Kleine Aankondigingen St Jozefs Kerk de* Carmelietea, leper ZIELMIi^EN Jji het goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 12, Noordlaan YPER BEDANKINCEN Burgerlijke Stand van leper Gevonden en Verloren Voorwerpen gerievelijk Woonhuizeke met Hof MILKSELECTA Cte HET YPERSCHE 16-4-1943 3 Broederschap van '4-H. Scapulier - Zondag 18 April lraaers. m O.L.Vrl van 't Scapu- Te 7; 1/2 u.. comrauniemu voor al Scapulierdraj Te 5 u., lof en maandefifksche processie tereere «t lier. Gij alien die Maria bemint en haren Scapulier draagt, woont allen deze plechtigheid bij. Na de processie. Vastenpreek door den Z. E. P. Clemens, prior van het klooster. Goede Week 1943 Palmzondag, 18 April. 9 u. Plechtige Palm wijding en Processie. 9 1/2 u. Hoogmis en Passiezang. 5 u. Lof. Mariaprocessie. Passiesermoen door Z. E. P. CLEMENS. Prior. Woensdag 2l April. 6 u. Donkere Metten. Witten Donderdag, 22 April. 7 1/2 u. Plechtige Mis. 6 u. Donkere Metten. 8 u. Heilig uur, geleid door Z. E. P. CLEMENS, Prior. Het SINT JOZEFSKOOR zingt 1. Christus factus est. Witt 2. Popule meus Be rna bei-Pales trina 3. Stabat Mater Nanini-Tresch 4. Zondaars, wilt u toch bekeeren. L. De Vocht 5. Da pacem, Domine. B. Tresch 6. Pange lingua. J. B. Tresch 7. 's Heeren klacht en Laatste Avondmaal, L. De Vocht Goeden Vrijdag23 April. 7 1/2 u. Plechtige morgendienst. 3 u. Kruisweg. Vooral de Eerewacht is ertoe uitgenoodigd, 6 u. Donkere Metten. Goeden Zaterdag, Paaschavond, 24 April 6 u. Plechtige Dienst. 7 1/2 u. Plechtige Mis en Communie. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 APRIL, om 7.30 uur, in'St Jacobskerlg tot 3idiélafenis van Heer Remi DECONINCK echtgenoot van Vrouw Adrienne Desmet Zonnebekesteenweg. 75. (4598) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd at ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 APRIL (Palmenzondag)om 8 uur, in St- Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Michel VANDEVIVERE. (4637) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op 'ZONDAG 18 APRIL (Palmenzondag), om 830 uur, in St Pieterskerk, tot-zielelafenis van Mijheer Leon RAEKELBOOM echtgenoot van Vrouw Leopoldine Rochard (4638) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 APRIL (Palmenzondag), om 8.30 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Arthur CARDINAEL. (4639) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 APRIL, om 9 uur, in St Niklaaskerk. tot aiefólafériis van Vrouw Joseph DECROCK geboren. Julia Wullen. (4625) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 APRIL (Palmenzondag), om 10 uur, in de kerk der E P. Capucienen, tot zielelafenis van Vrouw Martha PAUWELS. (4640) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 APRIL, om 9.30 uur, in de kerk der E. P. Oarmelieten, tot zielelafenis van Heer Fleury BRAEM echtgenoot van Vrouw Elisa Cardoen. (4626) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen warden op ZONDAG 18 APRIL (Palmenzondag), om 11-30 uur, in St Maartenska<Jhedraal tot zielelafenis van Heer Leon VAN COIL LIE echtgenoot van Vrouw Madeleine Debusschere. (4641) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 25 APRIL (Paschen), om 8 uur, in St Niklaas- keitc, tot zielelafenis van Heer Cyriel DUTHOO Weduwnaar van Vrouw Lydie Gruwier. (4642) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 25 APRIL (Paschen), om 8.30 uur, in St- Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Henri BAILLEUL zoon Camiel en overleden familie. (4643) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 25 APRIL (Paschen), om 9 uur, in St Niklaas kerk tot zielelafenis van Heer Jules ANNOTHÉ echtgenoot van Vrouw Elodle Via ene. (4644) Famiiie. vrienden en kermissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 26 APRIL (2® Paaschdag), om 9 uur, in St- Maartenskathedraal, tot zielelafenis van Heer Henri RAES echtgenoot van Vrouw