notarieele verkoopingen AndréSEDEYN m m m ju m zc EEM UOOIXHUKH H E It E M H U I S W7 OOIVHIJIZEN EEN WOONHUIS WOONHUIZEN YV O O II l! 1 H 1. - TWEE WOONHUIZEN 2. - TWEE WOONHUIZEN 3. - SCHOON GROOT WOONHUIS WOONHUIZEN 2 Schoone HERBERG I. WOONHUIS met afhankelijkheden II. WOONHUIS met afhankelijkheden EfcY WOONHUIS ZAAI- en WEILANDEN La ii clelïjk e Uoenin^; WERKMANSWONINGEN In het goedkoopste Meubefhuis 2. flijssc.'sfraat (Groote Markt) YPER HERSTELLEN VAN -ALLE RADIO'S- HET YPERSCHE 2-4-1943 Studie van den Notaris Ki-uetst I*«- Cock, Korte Thouroutstraat, 4, Yper. ZATERDAG 3 APRIL 1943 ie 3 ure stipt namiddag, te Yper, ter herberg De Smis», Dickebuschsteenweg, 128, bij M. Charles Meirlaan. Overging vim te YPER, Dickebuschsteenweg, 161. gekadastreerd Sectie D, Nr 5 Z4 voor 1 are 50 ca. Bewoond zonder recht van pacht door Maurice Willemet mits 150 Ir. per maand, verminderd op 130 Ir. voor den duur van den oorlog, vrij van lasten. Na te zien telken Maandag en Donderdag mits toelating van den Notaris. Ingesteld 40.000 fr Studie van Meester Ik. Vim ilen IloogniM'de, Notaris te Heselare bij leper. Studie van den Notaris TTieveliii, te Meesen. Kantoor der Notarissen Lntiwers te leper en Ibelzaei-t te Brussel. O— Om uit onverdeeldheid te scheiden Op Woensdag 21 April 1943 om 2 uur stipt nanoen, te IEPER, in het Vredegerecht Groote Markt, Openhare Verkooping in één zitdag, van 14 T A 1> IEPER KOOP EEN. Ter Westzijde der Rijsselstraat, Nr 68 Een schoon en gerievig i:it w n hm met medegaande grond en koer, groot i are 63 ca. Gebruikt door M. Hector Ververeken, mits 4.000 fr 's jaars, tijdelijk gebracht op 250 fr. te maande,betaalbaar op voorhand! N.B. Dit huis is voorzien van gas, electriciteit, stads en regenwater. KOOP TWEE.Ter Zuidzijde der Lombaardstraat. Nr 11 Een aanzienlijk met medegaande grond, koetspoort en GROOTEN HOF, groot 8 aren 88 ca. Gebruikt door M. Robert Colaert, mits 4.200 fr. s jaars, betaalbaar bij semester en op voor hand. N.B. Dit huis Is voorzien van gas, electriciteit, stads en regenwater. Bezoekdagen Eiken Dinsdag en Donderdag, van 2 tot 5 uur namiddag. Studies van de Notarissen A. Van fier Meetx'li te Yper en Afluylle,yi Middelkerke. Ui» ter hand te koop 1. - STAD YPER TWEE AANEEN HOU DEN DE gelegen Kanonstraat. Nr 23 en 24. 2. - GEMEENTE BRIELEN dienstig voor winkel of herberg, gelegen Dorpplaats, 105. 3 - OEMEENTE SINT JAN Vl/F AANEEN HOUDENDE gelegen Dorpplaats, nummers 9, II. 13, 15 en 17. Voor alle inlichtingen zich wenden ten kantore van den Notaris VAN DER MEERSCH, Rijsselstraat, 90, te Yper. Studie van Meester Piet-re l>f» Simpel, Notaris te Waasten. OM UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN o Toewijzing Dinsdag 6 April 1943 om 16 uur (O. U.) ter Herberg Aux Trois Amis rue d'Ypres te WAASTEN, tea verzoeke »au Mijnheer Damas Quartier-Wemaere en binders te Waasten, door het ambt van Meester P Dt Sim- H», ■otarls te Waasten, daartoe aangesteld bij vonnis der Burgerlijke Rechtbank van Yper, in date van 29 Januari 1943 van Stud Waaalen, roe des Sept Pies EEN SCHOON EN GERIEVIG grond en koer, groot 1 are 10 centiaren, volgens kadaster Sectie C. nummer 321/b. Vrij van gebruik. Ingesteld 4 3 000 fr- Studie van den Notaris Thevelin te Meesen. Uit ter hand te koop ■et 3 aren 42 ca grond te DRANOUTER (Zwijnebak) langs de groote baan Kemmel Nieuw kerke ■et 4 aren 30 ca. grond te NIEUWKERKE, Zeepstraat. herberg frontierwinkel te PLOEGSTEERT- BIZET, met 9 aren 80 ca. grond, beawgrond en tuin. Vrij met 15 April aanstaande. Uil ter htuifl te koop 1 Twee schoone en welgelegen met 32 a. 49 ca. land, langs de groote baan leper Meenen: met bijzondere ligging, dicht bij de stad leper, langs de groote baan van leper-Meenen. 