DUITSCHE LEGERBERICHTEN Prijs 0,50 fr. Vrijdag 23 April 1943 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER BEVOORRADINGSDIENST STAD IEPER LANDBOUW Plaatselijk Secretariaat der N. L. V. C. WINTERHULP IEPER Nationaal Steunfonds voor Gsteisterden Reizen naar hef Kustgebied BEIAARDCONCE R T Bericht aan de Kleinhandelaars STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS 23' Jaar, Nr 1 HET YPERSCHE Uitgever DUMORTIER, 34. Boterstraat, Vper Tel. 500 STAD IEPER De bureelen van den Gemeentelijken t evoorradingsdienst zullen OPEN zijn t oor het Publiek op MAANDAG 26 APRIL 1943, (Tweede Paaschdag van 9 u. tot 11 u voormiddag. De zieke personen die dubbel rantsoen genieten zijn verplicht zich onmiddellijk a^n te melden, ten einde de melk- zegels in ontvangst te nemen De andere zegels zullen tus- Schen den 10 en 15 Mei afgeleverd worden, i ALLE gezinshoofden der Stad moeten zich de ncodige formulieren aanschaffen voor een aardappelcontract. Dus ook diegenen die nog geen landbouwer zouden ge vonden hebben. In dit geval moeten de formulieren toch ingevuld worden, doch het vak Naam en adres van den Landbouwer» (bovenaan onder stempelvakjes) moet oningevuld blijven. Later zullen voor deze gezinnen nadere inlichtingen wat hun te doen staat verstrekt work den. Aan de achterblijvers wordt nog tot 1 Mei de ge legenheid gegund zich de fonmulieren aan te schaffen. Dus op 1 Mei .1943 moet ieder verbruikersgezin van leper in het bezit zijn van de vijf formulieren voor een aardappelcontract. Geburen of familieleden mogen de formulieren afhalen voor oude lieden, zieken of perso nen die belet zijn door werk, alle dagen van 9 tot 11 45 uur en van 14 tot 15 uur De Burgemeester, A. Notebaerl. Alle landbouwers leden der Boerencorporatie .ook die min dan 50 aren gebruiken) en die nog niet hebben ge noten van vorige bedeeling (October j1kunnen eene aanvraag doen voor'l Mei bij den plaatselijken secre- ta-'is voer meststoffenzegels- De aanvragen «Zegels voor zuiverestikstof Groen- kuilvoeders (siios) moeten gedaan worden voor 1 Mei 1943 Na dezen datum worden om geen enkele reden nog inschrijvingen aanvaard De Plaatselijke Secretaris.' C. GEERAERD. Abonnementsprijs 1943 26 frank BEDEELING VAN KLOMPEN Op Zaterdag, 1 Mei, van 8 tot 10 uur voor de kinde ren beneden de 9 jaar van de ondersteunden, houders van ggoene of purpere kaarten (X). Voor de houders van roode kaarten (XX) heeft de bedeeling plaats op denzelfden datum, op basis van een paar per lid van het gezin Van 10 tot 11 u. huisgezinnen met minstens 6 kinderen. Van 11 tot 12 u.huisgezinnen met minstens 4 kinderen. Van 14 tot 15 u. huisgezinnen met minstens 2 kinderen. De huisgezinnen zonder, of met slechts een kind, zul len op een lateren datum bedeeld worden. Maatstokjes medebrengen a. u. b. PLECHTIGE COMMUNIKANTEN De ondersteunde gezinnen, die dit jaar een Plechtiger^ Communikant hebben, en die op Dinsdag 21 April, de aanvraag tot het bekomen van kleederen niet gedaan hebben, krijgen een laatste gelegenheid om dit te doen op Zaterdag 1 Mei, te 13 uur. BEDEELING VAN VISCH Op Dinsdag, 27 April, heeft er voor de ondersteunden een bedeeling plaats van visch in pekel Van 9 uur tot 11 uur groene kaarten. Van 11 uur tot 12 uur: purpere kaarten (X) Van 14 uur tot 15,30 uur: roode kaarten (XXI AFDEELING IEPER Waarde Medeburgers, Een ontzettende oorlogsramp teisterde de stad Ant werpen. Benevens de honderden dooden staan duizen den Antwerpenaren dakloos, beroofd van have en goed, letterlijk op de straat. In de verschillende Provinciën van het land, in al de steden, in ai de gemeenten werd een solidariteitsactie op touw gezet om die zwaar