DUITSCHE LEGER BERICHTEN 23' Jaar, Nr 52 Prijs 0.50 fr. Vrydag 16 April 1943 NIEUWS NOTARIEEL AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINGSDIENST Aardappelcontracten 1943 ROOD KRUIS VAN BELCIE ROODE KRUIS WEEK (11 tot 18 April) YERKOOPSTAIVD WINTERHULP IEPER STAD YPER CINEMAPROCRAMMAS HET YPERSCHE Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Abonnementsprijs 194326 frank. STAD IEPER UITREIKING DER RANTSOENEERINGSZEGELS De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de pe riode van 27 April 1943 tot en met 26 Mei 1943 zal ge schieden als volgt Maandag 19 April as-: Van 8 u 30 tot 11 u. 45 Voor de inwoners der Aalmoezenierstraat. Aardestr., AJ3 C. straat, Arsenaalstr., Augustinusstr., Basculestr.. Bellewaerdestr.. BelulkstrBlauwe Leliestr Blinden- liedenstr.. Boesingestr., Bolligigstr., Boomgaardstr., Bo- terstr., Brakkestr., Bruggesteenweg en Bukkerstraat. Van 14 uur tot 17 uur Voor de inwoners der Capronstraat. Capucienenstr.. Cartanstr Casselstr., Colaertplaats, de Haernestraat, Deken Debrouwerstr.Deken Delaerestr., de Montstr., d'Hondtstr., Diksmuidestr. en Diksmuidesteerrweg Dinsdag 20 April a. s.Van 8 u. 30 tot 11 u. 45 Voor de inwoners der Dikkebuschsteenweg, Door- gangstr Drie Zottenstr., Eigen Heerdstr., Eiland, Elver- dingestr.. Esplanade. Fiersstr., Fodhlaan, Frienchlaan, Frezenbergstr. Gevangenisstr.. G. Gezelleplein. Goude Poortstr.. Grachtstr. en Grimiminckstraat. Van 14 uur tot 17 uur Voor de inwoners der Groenestraat, Groote Markt, Haiglaan. Heere Janstraat. Hoornwerk, Ieperleestraat, Janseniusstr.. Kaaistr., Kaai-Oost, Kaai-West, Kalfvaart, Kanonweg, Kauwekijnstr., Kiekemnarkt, Kemmelstwg.. Kiplinglaan, Klaverstr. en Komensteenweg. Woensdag 21 April a- s. Van 8 u. 30 tot 11 u. 45 Voor de inwoners der Korte Meerscbstraat, Korte Torhoutstr Lange Torhoutstr.. Lange Meerschstraat, Lindendreef. Lombaardstr Maloulaan. Masscheleinlaan, Meenemsteearweg. Meenenstr M ergb elynckstr Minne- plein, Moskoustr Nazarethstr Neermankt. Neerstr. en Nieuwstraat. Van 14 uur tot 17 uut Voor de inwoners der Nijverheidstraat. O L Vrouw- straat, Qmloopstr.. Oude Bellewaerdestr Oude Hout- ma rktstr. Oude Konijnstr.. Oude Kortrijkstr., Oude Veurnestr., Paddepoelstr Paddevijverstr., Panneniiuis- straat, Paterstr. en Patteelstraat. Donderdag 22 April a. s- Van 8 u. 30 tot 11 u. 45 Voor de inwoners der Pennestraat, Pilksmstr Plu- merlaan, Popeitingesteenweg, Poperingestr., Ravelijns.tr., Recolletten-poort. Roecelarestr., Rijke Klarenstr., Schut- telarestr. en Seminariestraat. Vrijdag 23 April a. s. Van 8 u - 30 tot 11 u. 45 Voor de inwoners der Rijselsfeeniwcg. Rijselctriaat, Slachthuisstr.. St' Elisabethstr.. Ste Godeüevestr. St- Jacobstr St Jacobsnieuwweg. St Jar.shospitaalstr. St- Ja-nstrSt Maartensklooster. St Niklaasstr.. St Pieters kerkhof. Statiestr.. Stoffelstn en Studentenstraat Van 14 uur töt 17 uur Voor de inwoners der G de Stuersstraat, Surmcntstr., Tegelstr., Tempelstr., Vandenpeereboomplaats Veemarkt Verllorenhoek, Vischmarkt. Wallestr., Waieringstr.. Wa- terkasteelstr Wenninckstr. en Weverijstraat. Zaterdag 24 April a. s.Van 8 u 30 tot 11 u. 30 Voor de inwoners der Wieltjestraat. Wulvesir.. Zaal hof. Zillebekestr.. Zillebekesteenweg, Zonnebekesteen- weg. Li-gywijk. OPMERKINGEN 1) Iedereen moet binnen het tijdperk van 19 tot en mei 24 April 1943 zijm rantsoenzegels komen afhalen. Wie zich binnen dezein termijn niet aanbiedt kan al leenlijk nog zijn zegels bekomen op Dinsdag 27 April e. k dit van 9 uur tot 11 uur 45 2) Aangezien er een nieuwe regeling in voege komt toxake de dubbel rantsoenen aan tuberculoselijders. zoo kunnen deze personen, met hun bewijs van een dis- pensarium, slechts de bijzegels ontvangen tusschen 10 en 15 Mei a s 3) De identiteitskaart zal geeiseht worden. 