Lapiere's Zaal, D'Hondtstraat KUNSTTENTOONSTELLING Voetbal bij de Postbedienden te leper VOETBALKRONIEK ZONDAG 18 APRIL 1943 Bij C. S. Yper Op Zondag 18 April 1943 Opening van de Groote Zaal Kampioenschap Beginnehde Clubs Westland leper Sc buffers ver bond 't Zuid Westland DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 16-4 -1943 KOJflNKLIJK HOFBOUWMAATSCHAPP1J ER- WERK—VAN DEN AKKER, IEPER Lokaal Au Saumon I, Seminariestraat, leper. ZomUa IS April 1943, m IS aar MAANDELIJKSCHE VERGADERING Dagorde 1) Lezing van hel vtralag der vorige vergadering 21 Mededee- liagen 1| Voordracht door den Heer Caeier 4) Vooratelhng van nieuwe leden 5) Beoordeeling der aanbrengeten 6) Allerlei 7) Tombola. De Secretaris. D* Voorzitter F. DETHOOR H CASIER. In de raadszaal van het stadhuis te leper exposeeren Adhemar Vandroemme en Gerard Vermeersch hun laatste schilderwerken. De tentoonstelling bl|ft open iederen dag tot en met Zondag 18 April. Na dea geslaagden wedstrijd te Poperinge. richten de Postbedienden van leper en Poperinge een tweeden wedstrijd in te leper, en wel op Paasch- Maandag. te 16.50 u.. ten voordeele der krijgsgevangen postbedienden. In den heenwedstrijd te Poperinge verloren de Ieperlingen afgeteekend met 6-2. na nochtans bevredigend begonnen te hebben. Gezien de facteurkens nu voor eigen volk zullen spelen, zal de Poperingsche samenstelling het zoo ge makkelijk niet hebben, te meer daar het plaatselijk elftal zich ter dege geoe fend heeft. Het lijdt dan ook geen twijfel dat deze tweede ontmoeting veel volk naar de Augustinenstraat zal lokken, om er getuige te zijn van een aan genaam voetbal partijtje en om tevens den penning te schenken om het lot der krijgsgevangenen te helpen verlichten. O op het Ypersch Stadium, Augustinenstraat om 16,30 uur C S. Yper B - Jeugdploeg - S K. Vlamertinge ligaigsprijs 2 tr. - Tribune I fr. opleg. Uitslagen der Matchen van Zondag 11 April Ue Provinciaal 2-2 4-3 IP Gewestelijk B. F.C.Comines-W.S. leper S.K.Reningelst-F.C.Roesclare 3-3 0-1 2-3 1-4 W S.Houthulst-C S.Yper F.C.T orhout- R.C.Harelbeke C.S.Brugge-F.C.Izege« Deerlijk Sp.-R.S.Waregem F.C.Bmgge-St.Kortrijk Vrij F.C.Komen. Wevelgem Sp. en Waregent Sp. Matchen voor Zondag 18 April 1943 IT« PROVINCIAAL Wevelgem Sp- F. C. Brugge Paemtlaer* R S< Waregem R C. HarelbekeBaty F C Torhout Waregem Sp Kerkhof W S Houthulst Stade Kortrijk Grymoapret W. S. Houthulst - C. S. Yper 2-2 Deze match bij Woudsport Houthulst werd waarlijk voor de Cercleman- nen geen sinecuur Eerst en vooral moest er een uurtje worden gefietst, ter wijl daarna de rood-witten. gedurende anderhalf uur. zich verplicht zagen van veiligheidsvoetbal te spelen, om per slot van rekening toch nog met een zestal gekwetste spelers de terugreis te aanvaarden. Jammer Jammer, dat de talrijke aanwezigen, waaronder veel Yperlingen, bij de Houtlanders iets te zien kregen wat met voetbalspel niets gemeen heeft. Er werd kalm aangevat, doch van zoodra dat Scholaert en Cie gevoelden dat de jeugdige scheidsrechter niet kordaat ingreep, begon het spelletje. Na 15 