3) STAD ROESELARE Schoon nieuw gebouwd WOONHUIS voor Treinstatie Meiboom Westlaan, 3, Roeselare. Voor alle inlichtingen zich wenden ter Studie van voor noemden Notaris Kantoor van den Notaris Vnu Kerke te Poperinge. o Uit ter iiuiid te koop en 9 aren 90 ca. bebouwden grond en tuin te VLAMER- TINGE. wijk Krommen Eist, ter Zuid-Oostzijde van 's Staats steenweg van leper naar Belle, op kleinen afstand van de dorpplaats van Dikkebusch. en 9 aten 50 ca. bebouwden grond en tuin te VLAMER TINGE wijk Krommen. Eist, palende Noord Oost aan het voorgaande. Bewoond en gebruikt een der huizen met een deel \an den tuin door M. Julien Buytaert, het ander huls met het overige van den tuin door M. Pyck Studie van den Notaris De Grave, te Lo«. o Uit ter hand te koop WOONHUI!* te IEPER. Rijselstraat. Nr 156. Veer alle inlichtingen zich wenden ter studie van den De Grave, te Loe. Studie van den- Notaris .Istrfiuei* Rnninull, te Wervick. o Openliare Verkoopin^ van dienstig voor HERBERG, genaamd Saint Georges gelegen te WERVICK, Koeistraat groot 1 are 17 ca gecadastreerd sectie C, nummer 131/c. Gebruikt door Mw Clara Sierens mits 100 fr. per maand. ZITDAGEN INSTEL WOENSDAG 14 APRIL 1943 ter herberg Au Sultan gehouden door heer Joseph Lernout, St-Maarter,splaats te WERVICK. OVERSLAG WOENSDAG 21 APRIL 1943 ter herberg Hotel Macote gehouden door heer Maurice Desmettre, Statieplein te WERVICK, telkens te 3 uur namiddag. 1/2 lnstelpremie. Alle inlichtingen ter studie. Studie van den Notaris Kautlta te Komen. O Om uit onverdeeldheid te scheiden. Openbare Vrijwillige Verkooping van een GEBOUW ten dienste van achterkeuken, en 1 are 85 ca. aan gebouwen en grond, gelegen te KOMEN. Steenweg naar Wervik. Vrij van gebruik. Eenige Zitdag: DONDERDAG 15 APRIL 1943 te 2 1/2 uur, in 't Vredegerecht, te Wervik, St-Maartensplaats, ten over staan van den heer Vrederechter. Alle inlichtingen te bekomen ter studie van Meester Naudts, te Komen. Studie van den Notaris Boxsaert, te Kortrijk. Openbare Verkooping van allerbeste te BOESINGHE LIT TER IIAVIb TE KOOP: Zeer schoone en goede groot 1 ha. 16 a 75 ca. gelegen te KEMMEL, Locrebergstraat, op 5 minuten der kerk, zeer schoone ligging. Bevattende woonhuis, stallingen, scbuurke, hoenderhok, groentenhof met fruitboomen, graspark en zeer schoone partij zaailand. 60 m. bouwgrond langs de straat, in 't zicht van den Keminelberg. Vrij deels met de geldtelling, en deels met i October. Kan dienen tot groenten- of boomkweek of hoenderfok kerij. Studie van den Notaris Runiaull, te Wervik o Uit ter liaiifi te koop Gemeente KOMEN VIJF AANEENHOUDENDE met ongeveer 40 aren land. Inlichtingen ter studie. Studie van Meester Pnul Flarney, Deurwaarder Magdalenastraat, 1, Wervik. o STAB YVKHVIK GROOTE OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING van prachtige en rijke EN MOBILAIRE