DUITSCHE LECERBERICHTEN RANTSOENEERINGSTABEL der EETWAREN 23" Jaar, Nr 50 Prijs 0,50 tr. Vrijdag 2 April 1943 NIEUWS NOTARIEEL - 6> AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR MET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINCSDIENST Uitreiking der Nieuwe Rantsoeneeringskaarten WINTERHULP IEPER Zangnamiddag voor de. Schoolkinderen STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS HET YPERSCHE ('itgever DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yp<'r Tel. 500 Abonnementsprijs 194326 frank. c T a n T p r p ,;i O De Burgemeester der Stad leper laat kennen dat de PERSONEN GEZINSHOOFDEN (inwoners der hier onder vermelde straten) dringend verzocht worden, zich ten Bureele van den Bevoorradingsdienst aan te melden, voorzien van alle oude Rantsoeneeringskaarten des ge- zins, ten einde de nieuwe Rantsoeneeringskaarten in ontvangst te nemen op de volgende dagen en uren Zaterdag 3 April, van 8.30 tot 11.30 uur: Oude Houtrtiarktstr., Oude Konijnstr.. Oude Kortrijk- straat. Oude Veurnestr.. Paddepoelstr Paddevijverstr., Pannenhuisstr.. Patenstr.. Patteelstr.. Pennestr.. Pilkem- straat, Plumerlaan Maandag 5 April, van 830 tot 11.30 uur en van 14 tot 17 30 uur Poperingesteenweg, Poperingestr Ravelynstr Recol- lettenpoort. Roeselaerestr.. Rijke Klarenstr., Rijselstw., Rijselstr., Schuttelarestr.. Seminariestr.. Slachthuisstr. Dinsdag 6 April, (zelfde uren als hierboven) St'' Elisabethstr.. Ste GodelievestrSt Jacobsnieuwweg, St Jacobstr. St Janshospitaalstr.. St Janstr.. St Maar tensklooster, St Niklaasstr.. St Pieterskerkhof. Statiestr.. G. de Stuersstr Stoffelstr Studentenstr.. Surmontstr.. TegelstrTempelstr., V. d Peereboomplaats, Veemarkt. Verlorenhoek. Vischmarkt, Wallestr Wateringstraat. Water kasteelstraat Woensdag 7 April, (zelfde uren als hierboven) Wenninckstr.. Weverijstr., Wieltjestr Wulvestr., Zaal hof. Zillebekestr.. Zlllebekestw.. Zonnebekesteenweg Alle inwoners worden verzocht, zoodra ze hun NIEUWE rantsoeneeringskaarten ontvangen hebben deze ONMIDDELLIJK bij een kleinhandelaar te laten afstempelen, teneinde zich opnieuw te laten inschrijven voor SUIKER en BOTER. Wie zich niet laat inschrij ven vóór 8 April zal zijn rantsoen voor de maand Mei verliezen. Benevens de inschrijvingen van suiker en boter, die nen alle verbruikers, uitgezonderd de aardappelprodu- centen, zich eveneens vóór 8 April te laten inschrijven voor aardappelen, voor de maanden Juli en Augustus- leper, den 26 Maart 1943. De Burgemeester. A. Notebaert. Uitreiking der Zeepkaarten C en D voor kinders Op Maandag 5 April, vanaf 9 ure tot 12 ure en van 14 ure tot 16 ure. Machtigingen voor Fietsbanden De personen die een aanvraag voor fietsbanden hebben ingediend gedurende de maanden Januari en Februari 1.1. moeten een nieuw attest inbrengen van hun werkgever, in dubbel exemplaar, zooniet zal er geen gunstig gevolg kannen gegeven worden aan hun aanvraag. BEDEELING VAN KOLEN De ondersteunden van Winterhulp kunnen op Don- dérdag 8 April, 's vcormiddags. de bijzondere kolenbons van 100 kgr. (uitgegeven voor gezinnen met kindenen beneden de 6 jaar) in ons secretariaat uitwisselen tegen kolentidketten Na dien datum worden zij niet meer aanvaard SCHLAMM De ondersteunden, die hun ticketten voor Schlamm nog niet afhaalden kunnen dit nog doen op Donderdag. 