DUITSCHE LEG ERBERICHTEN 23' Jaar, Nr 51 Prijs 0.50 fr. Vrydag 9 April 1943 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER Aardappelcontracten 1943 Personen, die zich aan den arbeidsdienst poogden te onttrekken, zwaar gestraft. ROOD KRUI5 VAN BELGIE ROODE KRUIS WEEK (11 tot 18 April) Toegelaten Taxis WINTERHULP IEPER STAD YPER CINEMAPROCRAMMAS HET YPERSCHE Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 leder gezinshoofd van leper die zinnens is een contract voor provisieaardappelen af te sluiten met een landbouwer, moet zich de formulieren aanschaffen bij onzen dienst Landbouw r verdiep, Boterstraat, 13, in de tijdspanne van Maandag 12 April tot en met Zaterdag 24 April. leder contract bestaat uit vijf exemplaren en kost 1 fr Men wordt verzocht gepast geld bij te hebben. leder gezin wordt verzocht zich zelf in betrekking te stellen met een landbouwer (geen beperking van gemeente of streek) om een vrij contract te sluiten. Het is aan den verbruiker yan alle moeite te doen en al de noodige formaliteiten te vervullen. ledereen wordt verzocht, alvorens het contract in te vullen zeer aandachtig de beide zijden van het formulier te lezen. De formulieren die niet zeer juist, klaar en duidelijk ingevuld zijn, moeten onverbiddelijk geweigerd worden. Het personeel (meiden knechten) mag niet voorkomen op het contract van 't gezin, maar wel op een afzonderlijk contract. Bij het indienen der contracten moeten de ramsoeneerings- kaarten van alle leden van 't gezin voorgelegd worden. De uiteindelijke datum van het terug indienen der con tracten is bepaald op 31 Mei a.s De Burgemeester. A. Notebaert. 0 O In een Zuid-Vlaumsche stad hadden verscheidene perso nen, die door het i elgische Arbeidsambt tot het verrichten van arbeidsdienst in t elgië opgeëischt waren samenge spannen om zich door omkooperij aan dezen arbeidsplicht te onttrekken. Zij slaagden er ook in een bediende van het Belgisch Arbeidsambt, blijkbaar zwak van karakter, voor hun zaak te winnen en hem door het verleenen van een vrij groot geldbedrag te bewegen tot het wegnemen van zekere stukken. De deelnemers aan dit verwerpelijk plan moeten alleszins op gevoelige wijze boeten voor hun voornemen Het Krijgsgerecht der Oberfeldkommandanlur 570 te Gent veroordeelde den bediende van het Arbeidsambt tot ver scheidene jaren gevangenisstraf ook de plantrekkers de plichtvergetenen) hebben thans gelegenheid om. bij het uit. zitten van de hun opgelegde zware gevangenisstraffen, na te denken over hun plichten tegenover de volksgemeenschap. (Medegedeeld). Afdeeling Yper Abonnementsprijs 194326 frank YERKOOPSTAN» (Huis G. Hallaert, Vijfhoek, Yper) OPEN van II tot 12 ure en van 16 tot 17.30 ure. Steunt het Rood Kruis van België Wat de plaatselijke afdeeling van het Rood Kruis van België te Yper presteerde gedurende het jaar 1942 Voor den sanitairen dienst van de Luchtbescherming 1) De oprichting en de uitrusting van een burgerlijk hulp- bospitaal van 40 bedden, van twee hulpposten van 4 bedden en van dertien hulpposten voor eerste zorgen 2) De inrichting van drie sanitaire mobiele ploegen met ambulancewagen bestaande uit geneesheer, verpleegsters en ambulanciers Telling vaa gekwetsten en opsporing van oorlogsslachtof fers In 1942 werden door de afdeeling 87 inlichtingen ver strekt. Hulp aan de verzwakte jeugd Van I Febru iri tot 1 Augus tus 1942 werden 3 752 dosissen verkloekingsmiddelen (traan, vitaminen, ovomaltine, melki uitgereikt. (Mits voorlegging van een geneeskundig getuigschrift kunnen alle niet school gaande jongelingen van 14 tot 21 jaar van deze bedeeling genteten. Dit