be- pïtpefden ter hulp te komen. De bevolking van leper, die als het ging om daadwer kelijken steun, aan menschen-in-nood nooit achterwege bleef, die integendeel op dat gebied altijd fier mocht gaan op de hoogste bijdragen, (de cijfers zijn daar om het te bewijzen) zal nog eens uiting geven aan haar lieidadi.gheidsgevoel en helpen waar helpen kan en helpen moet. Ook deze maal zal zij haren plicht begrij pen en haren steuin verleenen aan diep beproefde land- genooten Het Nationaal Steunfonds voor Geteisterden. Afdee- ling leper dat reeds vroeger gesticht werd, zal in de eerst komende dagen bij U komen aankloppen, school- «ollecten zullen uitgeschreven worden, liefdadigheids feesten zijn ontworpen. Elk geve en steune in de mate van zijn vermogen en de oogst zal rijk zijn en veel ellende zal gelenigd worden. Reeds van heden af kan men storten op de postcheck- rekening van den penningmeester Deruddere Roger Nr 4459.30, met de vermelding Nationaal Steunfonds» Het comité werd als volgt samengesteld VoorzitterM. Arfeuille, schepen. Leden M. Butaye, advocaat, stokhouder van de Balie; II. Ohristiaens. procureur des Konings M. Dochy, ge neesheer M Delobel, advocaat, voorzitter van de Com missie van Openbaren Onderstand M. Derudder, pen ningmeester, afgevaardigde van het Vlaamsche Kmis M. Gruwez, afgevaardigde van het Roode KruisM Houtekier, apotheker M Hillewaere, afgevaardigde van het Vlaamsche Kruis M. Lesaffer, schepen M. Mahieu. «Ld. voorzitter van Winterhulp M. Matton, voorzitter van de Rechtbank van ln Aanleg M. Notebaert, Bur gemeester M. Tahon, onder-voorzitter van de Handels kamer; M Vanassche. secretaris van de Unie voor Hand- en Geestesarbeiders Z. E H. Verihaeghe, pas-_ ♦oor-dekenM. Vermeulen, voorzitter van de Handels- kamer. SecretarisM. Horrez, afgevaardigde van' het Roode Kruis. Hevige Sowjet-aanval op hét Koeban-bruggenhoofd teruggeslagen. Levendige gevechlen ten Zuiden van Noworossisk. In de overige sectors van het Oostfront is het rustig. Na eenige dagen rust, hebben de Brit ten den aanval op de Duitsch-Italiaansche stellingen in Tunesië weder ingezet. Levendig en succesrijk ingrij pen van liet Duitsch luchtwapen op alle fronten. Bij haar terreuraanvallen op Duitsche steden en de bezette gebieden lijdt de Britsche luchtmacht zware verliezen. Donderdag 15 April Aan het Koeban-bruggenhoofd werd een hevige aan val van den vijand bloedig teruggeslagen. Aan de ove rige sectors van het Oostelijk front hadden geen eigen lijke krijgsverrichtingen plaats Aan het Tunesische front mislukten talrijke plaatse lijke aanvallen van den tegenstrever Gevechtsvliegtui gen brachten de naar het front mareheerende gemoto riseerde colonnes aanzienlijke verliezen toe. Duitsche snelbooten vielen in het Kanaal een Britsch konvooi aan en kelderden 2 torpedojagers en een tank schip van 4000 brt Nog andere vijandelijke schepen werden beschadigd. Tijdens den afgeloopen nacht werden het Oosten van Duitschland en ook Stuttgart aangevallen. Minstens 23 Britsche bommenwerpers werden hierbij neergehaald en in het kustgebied der bezette Westlanden werden nog 5 andere toestellen vernietigd. Zware Duitsche gevechts vliegtuigen ondernamen een hevigen aanval op Chelms ford, ten Noord-Oosten van Londen, en richtten groote verwoestingen aan. Vrijdag 16 April De Sowjets zetten ook gister, doch te vergeefs hun aanvallen voort aan het Koeban-bruggenhoofd. Zij wer den met zware verliezen teruggeslagen. Aan het overige gedeelte van het Oostelijk front verliep de dag rustig. Bij 2 eigen verliezen werden gister 60 vijandelijke vlieg tuigen vernietigd. Aan de Kaukasische kust van de Zwarte Zee werd een