NOTARIEELE VERKOOPINGEN ZAAI- en WEILANDEN Hofstede en Bouwgronden Zaai- en Hooilanden Een voornaam WOONHUIS W O O II 1 1 Z E Op Woensdag 5 Mei 1943 O O X H U 1 8 EEEN WOONHUIS W O O X' H U 1 Z E -X EEN WOONHUIS Op Donderdag 6 Mei 1943 HOFSTEDEKE §choone Hl E E B E E W O O X II E 1 Z E W O O X' II E V OONHUIZEN Le Gr és de Warnêton (Gezondheidsceramiek) GEMEENTE ZONNEBEKE Velobanden Studie van den Notaris Delnlutye te Woumen. o OP DINSDAQ 27 APRIL 1943 om 2 uur 's namiddags, te CLERCKEN, Plaats, ten slerfhuize van Mter Alleman, lleubelvoiiditie waaronder allerhande mobilaire voorwerpen, slaapkamers, eetplaats, enz. Comptant geld en gewone voorwaarden Studie van den Notaris Bossnerl, te Kortrijk. o OpenlMti'e Verkoopiii}; van allerbeste te BOG8IKGHE De Notaris BOSSAERT, te Kortrijk, zal openbaarlijk te koop aanbieden 7 Hectaren 56 aren 70 centiaren allerbeste en wel gelegene ZAAI- en WEILANDEN te Boeslnghe, Poesel- straat en Slaektestraat. Verdeeld in 7 koopen Zie plakbrieven met plan). In gebruik gehouden door verscheidene, zonder geschre ven pachtrecht. OVERSLAG Dinsdag 4 Mei 1943 om 3 uur stipt namiddag, ten gasthove Hótel du Nord bij Mm< Ernest Langlez- Vandendriessche. Statieplaats te Kortrijk Recht van samenvoeging. Voor alle inlichtingen en plakbrieven met plan, zich wen den ter Studie van den Notaris Hessaert, Oude Vestingstraat, 17, te Kdrtrijk. Studiën van de Notarissen Frans Horke, te Kortrijk Rijselstraat, 41 en lleckera, te Antwerpen. Arenbergstraat, 6. o Opeuliare Verknoping van een goede en welgelegen te ZWEVEQEM, Stedestraat samen groot 6 hectaren 19 aren 46 ca- Verdeeld in drie koopen. In gebruik door M. A. Vandenbogaerde. Overslag: Woensdag 5 Mei 1943 te 3 ure zeer stipt ir het gasthof Hotel du Nord Statiepiein, te Kortrijk. Plakbrieven met plan te bekomen ter studie van den Hocke, te Kortrijk. ren van de Notarissen Buui'Ulisiis, te Veurne, Holiintl, te Gent en Demejere, te Roeselare. o 0|»enl>ai*e Licilalieverkoopiii^; VAN BESTE te LAMPEHKINSE De notaris Louis BUURMANS, te Veurne, zal met tusschen- komst van M'era ROLAND, notaris te Gent, en DEMEYERE, notaris te Roeselare, en ten overstaan van den Heer Vrede rechter van het kanton Veurne, openbaar verkoopen Gemeente LAMPERN1SSE Verscheidene perceelen BESTE ZAAI- en HOOILANDEN, gelegen langs den steenweg van Lampernisse naar Oostkerke, en langs den Ouden Zeedijk. Samen groot 7 Hectaren 76 aren 90 centiaren. Ver deeld in 8 koopen. Ingesteld Koop 1 Zaailand, l Ha. 71 a. 80 ca., Fr. 280.000 Koop 2 Zaailand, 89 a. 35 ca.. Fr. 100.000 Koop 3 Zaailand, 95 a. 95 ca.. Fr. P3U.000 Koop 4 Hooiland, 28 a. 20 ca., Fr. 40.00» Koop 5 Hooiland, 4) a. Fr. 62.000 Koop 6 - Zaailand. 69 a. 30 ca., Ft. 106.000 Koop 7 Zaailand, 1 Ha 79 a. Fr. 331.000 Koop 8 Hooiland, 1 Ha. 02 a. 30 ca., Fr. 161.000 De perceelen zijn in gebruik door verscheidene zonder geschreven pacht. TOESLAO Woensdag 5 Mei 1943 om 10 ure voormiddag, in de Gehoorzaal van het Vredegerecht te Veurne. Plakbrieven met plan te bekomen ten kantore van den notaris Buurmans, te Veurne Studiën van de Notarissen Wewter-lissek, te Hooglede en Devos, te Rumbeke. OM UIT ONVERDEELDHEID TE SCHEIDEN o DINSDAG 11 MEI 1943 om 3 uur stipt namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht te Hooglede, Openbare Verkooping IN EENEN ZITDAG, VAN GEMEENTE OEKENE, Plaats bevattende beneden 4 ruime plaatsen en kelder met afhan gens en medegaande tuin. samen groot 38 aren 07 ca., staande en gelegen te OEKÉNE Plaats Steenweg naar St Elooiswinkei, zeer geschikt voor allen handel. Verdeeld in 3 koopen Zie plakbrieven met plan. Met recht van samen .oeging Bewoond en gebruikt door de medeverkoopers. de echt genooten M. Andre Devriese-Hrulez en M. Henri Bralez, mits 1200 ft. 