Kleine Aankondigingen Toegelaten Taxis ZIELHISHISN STERFGEVALLEN St-Niklaaskerk - Hoogdag van Paschen Burgerlijke Stand van leper Gevonden en Verloren Voorwerpen TE KOOP GEVRAAGD UIT TER HAND HET YPERSCHE 23 - 4 - 1943 Belasting op de Honden Alle houders van honden worden vriendelijk verzocht de verschuldigde taks voor 1943 te komen betalen vóór 15 MEI aanstaande. Deze taks is vastgesteld op 65 (rank per hond, of 66,25 frank zoo de betaling geschiedt per storting of over schrijving op checkrekening nr 25 28 van het kantoor der belastingen leper (ie kantoor) De Ontvanger a. i., H. Joos Van Maandag morgen 26 April tot Zondag avond 2 Mei 1943 inbegrepen L LAMAIRE, Casselstraat. 2 .1 TIMPERMAN. Groote Markt- D SEDEYN. St. Jacobstraat. 3 Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd d- ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 25 APRIL (Paschen), om 8 uur, in St Niklaas- kerk, tot zlelelafenis van Heer Cyriel DUTHOO Weduwnaar van Vrouw Lydie Gruwier. (4642) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd dt JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 25 APRIL (Paschen), om 8.30 uur, in St- Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Henri BAILLEUL zoon Camiel en overleden familie. (4643) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 25 APRIL (Paschen), om 8.30 uur, in Sint- Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Charles FORREZ echtgenoot van Vrouw Emma Pattyn slachtoffer van het bombardement van 26 Mei 1940 (4697) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 25 APRIL (Paschen), om 9 uur, in St Niklaas- keric .tot zielelafenis van Heer Jules ANNOTHÉ echtgenoot van Vrouw Elodie Viaene (4644) Vrienden en kei-nissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden oc ZONDAG 25 APRIL (Paschen), om 10 uur, in Sint- Pieterskerk, tot zielelafejüs van Mijnheer Gustaaf GADEYNE echtgenoot van Vrouw Clementine Spinnewyn. (4698) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 25 APRIL (Paschen), om 11.30 uur, in Sint- Maartenskathedraal. tot zielelafenis van Heer Arthur SABBEN echtgenoot van Vrouw Eveline Degroote. (4665) Familie, vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 26 APRIL (2® Paaschdag)om 9 uur, in St- Maartenskathedraal, tot zielelafenis van Heer Henri RAES echtgenoot van Vrouw Irène Van Wonterghem. 11, Boomgaardstraat. (4645) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bii te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 26 APRIL (2® Paaschdag)om 9 uur, in St- Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer André CLAEYS zoon van Heer Marcel en Vrouw Anna Dufour. (4646) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 26 APRIL (2® Paaschdag), om 9 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten, tot zielelafenis van Heer Remi MOLEIN. (4647) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd df ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 26 APRIL (2® Paaschdag), om 9 uur, in St- Pieterskerk, tot zielelafenis van de overledene familie Heer Cyriel SOUBRY-VANSTEENKISTE. (466) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 26 APRIL (2e Paaschdag)om 10 uur, in de kerk der E. P Capucienen, tot zielelafenis van Heer Roger MARTYN zoon van Heer Charles en Vrouw Clara Depraetere. (4648) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 2 MEI, om 8 30 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer René FORREZ echtgenoot van Vrouw Adeline Verfaillie. Frenchlaan, 41. (4667) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bii te wonen die zal gezongen worden oi ZONDAG 2 MEI, om 8.30 uur, in St Maartenskathedraal, tot zielelafenis van Heer Eugène CORNEILLIE echtgenoot van Vrouw Mafchilde Delattre Heer Henri CORNEILLIE en Juffrouw Madeleine DELATTRE. (4699) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 2 