min. spel waren Godderis. Gauquie. Versavel en Boudry reeds licht geraakt, maar dit was nog niet alles en het ergste zou slechts gebeuren in de tweede helft. Vol verontwaardiging traden Dumalin en Cie. na de eerste 45 min., terug in de kleedkamers en A. Deplancke vroeg zich verbaasd af. hoe het kwam dat hiJ*feöT trouwens al de andere Cerclemannen. het leder niet meer durfden con- tröleeTen. Het antwoord was niet ver te zoeken Indien men het waagde van wat lang te «drijven» met den bal, dan kwam plots een duw of een maaiende voet een einde maken aan het mooie voetbalspel. Na de koffie zou dit nog een beetje verergeren, vooral dan wanneer de score op 2-2 kwam te staan. Toen was er werkelijk geen houden meer aan en bijzonderlijk Scholaert. die zoo maar eventjes een tiental berispingen opliep, cn back Danneels blonken uit inzake pootigheid. Vermelden we nog..dat keeper Rollez M., echter zonder dat een speler van C.S.Y. erbij betrokken was. gekwetst werd en het terrein moest verlaten. Ook dit vinden we spijtig, want Rollez bleek nu eenmaal de sportiefste speler bij Houthulst. Wat nu over de mannen van aanvoerder Cherchye Alle commentaar is hier overbodig. De tegenstrevers lieten niet toe dat er gevoetbald werd. zoodat een vergelijking tusscben de match C.S.Y.- Wevelgem Sp. eenerzijds en de ontmoeting W.S.Houthulst-C.S.Y. anderzijds, antipodisch uitvalt. Wel had een beetje meer kalmte bij Boudry en Cie en een weinig meer durf bij Woets e.a.. stellig heilzame gevolgen gehad, maar dit is gemakkelijk gezegd wanneer men langs het lijntje mag wandelen. Is 't niet Om onze beschouwingen te sluiten kunnen we hier misschien nog mede- deelen. dat de Ypersche supporters zich Zondag avond maar weinig bekom merden met den uitslag (2-2), doch verder niet uitgepraat geraakten over het brutaal fungeeren van Scholaert en zijn collega's. Hopen we nog. in het voor deel der andere ploegen uit He Prov., dat W.S.H. alleen maar tegen C.S.Yper zoo ongebreideld evolueert 1 We betwijfelen dit echter De match- - Om 15 uur riep de eer Annicaert de ploegen in 't gelid. Houthulst opende langs Uleyn R. den stand, doch de onzen stelden spoedig daarop, door toedoen van A. Godderis, gelijk. Talrijke foels ontsierden verder het spel en de scheidsrechter kreeg heel wat gelegenheid om zijn fluitje te gebruiken. Nadat beide ploegen nog een paar mooie doelkansen hadden verkeken, werd de rust bereikt. Stand 1-1. Na de koffie scoorde Deplancke, op inzenden van Cherchye. Nr 2 voor C.S.Y,maar 4 min. later lukte Scho laert. met de hand. opnieuw den gelijkmaker (2-2). Het laatste halfuur verliep zeer pootig en de supporters van Woudsport spraken zelf schande over het optreden van hun mannen. Ten slotte weerklonk het eindsignaal en verlieten de rood-witten, met een zucht van verlichting eindelijk het terrein. We koorden langs alle zijden We moeten toch binst bet huidige seizoen naar Houthulst niet meer komen spelen. Zondag toekomende is Cercle vrij. R. JBUGDPLOEGBN C. S YproU A W. S. leper 0 2 De tweede lokale derby heeft nogmaals tot een zege der gesternden