's jaars, meer de lasten tot 1-10-1944. Studie van Meester 14. Vnn «len Hooguertle, Notaris te Heselare bi] leper. O- Opcnlxii'c Vei'kooplilg van twee ichoone en welgelegen met 32 aren 49 ca land te GELUVELT langs de groote baan leper-Meenen. Studie van den Notaris ltnmnult, te Wervik. INSTEL DONDERDAG 6 MEI 1943 OVERSLAG DONDERDAG 13 MEI 1943 telkens om 2 1/2 uur namiddag, ter herberg Het Kantientje te Gbluvelt. 1/2 Instelpremie. Recht van Samenvoeging Alle inlichtingen te bekomen ter studie. Studiën der Notarissen Reynnert te Staden en Ibrplti te Ardooie. o te 3 uur namiddag (torenuur i te Beveren-bij-Roeselare, aan de Statie, ter herberg De Wachtzaal bij M. Jerome Mandeville, TÓFSI AG van Gemeente BEVEREN-BIJ-ROESELARE, Statiestraat Een goed gelegen MET LAND. groot 18 aren 36 ca., kadaster sektie C, nummers 1072a, 1073d en 1074c thans gebruikt door de medeveri-oopster Mej. Cordula Cornette. onvergeld tot 30 September a.s. Huis vrij met I Oktober a.s. Het land met het scheten der vruchten. Slechts ingesteld 72-600 fr- Opcnlmi-c Vi'rkfit) pin^ van met 3 aren 25 ca erve en tuin gelegen te Wervik, Dnrrierealrtint, S9. Gebruikt door Vrouw Eugenie Cappon. mits 100 fr. te maande en zonder geschrevene pacht. EENIGE ZITDAG DONDERDAG 17 JUNI 1943 te 3 u. des namiddags, ter gehoorzaal 'van het Vredegerecht, St Maartensplaats, te Wervik. Studies van de Notarissen A. Van der Meerix-li te Yper en Afiiyll», te Middelkerke. o Uit tei- IuiihI te koop 1 - STAD YPER TWEE AANEENHOUuENDE gelegen Kanonstraat. Nr 23 en 24. 2. - GEMEENTE BRIELEN dienstig voor winkel of herberg, gelegen Dorpplaats. 105. 3 - GEMEENTE SINT JAN VIJF A A N E E N H O U D E N D E Studiën der Notarissen Reynaert te Staden en Ibepla te Ardooie. o te 3 uur namiddag (torenuur) te Siaden. Markt, ter herberg Het Handelshuis bij Heer Jules Crombez, TOESLAG van Gemeente ZARREN (Via) Binnenkant Een goed gelegen Verdeeld in 2 koopen Koop 1 70 a. 25 ca BOUW- en WEILAND en HOFSTEDEKE Koop 2 Een nevenliggend perceel BOUWGROND, langs de gravier. Prijzie voor koop 1 voor tuin en hagen 1500 fr. Alles gebruikt door Marcel Knockaert mits 1400 fr., boven lasten en assurantie, sinds meer dan 9 jaren. Slechts ingesteld Koop 1 - 190.000 fr. Koop 2 - 6 1.000 fr Studie van den Notaris Ei-nest lïe Cock, Korte 1 houroutstraat, 4 te Yper. HIJ STERFGEVAL Openbare Verknoping; van en Mobilaire Voorwerpen OP DONDERDAG 13 MEI 1943 te 2 ure stipt namiddag, zal Meester Ernest De Cock voornoemd, overgaan te YPER. in «Lapiere's Zaal-, D'Hondtstraat, tot de openbare verkooping van meubels en mobilaire voorwerpen als volgt: Salongarnituur, canapé, 2 zetels, 2 stoelen, tafel, spiegel, schouwgarnituur eetplaats,-slaapkamer in eik. slaapkamer in acajou, keukenkas, tafel, stoelen, cuisinière, kleine cuisl- nière iTamines), muziekiek, zetel, twee clubzetels, naai- machien. tafelservice in porselein glazenservlce, caféservice voer 12 personen, wollen matrassen, schouwgarnituur en allerlei meubels en keukengerief. Gewone voorwaarden Comptante betaling. Tentoonstelling der te verkoopen voorwerpen op Donder dag 13 Met, van 9 tot 12 ure voormiddag. Studie van den Notaris .Isseciues Ft :im:iult te Wervik. Openbare 'Vet kooping van twee aaneenhoudende met samen 6 aren 29 ca erve en hof. gelegen te Geluwe, leperstraat, 45. Verdeeld in twee loten en vrij van gebruik. ZITDAGEN INSTEL Donderdag 27 Mei 194 3 OVERSLAG: Donderdag 10 Juni 1943 telkens te 3 uur des namiddags, ter herberg In de Voyageur bij de Gezusters Nolt, Ieperstraat. Nr 82. te Geluwe. 1/2 "I, Instelpremie. Recht van samenvoeging. Studie van den Notaris I>e Grave, te Loc ol Uil ter- hand te koop te IEPER. Rijselstraat, Nr 156. