NOTARIEELE VERKOOPINGEN rx EEM WOOMHUI8 M E U B E L M WERKMANSWONINGEN RENTENIERSHLlft HEERENHUIS Ilofnlede en Bouwgronden WOONHUIZEN ZAAI- en WEILANDEN Zaai- en Hooilanden Een voornaam WOONHUIS W OOFV HUIZE 1% EEN WOONHUIS WOONHUIZEN O O I\ H U I ft üchoone MEUBFLA Gemeente Wytschate GEMEENTE ZONNEBEKE Velobanden IET YPERSCHE 16 - 4 - 1943 Studie van den Notaris Jiicquc* Rumiuill, te Wervick. o OpeiilMire Verkooping van dienstig voor HERBERO, genaamd Saint Oeohoes gelegen te WERVICK, Koclatraat groot 1 are 17 ca gecadastreerd sectie C, nummer 131/c. Gebruikt door Mw Clara Sierens. mits lOOfr. per maand. OVERSLAG WOENSDAG 21 APRIL 1943 te 3 uur namiddag, ter berberg Hotel Macote gehouden door heer Maurice Oesmettre, Statieplein te WERVICK, Alle inlichtingen ter studie. Ingesteld 53.500 fr. Studie van den Notaris Rmumilt, te Wervik. o Openl>ai*e Verkooping van en Mobilaire Voorwerpen te WERVIK afhangende der erfenis van wijlen Petrus Ciaeys-Verstraete, den Dinsdag 20 April 194 3, te 3 uur stipt des namiddags, ten sterfbuize, Beselarestraat, Nr 61, te Wervik. Gewone voorwaarden en komptant geld. Studie van den Notaris Jacquea Rnmuull, te Wervik. Openbare Vet koopin^ van twee aaneenhoudende WOONHUIZEN met samen 6 aren 29 ca. erve en hof. gelegen te Geluwe, Ieperstraat, 4 5 Verdeeld in twee loten en vrij van gebruik. ZITDAGEN INSTEL Donderdag 27 Mei 1943 OVERSLAG Donderdag 10 Juni 194 3 telkens te 3 uur des namiddags, ter berberg In de Veyageur bij de Gezusters Nolf, Ieperstraat, Nr 82. te Geluwe. 1/2 Instelpremie. Recht van samenvoeging. Studie van den Notaris Ramault, te Wervik. o Uit ter hand te koop Gemeente KOMEN VIJF AANEENHOUDENDE met ongeveer 49 aren land. Inlicktingen ter studie. Kantoor der Notarissen Lauwere te leper en Delzaerl te Brussel. O Om uit onverdeeldheid te scheiden Op Woensdag 21 April 1943 om 2 uur stipt nanoen, te IEPER, in het Vredeoerecht. Groot* Markt, Openbare l'erkooping in één zitdag, van STAD IEPER KOOP EEN. Ter Westzijde der Rijsselstraat, Nr 68 Een schoon en gerievig met medegaande grond en koer, groot 1 are 63 ca, Gebruikt door M. Hector Ververeken, mits 4.000 fr. 's jaars, tijdelijk gebracht op 250 fr. te maande,betaalbaar op voorhand. N.B. Dit hui* is voorzien van gas, electriciteit, stads en regenwater. KOOP TWEE.Ter Zuidzijde der Lombaardstraat, Nr 11 Een aanzienlijk met medegaande grond, koetspoort en GROOTEN HOF, gioat 8 aren 88 ca.— Gebruikt door M. Robert Colaert, mits 4.200 fr. 's jaars, betaalbaar bij semester en op voor band. N.B. Dit buis Is voorzien van gas. electriciteit, stads- ea regenwater. Bezoekdagen Eiken Dinsdag en Donderdag, van, 2 tot 5 uur namiddag. Studiën van de Notarissen Frane Hocke, te Kortfljk Rijselstraat. 41 en Decker», te Antwerpen. Arenbergstraat, 6. Openbare Verkooplng van een goede en welgelegen te ZWEVEGEM, Stedestraat samen groot 6 hectaren 19 aren 46 ca. Verdeeld In drie koopen. In gebruik door M. A. Vandenbogaerde. ZITDAGEN Instel Woensdag SI April 1943 Overslag: Woensdag 5 Mei 1943 telkens te 3 ure zeer stipt in bet gasthof Hotel du Nord Statieplein, te Kortrtjk. Plakbi ie ven met plan te bekomen ler studie van den nwtarfs Hocke, te Kortrtjk. Studie van Meester R. Van den Boognerde, Notaris te Heselare bij leper. O Openbare Verknoping van twee ichoone en welgelegen met 32 eren 49 ca. land te GELUVELT langs de groote baan leper-Meenen. INSTEL DONDERDAG 29 APRIL 1943 OVERSLAG DONDERDAG 6 MEI 1943 telkens om 2 1/2 uur namiddag, ter berberg Het Kantientje te Geluvelt. 