geleid en wel met 0-2. In elke helft werd een doel gemaakt. Voegen wij daarbij dat de zege van W. S. verdiend is. al mochten de Cerclejongens wel tegengedoeld hebben. Dat de halfiijn in een slechten dag was heeft zeker er toe bijgedragen om de Cercleploeg te ontredderen. Ferrest en Van Becelaere verdienden een eervolle melding en Bertier betuigde, bijzonderlijk in de eerste helft, dat hij aanleg heeft om tusscben de palen te fungeeren. Wat er ook van zij. C. S. Yper A. is ons een weerwraak schuldig en wij verwachten ons dan ook aan een goede prestatie te Reningelst. Te Yper. in de heenronde, werd het 2-2. Ik geloof dat de A-Jongens dit nog kunnen, al moet het deze maal te Reningelst gebeuren. C. S Yprois B B. S. Poperinge 1-1 Wij zegden het verleden week tot de B-ers Eens keert het tij Nu heb ben de mannen van kapitein Van Raes hun eerste puntje bemachtigd en dat zij tevreden zijn hoeft geen betoog. De rust kwam met blanke scoor en na de rust werd van weerskanten eenmaal gedoeld voor Cercle door Deweerd. Als naar gewoonte was het tandem Van Raes-Soutaer uitstekend, evenals Deplancke. die echter in gestalte fel benadeeld is. Gruwez was goed en Des- ramault ea Claeys bleken in merkelijken vooruitgang. Dit eerste puntje weze eene aansporing voor de B-ers. om den wedstrijd te gen Vlansertingbe moedig aan te pakken, ten einde een goeden Uitslag te be reiken. In de heenronde werd het 4-1 voor S. K. V, Zullen Luc Vanraes en zijn maten ditmaal beter kunnen Dubbel Programma LISE PÉRIN, fantaisiste M. COUSSEMENT, baryton. Ingang 2 Fr. Uitslagen der Matchen van Zondag 11 April 1943 £lndronde Reserveploegen Reeks C S.K.Vlamertinge-S.C.Zonnebekt 2,2 SK.Nieuwkerlce-V.J.Dikkebu»cb2-4 S.C.BUM. vrij. B.S.Kemmet S.C.Bitet 2-1 2e Kampioensch. Jeugdpl. Reeks D C.S.Yproi. A-W-S-leper 0-2 s.K.EIverdinge-W.S.Ieper 2 3 OS. Yproia B-B.S. Poperinge 1-1 S.K.Reningelst-S.K.Vlamertinge 8-0 RCCKS fc. Bijkomend Kampioenschap S.K.ZtUebeke-F.C.z»ndvoorde o-3 Tornooi Beker C. S. Yprois Houthem Sp.. vrij. Reeks A Ie AM.B: Brielen Sp. B-Pr.Lnng.l 3 E.Weetvleteren-B.S.Poperinge 14-0 |van w,s.Prov«n-F.C.Roesbrugge 2-1 Vriendenwedstrijden Reeks B R.S.Stavelc-Krombeke 2-3 St. W ytschate- R. S. Loker G.S.Voormezeele-Sp.Meesen 6-1 4-1 S.C.Meesen-W.S.Ten Brielen B. 2-3 St. W y tschaete-G.S. V oormezeele R.S.Loker-Sp.Meesen Houthem Sp. S.K.Ziilebeke 3 0 2 1 5 10 1 3 0 2 1 3 11 1 F.C.Zantvoorde 12 5 5 2 36 31 12 S.ICZillebeke 12 5 6 1 32 41 11 S.K.St-Juliaan 12 0120 12110 0 Matchen voor Zondag 18 April 1943 Eindronde Reserveploegen Reek» B S.C.Zonnebeke-S.C.Bizet S.K.Vlamertinge. vrij. 2' Kampioensch. jeugdpl. Reeks C S.K.Reningelst-C.S.Yper A S.K.Nieuwkerke-B.S.Kemmel C.S.Yper B-S.K.Vlamertinge V.J.Dikkebusch-S.C.Bizet B.S.Poperinge-W.S.Ieper Reeks D Beker C. S. Yprois Brielen sP.B-s.K.Eiverdinge Reeks A Reeks E E.Westvleteren-W.S.Proven S.K.Zillebeke-Houthem Sp. B.S.Poperinge-F.C.Roesbrugge F.C.Zandvoorde. vrij. KLASSEERINGEN Eindronde Reserve-Reeksen Reeks C S.K.Vlamertinge 4 3 0 l 10 5 7 S.C.Bitet 5 3 1 1 17 6 7 S.C.Zonnebeke 3 1 1 1 5 6 3 