DUITSCHE LEGERBERICHTEN NIEUWS NOTARIEEL - 6. A A N KO N D I G I N G S W E E K B L A D VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER RANTSOENEERINGSTABEL der EETWAREN Prijs 0,50 fr. Vrjjdag 30 April 1943 BEVOORRADINGSD1ENST WINTERHULP IEPER K0LENKAARTEN Nationaal Steunfonds voer Geteisterden STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS 24' Jaar, Nr 2 HET YPERSCHE l 'itgever DUMOKTIEK, 34, Boterstraat, l'per Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank. STAD IEPER Van heden af kunnen alle rechthebbenden eiers bekomen voor de eierzegels n's 14. 15, 16 en 17, bij de heeren Suffys Julien en Vandenbroucke Jozef. Iedereen kan spriet bekomen (soort hout) bij alle kolen handelaars der stad. aan den prijs van 75 fr. de 1C0 kgr. Voor het kolenjaar 1943-44 hebben slechts een kolenkaart rechtgevend op kolen voor d.e keukens ontvangen, de hoof den van gezinnen van twee en meer personen, welke niet aan het gasnet verbonden zijn en die tusschen 2 en 18 Fe bruari 1943, bij hun gemeentelijken ravitailleeringsdienst het eenvormig rantsoen van 125 kgr. aangevraagd nebben. Hij besluit van 2 April II. wordt aan de gezinnen van fwte en meer personen, die o^er geen gas beschikken, welke we gens nalatigheid, onwetendheid of andere reden geen aan vraag ingediend hebben en dus een kolenkaart ontvingen met dewelke zij slechts recht hebben op kolen voor verwar ming, een laatste gelegenheid aangeboden om hun toestand te regelen Als gevolg moeten de belanghebbende gezinnen voor 10 Mei aanstaande, tegen afgifte van hun steekkaart 30/5, de steekkaarten 30/3 en 30/4 bij hun leverancier terugvragen (Winterhulp voor onze gesteunden) en met deze kaarten bij den ravitailleeringsdienst een nieuwe kaart aanvragen. De ondersteunde gezinnen, welke in dit geval verkeeren, moeten zich op Maandag, 3 Mei, tusschen 16 en 17 uur op ons secretariaat aanmelden. BEDEELING VAN KOLEN Maandag 3 Meigroene kaarten van 9 tot 10 uur Nrs I tot 1050 van 10 tot 11 uur Nrs 1051 tot 1125 van 11 tot 12 uur Nrs 1126 tot 1200 van 14 tot 15 uur Nrs 1201 tot 1 >75 van 15 tot 16 uur Nrs 1276 tot 140U Dinsdag 4 Mei groene en purpere kaarten (X) van 9 tot 10 uur Nrs 1 tot 1000 140! tot 1550 Roode kaarten (XX; van 10 tot 11 uur van 11 tot 12 uur van 14 tot 15 uur van 15 tot 16 uur van 16 tot 17 uur MELKTIGKETTEN De melklicketten voor de rechthebbenden worden uitge reikt op Donderd 'g 6 Mei. tusschen 9 en I 1.30 uur. VOLKSSOEP De eerstvolgende inschrijving heeft plaats op Zaterdag 8 Mei tusschen 9 en 1 i uur. BR00DTICKETTEN De bedeeling van broodticketten is geschorst vanaf 1 Mei, en dit waarschijnlijk tot i November. Nrs 1 tot 100 Nrs 101 tot 200 Nrs 201 tot 300 Nrs 301 tot 400 Nrs 400 tot 1550 van 27 April tot en met 26 Mei 11) .4 :t Geldig zegel PRODUKTEN Dagelijksch Totaal voor Hoeveelh. I rantsoen I 30 dagen i per zegel Aantal zegels 1 A. Keukenbrood naar keuze Meel C. Deegwaren D. Biscotten en beschuit E. Dieetlevensmiddelen F. Peperkoek G. Banketgebak H. Zetmeelhoudende produkten (buiten het niet gerantsoeneerde aardappelmeel, de peulvruchten, en de haverderivaten) rijst en derivaten, maïs en derivaten, zooals pudding powder - tapioca 2 Gebrande gerst 3 Onbenuttigd. 4 Boter 5 Cichorei 6 i Geraffineerde vergeoise 7 Onbenuttigd. 8 Onbenuttigd. 