geschiedt driemaal om de week). Voor onze krijgsgevangenen: Door de zorgen van de af deeling werden in 1942 aan de krijgsgevangenen I 915 pak ketten doorgezonden. Sedert den wapenstilstand bedraagt dit getal 7 688 colli. Briefwisseling met den vreemde 1.006 brieven werden doorgestuurd. Vervoer van zieken en gekwetsten; In 1942 deden de am bulancewagens van de afdeeling 639 reizen (samen 14 927 kilometer). Diplomas In 1942 werden door de afdeeling 38 diplomas voor ambulanciersters en ambulanciers uitgereikt. Het Comité van hel Rood Kruis van België, Afdeeling Yper meent het nuttig aan.de bevolking fe herinneren dat het Rood Kruis van België van geene Staatstoelage geniet. Al leen dank ain den steun van onze gemeenschap kan deze inrichting hare bedrijvigheid van weldadigheid voortzetten tn uitbreiden. Het plaatselijk Comité verzoekt dan ook de bevolking bij het Rood Kruis van België te willen aansluiten en zoodoende zijne werking steunen. Nieuwe leden kunnen alch laten inschrijven ten bureele ten Stadhuize iederen weekdag tusschen 9 en 12 ure ook bij een lid van het Be stuur. Het Comité. Van Maandag morgen 12 April tot Zondag avond 18 April 1943 inbegrepen «aston VAN DER MEERSCH. Seminariestraat Arthur PATTYN, Fochlaan. Jan KOOYMAN. Dixmudestraat bied Tien der aanvallende bommenwerpers werden neertgehaald. Dinsdag 6 April Tengevolge van de geleden verliezen zette de vijand zijne aanvallen niet meer voort aan het Koeban-brug genhoofd. Van de overige deelen van het Oostelijk front wordt slechts plaatselijke gevechtsactiviteit gemeld Ook aan het Tunesisch front verliep de dag over het algemeen rustig. Tijdens een eigen aanvalsoperatie in Zuid-Tunesië werd een belangrijke hoogte ingenomen. In Centraal Tunesië viel het luchtwapen met goed suc ces vliegvelden en scheepsdoelen aan. 18 vijandelijke vliegtuigen werden vernietigd en twee eigen toestellen worden vermist. Gister viel de vijandelijke luchtmacht de bezette ge bieden in het Westen, doch vooral de stad Antwerpen aan. De bevolking leed aanzienlijke verliezen en alleen in één school wenden reeds 180 kinderen gedood 19 vijandelijke vliegtuigen werden neergehaald. In Noord-Noorwegen werd een vijandelijke sabotage groep bij het naderen van de kust tot den strijd ge dwongen en vernietigd. Woensdag 7 April Aan het Oostelijk front wordt slechts uit eenige sec tors een grootere plaatselijke gevechtsactiviteit gemeld. Afzonderlijke Sowjetaanvallen leden schipbreuk. Een eigen aanvalsoperatie aan den Midden-Donetz bereikte het gestelde doel. Aan het front in Zuid-Tunesië ging de vijand, na een sterke voorbereiding door artillerie, opnieuw tot den aanval over. De gevechten zijn in vollen gang Bij zijn poging om Noond-West Duitsche localiteften met zijn boordwapens aan te vallen, werd een afzon derlijk Britsch bombardementstoestel neergehaald. De terreuraanval op Antwerpen heeft het leven aan meer dan 2000 menschen gekost. Onze duikbooten boorden in den Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche Zee opnieuw 14 vblbeladen schepen met in totaal 102.000 brt. en een destroyer In den grond. Vijf andere schepen werden getorpedeerd In den golf van Biscaye haalde een onzer duikbooten een vijandelijken bommenwerper naar beneden Op het Oostfront is in het meerendeel der Sectoren kalmte ingetreden. - Sowjet-aanvallen tegen het Koeban-bruggenhoofd lijden schipbreuk. - Op het Tunesisch front ging de vijand opnieuw tot den aanval over. - Duitsche duikbooten kelderen 14 schepen en een destroyer. - De Anglo-Amerikaansche luchtmacht zet haar terreuraanvallen tegen de burgerbevolking voort na