B.S.Kemmel 5 3 1 1 8 7 7 S.C.Bitet 3 0 3 0 3 7 0 V.J.Dikkebusch 4 12 1 5 10 3 2' Kampioenschap jeugdpl S.K.Nieuwkerke 4 0 3 1 5 12 l S.K.Reningelst 5 3 0 2 16 5 8 Reeks D W.SIeper 5 3 2 0 13 6 6 S.K.Elverdinge 3 2 1 0 10 5 4 S.K.Vlamertinge 5 3 2 0 11 14 6 W.S.Ieper 4 2 2 0 10 12 4 C.S.Yprois A 5 2 2 1 17 7 5 Brielen Sp. B 3 1 2 0 7 10 2 B S Poperinge 5 1 2 2 5 8 4 C.S.Y proia B 5 0 4 1 2 24 1 iceess c Bijkomend Kampioenschap FCZantvoorde 4 4 o o 15 2 8 Beker C. S. Yprois Reeks A W.S.Proven 5 4 l 0 13 6 8 Eerste Afdeeling B F.C.Roesbrugge 4 2 2 0 16 10 4 Pr Langemark 12 8 3 1 47 21 17 E.Weatvleteren 3 1 2 0 16 9 2 E.Boetinge 12 8 4 0 73 25 16 B.S.Poperinge 4 1 3 0 5 25 2 Britleo Sp 12 7 4 1 44 25 15 ReekS B C.S.Langemark 12 6 5 1 45 36 13 G.S.Voormezeele 440014 58 St.Wytachate 5 2 2 1 11 8 5 SC.Meesen 5 2 3 0 10 10 4 R.S.Loker 4 0 3 1 3 15 1 Berichten aan de Clubs 1. Uitgestelde wedstrijden Beker C. S. Yprois 25-4 Reeks A. E. Westvleteren F. C. Roesbrugge. Reeks C. V. J. Dikkebusch S. K. Nieuwkerke. 2-5 Reeks A. B. S. Poperinge E. Westvleteren. 2. De eindronde der eerste afdeelinge^n A en B begint op 25-4 met "vol gend kalender 25-4 E, Boezinge E. Watou 16-5. U. Abeele Prior Langemark. 2-5 Prior Langemark E. Boezinge 23-5. E. Watou U. Abeele. 9-5 E. Watou Prior Langemark 30-5. E. Boezinge U. Abeele. 3. Gezien er sinds enkelen tijd verschillende vriendenwedstrijden ingericht werden zonder voorafgaande toelating (aanvraag 10 dagen vóór datum), heeft het Comiteit Westland besloten art. 73 C in volle strengheid toe te pas sen (ofwel de verbeurdverklaring van de ontvangsten ofwel een boete van minimum 100 fr.) De Secretaris, JANSSENS. WINTERHULP - KRONIEK De plaatselijke Comité's denken reeds nu aan het in richten van schoolkolon.es, waar dit jaar de onder voede kinderen, zooals het in 1942 gebeurde, gedurende het zomerverlof zullen ondergebracht worden. We kenpen de resultaten welke door de schoolkolo nies werden bereiktduizenden kinderen vonden er, dank zij dubbel rantsoen, gezonde lucht en voortreffe lijke hygiëne, de gezondheid terug. Ook onze Iepersche kinderen genoten dit voorrecht. Dit jaar. moeten we hetzelfde kunnen doen. Het ligt in de lijn der werking van Winterhulp te zorgen dat de toekomst van ons Land verzekerd zij door een sterke jeugd Vele kinderen echter, die in 1942 naar de school kolonies gestuurd werden, beschikten niet over de klee deren en de schoenen die hun noodzakelijk waren om uit hun veilblijf in open lucht het meeste voordeel te halen. Het is ons,, tot ons spijt, nleit mogelijk het inrichten in overweging te nemen van een bestendige kleedkamer in elke vacantiekolonie, waardoor de kleederen of schoei sels, die aan de kleine kolonisten zouden ontbreken, zelfs tijdens hun verblijf aldaar, aan hun beschikking zouden kunnen worden gesteld. Het Lokale Comité zou dienvolgens bij machte moe ten zijn het minimum uitzet van de kinderen, die naar de kolonies vertrekken, aan te vullen. Vanzelfsprekend zou het Comité slechts daar optreden waar het kinde ren geldt uit gezinnen die niet over de