MEI, om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Aug. LEMAY-NUYTENS. (4700) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bi' te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 2 MEI, om 10 uur, in de kerk der E. P Capu- „cienen, tot zielelafenis der overledene ouders van Heer Camille VANTOEST en overleden vader zijner huisvrouw. (4668) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 2 MEI, om 10 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Georges SLEMBROUCK. (4701) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de MEI,MIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 2 MEI, om 11-30 uur in St Maartenskathe draal. tot zielelafenis van Vrouw Maurice BLOOT ACKER geboren Marguerite Goethals en overleden familie. (4669) Viiouw Gus'tave Dubois, geboren Maria DEMEY en familie, melden met diepe droefheid het afsterven van Heer Gustave-Joseph DUBOIS Brievenbesteller geboren te Yper, den 8 Februari 1883 en aldaar god vruchtig overleden, den 21 April 1943 De lijkdienst» gevolgd van de teraardebestelling, zal plaats hebben op Maandag 26 April, om 9 uur, in de parochiale kerk van St Jacobs. Vergadering in de kerk. Dit bericht dient als kennis geving. Yper, St Jacobsnieuwweg. 10- Heer en Vrouw Marcel Bollengier-Vanelslander en dochter; Heer en Vrouw Jules Hondeghem-BoUengier en kinders Heer en Vrouw Joseph Bollengier-Engels Heer Charles Bollengier De familiën Grymonprez. Bollengier en Allegaert. melden met droefheid het afsterven van hunne teerbeminde moeder, schoon moeder. grootmoeder en bloedverwante. Vrouw Clu-latiiie GRVMOVPREX Weduwe van Heer Georges Bollengier geboren te Yper. den 3 Maart 1876. en er godvruchtig overleden, den 22 April 1943. De Lijkdienst, gevolgd van de Teraardbestelling, zal plaats hebben in de parochiale kerk van St-Pieters te Yper. op DINSDAG 27 APRIL 1943. te 9 uur. Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen dié. bij vergetelheid, geen rouwbrief ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Yper. Rijselstraat, il5. ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. HOUTEKIER, Meenenstraat, Is alleen open op Zondag 25 April (Paschen) «n Maandag 26 April (2® Paaschdag) St joxer's Kerk der Carmelieten, leper Zondag 25 April 1943 Hoogdag van Paschen. 11 u. PLECHTIGE HOOGMIS. Het Sint Jozefskoor zingt 1. Het feesteigen der mis Resurrexi in het gregoriaansch. 2. Onder de Offerande Haec dies van C. Ett. 3. De 4-stemmige mis van H.-K. Schmid. op. 72, met begeleiding van orgel, snaren en koperen. Na de Hoogmis Pauselijke zegen. 2 1/2 u. PLECHTIGE VESPERS. 5 uur. PLECHTIG LOF. Het Sint Jozefskoor zingt, met begeleiding van orgel en klein orkest 1. Haec dies C. Ett. 2. Regina coeli. op. 40 V. C. Czajanek. 3. Terra tremuit. J. von Eybier (1765-1846) 4. Tantum ergo. op. 16. Chr. Gor. Hagerer. 5. Het lied aan de Zon, uit Franciscus Edgar Tinei Solist Hil; Verbeke. Na het Lof, Feestsermoen door Z. E. P. Clemens, prior. Broederschap van 't H. Kind Jezus van Praag Maandag 2de Paaschdag Te 7 1/2 u., Communiemis met oefeningen voorde kinders en hunne ouders. Te 3 1/2 u., maandelijksche vergadering, wijding en oplegging der Kleine Medalie van 't H. Kind Jezus van Praag. Onder de HOOGMIS, eerste uitvoering in onze stad van de tweestem mige Mis, onder leiding van Heer Lucien Deflou, MISSA PASCHALIS. van Kanunnik J. Van Nuffel, door het Vrouwenkoor. Na de Mis het Alleluija lied van De Vocht. Het proprium der Mis wordt beurtelings afgewisseld door de Scola en het Zangkoor. Onder het LOF zal ons Mannenkoor volgende Motetten zingen, onder leiding van Heer Moerman 1. Ego dilecto meo, tweestemmig Verhelst 2. Terra tremuit. driestemmig a capella Tresch 3. Ave Maria, vierstemmig a capella Tresch Solist Heer Roger Lauwers. 4. Tantum Ergo. tweestemmig Verhelst 5. Alleluia, éénstemmig De Vocht BAHKEIV Ter gelegenheid van het Paaschverlof zullen de banken GESLOTEN zijn op ZATERDAG 24, en tweeden Paasch dag 26 APRIL. van den 15 tot den 22 April 1943. Geboorten Dhoore Freddy, Recoil ettenpoort, 5, Surmont de Voisberghestraat. 