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van den nataris De Grave, te Loo. Drukkerij Domortier, 34. Boterstraat, Yper Tel. 900 gelegen Dorpplaats, nummers 9, II. 13, 15 en 17. Voor alle inlichtingen zich wenden ten kantore van den Notaris VAN DER MEERSCH, Rijsselstraat, 90, te Yper. Naamlooze Maatschappij Waasten Handelsregister leper Nr 3012 Algemeene Vergadering, Donderdag 6 Mei 1943, te 15 u., ten maatschappelijken zetel. 1) Verslag der beheerders en commissarissen 2) Goedkeuring der balans 3 Ontlasting aan beheerders en commissarissen 4» Benoemingen 5) Verscheidene. De houders van acties op naam moeten vijf dagen vóór de vergadering hun inzicht te kennen geven er aan deel te nemen of zich er te doen vertegenwoordigen, en de nummers der titels aanduiden, gelijkvormig art. 29 der standregelen. Om toegelaten te worden, moet ieder eigenaar van titels aan drager zijne acties minstens vijf volle dagen vóór den datum der bijeenkomst neerleggen hetzij ten maat schappelijken zetel, hetzij in een agentschap der Hank van Brussel. STAD IEPER - OPENSTAANDE PLAATS De Arrondissementscommissaris van leper brengt ter ken nis van hei publiek dat eene plaats van OPSTELLFR te begeven is bij het Arrondissementsbureau voor Voedselvoor ziening en Rantsoeneering te leper. Voorwaarden Volledig middelbaar onderwijs hebben genoten Minstens 18 jaar en hoogstens 35 jaar oud zijn op 1 April 1943 (40 jaar voor de kandidaten begunstigd door de wetten van 3-8-1919 en 21-7-1924 en het besluit van 10-11-19421Van onberispelijk gedrag en levenswijze zijn Belg zijn van nationaliteit Voldaan hebben aan de militie- wetten Niet ingeschreven zijn in het Jndenregister. Aanvangswedde 12 600 fr. 4 37 mobiliteit. Aanvragen vergezeld van de vereischte stukken richten per aangeteekend schrijven aan den Heer Willem f'oonen, Arrondissementscommissaris te leper, vóór II Mei 1943. leper, den 20 April 1943. De Arrondissementscommissaris a. i., Willem BOONEN. De plaats van hulpveldwachter is te begeven Voorwaarden 1 l elg zijn en niet ingeschreven in het jodenregister 2) Ten minste 25 jaar oud zijn, maximum 35 jaar op 1 Mei 1943 31 Ten minste I 70 m. groot zijn 4) Slagen in een examen d3t naderhand zal afgenomen worden; 5) Verplichting gedurende drie maanden de politieschool te volgen te Brugge 6» Vrij zijn van lichaamsgebreken onver- eenigbaar met het ambt 7) De wetten op het voorkeurrecht zijn van toepassing 8) De gemeente bewonen uiterlijk één maard na de benoeming De aanvragen moeten ingediend worden per aanbevolen schrijven bij den heer burgemeester, ten laatste tegen dsn 1 Mei 1943. Namens het Schepencollege De Secretaris, L. De Bal. De BurgemeesterA. Bencquet. Pro-incie West-Vlaanderen Arrondissement leper Gemeente ST JAN-bij-Ieper Op Msnndag 10 Mei 1943, nnt II uur voormiddag, zal er in de bureelen van het Provinc aal Commissariaat vooi 's Lands Wederopbouw, Doornikstraat, 63 le Kortrijk, overgegaan worden tot het openen der aanbiedingsschriften voor het verbouwen van den duiker der Wieltfe- straat over de Zwaanhofbeek. Raming Frank 23.111,74. Aard der werken duiker in baksteenmetselwerk met dek plaat in gewapend beton. Lastenboek bestek en plan liggen ter inzage op het Ge meentesecretariaat. Een exemplaar van hetiastenboek-beatek wordt opgestunrd aan de belanghei benden mits storting van 2" frank op post rekening nr 4056 63 van ir, A. De France, Maloulaan, 7 te leper Het plan kost 10 frank. B.H. De Secretaris, De Burgemeester, (get Marc. Merlevere (get.) M. Vermeulen. Wielrijders, voer uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat. 1, leper.— Gewaarborgd werk. B8J3) iCl. jw I wc nact ouijju «vvtn*

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4