onmisbare voor werpen beschikken. Deze voorwerpen zullen slechts worden toegekend na een onderzoek ingesteld ten huize. Dit om alle misbruiken te vermijden. De beschikbaarheden van het Lokale Comité laten niet toe het hoofd te bieden aan al deze noodwendig heden. De mogelijkheid om reeds gedragen kiecderen te bezongen aan kinderen, die naar de schoolkolonies vertrekken, moet dan ook onder het oog worden ge nomen We doen beroep op onze bevolking. We vragen aan al degenen die over reeds gedragen kinderkleederen en schoeisels beschikken, deze op 't Se cretariaat. St Jacobsstraat, 16, in te dragen, uiterlijk op het einde van de maand ten einde nog aan ons Comité toe te laten ze tijdig te herstellen. We kennen de edelmoedigheid der Iepersche bevol king. Geen oogenbllk willen wij er aan twijfelen dat onze oproep gunstig zal onthaald worden. De nood is groot. Wij nemen den last op ons de schoolkolonies in te richten en de kinderen een herstellend verlof te bezor gen Aan U. medeburgers, vragen we ons daar de mo gelijkheid toe te geven. Iedereen begrijpe zijn plicht! Bij voorbaat zeggen wij U dank. J. H. BOONE, Propagandaleider Toegelaten Taxis V» Maandag morgei 19 April tel Zoadag avond 25 April 1943 inbegrepen Raymond LUYTEN. 1. Nleuwstraal. PATTYN Georges. Fochlaan. VAN DER BEKE Marcel. Statiestraat MTAIt.lEPER - üMiidiwciioii w bui'K Op ZBndag 18„April 1343 2d" Internationale Akkordeon Wedstrijd Ingericht door den Heer Albert De Hollander leeraar voor Akkordeon te leper. De wedstrijd omvat 5 Afdeelingen I. Beginnelingen onder de 12 Jaar 2. Juniors, onder de 18 Jaar 3. Lief hebbers, allen ouderdom 4. Beroepspelers 5. Virtuozen. De wedstrijd vangt aan om 9 ure met de Beginnelingen, Junior* en Llethebbers. Om 14 ure spelen de Beroepspelers en Virtuozen. Algemeene Inkomprljs 5 Frank. Vrije Akkordeonschool te leper Voor het aanleeren van akkordeon. en om dit instrument goed te kunnen bespelen, volgt men de leergangen der Vrije Akkordeonschool te leper. De leergangen zijn toegankelijk voor iedereen, en in het bereik van ieders beurs. Men moet niet in het bezit zijn van een akkordeon om de lessen te volgen, daar de school akkordeons ter beschikking heeft der leerlingen. Voor alle nadere inlichtingen zich wenden tot het Muziekhuis Albert De Hollander. Statiestraat. 4 te leper. ALLERHANDE NIEUWS laper. - Belangrijke diefstal van tabak. - IA den nacht van Vrijdag op Zaterdag laatst werd ten nadeele van landbouwer Desprez Joseph, wo nende Zonnebekesteenweg, een groote hoeveelheid tabak in bladeren gestolen, die zich op den zolder boven de stallingen bevond. Tengevolge der klacht, die de benadeeligde indiende, stelde de politie een grondig onderzoek in en het lukte haar op het spoor te komen der vermoedelijke daders, die. ten getale van vijf, allen van leper, aangehouden werden. Na onderhoor echter werd slechts van vier hunner het aanhoudingsmandaat bevestigd, doch het is niet uitgesloten dat nog andere aanhoudingen volgen. De verdachten zijn meest allen personen die sedert lang reeds als smokkelaars gekend zijn en