Sowjet-Russisch kustvaartuig ge kelderd. Op sommige plaatsen van het Tunesische front ver hoogde de gevechtsactiviteit. Vijandelijke aanvallen te gen onze stellingen in het Hoogland werden afgeslagen en een eigen tegenaanval bereikte het aangegeven doel. De haven van Bone werd door Duitsche vliegtuigen met goed gevolg aangevallen. Een vijandelijk oorlogsschip en een vrachtboot werden beschadigd. Zaterdag 17 April De Sowjets hernieuwden hunne aanvallen aan het Koeban-bruggenhoofd, die nogmaals mislukten Aan het overige Oostelijk front hadden alleen aan den Boven- Donetz levendige gevechten plaats. Hier werden hevige vijandelijke aanvallen afgeslagen. Behoudens plaatselijke gevechtsactiviteit in eenige sectors van het Westelijk en Zuidelijk front, verliep de dag over het algemeen rustig in Tunesië. Het luchtwa pen viel vijandelijke luchtbases aan Boven het gebied der Middellandsche Zee verloor de vijand 11 vliegtuigen In het Kanaal had 's nachts een gevecht plaats tus- schen vaartuigen der Duitsche kustbewaking en lichte Britsche zeestrijdkraehten. Een vijandelijke snelboot werd zwaar beschadigd Tijdens nachtelijke luchtaanvallen op plaatsen in het Zuiden en 'het Zuid-Westen van Duitschland werden Mannheim en Ludwigshafen gebombardeerd- 55 vij n- delijke vliegtuigen werden neergeschoten en boven de bezette gebieden van het Westen werden nog 15 toe stellen vernietigd Drie eigen jagers worden vermist, "s Nachts werd het gebied van Groot-Lenden door Duitsche gevechtsvliegtuigen aangevallen. Zondag 18 April Ten Zuiden van Noworossisk werd gister een grootere gevechtsactiviteit waargenomen. Het luchtwapen viel herhaaldelijk vijandelijke stellingen aan. Aan de overige sectors van het Oostelijk front werden plaatselijke aan vallen van de Sowjets afgeslagen Boven de Middellandsche Zee werden gister 11 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten 's Nachts vielen Duit sche gevechtsvliegtuigen de haven van Aigie: aan. Amerikaansche bommenwerpers voerden een aanval uit tegen de stad Bremen. Volgens tot nu toe ingekomen berichten werden 20 viermotorige toestellen omlaag ge haald. Verjder werden aan de kust der bezette Westge- bieden nog 11 vijandelijke vliegtuigen vernield Twee eigen jachtvliegtuigen gingen verloren. Maandag 19 April De gevechtsbedrijvigheid duurt voort ten Zuiden an Noworossisk. Door het luchtwapen werden zware aan vallen uitgevoerd op vijandelijke stellingen in het kust gebied der Zwarte Zee. In eenige sectors van het overige Oostelijk front werden plaatselijke aanvallen der Sow jets afgeslagen. Aan het Tunesisch front verliep de dag over het alge meen rustig. Het havengebied van Algiers werd op nieuw door Duitsche gevechtsvliegtuigen gebombardeerd. Tijdens een zeegevecht voor de Nederlandsche kust werden een Britsche snelle kanonneerboot in den grond geboord en drie andere zwaar beschadigd Een eigen vaartuig is gezonken. Dinsdag 20 April De hevige gevechten ten Zuiden van Noworossisk du ren nog voort en het luchtwapen kwam herhaalde malen met sterke formaties tussehenbeide Aan de Westkust van den Kaukasus werden een vijandelijke snelboot tot zinken gebracht en drie andere schepen beschadigd Van de overige sectors van het Oostfront wordt slechts een geringe gevechtsactiviteit gemeld. Van 16 tot 19 Apriïl werden 178 vliegtuigen der Sowjets vernietigd en gingen 11 eigen vliegtuigen verloren. Aan het Westelijk Tunesisch front werden plaatse lijke vijandelijke aanvallen afgeslagen. In de andere frontsectors heerschte aan beide zijden levendige be drijvigheid van artillerie en verkenningstroepen Van acht vijandelijke bommenwerpers, die verleden nacht via Holland