Kleine Aankondigingen Unie voor Hand- en Geestesarbeiders ARBEID EN VREUGDE STERFGEVALLEN BEDANKINGEN ZIEL11IA§EM Schuttersverbond 't Zuid Westland Burgerlijke Stand van leper gerievelijk Woonhuizeke met Hof HET YPERSCHE 9-4-1943 De U.H.G.A. Arbeid en Vreugde geeft op Woensdag 14 April, •om 7,30 uur 's avonds, in den Stadsschouwburg, een PRACHTIG VAIIIKTEITSFEEMT aangeboden aan de families van arbeiders, in het Buitenland werkende, en de Unie-leden. Verleenen hieraan hunne medewerking 1) het-licht genre-orkest onder de leiding van den Heer Lauwers. - 2) De heer Duval. bariton aan den Koninklijken Vlaamschen Opera van Antwerpen. - 3) Timmy Bal. goo chelaar-animator. - 4) The Armandos. muzicale clowns. - 5) Ducson. even- wichtnummer. - 6) Kenerval. de tooverbrouwer. Kaarten te bekomen op het Bureel der Unie, bij Vanassche Georges, en t>ij de Unie-boden. DE UNIE ARBEID EN VREUGDE Heer Gaston Van Damme en zoon Roger Heer en Vrouw Georges Hoornaert-Barbez Heer en Vrouw Gustave Van Damme-Bossaert Vrouw Weduwe Francois Barbez-Dehollander Heer en Vrouw Eroile Vanuxem-Hoornaert Heer en Vrouw Maurice Dassonneville-Hoornaert en dochter Heer en Vrouw Alfred Kools-Van Damme en kinders Heer en Vrouw Roger Van Damme-Deweerdt en dochter De familiën Hoornaert. Barbez. Van Damme en Bossaert. melden met droefheid het afsterven van hun teergeliefde vrouw, moeder, dochter, schoondochter en bloedverwante. Vrouw GASTOX VAM DAMME geboren GEORGETTE HOORNAERT te Yper. den 13 April 1914. en er godvruchtig overleden, den 1 April 1943. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief ontvangen hebben, worded verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Yper. Ve urnesteen weg. 124. O Vrouw Emile Tresy, geboren jeanne Bartholomeus en zoon René Heer en Vrouw Gustaaf Tresy-Demeyer Heer Charles Bartholomeus-Vanderjeugdt De familiën Tresy. Demeyer. Bartholomeus en Vanderjeugdt. melden met droefheid het afsterven van hun teergeliefden echtgenoot, vader, zoon, schoonzoon en bloedverwant. Heer Rmile-I^eopol«l TRESY Echtgenoot van Vrouw Jeanne BARTHOLOMEUS geboren te Rijssel, den 16 Maart 1901. en godvruchtig overleden te Yper. den 4 April 1943. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Yper. Capucienenstraat. 22. Vrouw Weduwe Leon Claerhout. geboren Elise-Valentine Declercq Eerweerde Zuster Emilienne. in het klooster van O. L. Vrouw ten Bunderen te Geluwe, in de wereld Lucie Declercq Heer en Vrouw Emiel Declercq-Neyrinck en kinders Eerweerde Zuster Martine, der Znsters van Maria en Jozef te Geeraards- bergen. in de wereld Octavie Declercq De familiën Godderis. Declercq. Flamey. De Plancke. melden met diepe droefheid het afsterven van hunne teergeliefde moeder, grootmoeder en bloedverwante. Vrouw Marie-Louiie GODDERIS Weduwe van heer Seraphien DECLERCQ geboren te Yper, den 17 September 1858, en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen, den 8 April 1943. De Lijkdienst zal plaats hebben in St Jacobskerk. op MAANDAG 12 APRIL 1943. om 9 ure. Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen die,' bij vergetelheid, geen rouwbrief ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. leper, Meenensteenweg. 17. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 APRIL (Passiezondag), om 8 uur 30, in 9t MaartenSkathedraaltot zielelafenis van Heer en Vrouw Isidore BECQUAERT - DELHEM (4570) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 APRIL (Passiezondag), om 8 uur 30, in St Jacobskeiik, tot zielelafenis van •Heer Roger HERREMAN zeon van Heer Jules en Vrouw Pharilde Lamote Zownetoekesteenweg, 136 (4567) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden on ZONDAG 11 APRIL, om 9 uur, in St Niklaaskerk. tot Meielafenis van Heer Gustaaf DELAHAYE. (4627) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 APRIL (Passiezondag), om 9 uur 30, in de kenk der E. P. Carmelieten, tot zielelafenis