4) De verlofgangers uit Frankrijk of Duitschland kunnen, gedurende de periode dat de rantsoenzegels worden uitgereikt, met een afschrift van hun verlof brief, zegels bekomen tusschen 13- uur en 13 uur* 30. 's Zaterdags uitgezonderd. leder gezinshoofd van leper die zinnens Is een contract voor provisieaardappelen af te sluiten met een landbouwer, moet zich de formulieren aanschaffen bij onzen dienst Landbouw le verdiep, Boterstraat, 13. in de tijdspanne ▼an Maandag 12 April tot en met Zaterdag 24 April. leder contract bestaat uit vijf exemplaren en kost 1 fr Men wordt verzocht gepast geld bij te hebben. leder gezin wordt verzocht zich zelf in betrekking te stellen «et een landbouwer (geen beperking V3n gemeente of streek) om een vrij contract te sluiten. Het is aan den verbruiker van alle moeite te doen en al de noodige formaliteiten te vervullen. ledereen wordt verzocht, alvorens het contract In te vullen zeer aandachtig de beide zijden van het formulier te lezen. De formulieren die niet zeer juist, klaar en duidelijk ingevpld zi)n, moeten onverbiddelijk geweigerd worden. Het personeel (meiden-knechten) mag niet voorkomen op het contract van 't gezin, maar wel op een afzonderlijk contract. Bij het indienen der contracten moeten de rantsoeneerings- kaarten van alle leden van 't gezin voorgelegd worden. De uiteindelijke datum van het terug indienen der con tracten is bepaald op 31 Mei a.s De Burgemeester. A. Notebaert. STAD IEPER - LANDBOUW Bericht Huisslachting Alle houders van een vergunning tot huisslachten, zijn op gevaar van zeer strenge maatregelen, verplicht hunne zegels Nr 10 af te geven bij onzen dienst «Landbouw», le verdiep, Ravitailleeringsdienst, onmiddellijk na de uitreiking der rantsoen zegels (zelfde dag). Dit op bevel der Provinciale Directie. De Burgemeester, A. Notïbaert. Buiten eenige gevechten van plaatselijk belang heerscht kalmte op het Oostelijk front. In Tunesië daa- kÜ! Tfe" T Vüa^ ZJjn 'e .voort" omsingelingspogingen werden verijdeld. Onze troepen bezetten nieuwe stellingen en ontruimen Sfax en Kairoean. Duitsche duikbooten kelderen weer 21 schepen. Donderdag 8 April Aan het Oostelijk front heerscht over het algemeen rust Afzonderlijke vijandelijke aanvallen aan het Koe- ban-bruggenhoofd en aan den Midden-Donetz werden afgeslagen. In den Zuidelijken sector van het Tunesisch front bieden Duitsche en Italiaansche troepen taaien weer stand tegen den numeriek veel sterker aanvallenden vijand. In den Centralen en Noordelijken frontsector leden verscheidene vijandelijke aanvallen schipbreuk. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen gister oorlogsdoe len aan op het eiland Wight en aan de Engelsche Zuid- Oostkust. Vrijdag 9 April Aan het Oostelijk front worden slechts gevechten -van Idkaal belang gemeld. Tijdens zuiveringsacties aan den Midden-Donetz werden 2 vijandelijke bataljons vernie tigd ën gevangenen gemaakt. Oorlogsdoelen te Lenin grad werden door de legerartlllerie onder vuur geno men. In Tunesië wordt het vijandelijk offensief voortgezet Aan het Zuidelijk front trokken onze troepen zich op nieuwe linies teru-g. Omsingelingspcgingen werden ver ijdeld In den Centralen en Noordelijken sector leden verscheidene doorbraakpogingen van Britsch - Ameri- kaansche troepen schipbreuk. Bij zijn luchtaanvallen op de kust der bezette gebie den in het Westen verloor de vijand drie vliegtuigen. Britsche bommenwerpers bestookten verleden nacht het West-Duitsch gebied. 