naar het Noordwestelijk Rijksgebied vlogen werden er vijf neergehaald. Woensdag 21 April Ook gister hadden nog zware gevechten plaats ten Zuiden van Noworossisk Bij 2 eigen verliezen haalde het luchtwapen hier 91 Sowjet toestellen naar beneden. Lichte Duitsche zeestrijdkrachten brachten drie met munitie geladen schepen der Sowjets tot zinken In de overige sectors van het Oostelijk front verliep de dag rustig. Op het Zuid-Tunesisch front ging de vijand in den nacht van 19 op 20 April tot den aanval over Hij werd, tijdens zware gevechten die momenteel nog voortduren, op bloedige wijze afgeslagen Plaatselijke invallen kon den door tegenaanvallen weder goedgemaakt worden. Verleden nacht werd Tilsit door vijandelijke vliegtuigen aangevallen1 Terreuraanvallen van Britsche bommenwerpers waren op Stettin en Rostcck gericht. 30 van de aanvallende toe stellen werden omlaag gehaald- Een ander werd aan de Kanaalkust vernietigd. Het Belgiseh-Fransch Kustgebied is reeds sinds ge- ruimen tijd voor het binnenkomen van personen, die hier hun woonplaats niet hebben, gesperd. Uitzonderin gen voor afzonderlijke buitengewone gevallen dienen door de bevoegde autoriteiten' van het Militaire Bestuur te worden goedgekeurd. Ofschoon deze bepalingen algemeen bekend zijn, komt het desondanks herhaaldelijk opnieuw voor, dat perso nen, welke hiervoor niet de toelating hebben, het sper gebied binnenkomen. Naar de bevoegde autoriteit van het Militaire Bestuur mededeelt, zullen personen, die zonder de vereischte vergunning in het spergebied worden aangetroffen, voor taan in hechtenis worden genomen en strenge gevan genisstraffen oploopen. STAD IEPER Op MAANDAG, f PAASCHDAG, te PROGRAMMA 1) Praeludium 2) Concerto 3) a) Drie Choralen Christ lag in Todesbanden. Die bittre Leidenszeit. Gott, wie gross ist die Güte. b) Dochter Sion's wees verheugd 4) La Badine (suite) a) Major, b) Minor. 5) Ave Maria 6) Aria 7) Tempo di gavotta e double 8) Allegro 11 uur J. S. Bach A. Vevaldi J S. Bach G.F. Handel P. J. Leblan J. Denyn P. de Paep De Fesch Scheppers STAD IEPER - NIJVERHEIDSSCHOOL De Burgemeester der Stad leper heett de eer de belang hebbenden ter kennis te brengen, dat de ZOMEKLEI«SE!V in teekenen. bouwkunde en schilderkunst zullen hernemen op Zondag 2 Met a. s., eiken Zondag voormiddag, van 8.30 tot 10.30 u. tot einde Juli. Voor de Voarb. Afd. I' en 2' leerjaar en schilderklas in de Stadsmeisjesschool, Rijselstraat Voor de bouwkundige afdeeling in de Mariaschool, St* Catharinastraat. Inschrijving voor nieuwe leerlingen op Zondag 2 Mei 1943, om 8 uurin de Stadsmeisjesschool. leper, den 12 April 1943. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. De Hoofdgroepeering Kleinhandel richt een zitdag in te IEPER tn het gewestelijk bureel van hare Bedrijfsgroe- peering Kolenkleinhandel, Elverdingestraat, 7 op Dinsdag 27 April e. k. van 10 tot 12 en van 14 tot 16 u. Alle kleinhandelaars, om het even uit welken handelstak, die inlichtingen wenschen over beroepskweslies (aansluiting, bevoorrading, vergunningen, enz..) kunnen zich aldaar wen den. FLORA Groote Markt Bruiloft op Berenhof Duitsch gesproken met Heinrich George en Ilse Werner Vrijdag. Zaterdag, om 7 5 u. Zondag, om 2 5 en 7 i u. Maand., om 2 5 en 7 J u. MAJESTIC Rijselstraat Zij waren met Zes Duitsch gesproken met Pierre Fresnay en Michele Alfa Zaterdag, om 7 i uur Zondag, om 2 5, 5 en 7 1 u. Maand., om 2 b 5 en 7 u. OUD IEPER R Colaertplaats Hallo Janine met Marika Rökk Duitsch gesproken en Johannes Heesters Vrijdag, Zaterdag, om 7 1 u. Zondag, om 2 1, 5 en 7 J u. Maand., om 2 1, 5 en 7 1 n.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1