van Vrouw Julia - Celina CALLENS echtgenoote van Heer Henri Knockaert (4568) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG II APRIL (Passiezondag), om 10 uur, in de kerk der E. P. Capucienen. tot zielelafenis van Heer Michel VANDEVIVERE. (4596) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelszen worden op ZONDAG 11 APRIL (Passiezondag), om 11 uur 30, in St Ma artenskathedraal tot zielelafenis van Heer Juiien CAMERLYNCK. (4569) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 12 APRIL, om 8 uur, in St Niklaaskerk. tot zi^élafenis van Heer Pierre VAN ACKER echtgenoot van Vrouw Leonie Buts Gewezen Ondercommissaris van Yper Capronstraat, 42 (4633) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op VRIJDAG 16 APRIL, om 7 30 uur, in St Maartenkathe draal.- tot zielelafenis van Heer Hector DEFOORT gewezen schoolopziener van Yper. (4597) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 APRIL, om 7 30 uur, in St Jacobskerk. tot ai^elafenis van Heer Remi DECONINCK echtgenoot van Vrouw Adrienne Desmet Zoruiebekesteenweg75. (4598) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 APRIL, om 9 uur, in St Niklaaskerk tot zielelafenis van Vrouw Joseph DECROCK ■geboren Julia Wullen (4625) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 APRIL, om 9 30 uur, in de kerk der E P CJarmelieten, tot zielelafenis van Heer Fleury BRAEM echtgenoot van Vrouw Elisa Cardoen. (4626) ZONDAGRÏTST De Apotheek van Mr VANDAMME, Rijselstraat, is alleen open op Zonda,g 11 April De JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING aal plaats hebben op Zondag 18 April 1943, om 15 uur «ffct in 't lokaal Hötel du Nord Statiestraat. Nieuwe maatschappijen moeten op voorhand hare •ag indienen Mevrouw Weduwe Michel Vandevivere. geboren Leo nie Spenninck Heer Odiel Vandevivere Heer en Vrouw Maurice Vandevi'vere-Herrier Heer Roger Vandevivere Heer Raoul Vandevivere Vrouw Weduwe Jules Spenninck-Vervisch Heer en Vrouw Omer Vandevivère-Alleman en kin ders; Vrouw Weduwe Daniel Vandevivene-Cambier en kindersHeer en Vrouw Floris Vandevivere-Vanden- berghe ep dochterVrouw Weduwe Remi Molein-Van- devivere en kindersHeer en Vrouw Aehiel Peene- Vandevivere en kinders Heer en Vrouw Albert Van- devivere-Spinnewyn en kinders Heer en Vrouw Albert Deplancke-Beele en zoon Heer en Vrouw Henri Leterme-Spenninck en kinders Vrouw Leon Spenninck-Joye en kinders Heer en Vrouw Marcel Spenninck-Vandenbroucke en zoonHeer en Vrouw Florent Spenninck-Struye en kinders; Heer en Vrouw Remi Verdonck-Spenninck en kinders Heer en Vrouw Maurice Spenninck-Goudenhoofdt en kinders Heer en Vrouw Georges Deconinck-Spenninck en kin ders Heer en Vrouw Elie Spenninck-Verdonck en kin ders Heer en Vrouw Michel Verdonck-Spenninck en kindersHeer en Vrouw Georges Deleye-Spenninck en kinders De familiën Vandevivere. Spenninck. Dcknudt, Devos, Vetvisch, Calmein en Demoor, in de onmogelijkheid alle vrienden en kennissen recht streeks te treffen, bieden hen, langs dezen weg hun har- telijksten dank voor de menigvuldige blijken van deel neming hen betuigd tijdens het afsterven van Heer Michel VANDEVIVERE hun teerbeminden echtgenoot, vader, schoonvader, broe der, schoonbroeder, oom en bloedverwant, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Jufvrouw Lea Montignies Mijnheer en Mevrouw Charles Montfgnies-Ferrest Mijnheer en Mevrouw Aimé Montignies-Baeyens Mijnheer en Mevrouw Raphael Montignies-Benoit danken, langs dezen weg, vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van Vrouw Germainë DESBOUVRIE Weduwe van Heer Urbain Montignies hunne teergeliefde moeder, en voor hunne tegenwoor digheid op de begrafenis. (4628) van den 2 tot den 8 April 1943. Geboorten Desmit Nicole, Recollettenpoort, 5, Linden- dreef, 83. Segers Freddy, Recollp., Poperingesteenweg, 23. Monkerhey Annie, Recollp., van Dikkebusch. - Harteel Jacques, Recollp Statiestraat, 