die, nu dat hun handel zoo straf niet meer draait, er iets anders op gevonden hebben om. zonder te werken, toch grof geld te verdienen. Het zal hun echter ditmaal duur te staan komen en onze politie verdient nogmaals allen lof om haar op treden. Doodelijk verkeersongeval. De 20 jarige jongeling Decorte Joseph, wonende St Jacobstraat, in dienst van meubelmaker Dehaene. Rijselstraat. kwam Dinsdag, korts na den middag, met een stootkar, waarop een meubel geladen was. door laatstgenoemde straat gereden. Omtrent rechtover den Sol- datenheim moest de jongen voor een stilstaand rijtuig uitwijken, doch op hetzelfde oogenblik kwam een andere auto voorbijgereden die het op de stootkar geladen meubel trofi waardoor het weggeslingerd werd en ruw tegen het hoofd van den geleider der stootkar terechtkwam. Deze laatste zeeg be wusteloos neder en werd door ooggetuigen opgenomen en dadelijk met den ambulancewagen van het Rood Kruis, die daar juist inde straat een kindje halen kwam dat brandwonden opgeloopen had. naar het O. L. Vrouwhospi taal vervoerd. Bij zijn aankomst aldaar bleken alle zorgen overbodig en was de arme jongen reeds aan de gevolgen der opgeloopen schedelbreuk bezweken. Rijwieldiefstallen. Dinsdag namiddag, rond 3 u. 30. werd in het por taal van het Arrondissementscommissariaat een rijwiel ontvreemd ten nadeele van Tytgat Raphael, bediende, wonende Oude Veurnestraat, Denzelfden dag. omstreeks 7 u. 30 's avonds, werd aan den gevel der stadsbibliotheek de velo gestolen van de genaamde Desmet Marguerite, van Langemark. Woesten. - Tuinbouw. De vergadering werd op het gestelde uur bij G. Bulens geopend. De schrijver verwelkomde den voorzitter die. na een drie maanden lange afwezigheid wegens ziekte, thans omtrent hersteld de verga dering opnieuw komt leiden. Deze, gansch ontroerd, dankte en prees den schrijver om zijn lastige taak. die hij gansch alleen gedurende dezen tijd zoo onbaatzuchtig en stipt vervulde. Daarop volgde de voordracht over den aardappelkweek. die door de aaqwezigen aandachtig gevolgd werd. De schrijver werd om zijn degelijke toespraak gelukgewenscht. Onder de mede- deelingen werd gehandeld over plantboonen, raskonijnen, besproeiën der fruitboomen en de manier waarop de scheikundige meststoffen deze week zul len verdeeld woeden. Eindelijk volgde de tombola, bestaande uit een assorti ment tuinbouwzaden. De volgende vergadering werd aangekondigd. Eenige leden vroegen nog een woordje uitleg, dat met alle bereidwilligheid verstrekt werd en in de beste gemoedsstemming ging de vergadering rond een en twintig ure uiteen. Poperinge - Diefstal - Bij Maerten Nestor, wonende Abeelesteenweg. zijn dieven 's nachts binnengebroken en hebben er uit den kelder enkele kilos smout en ook een hoeveelheid varkensvleesch gestolen. Everzwijn Landbouwer Denijs, wonende Dasdreef. was niet weinig ver rast, toen hij zich 's morgens naar zijn land begaf, er een groot wild zwijn te zien dat. bij zijn naderen, op de vlucht sloeg. Dit zelfde dier werd ook nog door andere landbouwers gezien en vermoedelijk zal er jacht op