.30 uur, in St Jacobskerk, tot zieflednfenis van Heer Victor CARISSIMO en overledene familie. (4535) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd do ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 MAART, om 10 uur, in de kerk der E P. Capucienen, tot zielelafenis van Vrouw Ernest ARFEUILLE geboren Octavie France. (4525) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 28 MAART, om 11.30 uur, in St Maantens- kattiedraal, tot zielelafenis der overleden familie VANDEVIVERE-ALLEMAN. (4526) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd het SOLEMNEELE JAARGETIJDE bij te wonen dat zal gezongen worden op WOENSDAG 31 MAART, om 10 u., in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Mijnheer Jerome MISSY vanwege echtgenoote en familie. Zonnebekesteenweg Vrienden en kermissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 APRIL, om 8 J uur, in St Maartenskathe- draal. tot zielelafenis van Heer August LOUF. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden or ZONDAG 4 APRIL, om 8 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Roger SAESEN zoon van Heer Maurice en Vrouw Celine Eggremont. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 APRIL, om 8 i uur, in St Jacobskerk. tot zielelafenis van Heer Gaston THOMA echtgenoot van Vrouw Germaine Vandamme Vanwege schoonbroeder. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 APRIL, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Marcel SOETE en overleden ouders. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 4 APRIL, om 11 l uur, in St Maartenskathe- draal tot zielelafenis van Mevrouw Arthur VIAENE geboren Louisa Rommens en overledene familie. ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. SEYS, Diksmuidestraat, is alleen open op Zondag 28 Maart Wie Sepplzegt, denkt aan E. Hullebroeck Wie Hullebroeck zegt, denkt aan HET MEISJE VAN ZAVENTHEM O Mijnheer Arthur Brabandts Mevrouw Weduwe Arthur Claeys-Baeyen Mijnheer en Mevrouw Hector Baeyen-Percque Mijnheer Gustave Coffyn-Baeyen Mejuffer Victoire Baeyen Mevrouw Richard Simoens-Deseyn. Weduwe in eerste huwelijk van wijlen Heer Felix Baeyen Mijnheer en Mevrouw Albert Brafcandts-Lust Mijnheer en Mevrouw Valère Bratandts- van Riet Mijnheer Felix Baeyen Mijnheer Michel Notebaert Mijnheer Albert Baeyen Mejuffer Thérèse Coffyn Mejuffers Georgette en Jenny Brabandts Mijnheer Michel Brabandts. danken, langs dezen weg. de vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd tijdens het af sterven van hunne teerbeminde echtgenoote. zuster, schoonzuster, tante en meter. Vrouw Arthur BRABANDTS geboren Marguerite-ChaTlotte Baeyen en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Yper. Lombaardstraat. 33. van den 19 tot den 25 Maart 1943. Geboorten Salembier Donald, Recollettenpoort, 5, van M. Haiglaan, 158. Santy Roland, Recollp van Geluveld. Hlomme Guy, Recollp., Statiestraat, 67.— Cousyn Bernard, Recollp., L Torhoutstraat, 20.—Salomé Carmen, Recollp., Doorgangstraat, 20. Verpoucke Georges, Capucienen- straat, 68 Ribot Jacques, Diksmuidesteenweg, 1. Overlijdens Lefebvre Lazarie, landbouwster, 33 j., onge huwd van Polinchove.— Desbouvrie-Germaine, 64 j., z.b., wed. Urbain Montignies, Slachthuisstraat Heyte Adèle, z.b., 62 j., echtg. Boussonnier Octave, van Waasten. Verhalle Marie, Schoolbestuurster, 66 j., ong., St-Janstraat. Huwelijken Santy Emiel, diamantbewerker, en Martha- Maria Vermote, fabriekwerkster, belden te leper. Devos Arthur, bediende, en Adelinet Suzanne, z.b., beiden te leper. Somers Alfons, bakkersgast te Mechelen, en Baratto Helena, fabriekwerkster te leper. Huwelijksbeloften Mauritius Dethoor, meubelmakersgast, en Madeleine Defieuw, huishoudster, beiden te Meenen en voorheen te leper. Naamlooze Vennootschap 1/13 Diksmuidesteenweg, IEPER. De heeren aandeelhouders worden uitgenoodigd op de ALGEMEENE VERGADERING welke zal plaats heb ben op Dinsdag 6 April 1943, te 14 uur. ten zetel der maatschappij, Diksmuidesteenweg, 9, te leper. DAGORDE: 1 Verslag van den beheerraad en van het college der commissarissen. 