Irène Van Wonterghem 11, Boomgaardstraat. (4645) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 26 APRIL (2® Paaschdag)om 9 uur, in St- Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer André CLAEYS aeon van Heer Marcel en Vrouw Anna Dufour. (4646) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 26 APRIL (2® Paaschdag), om 9 uur, in de kerk dor E P. Carmelieten. tot zielelafenis van Heer Remi MOLEIN. (4647) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 26 APRIL (2® Paaschdag), om 10 uur, in de kerk der E P Capucienen. tot zielelafenis van Heer Roger MARTYN zoon van Heer Charles en Vrouw Clara Depraetero ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. VANROBAEYS, Boterstraat, is alleen open op Zondag 18 April I.' Heer Jerome Pauwels Jufvrouw Madeleine Pauwels Jufvrouw Suzanne Pauwels Heer Aloü's Pauwels De familiën Pauwels. Kesteloot en Verbrugge. danken, langs dezen weg. vrienden en kennissen om de blijken van deelne ming hen betuigd bij het afsterven van Vrouw Martha PAUWELS echtgenoote van Heer Jerome PAUWELS hun teergeliefde echtgenoote. moeder, dochter en familielid, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (4649) O De familiën Waterbley en Dejaegher, danken, langs dezen weg. vrienden en kennissen om de blijken van deelne ming hen betuigd bij het afsterven van Vrouw Maria-Lndovica DEJAEGHER Weduwe van HeerGharles WATERBLEY en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Pilkemstraat, 23. (4650) O Heer en Vrouw Alphonse Duthoo-Vermeersch en dochter De kinders van wijlen J. Dervaux-Duthoo De kinders van wijlen Honoré Duthoo-Bauwens De kinders van wijlen Edouard Carlier-Duthoo De kinders van wijlen Nathalie Duthoo-Syryn De kinders van wijlen Louis Duthoo-Degroote De kinders van wijlen Amand Dumortier-Vanpoucke De kinders van wijlen Désiré Demey-Vanpoucke De kinders van wijlen Edmond Deberd-Vanpoucke De kinders van wijlen Auguste Moerman-Gruwier De familiën Duthoo en Gruwier, danken, langs dezen weg. vrienden en kennissen om de blijken van deelne ming hen betuigd bij het afsterven van Heer Cyriel DUTHOO Weduwnaar van Vrouw Lydie GRUWIER hun teergeliefden broeder, schoonbroeder, oom en bloedverwant, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (4651) KINDERVOEDING IEPER Donderdag, 22 April, WITTEN DONDERDAG, zal er GEEN raadpleging zijn. van den 9 tot den 15 April 1943 Geboorten Bruneel Annie, Recollettenpoort, 5, Ligywijk, 109. Lacante Donald, Poperingesteenweg, 63. Blanck Marina, Recollettenpoort, 5, Frenchlaan, 42. Desmedt Liliane, Rijselstraat. 182. Desmedl Myriam, Rijselstraat, 182. Devos Eric, Recollettenpoort, 5, Zonnebekesteen weg, 41. Callens Claude, RecoIIettenp., 5, van Coxijde. Devos Antoinette, RecoIIettenp., 5, van Elverdinge. Verdonck Luc, RecoIIettenp., 5, van Westouter. Braeke Hilda, RecoIIettenp., Meenensteenweg, 165. Dehollander André, RecoIIettenp., Bcesingestraat, 26. Overlijdens Godderis Maria, 60 huishoudster, wed. Declercq Seraphlnus, Meenensteenweg, 17. Delforge Al fred, z. b., 72 jaar, wed. Casler Bertbe, van Waasten. Delaire Blanca, 35 echtg Vanuxem Albert, huishoudster, Paddepoelstraat, 21. Slove Leopoldus, 71 jaar, landbou wer, wed. Bortler Stephanie, van Leysele. Pannekoucke Hilaire, 63 j., z. b., echtg. Lamoot Marie-Louise, Elisabeth- straat, 11 Vansteenkiste Maria, landbouwster, 42 jaar, echtg. Compernolle Ernest, Meenensteenweg, 138. De- corte Joseph, 20 jaar, meubelmaker ongehuwd, St Jacob- straat, 56. Van Geluwe Hilarius, rustend pastoor, 68 j., Eigen Heerdstraat, 8. Vandenhende Leopoldus, 82 jaar, gepensionneerde, wed. Decrpo Coralie. D'Hondtstraat, 69. Huwelijksbeloften Valère Coekelbergs, mekanieker, en Georgette Provoost, naaister, beiden te leper. Valère Sennesael, arbeider, te leper, en Julienne Windels, z. b te Vilvoorde. Armand Meerschaut, seizoenarbeider, te Ziljebeke. en Julia Leire, dienstmeid, te leper. Antonlus Vandeputte, leeraar. te Poelkapelle, en Julienne Verrue, z.b., te leper. Cyrille Vlaemynck, beenhouwer, te Vlamertinge, en Alice Flepts, z. b., te leper. Robert Sabbe, schrijnwer ker, te leper, en Madeleine Camerlynck, z.b.. te Vlamertinge. Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden- Zaterdag 10 April, door M. Bocklandt Jules, Maarschalk Haiglaan. een paar manshandschoenen. Zondag 11, door M. Watteeuw Frans, Neermarkt. een kerkboek. Verloren. Zaterdag 10 April, door M. Claeys Frans, Bruggesteenweg. zijne kleederkaart. Door M. Haegebaert Maurice, Yperleestraat, zijn brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart, ausweis en andere papieren. Door Mej. Vandendriessche Michelle, de Stuersstraat. een lederen geldbeugel eenig kleingeld en 3 zegels nummer 4 inhoudende. Door M. Detramer Mi' chel. Maarschalk Haiglaan, een bruin lederen jongenshandschoen. Zondag 11. door M. Soete Elie. Kalfvaart, vier bankbriefjes van 100 fr.— Door Mej. Claeys Alice, van Vlamertinge. een regenscherm. Door M. D'Herck Maurice, van Langemark. een bruin lederen brieventasch bevattende eenzelvigheidskaart, papieren voor het kustgebied en een som geld inbelgische en fransche bankbriefjes. Maandag 12, door M. Vanhouwe Remi, Bruggesteenweg, zijne rantsoe- neeringskaart nummer 621317. Door E. P. Joachim, zijn reliquie met taschje. Terugbrengen bij de Paters Carmelieten, Paterstraat. Dinsdag 13. door M. Vanuxem Gerardina. Maarschalk Frenchlaan. een gouden armbandketting. Door Mej. Andries Lucienne. Dixmudestraat, een rozenhoedje in een groen lederen zakje. Woensdag 14, door M. Viaene Hendrik. Lange Thouroutstraat. een melkkaart- Door M. Verhaeghe Polydoor. van St-Jan. een groen lederen brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart en andere papieren. Gemeente Oostvleteren Plaats te begeven van tijdelijke bediende bij den Rantaoeneeringsdienst Vereischte voorwaardenIGetuigschrift van goed gedrag en zeden 2) Getuigschrift van niet inschrijving in het joden- register 3) Getuigschrift van nationaliteit 4> Minstens 21 jaar zijn en hoogstens 35 jaar 5) Toepassing der wet van 3-8-1919 en 24-7 1924 en besluit van 10-11 1942 6) Dra ger zijn van diploma van lager- of middelbaar onderwijs 7) De gemeente bewonen 3 maand na benoeming 8) De aanvragen met vereischte getuigschriften richten aange- teekend aan den Heer Burgemeester van Oostvleteren vóór 20 April 1943. dd. Secretaris. De Burgemeester, M. SMIS. O. DEHAENE. PROVINCIALE DIRECTIE TIJDELIJKE KLERKEN Einde April zal er overgegaan worden tot het afnemen van een examen voor de werving van Tijdelijke Klerken bij de Provinciale Directie voor Ravitailleering en Rantsoeneering. De voorwaarden om tot het examen toegelaten te worden, zijn de volgende 1) Belg zijn en van het mannelijk geslacht; 2) Van de burgerlijke en politieke rechten genteten en voldaan hebben aan de militiewetten 3) Niet aangetast zijn door ziekte of gebrekkigheid 4) Niet onder toepassing vallen van de ver ordening van 28 October 1940, getroffen door de bezettende overheid ten opzichte van de Joden 5) Ten minste 18 jaar oud ztjn op l April 1943. De aanvragen tot deelneming moeten aangeteekend aan den Heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, Griffie. Burg, Brugge, gestuurd worden vóór 24 April 1943. Examenprogramma en voorwaarden aldaar te bevragen. Wedde 11.000 fr. vermeerderd met de wettelijke ver boogingen (thans 40 en vergoedingen. SCHULDEN De ondergeteekende, VAN EECKOUT Richard, Voor. mezeele, brengt ter kennis van bet geacht publiek, dat bij geen schulden meer zal erkennen die zijn echtgenoote Maria MASELIS nog zou maken. Voormezeele, 13 April 1943. (4656) MEN VRAAGT TE HUREN voor 1 Juni aanstaande. te YPER (Stad of omtrek). Voor alle voorwaarden zich te wenden ten kantore van den Notaris DECOCK, te Nieuwkerke, Ieperslraat, 8. Te koop gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau, 76, Rijsselstraat, Yper. (4207) Ta buur gevraagd Gemeableerde kamer. Café Astrid, Vandenpeereboomplaats Yper. (4617) Over te laten Schoone moderne inrichting, dienstig voor broederij en kiekenkweekerij, gelegen dicht bij de stad. Schrijven bureel van 't blad onder letters F M M. i4636) Te huren Café. Adres ten bureele. (4660) TE KOOPWAGENVET, geel en zwart, bij Devos Daniel, Plaats. 