7. Lahoutte Christiane, Recolletten- poórt, 5, van Hollebeke. Libberecht Josiane, Recolletten- poort, 5, Basculestraat. de Borman Mireille, Recoiiet- tenpoort. 5. van Voormezeele. Dewaele Gilbert, Recol- lettenpoort, 5, van Dikkebusch. Denutte Ginette, Ieperieestraat, 5. Claeys Annie, Recollettenpoort, 5, Ligywijk, 55. Huwelijken Maertens Alfons, z. b., en Bassaert Marie, huishoudster, beiden te leper. Carreyn Felix, meubel maker, te Poperinge, en Vandekerckhove Simonne, werk vrouw, te leper. Overlijdens Dereuse Hectorine, z. b., 76 jaar, on gehuwd, van Roeselare. Declercq Victorine, z. b., 78 jaar, echtg, Depuydt Hector. Sint Jacobstraat, 4. Ser- lippens Eiza, landbouwster. 23 jaar. echtg. Santy Mauriee, van Geluveld. Hrouck Romanie, z. b., 72 j.. echlgenoete Fockenoy Alois, Poperingesteenweg, 16. - Wylin André, timmerman, 23 jaar, ongeh., van Ingelmunster. Dubois Giistavus. brievenbesteller, 60 j., echtg. van Demey Maria, St Jacobsnieuwweg, 10. 'Huwelijksbeloften Louis De Coene, handelaar, te Zuid- schote, en Martha Mourisse. huishoudster, te leper. Valère Verbeke, dokter, te leper, en Theresia Camerlynck, z. b., te Roeselare. Heinrich Klaps, monteerder, te Asch, en Maria Van Puyvelde. handelsreizigster, te leper. Da niel Duquesne, landbouwer, en Margareta Decroix, land bouwster, beiden te leper. Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden. Zondag 18 April, door M. Cockuyt Henri. A.B.C. straat, een armbandje met ingegrifte naam en geboortedatum. Maandag 19. door Mej. Roosebeke Denise, Maarschalk Frenchlaan, een geldbeugeltje. Door Mej. Domicent, Korte Thouróutstraat. een brieven- tasch inhoudende geld, foto's en papieren. Dinsdag 20, door Mej. Degraeve Marguerite, Kaai-West. een vrouwen sjerp. Donderdag 22, door Mw Leupe, Pennestraat. een lederen sacoche ver scheidene voorwerpen inhoudende. V#rloren Donderdag namiddag, 22 April, op baan Ieper- Poelkapelle-Klerken kompleet autowiel 32 x 6. Terug bren gen tegen goede belooning bij M. Van Limburg, vervoerder, Maarschalk Haiglaan, leper. Verloren Donderdag 15 April, door M. Devuyst Aloïs. Meenenstwg, een bruin lederen rechter handschoen. Vrijdag 16, door Me Vandaele Flavie. Dixmudestraat. een zwarte sajetten handschoen. Door Me Brackez Magda, Pennestraat, hare eenzelvigheids- kaart en allerhande lidkaarten. Zaterdag 17. door M. Baratto Gilbert. Ieperieestraat. zijne kleederkaart Door M. Depuydt Michel. Bruggesteenweg. een vulpen. Door M. Delaire Oscar, Ligywijk, een bruin lederen brieventasch inhoudende 500 fr. belgisch geld, 100 fr. fransch geld en een fransche toeristenkaart. Zondag 18. door Me Vandenbussche Judith, van Meesen. haar duitsche bewijzen. Maandag 19. door M. Beerens Omer. Korte Meersch. zijne eenzelvigheids- kaart. Door Mej. Sinnaeve Yvonne. Meenensteenweg. hare eenzelvig- heidskaart. Dinsdag 20. door M. Claeys Cyriel. St Elisabethstraat, zijne kleederkaart. Woensdag 21, door Mw Wenes. Meenensteenweg. een melkkaart.— Door M. Victoor Gerard. Slachthuisstraat, zijne eenzeivigheidskaart. Door M. Matton Cyriel. Capucienenstrafct, een bruin lederen brieventasch inhoudende een belangrijke som geld. eenzelvigheidskaart, papieren van auto en andere. Terugbrengen tegen belooning. Woensdag 21, door Me Raes-Duprez. Paddevijverstraat, een bruin lederen geldbeugel. Donderdag 22, door Me Bruneel Annie, Ligywijk. hare melkkaart en zegels. BERICHT: Bij deze laat ik mijne geëerde klanten weten, dat AL mijne rekeningen aan mij persoonlijk te betalen zijn oi het be drag ervan op mijne Postcheckrekening moet gestort wor den, zooniet zullen ze aanzien worden alt niet vereffend. Alsook dat alle rekeningen mij aangeboden, moeten ver gezeld zijn van den aankoopbon door mij onderteekend. O DEWILDE Kunst- en Nijverheidssmederij 