15 vijandelijke vliegtuigen werden neergehaald. Zaterdag 10 April Aan het Oostelijk front hadden gister geen belang rijke krijgsverrichtingen plaats. Aan het Tunesisch fTont duurt de hevige afweerslag tegen den steeds met nieuwe krachten aanvallenden vijand voort. Talrijke aanvallen werden teruggeslagen en verscheidene plaatsen, waar de vijand was binnen gedrongen, werden afgegrendeld. Aan 't Zuidelijk front gaan de stelselmatige terugtrekkende bewegingen voort. Het luchtwapen steunde onverpoosd de hevige afweer- gevechten van het leger. Britsche vliegtuigen ondernamen nogmaals storings- aanvallen op West-Duitsehland. Minstens 8 meermoto- rige bommenwerpers werden ^neergeschoten. Voor de Noorsche kust werd een Duitsch konvooi zonder succes aangevfallen doc|r 6 vijaindelijke torpedov]iegtui gen waarvan er twee buiten gevecht gesteld werden. Duit sche gevechtsvliegtuigen voerden gister een aanval bij duikvlucht uit op een stad in het Zuid-Engelsche kust gebied. Zondag 11 April Aan het Oostfront verliep de dag, behalve succesrijke zuiveringsoperaties in de streek ten Noord-Westen van Isjoem, rustig. Het luchtwapen viel vijandelijke stellin gen aan en bombardeerde industrieele objectieven. Ten Zuid-Westen van Tunis en ten Westen van Kai- nouan werden- vijandelijke doorbraakpogingen verijdeld. Er werden den vijand zware verliezen toegebracht. In den Zuidelijken sector slaagden onze troepen erin zich van den vijand los te maken en hun bewegingen in nieuwe stellingen stelselmatig voort te zetten. Vijandelijke vliegtuigen wierpen verleden nacht bom men uit in Zuid-West en Noord-Oost Duitschland. De vijand verloor 13 toestellen In het Kanaal kwam het tot een gevecht tusschen Duitsche monitors en drie Britsche kanonneerbooten. waarvan er twee beschadigd werden. De Duitsche vaar tuigen leden noch schade noch verliezen. Maandag 12 April Ten Noord-Westen van Isjoem werden twee vijande lijke -bataljons vernietigd. Van het overige Oostelijk front worden slechts vruchtelooze plaatselijke aanvallen van de Sowjets aan het Koeban-bruggenhoofd en ten Zuiden van het Ladogameer gemeld. In Tunesië boden onze achterhoeden in het gebied van Kairoean en Soessa taaien weerstand aan den opruk- kenden vijand. Vechtend trokken de Duitsch-Italiaan- sche eenheden zich naar het Noorden terug en ontruim den de steden Sfax en Kairoean. Het luchtwapen onder steunde de operaties onzer troepen en bracht den vij and aanzienlijke verliezen toe. Van de vijandelijke vliegtuigen, die gister boven de bezette Westelijke gebieden tot aan de Duitsche grens doorgedrongen waren, werden er 5 neergeschoten. Na een vruchteloozen aanval op een Duitsch konvooi in de golf van Gasconje werden 5 der vijandelijke vliegtuigen omlaag gehaald Aan de kust der bezette Westelijke ge bieden en van Noorwegen werden nog 4 andere toe stellen vernietigd In het Westelijk gedeelte der Middellandsche Zee kel derden Duitsche duikbooten een kruiser van 8000 ton en torpedeerden een destroyer. Dinsdag 12 April Aan het Oostelijk front verliep de dag bij plaatselijke •gevechitsactiviteit over -het algemeen rustig. Formaties van het luchtwapen vielen op verscheidene plaatsen de vijandelijke stellingen aan. In Tunesië zetten onze troepen hun bewegingen ten Noorden van de linie Kairoear.