8 April, 's voormiddags. Na dien datum, worden onder geen enkel voorwendsel, nog ticketten uitgereikt. Maart tot en met .Api-il 194B van Geldig zegel PRODUKTEN Dagelljksch Totaal voor, Hoeveelh. I rantsoen I 30 dagen I per-gegel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 en 13 20 Naar keuze «- A. Keukenbrood B. Meel t C. Deegwaren D. Biscotten en beschuit E Dieetlevensmiddelen F. Peperkoek G. Banketgebak H. Zetmeelhoudende produkten (buiten het niet gerantsoe neerde aardappelmeel), maïs en derivaten, zooals pudding i powder - tapioca Gebrande gerst I Margarine Boter i Cichorei of cichorei surrogaat Geraffineerde suiker, kristalsuiker, korrelsuiker, kandijsuiker, vergeoise bruine suiker, ruwe suiker, en naprodukt Peulvruchten Haverderivaten Magere smeerkaas Versch en bevroren vleesch. alsook vleeschconserven Naar keuze a) Konfltuur b) Honig e) Gekonfijte vruchten d) Suikergoed e) Gevanil) eerde suiker Aardappelen 225 gr 166 gr. 125 gr. 125 gr. 175 gr. 200 gr. 225 gr. 6 k. 750 4 k. 980 3 k. 750 3 k. 750 5 k 250 6 k. 000 6 k 750 225 gr. 166 gr 125 gr 125 gr. 175 gr. 200 gr. 225 gr. Aantal zegels 30 30 30 30 30 30 30 175 gr 5 k. 250 175 gr. 30 3,33 gr 100 gr. 33,3 gr. 3 3.33 gr. 100 gr. 33,3 gr. 3 8,33 gr. 250 gr. 83,3 gr. 3 3,33 gr. 100 gr. 33,3 gr. 3 33,3 gr. 1 kg. 333 gr. 3 16.66 gr. 500 gr. 166,6 gr 3 8,33 gr. 250 gr. 83,3 gr. 3 5 gr. 150 gr. 50 gr. 3 30 gr. 900 gr. 30 gr. 30 20 gr. 600 gr. 100 gr. 6 15 gr. 450 gr. 75 gr 6 15 gr. 450 gr. 75 gr. 6 12 gr. 360 gr. 60 gr. 6 12 gr 360 gr. 60 gr. 6 500 gr. 15 kgr 500 gr. 30 Op Zaterdag 10 April aanstaande heeft in den Stads schouwburg een zangnamiddag plaats vóór de school gaande jeugd Als slot van dit mooie schoolfeest zal 's avonds om 7 ure in den schouwburg een Concert-Voordracht plaats hebben, gegeven door Willem De Meyer en Wiesken Aerte Tot dit avondfeest heeft iedereen vrijen toegang en ée Iepersche bevolking wordt vriendelijk uitgenoodigd om in groot getal dit concert te komen bijwonen. leper, den 23 Maart 1943. De Burgemeester. A. Notebaert. STAD IEPER Zaal VICTORIA-PALACE. Sint-Jacobstraat. Op Zondag 18 April 1943 2Je Internationale Akkordeon Wedstrijd Ingericht door den Heer Albert De Hollander leeraar voor Akkordeon te leper. De wedstrijd omvat 5 Afdeelingen I. Beginnelingen, oader de 12 jaar 2 Juniors, onder de 18 jaar 3 Lief hebbers, allen ouderdom 4. Beroepspelers 5. Virtuozen. De wedstrijd vangt aan om 9 ure met de Beginnelingen, Junior* en Liefhebbers. Om 14 ure spelen de Beroepspelers ei Virtuozen. Algemeene Inkomprijs 5 Frank. De aardappeizegels geven recht op 500 gram aardappelen De drie volle zegek zijn zonder waarde. Op het Oostfront hebben de aanvallen der Sowjets aan hevigheid ingeboet. .Aan het Koeban-bruggen- hoofd werden vijandelijke aanvallen afgeslagen. De stad Ssewsk werd stormenderhand ingenomen. V ruchielooze aanvallen der Sowjets in den Noordelijken sector. In Tunesië bezetten de spiltroepen nieuwe stellingen. De afweerslag duurt er nog voort. Duitsche duikbooten brengen de vijandelijke koopvaardij vloot andermaal zware verliezen toe. stormenderhand de stad Ssewsk in. In de wateren van het Visschersschiereiland plaatsten snelle Duitsche ge vechtsvliegtuigen bomtreffers op een groot vijandelijk vrachtschip. Tijdens den algeloopen nacht hebben Britsche vlieg tuigen het Rijksgebied overvlogen en hun bommenlast uitgeworpen op eenige localiteiten in Noord - West- Duitschland alsmede op