Rotterdam en Parijs wordt Antwerpen ge bombardeerd. Meer dan 2000 dooden, 600 gewonden en 130 vermisten is het bilan van dezen gruwe- lijken moordaanslag. Donderdag 1 April 1943 Hevige vijandelijke aanvallen tegen het Noordelijk front van het Koeban-bruggenhoofd werden bloedig afgeslagen Van de overige frontsectors wordt slechts plaatselijke gevechtsactiviteit gemeld. Aan de Moer- mansk - kust kelderde de luchtmacht een vijandelijke vrachtboot van 2000 brt. In Tunesië waren onze troepen ook gister in zware afweergevechten verwikkeld De vijandelijke pogingen, om door omsingeling gedeelten van de Duitsch-Italiaan- sche troepen af te snijden, werden verijdeld. Tijdens de maand Maart werden ten minste 149 vij andelijke koopvaardijschepen, met 926 600 brt., door onze duikbooten en het luchtwapen in den grond ge boord. Daarbij werden nog verscheidene oorlogsschepen van den tegenstrever gekelderd ofwel beschadigd. Bij een vijandelijken luchtaanval op Rotterdam wer den woonwijken zwaar getroffen. Een afzonderlijk vlieg tuig, dat verscheidene bommen uitwierp boven het grensgebied van Noord-West Duitschland. werd neer geschoten Vrijdag 2 April De in verscheidene golven hevige aanvallen, door de Sowjets uitgevoerd ten Zuiden van het Ladogameer, leden schipbreuk Aan het overige Oostelijk front valt slechts geringe plaatselijke gevechtsbedrijvigheid aan te stippen. In den loop van. de maand Maart verloren de Sowjets 1267 vliegtuigen. In Tunesië wanen de vijandelijke aanvallen gister zwakker dan de vorige dagen. Aan het Midden- en Züid-Tunesische front werden verscheidene aaiivallen van den tegenstrever afgeslagen, terwijl Duitsche en Italiaansche troepen er, door plaatselijke aanvallen, in slaagden hun stellingen te verbeteren. Afgesneden vij andelijke afdeelingen werden vernietigd. Tien vijande lijke vliegtuigen werden neergeschoten en een eigen toestel keerde niet terug In den loop van den dag werden zwakke luchtaan vallen uitgevoerd tegen het bezette Westgebied en tegen de stad Trfer. Vier vliegtuigen werden neergehaald Zaterdag 3 April Ten Zuiden van het Ilmenmeer werd een aanvals- onderneming, spijts groote terreinmoeilijkheden, met succes uitgevoerd Een vijandelijke afdeeling wend in een moeras gedreven en vernietigd Ten Zuiden van het Ladogameer herhaalde de vijand zijn vergeefsche aan vallen Aan het overige Oostelijk front heerscht kalmte. Tijdens den afgeloopen nacht werd vóór de Noohd- Afrikaansche kust een vijandelijk konvooi door het luchtwapen aangevallen. Twee groote koopvaai 'ijsche- pen werden getroffen. In de Middellandsche Zee kel derden Duitsche duikbootjagers een Engelsche duikboot en beschadigden een tweede alsook nog een snelboot- Zondag 4 April Meermaals herhaalde aanvallen der Sowjets tegen het Oostfront van het Koeban-bruggenhoofd, ten Zuiden van het Ilmenmeer en vóór Leningrad werden onder hooge vijandelijke verliezen afgewezen. Aan het overige front heerschte rust buiten een plaatselijke gevechts bedrijvigheid in het gebied van Isjoem. Ook in Tunesië verliep de dag zonder groote gevech ten Slechts in enkele sectors van het front in Midden- en Zuid-Tunesië kwam het tot levendiger plaatselijke gevechtsactiviteit Tijdens den afgeloopen nacht vielen Britsche bom menwerpers verscheidene plaatsen in West-Duitschland aan. Groote schade werd aangericht, vooral in het stads gebied van Essen. Van de aanvallende vliegtuigen wer den er minstens 21 neergeschoten. Verder werden boven de bezette gebieden nog 8 vijandelijke vliegtuigen neer gehaald. Bij een aanval overdag van snelle Duitsche gevechts vliegtuigen op de Zuidkust van