gemaakt worden daar het veel schade aanrichten kan. Het is lang geleden dat er hier op de streek nog een everzwijn ontmoet werd. Zonnebeke - Sterfgsval - Op 13 dezer is alhier, tengevolge eener "hart kwaal, haastig in den Heer ontslapen Eerw. Zuster Sabina, in de wereld Sophie Standaert, die te Waterlandkerkje (Holland) den 10 Februari 187# het levenslicht zag. Gedurende 35 jaren was ze onderwijzeres. Na de klasuren verzorgde ze de zieken en menige nachten bracht ze slapeloos door bij hen die door besmettelijke ziekten waren aangetast. Tot den laatsten dag was de Eerw. Zuster een toonbeeld van onvermoeibare werkzaamheidDe begrafe nis geschiedt op Zaterdag 17 dezer, te 9 ure, in de parochiale kerk alhier. Oproep - Leden van het gemeentecomiteit voor hulpbetoon voor het ge teisterde Antwerpen 2ullen eerstdaags, met medewerking van andere welwil lende personen, een geldomhaling doen. Giften in natura zullen met dank aanvaard worden. Diefstal - Bij landbouwer Jules Bouten. Lotegatstraat. werden bij de 2009 kgr. voederbeeten ontvreemd. Sporen leidden door de veldgewassen in de richting van den Westhoek. GEMEENTE LANGEMARK Uitdeeling der Rantsoeneeringszegels, 37e periode De zegels zullen uitgereikt worden volgens de gewone orde op MAANDAG 19 en DINSDAG 20 APRIL 1943. De JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING aai plaats hebben op Zondag 18 April 1943, om 15 uur stipt, in *t lokaal Hotel du NOrd Statiestraat. HANDBOOGSCHIETINGEN LIGGENDE PERS Zondag 18 April 1943 Om 15 uur YPER WILLEM TELL, bij J. Carpeaüer, Dickebuschsteenweg, 85Oppervogel 100 fr; 2" Opper- vogelSurprise en 10 fr.; Twee zijdvogels. elk 59 fr.; Twee kallen, elk 25 fr.; 6 Hoekvogels van 25 fr. meer 12 vogels van 4 demi's. Alle vijftal een vogel van 29 fr. Kleine vogels 15 fr. Inleg 20 fr. 20 April, geboortedatum van den Führer. Op dezen dag wordt in den Stadsschouwburg, te 20 uur, een plechtige herdenkingsvergadering gehouden, waarop TOON MAES de feestrede zal uitspreken. Wat ADOLF HITLER voor zijn volk verwezenlijkte, en wat hij thans doet voor West- Europa en de heele wereld Op deze vragen zal U op 20 April geantwoord worden. Toegang vrij voor ieder een. Op 18 April vertrekken onze jongens naar het Oostfront. Dijt afscheid wordt plechtig gevierd te Ant werpen. alwaar te 11.30 uur op de Groote Markt, een grootsdhe manifestatie zal doorgaan. Speciale treinen zullen over het heele Vlaamsche land worden Ingezet Ons talrijk optreden zal een klinkklaar antwoord aan de RAF.-moordenaars zijn. «BALMING» verschijnt met 18 April. «BALMING». het weekblad van de DeVlag., zien1 we met groote vreugde tegemoet Dit wordt ons beste wapen, dat in ieder huis van Vlaanderen gelezen moet worden. Gelegenheid wordt er aan iedereen geboden, deel te nemen aan het DEVLAG-Motorkorps. Aanmeldingen en inlichtingen geschieden op het Sekretarlaat. Déken Delaerestraat, 3 De mogelijkheid bestaat am als Tuinbouwer in Oberschlesien ingezet te worden. Alle inlichtingen wen den op het Sekretariaat verstrekt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2