2. Goedkeuring der balans en rekening winsten e«i verliezen. 3 Ontlasting der beheerders en commissarissen. 4 Verscheidene Volgens de standregelen, moeten de aandeelhouder! die aan de vergadering wenschen deel te nemen hui» aandeelen neerleggen, minstens drie dagen voor de vergadering, ten zetel der maatschappij of op de Kre dietbank voor Handel en Nijverheid Provirikie West-Vlaanderen Arrondissement leper Gemeente Vlamertinge Op Maandag 12 April 1943, om 11 uur voormiddag, zal er in de bureelen van het Provinciaal Commissariaat voer 's Lands Wederopbouw, Doornikstraat 63, te Kortrijk, oter- gegaan worden tot het openen der aanbestedingschriften voor het GEWOON ONDERHOUD aan de grintwegen \rn O, en 13. Raming fr«nk 36.060.00. Voorziene werken Heriaden van de grintbekleedingen. Lastenboek - bestek en plan liggen ter inzage op het ge meentesecretariaat en ten bureele van den Arrondissements ingenieur te leper. Een exemplaar van het lastenboek bestek en van het plan wordt opgestuurd aan de belanghebbenden mits storting van 25 frank op postrekening Nr 4056 63 van ir. De France A. te leper, Malouiaan, 7. B.B. De Secretaris, De Burgemeester, (get.) O. LIONEL. (get) R. SIX. TE IEPER, den 16 Maart 1943 Er werden 34 stieren voorgesteld, waarvan 20 aanvaard en 14 geweigerd A. Stieren zonder tand van volwassene (12 mededingers) le Prijs 400 fr. aan Steelandt Emiel. Vlamertinge. - 2. 300 fr. aan Dochy Camiel. St-Jan. - 3. 250 fr. aan Verraes Cyr.. Vlamertinge. - 4. 200 fr. aan Deknudt Antoon, Zillebeke. - 5. 200 fr. aan Verstraete Robert, Brielen. - 6. 200 fr. aan Decroix Camiel. Zillebeke, B. Stieren met 1 of 2 tanden van volwassene (3 mededingers) 2e Prijs 300 fr. aan Gheldof Remi. Brielen. D. le annuiteit (800 fr.) van bewaringspremie 1. Steelandt Emiel. Vlamertinge. - 2. Debaene Richard. leper. E. 2e annuiteit (1000 fr.) van bewaringspremie Verstraete Robert, Brielen. - Lampaert Emiel. leper. Daarenboven werden ook nog de stieren aanvaard van volgende eige naars Soenen Gaston. leper. - Coppein Gaston. Voormezeele. - Comyn Remi, Voormezeele. - Vanrobaeys Heari. Vlamertinge. - Lemahieu Remi. Vlamertinge. - Leys Ach., Roesbrugge-Haringe. - Bossaert M., Reningelst. MELKKOEIEN A. Gewone premiën (7 mededingsters) le Prijs 500 fr. aan Dochy Camiel. St-Jan. - 2. 400 fr.'. 3. 300 fr.. 4. 200 fr. en 5. 200 fr.. aan Steelandt Emiel. Vlamertinge. - 6. 200 fr. aan Delva Emiel. Vlamertinge. D. le annuiteit (400 fr.) van bewaringspremie Dochy Camiel, St-Jan. E. 2e annuiteit (300 fr.) van bewaringspremie Cool Emiel. St-Jan. Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, triageU, overtrekken, enz., wendt W Paterstraat, 1, leper. Gewaarborgd werk. (3823) GEVRAAGD BEKWAME CHAUFFEUR voor Frank rijk. goed loon. Paterstraat, 1. Yper. (4554) GEVRAAGD: GOEDE HOFSPITTER, ongeveer acht dagen werk. Zich wendenDikkebuschsteenweg. 303. Yper. (4557) GEVRAAGD: EERLIJKE WERKVROUW, liefst alle namiddagen, of 3 dagen per week. Adres t bur. (4556) QBVRAAQD GOEDE WERKVROUW, al de dagen der week, voor alle werk. Adres ten bureele. (4565) 3 groot aantal BURGERSHUIZEN, zich wenden G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, Yper. (3219) Over te nemen - Brussel-Centrum in zeer drukke straat PrachHge HANDELSZAAK met Handelsregister bestaande uit Drogerij- en Kruidenhandel Zeer gekend huis bestaande sedert 60 jaren. Alles uitge baat in modernen winkel. Eigenaar laat over na gemaakte fortuin. Nadere inlichtingen bij G. BOURDEAU, 76, Rijselstaat, leper. MEN VRAAGT TE HUREN voor 1 Juni aanstaande, te YPER (Stad of