het gebied van Groot-Berlijn Woonwijken werden beschadigd en de bevolking leed verliezen. Van de aanvallende bommenwerpers werden er acht neergehaald. Aan de Noorsche kust werd verder nog een Britsch gevechtsvliegtuig neergeschoten Maandag 29 Maart In het Zuidelijk en Centraal gedeelte van het Ooste lijk front kwam het ook gister slechts tot plaatselijke gevechten. Ten Noord-Oosten van Orel werden van acht in duikvlucht aanvallende vijandelijke vliegtuigen zeven omlaag geschoten. Ten Zuiden van het Ilmenmeer en aan het Ladogameer hervatte de vijand zijn aanvallen, die echter met zware verliezen voor den tegenstrever werden teruggeslagen. Op het Tunesische front zette de vijand zijne aan vallen op talrijke plaatsen voort. Hij werd opnieuw bloedig afgeslagen. In Zuid-Tunesië mislukten vijande lijke omsingeiingspogjngen en gingen onze troepen stel selmatig tot de bezetting van nieuwe stellingen over. Vijandelijke luchtaanvallen tegen de bezette West- landen veroorzaakten verliezen onder de bevolking De vijand verloor 18 vliegtuigen, 's Nachts werd de indus triestad Norwich opnieuw door zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen gebombardeerd Dinsdag 30 Maart Aan het Noordelijk front van het Koeban-bruggen- hoofd en in de streek ten Zuid-Westen van Vjasma mis lukten nieuwe vijandelijke aanvallen onder hooge. bloe dige verliezen. Ten Zuiden van het Ladogameer sloeg onze infanterie den stormloop der Sowjets af en wist zich overal in hare stellingen te handhaven. In het ge- Donderdag 25 Maart 1943 Ten Zuiden van het Ladogameer zijn de aanvallen van den vijand zwakker geworden en bleven ze opnieuw zonder succes. Lokale gevechten in de overige front- sectors, vooral aan den Boven-Donetz, verliepen met succes In Tunesië werden aanvallen van numeriek sterkere vijandelijke afdeelingen in zware gevechten afgeslagen. Duitsche jagers haalden 11 vliegtuigen naar beneden. Afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen overvlogen gis ter avond West-Duitsch gebied. Bij dag werd het ver keersknooppunt Asxord in Zuid-Engeland door Duitsche vliegtuigen aangevallen en 's nachts werden oorlogs doelen aan de Firth of Forth en aan de Engelsche Noord- Oostkust gebombardeerd. Door gebruik te maken van nieuwe strijdmiddelen hebben duikbootjagers der Duitsche oorlogsmarine op slechts eenige dagen tijd in de Middellandse!) e Zee vijf Britsche duikbooten tot zinken gebracht. Vrijdag 26 Maart Op het geheele Oostelijk front verliep de dag zonder bijzondere gebeurtenissen. De aanvallen van den vijand ten Zuiden van het Ladogameer hebben merkbaar aan stootkracht verloren. Het luchtwapen viel de haven Ge- lendshik aan de kust van den Kaukasus aan. alsmede spoorwegverbindingen en industrjeele inrichtingen te Leningrad. Hierbij werden een koopvaardijschip ge kelderd, twee andere in brand geschoten en verscheL dene munitietreinen vernietigd Aan het front in Tunis leden lokale vijandeliike aan vallen. schipbreuk Een eigen tegenaanval leverde suc ces op. Het luchtwapen dreef pantserconcentraties en autocolonnes van den vijand uiteen, cn schoot 6 vijan delijke toestellen naar beneden Tijdens een kortstondig nachtelijk gevecht tusschen Britsche snelbooten en eigen monitors in het Kanaal, werd een der vijandelijke snelbooten in den grond ge boord Zaterdag 27 Maart I Een vijandelijke aanval tegen het Noordelijk front bled va? Staraja 