57. Vandeputte Jean. Wa teringstraat, 18.Nuytten Rozette, Zonnebekesteenweg, 198. Vandenbussche Mare, Recollp van Langemark Bossaert Roland, Boomgaardstraat, 16. - Bonte Luc, D'Hondtstraat, 4. Bacquaert Jacqueline, Recollp., van Nieuwkerke. Debrauwere Etienne, Zonnebekestw., 156. Overtijdens Lanssens Beatrice, 1 j., Capucienenstraat,76. Hoornaert Georgette, z.b.. 28 j., echtg. Van Damme Gaston, M. Haiglaan, 124. Vanthuyne Mathilde, huis houdster, 85 j., wed. Depover Remi. Meenensteenweg, 245. Parein Philomena, huishoudster, 54 j., wed. Simoens Eduardus, Lindendreef, 49. Tresy Emile, dagbladver- kooper, 42 j., eebtg. Bartholomeus Joanna, Capucienen straat, 22. Gbesquière Arthur, z b., 79 j.echtgescheiden echtg. Duflou Irma, Rijselstraat, 133. Huwelijksbeloften Augustus Deltombe, tandenbewerker, en Rozanne Devos, z.b., beiden te leper.— Florent Carlier, leider van bewakingsdienst, en Yvonne Delaire, z.b., beiden te leper. Elie Gruwez, beroepsonderofficier, en Simonne Tytgat, z.b., beiden te leper.Felix Carreyn, meubelmaker, te Poperinge, en Simonne Vandekerckhove, werkvrouw, te leper. Gemeente Oostvleteren Plaats te begeven van tijdelijke bediende bij den Rantsoeneeringsdienst Vereischte voorwaarden: I) Getuigschrift van goed gedrag en zeden 2) Getuigschrift van niet inschrijving in het joden- register 3) Getuigschrift van nationaliteit 4i Minstens 21 jaar zijn en hoogstens 35 jaar 5) Toepassing der wet van 3-8-1919 en 24-7 1924 en besluit van 10-11-1942 6) Dra ger zijn van diploma van lager- of middelbaar onderwijs 7) De gemeente bewonen 3 maand na benoeming 8) De aanvragen met vereischte getuigschriften richten aange- teekend aan den Heer Burgemeester van Oostvleteren vóór 20 April 1943. dd. Secretaris, De Burgemeester, M. SMIS. O DEHAENE. PROVINCIALE DIRECTIE TIJDELIJKE KLERKEN Einde April zal er overgegaan worden tot het afnemen van een examen voor de werving van Tijdelijke Klerken bij de Provinciale Directie voor Ravitailleering en Rantsoeneering. De voorwaarden om tot het examen toegelaten te worden, zijn de volgende 1) Belg zijn en van het mannelijk geslacht; 2) Van de burgerlijke en politieke rechten genieten en voldaan hebben aan de militiewetten 3) Niet aangetast zijn door ziekte of gebrekkigheid 4) Niet onder toepassing vallen van de ver ordening van 28 October 1940, getroffen door de bezettende overheid ten opzichte van de Joden 5) Ten minste 18 jaar oud zijn op I April 1943. De aanvragen tot deelneming moeten aangeteekend aan den Heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, Griffie, Burg, Brugge, gestuurd worden vóór 24 April 1943. Examenprogramma en voorwaarden aldaar te bevragen. Wedde 11.000 fr. vermeerderd met de wettelijke ver hoogingen 'thans 40 */o) vergoedingen. Vraagt plaats als meid Meisje 15 jaar, wat huishouden kennende. Zich wenden Godart, Slijpstraat, 29. Meessen. (4605) Gevraagd Juffrouw om comptabiliteit te houden eenigs dagen per week, schrijven bureel van 't blad onder letters A. B. (4607) Vrouw vraagt 1 af 2 kinders om op te voeden. Adres ten bureele. (4611) Gevraagd Goede meld, 30-40 jaar, voor huishouden en Café. Adres ten bureele. (4615) Gevraagd Goede chauffeur voor Frankrijk. Adres ten bureele. 4618 Gevraagd Werkvrouw. Adres ten bureele. (4622) Alleenwonende Apotheker zoekt meid, 40 50 jaar, voor huishouden. Adres ten bureele. (4623) SCHULDEN De Heer Leopold HOFLACK brengt ter kennis van het publiek dat hij geen schulden zal erkennen die zouden kun nen gemaakt worden door zijne echtgenoote Suzanne LAMIOT. 14624 MEN VRAAGT TE HUREN voor 1 Juni aanstaande te YPER (Stad of omtrek). Voor alle voorwaarden zich te wenden ten kantore van den Notaris DECOCK, te Nieuwkerke. Ieperstraat 8 Te koop gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau, 76, Rijsselstraat, Yper. '4207) Te huur appartement, niet gemeubeld, met water, gas en electriciteit, voor 1 persoon alleen. Adr. t. b. (4580) Gevraagd Huls te huren, tegen 1 juni, aan 200 tot 300 fr. per maand. Adres ten bureele. 