omtrek). Voor alle voorwaarden zich te wenden ten kantore van den Notaris DECOCK, te Nieuwkcrtce, Ieperstraat, 8. Tc koop gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau, 76, Rijsselstraat, Yper. 4207) Te huur Schoone gemeubelde kamer met ge bruik van toiletkamer voor deftige Heer of Juffrouw alleen. Adres ten bureele. (4533 TE KOOPWAGENVET, geel en zwart, bij Devos Daniel, Plaats, 16, Dikkebusch. (4327) IK KOOP ALLE SLAG OCCASIE MEUBELEN, als ook alle slag van wagens, zooals woon agens, boeren wagens, paardenkarren, steekkarren, enz. Zich wenden Veurnesteenweg, 145. (Villa) leper. (4228) TE KOOP GEVRAAGD: WEEGBRUG van 10 000 of 15-000 kgr. Adres ten bureele. (4418) TE KOOP: CEREMONIEVEST, GILET en HOOGEN HOED voor plechtigen communicant. Zich wenden Groote Markt. 6, Waasten. (4507) Te koop Brandhout Ir. kleine blokies, I ben zine motor Bernard 3 PK beton, ijzer 6mlm dik, nieuw, 3 ijzeren grey poutrellen 12 x 12 x 4m., 5 ijzeren vormen voor beton staken. Adres ten bureele. (4528) Weg te halen Twee karren goede aarde. Adres ten bureele. TE KOOPVOLLEDIG NIEUWE DAMESVELO Fre- deris. De Haernestraat, 7, Yper. (4536) TE KOOP KINDERBED, Hoornwerk, 64, Yper (4537.) TE KOOPKINDERVOrOJUR.. Adres ten bureele. (4543) TE KOOP GEVRAAGD: KINDERCHARRETTE in goeden staat. Maarschalk Haigfaan 148. Yper. (4544) TE KOOPWITTE PLECHTIGE COMMUNIE KLEE- REN, met schoenen, kroontje, vool en zakje. Adres ten bureele (4546) TE KOOPSCHOONE WITTE GEBLOEMDE CUISI- NIÈRE, met loopend vuur. Adres ten buneele. (4547) TE KOOPRADIO S. B. R. in goeden staat- Padde- rvijverstraat, 21, Yper. (4549) TE KOOP: 1 KOPPEL VOOROORLOGSCHE TRI- PORTEUR, BUITEN- en BINNENBANDEN, merk Englebert», zoo goed als nieuw, maat 700 x 50 C. Rijselsteenweg. 19. Koninghoek). Yper. (4550 TE KOOP GEVRAAGD PAS GELAMMERD MELK- SCHAAP. Ad'res ten bureele. (4551) TE KOOPMELKSCHAAP, einde dracht half April Adres ten bureele. (4552) EEN TOEKOMSTPOSITIE is aangeboden aan werk- zamen man, begaafd met commercieelen aanleg. (Bij voorkeur gehuwd). Ouderdom en referenties schrijven onder K. H. 33 Agence Havas. Brussel, die zal doorr zenden HEBT U STOF VOOR MANTEL OF KLEED, wenscht U een mooie verandering, wendt U met vertrouwen tot Mevrouw VANSTEENKISTE Komensche Steenwqg, 8, Yper. (4541) NAAIMACHIENENVoor het herstellen van uwe Naaimachienen, wendt U bij DECADT Charles, Dikke buschsteenweg, 207, Yper, ook altijd OCCASIE MA- CHIENEN in magazijn. (4568) Vrouw vraagt bureeiwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) Gevraagd Goede keukenmeid, kost, inwoon en goed loon. Getuigschriften vereischt. Adres ten bur. -(4149) Gevraagd goede meld, keuken kennende en reeds gediend hebbende. Getuigschriften vereischt. Adres ten bureele. (4272) GEVRAAGD: GOEDE MEID, rond de 20 jaar voor alle werk. zeer goed loon. Adres ten bureele. (4514) Modiste vraagt leermeisje. Adres ten bureele. Gevraagd Goede meld van rond de 20 jaar, voor alle werk, voor café en keuken, goed loon. Zich wenden bij Mare. Houdendijke, Café Hotel de Ville, Kemmel. Tel. 12. (4532) GEVRAAGD WERKVROUW, 2 of 3 dagen per week Deken Delaerestraat. 4. Yper (4538) GEVRAAGDGOEDE MEID, met goed voorkomen, liefst nond de 20 jaar. een weinig fransch sprekende Adres ten bureele. (4539) GEVRAAGD: GOEDE MEID, rond de 20 jaar. voor gesloten huis. Adres ten bureele (4540) NAAISTER VRAAGT LEERMEISJE, moet een weinig Fransch spreken. Couture Andrée. St Nlklaasstraat. 17. Yper. (4542» MEISJE VRAAGT WERK ALS WERKVROUW. alle dagen vrij. Ad'res ten bureele. (4545) GEVRAAGD WERKVROUW. Adres ten bur. (4548) MODISTE VRAAGT LEERMEISJE. Adres ten bu reele. (4553) GEVRAAGDBEKWAME MEID, rond de 20 jaaT, of goede WERKVROUW, en LEERJONGEN 15-16 jaar, bij Stevens. Vandenpeereboomplaats. 9, Yper <4555i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3