16. Dikkebusch (4327) Te koop: Kinderstoel, wieg en looper Adres ten bureele. 4592) Te koop Jachtstoof, Dikkebuschsteenweg, 287, Yper. (4599) Te koop per occasie goede Piano Kling- man Fortstraat. 26, Komen. (4600) Te koopSchoone groote witte cuislnière met 4 ovens. Adres ten bureele. (4601) Te koop Radio en gramophoon-meubel, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. (4604) Te koop per occasie Kinderbed, binnen- en buitenband, zwart kostuum en werkmanskostuum midden grootte, enz. Alles nieuw. Adres ten bureele. (4606) Te koop gevraagd Jonge belammerde geit. Adres ten bureele. (4610) Te koop Automatische weegschaal, kunnende tot 20 kgr. wegen, in zeer goeden staat. Veurnesteenweg, 145 Yper.(4613, Te koop Compresseur- Adres ten bureele. 14614) Te koop Bed met ressort, kinderbed, kieerkas, nacht tafel, kleine lessenaar, tien keukenstoelen, twee zetels en bascule. Adres ten bureele. (4620) TC koop Klndervoituur, zoo goed als nieuw Dixmuidesteenweg, 19. Yper. (4652) Te koop Twee gansch vernieuwde zuiver wollen matrassen (voor bed van 2 perSonen),te bezichtigen 289, Nieuwstraat, Kemmel. (4653) Te koop Jachtstoof, met loopend vuur. Adres ten bureele. (4657) Te koop Eenige paar goede Werkschoenen, van Nr40 tot 45. Rijsselsteenweg, 19, (Konlnghoek), Yper. <4662: HEBT U STOF VOOR MANTEL OF KLEED, wenscht U een mooie verandering, wendt U met vertrouwen tot Mevrouw VANSTEENKISTE Komensche Steenweg, 8, Yper (4541) Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) Gevraagd deftige meid, reeds gediend hebbende, ten minste 20 jaar oud, voor alleen wonende dame, boog loon. Adres ten bifreele. (4572) Gevraagd: Eerlijke werkvrouw 30-35 jaar, alle dagen eenige uren, Donderdag ei\ Vrijdag gebeei den dag. Adres ten bureele. (4602) Gevraagd Juffrouw om comptabiliteit te houden eenige dagen per week, schrijven bureel van 't blad onder letters A. B. (4607) Vrouw vraagtI of 2 kinders om op te voeden. Adres ten bureele. (4611) Gevraagd Goede meid, 30-40 jaar, voor huishouden en Café. Adres ten bureele. (4615) Gevraagd Deftige meid, reeds gediend hebbende, voor gesloten huis, Statiestraat. 35, Yper. (4654) Gevraagd goede werkvrouw, voor twee na middagen per week. Adres ten bureele. 4655) Gevraagd goede meld - serveuse. Café de l'Ancienne Poste, Rijsselstraat, 53, Yper. (4658) Gevraagd goede werkman, kunnende melken, liefst van 16 tot 17 jaar kost en inwoon. Bruggesteenweg, 47, Yper.(4659) Gevraagd Meld voor keuken en In Café te helpen, kost en goed loon. Adres ten bureele. (4661) Kleermaker vraagt leergast. Statiestraat, 45, Yper. (4663) MODEN - Gevraagd 1) Mélsje, kunnende zeer goed naaien, fransch sprekende 2) Melsjé, reeds de moden geleerd hebbende, zeer goed loon. Adres ten bu reele. (4664) Gavraagd Goede Werkvrouw. I halve dag per week. Adres ten bureele. (46621 Naamiooze Vennootschap, te Westroosebeke (Handelsregister Yper Nr 5758). De gewone algemeene statutaire vergadering z 1 plaats hebben ten maatschappelijken zetel, den 29 April 1943. te 15 uur DAGORDE: 1) Verslag der beheerders en commissaris 2) Goedkeuring der balans en der winst en verliesrekening op einde December 1942 3) Ontlas ting aan beheerders en commissaris; 4) Statutaire ver kiezingen. Om aan de vergadering deel te nemen, zien voegen naar art. 25 der stand regelen dcor de titels'ten maatschappelijken zetel neer te leggen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3