VOORWERPEN. De Notaris BOSSAERT, Ie Kortrijk, zal openbaartijk te koop aanbieden 7 Hectaren 56 aren 70 centiaren allerbeste en wel gelegene ZAAI- en WEILANDEN te Boeslnghe, Poesel- straat en Slaektestraat. Verdeeld in 7 koopen (Zie plakbrieven met-plan). In gebruik gehouden door verscheidene, zonder geschre ven pacbtrecht. ZITDAGEN INSTEL: Dinsdag 20 April 1943 OVERSLAG Dinsdag 4 Mei 1943 telkens om 3 uur stipt namiddag, ten gasthove Hótel du Nord bij Mme Ernest Langlez- Vandendriessche Statieplaats te Kortrijk Recht van samenvoeging. 1/2 lnstelpremie. Voor alle inlichtingen en plakbrieven met plan, zich wen den ter Studie van den Notaris Bossaert, Oude Vestingstraat, 17, te Kortrijk bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 12, Nocrdlaan YPER Op Maandag 5 April 1943 om I 30 uur 's namiddags, in de groote feestzaal van 't Kapittel, Ooievaarstraat, te WERVIK, zal er overgegaan worden door het ambt van Meester Paul Flamey, Deurwaarder te Wervik, tot de open bare en vrijwillige verkooping van 1) Een prachtige SLAAPKAMER in massief eik. be staande uit groote spiegelkas, linnenkas, bed met ressortbak, lavabo en twee nachttafels. 2) Verscheidene schoone SLAAPKAMERS in eik en note laar, bestaande ieder uit spiegelkas bed met ressortbak, lavabo en nacbttafel. 3) Twee moderne EETPLAA TSEN in eik, bestaande ieder uit buffet-argentier, dressoir tafel met ve.lengsels, 6 stoelen met panen zitplaatsen en spiegel. e 4) Een moderne Piano, zoo goed als nieuw, met gekruiste snaren op stalen kader. 5) Een schoone Brar.dkoffer, van middelmatige grootte. 6) Een zeer groote partij Meubelen en Mobilaire Voor werpen, waaronder een velo-motor 1 P.K. merk Etoile des As verscheidene schoone rijwielen voor damen en heeren, twee waschkeernen in rood koper waarvan één zoo goed als nieuw met electrischen motor,een naaimachien merk Davis met alle toebehoorten in zeer goeden staat, een moderne koelkast merk ^Lacante», een automatische weeg schaal merk Recsi (draagvermogen 20 kgr.), een mo derne toog met glazen blad en glazen kasje, een zeer schoon radioapparaat merk t runswick een volledige installatie voor blijvende haargolving bestaande uit apparaat en droger met alle toebehoorten en zetel in zeer goeden staat, ver scheidene spiegelkassen in eik, een dressoir, een zeer schoon meubel voor rookkamer, drie wollen matrassen, schoone tapijten en karpetten, 12 moderne stoelen zoo goed als nieuw, een luchter in kristaal, een schoone cuisinière en butfet-stoof, zetels,spiegels,elec.triscb vuur,gasvuur,electrische strijkijzers, bibelots en tal andere voorwerpen, te lang om te melden. Tentoonstelling op Zondag 4 April 1943, gansch den dag, en op Maandag 5 April 1943 dag der verkooping, van 9 tot 12 uur. P.S. Gezien de belangrijkheid der verkooping zal men stipt om 1.3 i uur beginnen. Gewone voorwaarden en Koniptante betaling. Voor uwe aankoupen van NAAUVUCHIBNEN, WISSELSTUKKEN, HERSTELLINGEN aller merken. wendt U in volle vertrouwen tot het oud gekend huis lloiioró VAN UKI*S4ItKIt GIIK leperstraat, 85bis, VLAMERTINGE. (43I7> Drukkerij Dumortier. 34. Boterstraat. Yper Tel. 5ufc RADIO'S PICK UP'S PHONO PLATEN NAALDEN Kontant en Krediet MET WAARBORG- Aankoop van oude platen aan de hoogste prijzen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4