14594) Café over te nemen. Adres ten bureele. (457* Te huur gevraagd Gemeubleerde kamer. Café Astrid, Vandenpeereboomplaats Yper. (4617) Te huren Schoone gebouwen, op groote baan, 2 uur van Yper. Adres ten bureele. 4619) Te huur tengevolge van sterfgeval, herberg - 't LAM METJE met stallingen en land, dicht bij de Statie te Vlamertinge. Onmiddellijk vrij. Inlichtingen bij M. acquaert, Brouwer, Vlamertinge. 4635) Over te laten Schoone moderne inrichting, dienstig voor broederij en kiekenkweekerij, gelegen dicht bij de stad. Schrijven bureel van 't blad onder letters F.M M. '4636 TE KOOPWAGENV'eT, geel en zwart, bij Devos Daniel, Plaats. 16, Dikkebusch (4327) TE KOOPCEREMONIE VEST, GILET en HOOGEN HOED voor plechtigen communicant. Zich wehden Groote Markt. 6, Waasten. (490T) Te koop nieuwe damesvelo met voorooriog- sche banden. Adres ten bureele. (4571 Te koop twee gansch vernieuwde zuiver wollen matrassen (voor bed van 2 personen) te bezichtigen 289, Nieuwstraat, Kemmei. (4581) Te koop IJzeren pomp. Adres ten bureele. (4586) Te koop Kinderstoel, wieg en looper Adres ten bureele. >4592) Te koop Jachtstoof, Dikkebuschsteenweg, 287, Yper. (4599) Te koop per occasie goede Piano Kling man Fortstraat. 26, Komen. (4609) Te koopSchoone groote witte cuisinière met 4 ovens. Adres ten bureele. (4601) Te koop Electrische motoren I HP 220-380 V. 1/2 HP 220 drijfkraeht 1/2 HP 130-220 V 1/2 HP 130 V 1/3 HP 220 V. Surmontstraat. 4, Yper. >4603) Te koopRadio en gramophoon-meubel, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. (4604) Te koop per occasie Kinderbed, binnen- en buitenband, zwart kostuum en werkmanskostuum midden grootte, enz Alles nieuw. Adres ten bureele. (4606) Te koop Klndercharrétte. Adres t. bur. (4608) Te koop Jachtstoof, met oven. El verdingestraat, 50, Yper. >4609) Te koop gevraagd Jonge belammerde geit. Adres ten bureele. (4610) Uit oorzaak van vertrek: Te koop: 24 m. ballatum, 2m. breed, 1 coco tapijt en electro-lux, (aspirateur). Alles ia zeer goeden staat. Zich wenden Boomgaardstraat, 40, Yper. (4612) Te koop Automatische weegschaal, kunnende tot 20 kgr. wegen, in zeer goeden staat. Veurnesteenweg, 145, Yper. (4613* Te koop Compresseur- Adres ten bureele. (4614) Te koop: Naaimachien, Kleine Pennestraat, 43. (na den middag). (46 i 6) Te koop Bed met ressort, kinderbed, kleerkas, nacht tafel, kleine lessenaar tien keukenstoelen, twee zetels en bascule. Adres ten bureele. (4620) Weggeloopen Klein bruinachtig katje, met 2 witte achterpootjes, en met naam Grite-poes terug te bezor gen tegen belooning, Sinte Elisabethstraat, 9, Yper. (4621) Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) GEVRAAGDGOEDE MEID, rond de 20 jaar, voor alle werk, zeer goed loon. Adres ten bureele. (4514) GEVRAAGD-: GOEDE MEID, rond de 20 jaar, voor gesloten huis. Adres ten bureele. (4540) Gevraagd deftige meid, reeds gediend hebbende, ten minste 20 jaar oud, voor alleen wonende dame, hoog loon. Adres ten bureele. 4572) Gevraagd vrouwelijke steno-dactylo, 17 19 jaar, goed Nederlandsch schrijvend, voor handelaar in Yper. Schrijven bureel van't blad A E. (4573) Gevraagd eerlijke werkvrouw. 3 halve dagen per week. Vandeberghe, Korte Thouroutstraat, 24. (4574) Gevraagd meid-serveuse, goede kost, inwoon, vast loon en drinkgeld. Adres ten bureele. (4577) Gevraagd Meid, voor huiswerk en ook in Café te helpen, goed loon en kost. Adres ten bureele. (45834 Gevraagd 4 bedienden voor N. L. V. C. te leper Midd, studiën. lagere graad. Geboren voor 1922 Schrijven Arrondissementssecretariaat N. L. V. C.. Leopoldstraat, 21, Kortrijk. (4593) Gevraagd Eerlijke werkvrouw 30-35 jaar, alle dagen eenlge uren, Donderdag en Vrijdag geheel den dag. Adres ten bureele. (4602)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3