Engeland, werd de stad Eastbourne gebombardeerd. Maandag 5 April De Sowjets gingen gister tot den verwachten aanval op het front van het Koeban-bruggenhoofd over Deze aanvallen werden onder hooge verliezen voor Óen te genstrever uiteengeslagen. De gevechten duren neg voort. Ten Oosten van Orel had een eigen aanvalsoperatie een succesvol verloop. Van het overige Oostfront wordt al leen ten Zuiden van het Ilmenmeer en voor Leningrad een grootere gevechtsbedrijvigheid gesignaleerd. Behalve eenige plaatselijke activiteit van verkennings- en stoottroepen, verliep de dag rustig aan het Tunesisch front. Het luchtwapen bestreed vijandelijke concentra ties van voertuigen en tanks, tentenkampen en artille riestellingen, en behaalde acht overwinningen in de lucht. In de wateren van Bougie werd een groot vijan delijk vrachtschip door bommen getroffen. Een gemengde Britsche en Amerikaansche formatie viel gister het gebied van Parijs aan en wierp haar bommen uit op woonwijken. Onder de bevolking telt men verscheidene honderden dooden en gewonden. Bij zijn aanvallen op de bezette gebieden verloor de vijand 19 vliegtuigen. 3 eigen toestellen worden vermist. Tijdens den nacht wierpen Britsche vliegtuigen bommen uit op verscheidene dorpen van het Noord-Duitsche kustge- Bedeeling van Visch Op Maandag 12 April, wordt aan de ondersteunden, per lid van liet gezin, 250 gr. visch in pekel uitgereikt. Uurregeling 's voormiddags groene en purpere kaar ten i X) 's namiddags roode kaarten iXX). Bedeeling van Klompen Op Zaterdag 10 April, worden k ompen bedeeld aan de ondersteunden, houders van groene of purpere kaarten X), en ouder dan 9 jaar. Uurregeling Groene kaarten van 8,30 fot 9,30 u Nrs 1000 tot 1100 van 9,30 tot 11,30 u.: Nrs 1101 tot 1350 van 14 00 lot 15 00 u.Nrs 1351 tot 1500 Nrs 1 tot 500 Purpere kaarten van 15 tot 16 u.: alle nummers. De rechthebbenden worden verzocht de maten mede te brengen van de klompen die zij begeeren. Kolenticketten Alle personen die nog kolenticketten bezitten, moeten vóór 15 April hun kolen afhalen bij den Heer Depuydt, na dezen datum zullen zij geen waarde meer hebben. Broodticketten Bedeeling op Vrijdag 16 April Van 9,00 tot 10,00 u.: groene kaarten. Van 10.00 tof 10,30 u.: purpere kaarten (X). Van 10,30 tot 12.0 u. roode kaarten (XX). Ter gelegenheid wordt de aandacht der ondersteunden gevestigd op het volgende De bedeelingen geschieden strikt op de dagen en uren door ons aangekondigd. Geen enkele verontschuldiging zal In het vervolg nog kunnen in aanmerking genomen worden diegenen die te laat komen verliezen alle rechten op de uit gevoerde bedeelingen. DAVIDSFONDS IEPER Het Bestuur heelt de eer al zijn leden uit te noodigen tot de 4e keurvoor dracht over Portugal die zal plaatshebben op Woensdag 14 April, ta 8 are in de feestzaal der H. Familie Z. E P. DrMu MAESO. P. zal er spreken over ii Kerk en Staat in het nieuwe Portugal Het onderwerp is uiterst belangwekkend de voordrachtgever is een be faamde en geleerde redenaar. Niemand ontbreke Niet leden betalen 2 fr. Het Bestuur. FLORA Groote Markt K0RA TERRY Duitsch gesproken met Marika Rökk en Jozef Sieber Vrijdag, Zaterdag, om 7 J n. Zondag, om 2 1, 5 en 7 u. Maandag, om 7 uur MAJESTIC Rijselstraat De Erfgename van 't Rozenhof Duitsch gesproken met Hansi Knoteck en Paul Klinger Zaterdag, om 7 5 uur Zondag, om 2 1, 5 en 7 I u. Maandag, om 7 1 uur OUD IEPER R Colaertplaats De Triomf van Ritmeester Brenken met Willy Birgel Duitsch gesproken i Vrijdag, Zaterdag, om 7 i u. Zondag, om 2 i, 5 en 7 i u. Maandag, om 7 i uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1