1/2 Instelpremie. Recht van Samenvoeging Alle inlichtingen te bekomen ter studie. Studie van den Notaris Boseaert, te Kortrijk. o Openbare Verknoping van allerbeste te ROESIIVGHE De Notaris BOSSAERT, te Kortrijk, zal openbaarlijk te koop aanbieden 7 Hectaren 56 aren 70 centiaren allerbeste en wel- gelegene ZAAI- en WEILANDEN te Boesinghe, Poesel- straat en Slaektestraat. Verdeeld in 7 koopen (Zie plakbrieven met plan). In gebruik gehouden door verscheidene, zonder geschre ven pachtrecht. ZITDAGEN INSTEL Dinsdag 20 April 1943 OVERSLAG: Dinsdag 4 Mei 1943 telkens om 3 uur stipt namiddag, ten gasthove Hötel du Nord bij NI"" Ernest Langtez- Vandendriessche Statieplaats te Kortrijk Recht van samenvoeging. 1/2 0 Instelpremie. Voor alle inlichtingen en plakbrieven met plan, zich wen den ter Studie van den Notaris Bwssaert. Oude Vestingstraat, 17, te Kcrtrijk. Kantoren van de Notarissen Buurmans, te Veurne, Roland, te Gent en Demeyere, te Roeselare. -O Openbai-e Uicitatlevei'kooping VAN BESTE te I.AMI'FRATSSE De notaris Louis BUURMANS, te Veurne, zal met tusscben- komst van M'*rs ROLAND, notaris te Gent, en DEMEYERE, notaris te Roeselare, en ten overstaan van den Heer Vrede rechter van het kanton Veurne, openbaar verkoopen Gemeente LAMPERN1SSE Verscheidene perceelen BESTE ZAAI- en HOOILANDEN, gelegen langs den steenweg van Lampernisse naar Oostkerke, en langs den Ouden Zeedijk. Samen groot 7 Hectaren 76 aren 90 centiaren. Ver deeld in 8 koopen. De perceelen zijn in gebruik door verscheidene zonder geschreven pacht. ZITDAGEN INSTEL: Woensdag 21 April 194 3 TOESLAG: Woensdag 5 Mei 194 3 telkens om KJ ure voormiddag, in de Gehoorzaal van het Vredegerecht te Veurne. Plakbrieven met plan te bekomen ten kantOTe van den notaris Buurmans. te Veurne. Studiën van de Notarissen VVeslerlinck, te Hooglede en Devos, te Rumbeke. OM UIT ONVERDEELDHEID TE SCHEIDEN o DINSDAG 11 MEI 1943 om 3 uur stipt namiddag, ter gehoorzaal van bet Vredegerecht te Hooglede, Openbare Verkooping IN EENEN ZITDAG, VAN GEMEENTE OEKENE, Plaat. bevattende beneden 4 ruime plaatsen en kelder met afhan- gens en medegaande tuin, samen groot 38 aren 07 ca., staande en gelegen te OEKENE Plaats Steenweg naar St- Elooiswinkel, zeei geschikt voor allen handel. Verdeeld In 3 koopen Zie plakbrieven met plan. Met recht van samenvoeging Bewoond en gebruikt door de medeverkoopers de echt- genooten M. André Devriese-Brulez en M. Henri Brulez, mits 1200 fr. 's jaars, meer de lasten tot 1-10-1944. Voor uwe aankoopen vaa NAAIMACHIENEN, WISSELSTUKKEN, HERSTELLINGEN aller merkeo. weadt U ia volle vertrouwen tot het oud gekend buis Honoré VAN LEI1SBERGHE leperstraat, 85bis, VLAMERTINGE. (4317) Drukkerij Dumortier, 34, torstraat, Yper Tel. 500 Studies van de Notarissen A. Vhii «Ier Ueei'HCIt te Yper en Muylle, te Middelkerke. o Uit ter hnitd te koop 1 - STAD YPER TWEE AANEENHOUDENDE gelegen Kanonstraat. Nr 23 en 24. 2. - GEMEENTE BRIELEN dienstig voor winkel of herberg, gelegen Dorpplaats, 105. 3 - GEMEENTE SINT JAN Vl/F AANEENHOUDENDE gelegen Dorpplaats, nummers 9, 11, 13, 15 en 17. Voor alle inlichtingen zich wenden ten kantore van den Notaris VAN DER MEERSCH, Rijsselstraat. 