5^^ werden, tajdens hevige gevech- i van het Koeban-bruggenhoofd werd op bloedige wijze I ten welke weken duurden allevijandelijke doodbraak- I afgeslagen. Ten Zuiden van het Ladegameer leden Pogmgen venjdekl Sedert23 Februari verloren de zwakkere aanvallen der Sowjets schipbreuk. j Sowjets in dezen sectcr 61.460 dooden, 2 978 gevangenen i In Centraal en Zuid-Tunis voerden numeriek sterkere i en een belangrijke hoeveelheid wapens en materiaal. afdeelingen nieuwe aanvallen uit op de Duitsch-Ita- ..9p Tunesisch front ondernam de vijand op tal- liaansche stellingen. Zij werden tijdens hardnekkige rijke pJaatfe1ï?. hevige aanvallen tegen de Duitsch-Ita- gevechten teruggeslagen Duitsche gevechtsvliegtuigen ^ansche stellingen, zonder dat hij er in slaagde de na- vielen de haven van Algiers aan, alsmede een vijande- gestreefde doorbraak te verwezenlijken. Het luchtwa- lijk konvooi, waarvan drie koopvaarders getroffen wer den. Britsche bommenwerpers vielen 's nachts verschei dene West-Duitsche localiteiten aan. De bevolking leed verliezen Drie vijandelijke toestellen werden neerge haald. terwijl een vierde nog voor de Noorsche kust verloren ging. Zondag 28 Maart Aan het Oostelijk front verliep de dag over het alge meen rustig. Slechts in eenige sectoren vonden lokale gevechten plaats. Ten Noordwesten van Koersk namen pantsergrenadiers na dagenlange zware huisgevechten FLORA Groote Markt Vrouw in den Maalstroon) Duilsch gesproken met Hertha Feiler en Attila Hörbiger Vrijdag, Zaterdag, om 8 u Zondag, 2 J, 5 en 8 uur Maandag, om 8 uur. MAJESTIC Rijselstraat Water voor Canitoga Duitsch gesproken met Hans Albers en Charlotte Sussa Zaterdag, om 7 j uur Zondag, om 2 5 en 7 u- Maandag, om 7 uur OUD IEPER R Colaertplaats REMBRANDT Duitsch gesproken met Ennald Balser en Gisèla Uhlen Vrijdag, Zaterdag, om 7 J u. Zondag, om 2 1, 5 en 7 1 u. Maandag, om 7 4 uur pen steunde onverpoosd den afweerstrijd onzer troepen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen een vijandelijk konvooi aan langs de Noord-Afrikaansche kust en trof fen, volgens tot hiertoe binnengekomen berichten, drie koopvaardijschepen. Tijdens den afgeloopen nacht vielen Britsche vliegtui gen plaatsen in West-Duitschland en de rijkshoofdstad aan. 27 der aanvallende bommenwerpers werden naar beneden gehaald. Een aanval van snelle Duitsche ge vechtsvliegtuigen op een stad aan de Engelsche Zuid kust werd met succes bekroond. Woensdag 31 Maart In den Zuidelijken en Centralen sector van het Ooste lijk front verliep de dag over het algemeen rustig. Aan het bruggenhoofd van den Koe ban en ten Zuidwesten van Vjasma werden vijandelijke aanvallen uiteenge dreven. Ten Zuiden van het Ilmenmeer bereikte een eigen aanvalsonderneming de aangegeven objectieven. Ten Zuiden van het Ladogameer duurden de verbitterde, maar succesrijke afweergevechten voort. De afweerslag in Tunesië wordt voortgezet. Terwijl in eenige frontvakken de vijandelijke aanvalsactiviteit iets verminderde, zette de vijand ln andere sectoren zijn hevige aanvallen voort. Ingevolge den vastberaden af weer van onze troepen mislukten ook gister alle aan vallen. Het luchtwapen kwam voortdurend en met suc ces in de gevechten te land tusschen en kelderde in de Middellandsche Zee een Britsche duikboot Onre duikbooten kelderden in den Atlantisch en Oce-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1