NOTARIEELE VERKOOP1NGEN EEN WOONHUI» HE NTENIKRSHUI8 HEEHENHUI» \V OONHUIZEN WOONHUIZIEN WOONHUI» 1. - TWEE WOONHUIZEN 2. - TWEE WOONHUIZEN 3. - SCHOON GROOT WOONHUIS \V I» O N II U I WOONHUIZEN I. WOONHUIS met afhankelijkheden II. WOONHUIS met afhankelijkheden EEN WOONHUI» Schoone JllEUBEE» Gemeends Passchendale HET YPERSCHE 26-3-1943 Studie van den Notaris Eli-nemt I>e Cock, Korte Thouroutstraat, 4, Yper. ZATERDAG 3 APRIL 1943 te 3 ure stipt namiddag, te Yper, ter herberg De Smis», Dlckebuschsteenweg, 128, bij M. Charles Melrlaan. Overling vain te YPER, Dlckebuschsteenweg. 161, gekadastreerd Sectie D, Nr 5 Z4 voor 1 are 50 ca. Bewoond zonder recht van pacht door Maurice Willemet mit» 150 tr. per maand, verminderd op 130 fr. voor den duur van den oorlog, vrij van lasten. Na te zien telken Maandag en Donderdag mits toelating van den Notaris. Ingesteld 40-000 fr- Kantoor der Notarissen litiuwort te leper en Ikelznert te Brussel. o Om uit onverdbeldheid te scheiden Op Woensdag 21 April 1943 om 2 uur stipt nanoen, te IEPER, In het Vredegerecht Groote Markt, Openbare Vcrkooping in één zitdag van STAD IEPER KOOP EEN. Ter Westzijde der Rijsselstraat, Nr 68 Een schoon en gerievig met medegaande grond en koer, groot 1 are 63 ca- Gebruikt door M. Hector Ververeken, mits 4.000 fr. 's jaars, tijdelijk gebracht op 250 fr. te maande,betaalbaar op voorhand. N.B. Dit huis is voorzien van gas, electriciteit, stads en regenwater. KOOP TWEE.—-Ter Zuidzijde der Lombaardstraat, Nr 11 Een aanzienlijk met medegaande grond koetspoort en GROOTEN HOF, groot 8 aren 88 ca. Gebruikt door M.*Robert Colaert, mits 4.200 fr. s jaars, betaalbaar bij semester en op voor hand. N.8. Dit huis Is voorzien van gas, electriciteit, stads en regenwater. Bezoekdagen Eiken Dinsdag en Donderdag, van 2 tot 5 uur namiddag. Studies van de Notarissen A. Vsn» dei* Meersch te Yper en Muylle, te Middelkerke. o Uit ter hand te koop 1. - STAD YPER TWEE AANEENHOU uENDE gelegen Kanonstraat. Nr 23 en 24. 2. - GEMEENTE BRIELEN EEN WOONHUIS dienstig voor winkel of herberg, gelegen Dorpplaats, 105. 3- - OEMEENTE SINT JAN Vl/F AANEEN HOUDENDE gelegen Dorpplaats, nummers 9, 11. 13. 15 en 17. Voor alle inlichtingen zich wenden ten kantore van den Notaris VAN DER MEERSCH, Rijsselstraat, 90, te Yper. Studie van Meester Pierre Dc Simpel, Notaris te Waasten. o OM UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN o Toewijzing: Dinsdag 6 April 1943 om 16 uur (0. U.) ter Herberg Aux Trois Amis rue d'Ypres te WAASTEN, ten verzoeke a au Mijnheer Damas Quartier-Wemaere en binders te Waasten. door het ambt van Meester P De Sim- 1*1, notaris te Waasten, daartoe aangesteld bij vonnis der Burgerlijke Rechtbank van Yper, in date van 29 januari 1943 van Stad YYaasten, roe de* Sept Pie* EEN SCHOON EN GERIEVIG grond en koer, groot 1 are 10 centiaren, volgens kadaster Sectie C nummer 321/b. Vrij van gebruik. Ingesteld 43 000 fr. Studie van den Notaris Thevelin te Meesen. Uit ter hond te koop ■et 3 aren 42 ca grond te DRANOUTER (Zwijnebak) langs de groote baan Kemmel Nieuwkerke ■et 4 aren 30 ca. grond te NIEUWKERKE, Zeepstraat. herberg - frontierwinkel te PLOEGS TEERT - UIZET, met 9 aren 80 ca. grond, bouwgrond en tuin. Vrij met 15 April aanstaande. Studie van den Notaris I>e Grave, te Loo. o Uit ter hand te koop te IEPER. Rijselstraat, Nr 156. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van den De Grave, te Loo. Studie van Meester It. Van tien Itoognerde, Notaris te Beselar'e bij leper. O- Uit tei* hand te koop 1) Twee schoone en welgelegen met 32 a. 49 ca. land, langs de groote baan leper Meenen. ai Schoon® HSRSiRQ met bijzondere ligging, dicht bij de stad leper, langs de groote baan van leper-Meenen. 