KAASSTREMSEL I A N O S Kleine Aankondigingen Kunsttentoonstelling Gevonden en Verloren Voorwerpen Burgerlijke Stand van leper ZIELMISSEN Toegelaten Taxis 3 TE KOOP GEVRAAGD UIT TER HAND gerievelijk Woonhuizeke met Hof VROEDVROUW Uitslag der Stierenkeuring en Prijskamp Gemeente Passchendale BESTE ENKEL EN DUBBEL ter Apotheek DELANOTE Langemark. VRAAGT CRISTAL - CHAUDFONTAINE het volmaakt tafelwater Depot BROUWERII G. DONCK In de raadszaal van het stadhuis te leper exposeeren Adhemar Vandroemme en Gerard Veitmeerseh hun laatste schilderwerken. De tentoonstelling wordt geopend op Zondag 11 April, te 11 uur, en blijft open Iedere dag tot en mot Zondag 18 April. Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden —Zondag 28 Maart, door M. Carlé Lucien. van Vlamertinge. een paar lederen handschoenen. Door Mej. Domicent Marguerite. Korte Thouroutstraat. een sajetten sjerp. Maandag 29. doo£ M. Deketelaere Jos.. Rijselsteenweg. een kerkboek. Door Me Herreman Emelie; Oude Houtmarktstraat, een geldbeugeltje eenig kleingeld inhoudende. Door M. Houvenaeghel Willy, Korte Thouroutstr., twee bankbriefjes. ■.Dinsdag 30, door Mej. Giller Suzanne. Maarschalk Haiglaan, een dames handschoen. Verloren. Donderdag 25 Maart, door Me Cope Ada, Korte Meersch, een groene melkkaart. Vrijdag 26. door Mej. Kerrinckx Jeanne. Bruggesteenweg, hare gele melk kaart. Door Me Derous Lucienne. Pennestraat. hare eenzelvigheidskaart. Door M. Slosse Robert. Dickebuschsteenweg. zijne melkkaart. Zaterdag 27. door M. Huyghebaert Theophile. Capucienenstraat, een brie- ventasch inhoudende eenige fransche en belgische bankbriefjes, foto's, eenzel vigheidskaart en andere papieren. Door M. Woets Norbert, Waterkasteel straat. een strook zijner rantsoeneeringskaart. Door M. Kerrinckx René. Zonnebekesteenweg, zijne eenzelvigheidskaart. Door MejpDeduytschaever Rolande. de Stuersstraat, een zwart rubberen riem voor rijwielpakdrager. Zondag 28. door M. Gillebert Eugeen, van Poperinge. een bruin lederen brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart. een som geld. foto's en bewijs van rijwielplaat. Door M. Boudein Antoon. Meenenstecnweg, een bruine ceintuur van overjas. M&andag 29. door M. Janssens Walther. Boomgaardstraat, zijne melk kaart. Door Me Dumortier Thérèse, Boomgaardstraat, hare melkkaart. Door M. Versailles Jean, Boterstraat, zijne rijwielplaat nr 432462. Woensdag 31 Maart, door Me Burggraeve Marcelline. Zonnebekesteen weg, een paar witte gebreide vrouwhandschoenen. Door Me Vangheluwe Maria, Korte Thouroutstraat. het laatste strookje van hare rantsoeneerings kaart. Door Dokter Mark. Hotel Britannique, zijn lederen brieventasch inhoudende ongeveer 1600 fr., foto's en andere papieren. Door Me Julien Devos, Masscheleinlaan, een rantsoeneeringskaart voor niet-eetbare pro ducten. Door Me Segers, Hoornwerk, een rechter bruin lederen hand schoen. Door Mej. Viaene Solange. Rijselstraat. een wit verguld fantasie oorring. Door M. Rousseeuw Guido. van Woesten. een pak inhoudende twee vrouwkleederen en twee paar vrouwhandschoenen. Donderdag i April, door M. Blommc Robert. Sinte Elisabethstj-aat. een gouden trouwring. Door M. Durand Jules. Dickebuschsteenweg, een bruin lederen brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart, een som van 20 fr. en enkele foto's. Angorakonijn, tusschen St Elooi en Kiplinglaan, leper. Tegen goede be looning terug te bezorgen aan Henri M?lis. Rijsselstraat. 