90, te Yper. Studie van den Notaris Re Grave, te Loo. o Uit ter hnnel te koop te IEPER. Rijselstraat, Nr 156. Voor alle injiehtingen zich wendan ter studie van den notaris De Grave, te Loo. Studiën van de Deurwaarders Alberic Vanenppel, d'Hondtatraat, en George» Tahon, Jules Capronstraat, te Yper. o OP MAANDAG 19 APRIL 1943, em 1 1/2 uur namiddag, in de groote zaal Lapiere d'Hondtstraat, ie Yper. Openbare Verknoping van eene hoeveelheid EN MOBILAIRE VOORWERPEN. Waaronder namelijk: Schoone buffetstoof merk «Taraines»„ salongarnituur, spiegels, kleer- en andere kassen, hoeveel heid buffetten, bedden en wollen matras, scbouwgarnituren, twee naaimachienen merk Singer electriscbe wasch- koker, gras tondeuse, ronde en andere tafels, hoeveelheid stoelen, allerlei keukengerief. enz. enz. Gewone voorwaarden, komptant. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement leper Gemeente VVATÖU Op Maandag 3 Mei 1943, om 11 uur voormiddag, zal er in de bureelen van het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw. Doornikstraat, 63, te Kortrijk, overgegaan worden tot het openen der aanbestedingsschrif ten voor het GEWOON ONDERHOUD AAN DE GRINTWEGEN Nr* 10, 13, 18, 19, 22, 25 en 29. Raming Frank 78.280. Voorziene werken. Herladen van de grintbekleedingen.. Lastenboek-bestek en plan liggen ter inzage op het Ge meentesecretariaat en ten bureele van den Arrondissements ingenieur. Een exemplaar van het lastenboek-bestek met plan wordt opgestuurd aan de belanghebbenden mits storting van 25 fr. op postrekening Nr 4056.63 van ir. A. De France fe'leper, Maloulaan, Nr 7 B.B De Secretaris, De Burgemeester (get.)j. Schanbroeck. get.J-G. Dejonghe Provincie West-Vlaanderen Arrondissement leper Op Maaodag 3 Mei 1943, om II uur voormiddag, zal er in de bureelen van het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw, Doornikstraat, 63, te Kortrijk. over gegaan worden tot het openen der aanbestedingsschriften voor het Gewoon Onderhoud min de Grintwegen Nrs 10, 16 en 24. Raming Frank 118 250. Voorziene werken Herladen van de grintbekleedingen en herdelven der weggrachlen. Lastenboek bestek en plan liggen ler inzage op het Ge meentesecretariaat en ten bureele van den Arrondissements- ingenieur. Een exemplaar van het lastenboek-bestek met plan wordt opgestuurd aan de belanghebbenden mits storting van 25 fr. op postrekening Nr 4(56 63 van ing. A. De France te leper, Maloulaan, 7. B.B De Secretaris, De Burgemeester, (get.) E. Rokdelez. 'get.) G. De Coninck. De plaats van hulpveldwachter is te begevea Voorwaarden 1 elg zijn en niet ingeschreven in het jodenregister 2) Ten minste 25 jaar oud zijn, maximum 35 jaar op I Mei 1943 3i Ten minste I 70 m. groot zijn 4) SI gen in een examen dat nadeihand zal atgenomen worden; 5) Verplichting gedurende drie maanden de politieschool te volgen te «rugge 6| Vrij zijn van lichaamsgebreken onver- eenigbaar met het ambt 7) De wetten op het voorkeurrecht zijn van toepassing 8) De gemeente bewonen uiterlijk één maand na d'e benoeming De aanvragen moeten ingediend worden per aanbevolen schrijven bij den heer burgemeester, ten laatste tegen den I Mei 1943. Namens het Schepencollege r De Secretaris, L. De Bal. De Burgemeester, A. B.acquet. Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels overtrekken, enz wendt U Paterstraat, 1, leper.— Gewaarborgd werk. <3823)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4