3) STAD ROESELARE Schoon nieuw gebouwd WOONHUIS voor Treinstatie Meiboom Westlaan, 3, Roeselare. Voor alle inlichtingen zich wenden ter Studie van voor noemden Notaris Kantoor van den Notaris Van Eecke te Poperinge. o Uit tei* hand te koop en 9 aren 90 ca. bebouwden grond en tuin te VLAMER- TINGE, wijk Krommen Eist, ter Zuid-Oostzijde van 's Staats steenweg van leper naar Belle, op kleinen afstand van de dorpplaats van Dikkebusch. en 9 aren 50 ca. bebouwden grond en tuin te VLAMER TINGE wijk Krommen Eist, palende Noord Oost aan het voorgaande- Bewoond en gebruikt een der huizen met een deel van den tuin door M. Julien Buytaert, het ander huls met het overige van den tuin door M. Pyck Studie van den Notaris Jacques It :im;uilt te Wervick. Openbare Verkooping van dienstig voor HERBERG, genaamd Saint Georges gelegen te WERVICK, Koeistraat groot 1 are 17 ca gecadastreerd sectie C, nummer 131/c. Gebruikt door Mw Clara Sierens mits 100 fr. per maand. ZITDAGEN INSTEL WOENSDAG 14 APRIL 1943 ter herberg Au Sultan gehouden door heer Joseph Lernout, St Maartensplaats te WERVICK. OVERSLAG WOENSDAG 21 APRIL 1943 ter herberg Hotel Macote gehouden door heer Maurice Desmettre, Statieplein te WERVICK, telkens te 3 uur namiddag. 1/2 '/o lnstelpremie. Alle inlichtingen ter studie. Studie van den Notaris Bossaert, te Kortrijk. o Openbare Verkooping van allerbeste ZAAI- en WBCL&NOEN te BOES1NGHE De Notaris HOSSAERT, te Ksrtrijk, zal openbaarlijk te koop aanbieden 7 Hectaren 56 aren 70 centlaren allerbeste en wel gelegene ZAAI- en WEILANDEN te Boesinghe, Poesel- straat en Slaektestraat. Verdeeld in 7 koopen (Zie plakbrieven met plan). In gebruik gehouden door verscheidene, zonder geschre ven pachtrecht. ZITDAGEN INSTEL: Dinsdag 20 April 1943 OVERSLAG: Dinsdag 4 Mei 1943 telkens om 3 uur stipt namiddag, ten gasthove Hótel du Nord bij Mra* Ernest Langlez- Vandendriessche Statieplaats te Korttijk Recht van samenvoeging. 1/2 °,0 lnstelpremie. Voor alle inlichtingen en plakbrieven met plan, zich wen den ter Studie van den Notaris Kossaert, Oude Vestingstraat, 17, te Kortrijk. Studie van den Deurwaarder Georges Tsilion Jules Capronstraat, II, te Yper. ci- OP ZONDAG 28 MAART 1943 om 1 uur namiddag, in de groote zaal van de herberg Pelikaan te Dickebusch, Plaats, bewoond door Mevrouw Saelens. Merkweerdige van Vei'kooping en Mobilaire Voorwerpen Zooals 2 volledige slaapkamers in eik, bevattende elk een spiegelkas lavabo en nachttafel, wollen matrassen, 6 stoelen, tafel en spiegel in eik, waschmachien met dynamo en wrin ger (compleet', 2 buffetten, naaimachien. zoo goed als nieuw, groote club en chaise longue in pane, jachtstoof met koolbak, cuisiniére in émail, feu continu 2 houten bedden, kinderbed, schaprade en commode, stoel-n en tafels, colon- nestoof. bureau in eik automatische weegschaal zoo goed als nieuw, een gewone weegschaal, radio, phunograaf met 25 platen, electrieke motor 1/2 PK., schouwgarnituur in massief koper, groot fourneel in fonte met vuring bascule met gewichten, vleeschstand, kaders, posturen, enz., enz Verders onlangs nieuwe plano met gekruiste snaren, 2 mans- en 2 vrouwvelos zoo goed als nieuw. Komptante betaling. Gewone voorwaarden. Drukkerij Dumortier. 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Studie van Meester I*tiul FTumoy, Deurwaarder Magdalenastraat, 1, Wervlk. o STAI» YVEHVIK GROOTE OPENBARE VRIJWILLIGE VERK00PING van prachtige en rijke EN MOBILAIRE VOORWERPEN. Op Maandag 5 April 1943 om I 30 uur 's namiddags, in de groote feestzaal van 't Kapittel, Oolevaarstraat, te WERV1K, zal er overgegaan worden door het ambt van Meester Paul Flamev, Deurwaarder te Wervik tot de open bare en vrijwillige verkooptng van 1) Een prachtige SLAAPKAMER in massief eik, be staande uit groote spiegelkas, linnenkas, bed met ressortbak, lavabo en twee nachttafels. 2) Verscheidene schoone SLAAPKAMERS in eik en note laar. bestaande ieder uit spiegelkas, bed met ressortbak, lavabo en nachttafel. 3) Twee moderne EETPLAATSEN in eikbestaande ieder uit buffet-argentier, dressoir, tafel met vetlengsels, 6 stoelen met panen zitplaatsen en spiegel. 4) Een moderne Piano, zoo goed als nieuw, met gekruiste snaren op stalen kader. 5) Een schoone Brandkoffer, van middelmatige grootte. 