146. St Elooi. van den 26 Maart tot den 1 April 1943. Geboorten Sercu Gaston, Recollettenpoort, 5, Ligywijk, I. Donck Jenny, Zonnebekesteenweg, 235, Desmyter Denise, Recollettenpoort, 5, van Merkem. Lahoutte Mi chel, Rijselsteenweg, 29. Gseminne Jacques. Rijselsteen weg, 18. Dehem Mictïïl, Recollettenpoort, 5, van Zand voorde. Dambre Paul, Recollettenpoort, 5, van Kemtnel. Overlijdens Blomme Guy, 3 dagen, van Keveren aan den Ijzer. Bekaert Michel, 2 jaar. van Zillebeke. Salomez Daniel, 1 jaar 4 m., van Dranouter. De Quick Chantal, 1 maand, Korte Torhoutstraat, 25. Borteel Ro bert, werkman, 19 jaar, ongehuwd, van Passchendale. Deprey lgnace, 6 maanden, van Reveren aan den Ijzer. Neirynck Leo, z. b.. 79 jaar, ecktg. Boutens Josephina, Dlksmuidestraat. 77. Matton Gilbert, 4 Jaar, van Dikke- busck. o Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 APRIL, om 8 uur, in St Niklaaskerk. tot zielelafenis van Heer Michel VANDEVIVERE. (4566) Vrienden en ket.nissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 APRIL, om 8 uur, in St Maartenskathe- dnaal. tot Zielelafenis van Heer August LODF. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 APRIL, om 8 1 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Roger SAESEN aoort van Heer Maurice en Vrouw Celine Eggremont. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 APRIL, om 8 uur, in St Jacobskerk, tot aielelafenis van Heer Gaston THOMA echtgenoot van Vrouw Germaine Vandamme Vanwege schoonbroeder. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 APRIL, om 9 uur, in St Niklaaskerk. tot zielelafenis van Heer Marcel SOETE en overleden ouders. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 APRIL, om 9 uur 30, in de kerk der E P. Carmelieten, tot zielelafenis van Heer Victor DEROO. (4587) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 4 APRIL, om II t uur, in St Maartenskathe- riraaJ, tot zielelafenis van Mevrouw Arthur VIAENE geboren Doulsa Rommens en overledene familie vrienden en kennissen* worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 APRIL (Passiezondag), om 8 uur 30, in St Maartenkathedraal. tot zielelafenis van •Heer en Vrouw Isidore BECQUAERT - DELHEM (4570) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de_ JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 APRIL (Passiezondag), om 8 uur 30, in St Jaeobskerik. tot zielelafenis van Heer Roger HERREMAN zoon van Heer Jules en Vrouw Pharilde Lamote. Zonnebekesteenweg, 138. (4567) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen wo-den op ZONDAG 11 APRIL (Passiezondag), om 9 uur 30, in de kerk der E P. Carmelieten. tot zielelafenis van Vrouw Julia - Celina CALLENS echtgenoote van Heer Henri Knockaert (4568) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 11 APRIL (Passiezondag), om 11 uur 30, in St Maartenskathedraal. tot zielelafenis van Heer Julien CAMERLYNCK. (4569) HET YPERSCHE 2-4-1943 Van Maandag morgen 5 April lot Zondag avond II April 1943 inbegrepen C. VAN DER MEERSCH. Fiersstraat. L. DOCHY, Capronstraat. SEÖEYN Michel, Statiestraat. Gevraagd meld-serveuse, goede kost, inwoon, vast loon en drinkgeld. Adres ten bureele. i457T) Gevraagd Meld, voor huiswerk en ook in Café te helpen, goed loon en kost. Adres ten bureele. (45831 Gevraagd Eerlijke werkvrouw, voor 3 of 4 dagen per week. Adres ten bureele. (4588) ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. VANWALLEGHEM, Statiestraat is alleen open op Zondag 4 April groot aantal BURGERSIIUIZEN, zich wenden G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, Yper. (3219' MEN VRAAGT TE HUREN voor 1 Juni aanstaande. te YPER (Stad of omtrek). Voor alle voorwaarden zich te wenden ten kantore van den Notaris DECOCK, te Nieuwkcrke. Ieperstraat. 