6, Elverdingestraat, 'eper. Te koop gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau, 76, Rijsselstraat, Yper. 4207) Te huren Café. Adres ten bureele. (4660) TE HUUR GEVRAAGD: HUIS of APPARTEMENT in Yper1 of omgeving. Adres ten bureele (4676) TE HUREN: APPARTEMENT 5 plaatsen, gelegen Groote Markt, 49, (Vijfhoek). Voor inlichtingen zich wenden Gezusters Hallaert (Vijfhoek). (4677) TE HUUR GEVRAAGD GERIEVIG WOONHUIS, zoo mogelijk met inrijpoort, Frenchlaan, 48 (4679) Men verlangt hoenderkweekerij over te ne men. Adres ten bureele. (4685 Tegen belooning terug te brengen bij Oscar TI TEC A, Diksmuidesteenweg, 87, leper. Grijsde jachthond - Setter - Zwart geplekt, pluimstaart. (4688) Te koop: Schoone groote witte cuisinlère met 4 ovens. Adres ten bureele. (4601) Te koop Radio en gramophoon-meubel, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. (4604) Te koop Automatische weegschaal, kunnende tot 20 kgr. wegen, in zeer goeden staat. Veurnesteenweg, 145, Yper.(4613 Te koop Bed met reseort. kinderbed, kleerkas, nacht tafel, kleine lessenaar tien keukenstoelen, twee zetels en bascule. Adres ten bureele. 4620) Te koop Eenige paar goede Werkschoenen, van Nr 40 tot 45. Rijsseisteenweg, 19, (Koningboek), Yper. (4662 Men zou KINDERRIJWIEL geven voor verwisseling met 2 buiten- en binnenbanden. Groote Markt, 3, Waasten.(4681 Ik koop en verkoop alle slag OCCASIE MEUBELS, huiswagens, naaimachienen, boerewagens, radios, wasch- maehienen, pianos, basculen, enz. KESTELOOT Ch., Veurnesteeniweg, 143, Yper. (4682) Te koop Kir.dervoituur, zoo goed als nieuw, Dixmuidesteenweg. 19, Yper. (4652 Te koop: Auto Ford 16 HP, jaar 1931, in goeden staat. Zich wenden Capronstraat, 28, Yper. (4687) Te koop: Schoone dames-velo, met goede ban den. Zonnebekesteenweg. 147, Yper. Te koopKindèrbundel met groote luiers,, ten bureele. Te koop: Klein keukenbuffet met toebehoorten, Poperingesteenweg, 123, Yper. (4693) Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) Gevraagd deftige meid, reeds gediend hebbende, ten minste 20 jaar oud, voor alleen wonende dame, hoog loon. Adres ten bureele. i4572) Gevraagd Deftige meid, reeds gediend hebbende, voor gesloten huis, Statiestraat. 35, Yper. (4654) Gevraagd goede meid - serveuse. Café de l'Ancienne Poste, Rijsselstraat, 53, Yper. (4658) Gevraagd goede werkman, kunnende melken, liefst van 16 tot 17 jaar, kost en inwoon. Bruggesteenweg. 47, Yper.(4659) Gevraagd Meid voor keuken en In Café te helpen, kost en goed loon. Adres ten bureele. (4661) Gevraagd Meid 17-20 jaar, voor beenhouwerij. Adres ten bureele. (4684) Gevraagd Deftig én werkzaam leergast van 16 tot 18 jiar, voor bieraft'rekkerij Vandevivere, de Stuers- straat, 1Yper. (4686) Gevraagd bekwame smidsgast. Alsook jonge gast van 16 tot 17 jaar. bij Jules Vermeersch, Statie, Poel- capelle. (4689) Gevraagd goede Meld, ten minste 18 jaar, reeds gediend hebbende, voor gesloten huis. Adres t. bur. (4691) Gevraagd goede werkvrouw, 6 halve dagen per week. Adres ten bureele. (4694) Gevraagd Goede werkvrouw 1 halve dag per week. Adres ten bureele. (4662) GEVRAAGD: MEISJE OM TE LEEREN NAAIEN. Adres ten bureele (4670) GEVRAAGDWERKVROUW voor Vrijdag en Zater dag. Neermarkt, 4, Yper. (4671) GEVRAAGD: WERKVROUW. Adres ten bur (4672) GEVRAAGDDEFTIGE MEID, reeds gediend heb bende. van 20 tot 25 jaar. Adres ten bureele. (4673) GEVRAAGDBEKWAME METAALPOLIERDERS voor in chromage, alsook leergasten 17 jaar. Zich wen den Wed. Witdouck, Zonnebekesteenweg, 63, Yper. (4674) GEVRAAGD GOEDE WERKVROUW. Adres ten bu reele. (4675) GEVRAAGD MEID SERVEUSE, Café de la Tour. Yper. (4678) GEVRAAGD GOEDE WERKVROUW, voor verschil lende dagen in de week. zich wenden Colaertplaats. 21. Yper. (4680) groot aantal BURGERSHUIZEN, zich werden G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, Yper. 32191

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3