6) Een zeer groote partij Meubelen en Mobilaire Voor werpen, waaronder een veto-motor 1 P.K. merk Etoile des As verscheidene schoone rijwielen voor damen en heeren, twee waschkeernen in rood koper waatvan één zoo goed als nieuw met electrischen motor,een naaimachien merk. Davis met alle toebehcoiten in zeer goeden staat, een moderne koelkast merk «Lacante», een automatische weeg schaal merk Recsi (draagvermogen 20 kgr.), een mo derne toog met glazen blad en glazen kasje, een zeer schoon radioapparaat merk Brunswick een volledige installatie voor blijvende haargolving bestaande uit apparaat en droger met alle toebehoorten en zetel in zeer goeden staat, ver scheidene spiegelkassen in eik, een dressoir, een zeer schoon meubel voor rookkamer, drie wollen matrassen, schoone tapijten en karpetten, 12 moderne stoelen zoo goed als nieuw, een luchter in kristaal, een schoone cuisiniére en buffet-stoof. zetels,spiegels,electrisch vuur.gasvuur.electrische strijkijzers, bibelots en tal andere voorwerpen, te lang om te melden. Tentoonstelling op Zondag 4 April 1943, gansch den dag, en op Maandag 5 April 1943 das der verkeoping, van 9 tot 12 uur P.S. Gezien de belangrijkheid der verkooping zal men stipt om 1,30 uur beginnen. Gewone voorwaarden en Komptante betaling. Gemeente Zillelteke Te begeven plaats Het college van burgemeester en schepenen der gemeente Zillebeke maakt bekend dat bij den gemeentelijken dienst der wegenis te begeven is een plaats van tijdelijk werkman. Voorwaarden 1) Belg zijn door geboorte. 2) Van goed gedrag en zeden. 3) Niet veroordeeld tot Correctioneele straffen. 4) Op de hoogte zijn van kasseileggen en grachten delven. Inachtneming van de voorschriften van de wet van 3-8-19 en 21-7-24 en van het besluit van 10-11-42 betreffende de oudstrijders Voor te leggen stukken I) Uittreksel uit geboorteakte. 2) Getuigschrift van goed gedrag en zeden. 3) Getuigschrift van niet veroordecling tot correction-ele straffen. 4) Even tueel getuigschiift van vakkennis. 5) Eventueel bewijs dat men onder toepassing valt van bovenvermelde weiten en besluit betreffende de oudstrijders. Loon Daguurwerk (8 uren per dag) aan 5 fr. per uur +- kindertoeslag naar verhouding van gepresteerde arbeidsdagen. De aanvragen dienen gericht per aangeteekend schrijven aan den heer Burgemeester van Zillebeke en moeten besteld zijn «iteriijk tegen den 10 April 1943. Bij bevel De Secretaris, De Burgemeester, Deschrijver Baron P. de Viaok. PLAATS VAN TIJDELIJKE BEDIENDE BIJ DEN BEVOOKRADINGSDIENST Het College van Burgemeester en Schepenen van Passchendale deelt mede dat er een plaats te begeven Is van tijdelijke bediende op den bevoarradingsdienst te Passchendale. Benoemingsvoorwaarden1) Belg zijn en van goed gedrag en zeden2) Niet ingeschreven zijn in het Jo- denregister; 3) Ouderdommaximum 30 jaar oud zijn plus 5 jaar voor de begunstigden der wetten van 3/8/1919, 21/7/1924 en het besluit van 10/11/1942; 4) Zijn studiën voldaan hebben tot en met den vierden graad; 5) Op de hoogte zijn van machienschrift6) De gemeente komen bewonen binnen de 3 maand na de benoeming; 7) Vergoeding 10.200 fr. 's jaars plus 40 (wettelijke bijslag) Aanvragen met de noodige bewijsstukken inzenden per aangeiteekend schrijven aan den Heer Burge meester en Schepenen te Passchendale tegen uiterlijk ter post gemerkt op 5/4/1943. Namens het Schepencollege De Secreta-is, De Burgemeester. G. Vandenweghe. A. Camerlvnek. Sociètè Anonyme Franco-Beige des Glycerines et Corps Gras te Wervik De aandeelhouders worden uitgenoodigd tot de gewone algemeege vergadering, die zal gehouden worden In de fa briek, Speiestraat. te Wervik. op Dinsdag 20 April 1943, te 11 uur voormiddag. DAGORDE I) Lezing van het verslag der beheerders en commlsaa- rissen. 2 Goedkeuring der balans en der winst- en verliesre kering. 3) Ontlasting aan beheerders en commissarissen. 4 Statutaire benoemingen. 5) Verscheidene.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4