8 Te koop gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau. 76, Rijsselstraat, Yper. 14207) Te huur appartement, niet gemeubeld, met water, gas en electriciteit, voor 1 persoon alleen. Adr. t. b. (4580) Gevraagd Huis te huren, tegen I Juni, aan 200 tot 300 fr. per maand. Adres ten bureele. (4594) Café over te nemen. Adres ten bureele. (4579) Weg te halen: Twee karren goede aarde. Adres ten bureele. NAAIMACHIENEN Voor het herstellen van uwe Naaimachienen, wendt U bij DECADT Charles, Dikke- buschsteenweg, 207, Yper, ook altijd OCCASIE MA- CHIENEN in magazijn.(4556) TE KOOP: WAGENVET, geel en zwart, bij Devos Daniel. Plaats, 16, Dikkebusch. (4327) TE KOOPCEREMONDEVEST, GILET en HOOGEN HOED voor plechtigen communicant. Zich wenden Groote Markt, 6. Waasten. (4507) TE KOOP: KINDERBED, Hoornwerk, 64. Yper (4537.) TE KOOPKINDERVOITUUR. Adres ten bureele (4543) TE KOOP GEVRAAGD: KINDERCHARRETTE in goeden staat. Maarschalk Haiglaan, 148, Yper (4544) TE KOOPWITTE PLECHTIGE COMMUNIE KLEE- REN, met schoenen, kroontje, vool en zakje. Adres ten bureele. (4546) TE KOOPSCHOONE WITTE GEBLOEMDE CUISI- NIÈRE, met loopend vuur. Adres ten bureele. (4547) Te koop nieuwe damesvelo met vooroorlog- sche banden. Adres ten bureele. (4571) Te koop schoon blauw vooroorlogsck manskos tuum. Rijsselsteenweg, 19 (Koninghoeki Yper. (4575) Te koop radio S. B R.. kleine electrische motor, op licht en drijfkracht Surmontstraat, 4, Yper. (4576) Te koop kloek ledikant, kan verwerkt worden. Waterkasteelstraat, 32, Yper. (4578) Te koop twee gansch vernieuwde zuiver wollen matrassen (voor bed van 2 personen) te bezichtigen 289, Nieuwstraat, Kemmel. (4581) Te koop prachtig buffet voor eetzaal, in notelaren hout. Zich wenden. Café De Stelplaats, bij R. Bailleul, Rijs selsteenweg, Yper. (4582) Té koop Witte cuisinlère met steentjes. Adres ten bureele. (4584) Te koop IJzeren pomp. Adres ten bureele. (4586) Te koop2 klndércharretten, zoo goed als nieuw. Cité Ligy, 8, Yper. (4591) Te koop Kinderstoel, wieg en looper. Adres ten bureele. '4592) Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) Gevraagd goede meid. keuken kennende en reeds gediend hebbende. Getuigschriften verelscht. Adres ten bureele. (4272) GEVRAAGD GOEDE MEID, rond de 20 jaar. voor alle werk. zeer goed loon. Adres ten bureele. (4514) GEVRAAGD GOEDE MEID, met goed voorkomen, liefst nond de 20 jaar, een weinig fransch sprekende. Adres ten bureele. (4539) GEVRAAGD GOEDE MEID, rond de 20 jaar. voor gesloten huis. Adres ten bureele. (4540) MEISJE VRAAGT WERK ALS WERKVROUW, alle dagen vrij. AdTes ten bureele. (4545) MODISTE VRAAGT LEERMEISJE. Adres ten bu reele. (4553) NAAISTER VRAAGT LEERMEISJE, moet een weinig Fransch spreken. Couture Andrée, St Nlklaasstraat. 17, Yper. (4542) GEVRAAGD: EERLIJKE WERKVROUW, liefst alle namiddagen, of 3 dagen per week. Adres t bur. (4558) GEVRAAGD GOEDE WERKVROUW, al de dagen der week, voor alle werk. Adres ten bureele. (4565) Gevraagd deftige meid, reeds gediend hebbende, ten minste 20 jaar oud, voor alleen wonende dame, hoog loon. Adres ten bureele. (4572) Gevraagd vrouwellike steno-dnctplo. 17 19 jaar, goed Nederlandsch schrijvend, voor handelaar in Yper.' Schrijven bureel van 't blad A E. (4573) Gevraagd eerlijke werkvrouw. 3 halve dagen per week. Vandeberghe, Korte Thouroutstraat, 24. (4574) Gevraagd goed»» meid. voor Café en in huishou den te helpen, kost en inwoon. A la Ville d'Ypres, de Stuers straat, 38, Yper. (4585) Gevraagd Werkvrouw. Adres ten bureele. 4589) Gevraagd Smidsgast, Vermeersch, Statie. Poel- kapelle. (4590» Gevraagd 4 bedienden voor N. L. V. C. te leper Midd. studiën, lagere graad. Geboren voor 1922. Schrijven Arrondissementssecretariaat N. L. V. C., Leopoldstraat, 21, Kortrijk. (4593) Gevraagd Deftige meid. voor stillen dienst. Rijssel straat, 39. Yper. (4595) LBKA GEVAERT, Elverdingestraat. 