-Soessa stelselmatig voort. Achterhoeden slaagden erin den vijandelijken opmarsch te vertragen. Het luchtwapen beschermde met goed ge volg de bewegingen der troepen en 'bombardeerde de haven van Bone. In de Middellandsche Zee werden 2 vijandelijke duikbooten vernietigd. Verleden nacht werden eenige plaatsen ln Oost- Pruisen. vooral Koenigsberg. gebombardeerd. In het kustgebied der bezette Westelijke lar.den en van Noor wegen werden 4 Britsche vliegtuigen neergeschoten Duitsche duikbooten kelderden opnieuw 21 schepen met 138.500 brt. en torpedeerden 6 andere vaartuigen Woensdag 14 April Slechts in enkele sectoren van het Oostelijk front hadden krijgsverrichtingen van plaatselijke beteekenis plaats. Het luchtwapen zette zijn aanvallen voort tegen de stellingen en bevoorradingslinies van den vijand en kelderde een schip van 2000 brt. to de wateren van het Visschersschiereiland. Bij 2 eigen verliezen werden 48 Sowjettoestellen buiten gebruik gesteld. In Tunesië werden verscheidene aanvallen in den Westelijken frontsector afgeslagen. In den Zuidelijken sector ondernam de vijand verkenningstochten die geen uitslag opleverden Bij een vruchteloozen aanval op een Duitsch konvooi vóór 'de Noorsche Westkust werden 5 Britsche vliegtui gen neergeschoten. Aan de kust der bezette Westelijke landen werden nog 4 andere toestellen buiten gevecht gesteld. Vijandelijke vliegtuigen wierpen in den vroegen mor gen eenige bommen op plaatsen aan de Duitsche bocht. Af deeling Yper (Huis G. Halfaert, Vijfhoek. Yper) OPEN van II tot 12 ure en van 16 tot 17,30 ure. Steunt het Rood Kruis van België Bedeeling van Schlamm Op Maandag 19 en Dinsdag 20 Aprilheeft er een bedee ling plaats van schlamm, waarop al de gezinnen, die gedu rende de periode November-December.Januari hun kolen bij Winterhulp ontvingen, recht hebben. Uurregeling Maandag 19 April groene en purpere kaarten (X van 9 tol 10 uur, Nr« 1 tot 999 van 10 tot 11 van 11 tot 12 van 14 tot 15 van 15 tot 16 van 16 tot 17 1000 tot 1075 1076 tot 1150 1151 tot 1225 1226 tot 1325 1326 tot 1510 Dinsdag 20 April roode kaarten (XX) 9 tot 10 uur. Nrs I tot 100 101 tot 200 201 tot 300 301 tot 400 401 tot 510 van van 10 tot 11 van 11 tot 12 van 14 tot 15 van 15 tot 15,30 OpgeletDeze uurregeling is zeer strikt na 20 April, te 15,30 uur, worden er geen schlammtlcketten meer uitgereikt. De schlamm moet bij den Heer Depuydt afgehaald worden vóór Donderdag 22 April. Plechtige Communicanten De gezinnen, die dit jaar een Plechtigen Communicant hebben, mogen zich op Dinsdag 20 April, te 16 uur, laten inschrijven voor de kleederbedeeling. Zij moeten in het bezit zijn van een bewijs van den pastoor hunner parochie, dat bevestigt dat één of meer hunner kinderen ingeschreven zQn om dit jaar hun Plechtige Communie te doen zij moeten tevens hun kleederkaart mede brengen. Eetmalen De kaartjes zullen afgenomen worden in den loop van de week van 19 tot 24 April. Zij moeten afgehaald worden op ons Secretariaat Roode Kaartjes, Donderdag 22 April, tusschen 10 en 12 u. Gele Kaartjes. Vrijdag 23 April, tusschen 15 en 17 u. Volkssoep De volgende inschrijving heeft plaats op Zaterdao 24 April. tusschen 9 en 11 uur. Pastei Bedeeling op Woensdag 21 April, vanaf II uur. Uurregeling van 11 tot 12 uur, groene kaarten. van 14 tot 15 3" u., groene en purpere kaarten van 15,30 tot 17 u., roode kaarten. Inschrijvingen voor steun De personen, die wenschen van de voordeelen van Winter hulp te genieten, en die hiervoor in aanmerking kunnen komen, mogen zich laten inschrijven iederen Woensdag, tusschen 9 en 11 uur. Veranderingen van inkomsten en van samenstelling van het gezin moeten ook op die dagen en urei aangegeven worden FLORA Groote Markt De Koraalprinses Duitsch gesproken met Ivan Petrovich en Hilde Sessak Vrijdag, Zaterdag, om 7 i u. Zondag, om 2 1, 5 en 7 u. Maandag, om 7 I uur MAJESTIC Rijselstraat Vaarwel Jeugd Duitsch gesproken met Maria Denis en Clara Galamoi Zaterdag, om 7 1 uur Zondag, om 2 1, 5 en 7 1 u Maandag, om 7 1 uur OITD IEPER R Colaertplaats De Zwarte Ridder Duitsch gesproken met Carlo Ninchi en Mariella Lotti Vrijdag, Zaterdag, om 7 J u. Zondag, om Z 1, 5 en 7 j u Maandag, om 7 1 uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1