10, leper. (438S) Velobanden Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper. Sewaarborgd werk. 3823) te Boezinge, den 27 Maart 1943 Er werden 27 stieren voorgesteld, waarvan 14 aanvaard en 13 geweigerd. A. Stieren zonder tand van volwassene (6 mededingers). Ie prijs 400 fr. aan Syndikaat Boezinge 2e pr. 300 fr. aan Stragier Pros per. Elverdinge3e pr. 250 fr. aan Vandeputte We. Poelkapelle 4e pr. 20# aan Dochy Jeröme. Elverdinge 5e pr. 200 fr. aan Vermeersch Jerome. Elver dinge 6e pr. 200 fr. aan Vercaigne Gebr.. Bikschote. B. Stieren met 1 of 2 tanden van volwassene (5 mededingers). Ie prijs 400 fr. aan Syndikaat Langemark 2e pr. 300 fr. aan Pecceu Remi. Zuidschote 3e pr. 250 fr. aan Desot Floris. Boezinge. C. Stieren met ten minste 3 tanden van volw. (2 mededingers) le prijs 600 fr. aan Logier Gerard, Zuidschote 2e pr. 400 fr. aan Debacker André, Boezinge. D. le Annuiteit (800 fr.) van be waringspremie. Boussery Gerard. Boezinge Vandamme Jerome. Langemark. Accessietea le Syndikaat Langemark 2e Pecceu Remi. Zuidschote. E. 2e Annuiteit (1000 fr.) van be waringspremie Syndikaat Boezinge (2 maal). MELKKOEIEN A. Gewone premiën (10 mededingsters) le prijs 500 fr. aan Goderis Henri. Boezinge 2e pr. 400 fr. aaa Steyaert Gustaf, Boezinge 3e pr. 300 fr. aan Vandeputte Georges. Langemark4e pr. 200 fr. aan Goderis Henri. Boezinge 5e pr. 200 fr. aan Debacker André, Boezinge 6e pr. 200 fr. aan Debacker André, Boezinge. D. le Annuiteit (400 fr.) van bewaringspremie Vandenberghe Leon. Boezinge. E. 2e Annuiteit (300 fr.) van bewaringspremie Verplancke We K.. Boezinge. PLAATS VAN TIJDELIJKE BEDIENDE BIJ DEN BEVOORRADINGSDIENST Het College van Burgemeester en Schepenen van Passchendale deelt mede dat er een plaats te begeven ia van tijdelijke bediende op den bevoorradingsdienst te Passchendale. Benoemingsvoorwaarden: 1) Belg zijn en van goed. gedrag en zeden2) Niet ingeschreven zijn in het Jo- denregister; 3) Ouderdommaximum 30 jaar oud zijn plus 5 jaar voor de begunstigden der wetten van 3/8/1919. 21/7/1924 en het besluit van 10/11/1942 4) Zijn studiën voldaan hebben tot en met den vierden graad 5) Op de hoogte zijn van machienschrift6) De gemeente komen bewonen binnen de 3 maand na de benoeming7) Vergoeding 10.200 fr. *s jaars plus 40 (wettelijke bijslag). Aanvragen met de noodige bewijsstukken inzenden per aangeteekend schrijven aan den Heer Burge meester en Schepenen te Passchendale tegen uiterlijk ter post gemerkt op 5/4/1943- Namens het Schepencollege De Secretaris, De Burgemeester. G. Vandenweghe. A. Camerlyacfc- Gemeente Oostvleteren Plaats te begeven van tijdelijke bediende bij den Rantsoeneeringsdienst Veretschte voorwaardenIGetuigschrift van goed gedrag en zeden 2) Getuigschrift van niet inschrijving in het joden- register 3) Getuigschrift van nationaliteit 4) Minstens 21 jaar zijn en hoogstens 35 jaar 5) Toepassing der wet van 3-8-1919 en 24-7 1924 en besluit van 10-11 -1942 6) Dra ger zijn van diploma van lager- of middelbaar onderwijs 7) De gemeente bewonen 3 maand na benoeming 8) De aanvragen met vereischte getuigschriften richten aange teekend aan den Heer Burgemeester van Oostvleteren vóór 20 April 1943. Namens het Schepencollege dd. Secretaris. De Burgemeester, M. SMIS. O. DEHAENE. tUWWPII ,»IHW WUWWWWWWWWWWWPIW KAASDOEKJES en KAASTHERMOMETERS SULFURE DE CARBONE om allerhande Banden te herstellen. n» 8. Lombaardstraat. YPER. Tel. 255. P Groote Keus nieuw» en occasie Cam QUAGHEBEUR, Iepar.traat, 27, POPERINGE.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3