9 Magere smeerkaas 10 Versch en bevroren vleesch, alsook vleeschconserven 12 en 13 A. Konfituur en gelei, fruit of bietensiroop, vruchtenmoes, com- naar keuze pote ofB. Kunsthonig, invertsulker en vloeibare suiker, suiker- en kandijsiroop, broodsmeersel c) Gekonfijte vruchten d) Suikergoed e) Gevanill eerde suiker 20 Aardappelen suiker, kristalsuiker, kcrrelsuiker, kandijsuiker, i, bruine suiker, ruwe suiker, en naprodukt 225 gr. 166 gr. 125 gr. 125 gr. 175 gr. 200 gr. 225 gr. 175 gr. 1,66 gr 11,66 gr. 3,33 gr. 6 k. 750 4 k. 980 3 k. 750 3 k. 750 5 k. 250 6 k. 000 6 k 750 225 gr. 166 gr 125 gr 125 gr. 175 gr. 200 gr. 225 gr. 5 k. 250 175 gr. 50 gr. 16,6 gr. 350 gr 116,66 gr 100 gr. 33,3 gr. 33,3 gr. 1 kg. 333 gr. 5 gr. 30 gr 150 gr. 900 gr. 50 gr. 30 gr. 20 gr, 600 gr. 100 gr. 15 gr. 15 gr. 12 gr. 12 gr 500 gr. 450 gr. 450 gr. 360 gr. 360 gr. 15 kgr. 75 gr. 75 gr. 60 gr. 60 gr. 500 gr. 30 30 30 30 30 30 30 30 3 3 30 6 6 6 6 30 De aardappelzegels geven recht op 500 gram aardappelen. De drie volle zegels zijn zonder waarde. Behalve e enige plaatselijke aanvallen, die afgeslagen werden, hebben op het Oostelijk front geen belangrijke gevechten plaats. In Tunesië heeft de tegenstander zijn tweede .groot offensief ingezet. De verbitterde, afweerslag duurt nog voort. Duitsche vliegtuigen en duikbooten behalen nieuwe successen. Het Ameri- kaansch vliegtuigmoederschip Ranger in den grond geboord- AFDEELING IEPER Waarde Medeburgers, Een ontzettende oorlogsramp teisterde de stad Ant werpen. Benevens de honderden dooden staan duizen den Antwerpenaren dakloos, beroofd van have en goed, letterlijk op de straat. In de verschillende Provinciën van het land, in al de steden, In al de gemeenten werd een solidariteitsactie op touw gezet om die zwaar be proefden ter hulp te komen. De bevolking van leper, die als het ging om daadwer kelijken steun aan menschen-in-nood nooit achterwege bleef, die integendeel op dat gebied altijd fier mocht gaan op de hoogste bijdragen, (de cijfers zijn daar om het te bewijzen) zal nog eens uiting geven aan haar liefdadigheidsgevoel en helpen waar helpen kan en helpen moet. Ook deze maal zal zij haren plicht begrij pen en haren steuin verleenen aan diep beproefde land- genooten. Het Nationaal Steunfonds voor Geteisterden. Afdee- lrng leper dat reeds vroeger gesticht werd, zal in de eerst komende dagen bij U komen aankloppen, sehool- collecten zullen uitgeschreven worden, liefdadigheids feesten zijn ontworpen. Elk geve en steune in de mate van zijn vermogen en de oogst zal rijk zijn en veel ellende zal gelenigd worden. Reeds van heden af kan men storten op de postcheck- refcening van den penningmeester Deruddere Roger Nr 4459 30, met de vermelding «Nationaal Steunfonds». Het comité werd als volgt samengesteld VoorzitterM. Arfeuille. schepen. LedenM. Butaye, advocaat, stokhouder van de Balie; M. Christiaens, procureur des Konings M. Dochy, ge neesheer M. Delobel, advocaat, voorzitter van de Com missie van Openbaren Onderstand M. Derudder, pen ningmeester, afgevaardigde van het Vlaamsche Kruis M. Gruwez, afgevaardigde van het Roode KruisM. Houtekier, apotheker M. Hillewaere. afgevaardigde van het Vlaamsche Kruis M. Lesaffer. schepen M. Mahieu. dd voorzitter van Winterhulp M. Matton, voorzitter van de Rechtbank van 1" Aanleg M. Notebaert, Bur gemeester M Tahon, onder-voorzitter van de Handels kamer M. Vanassche. secretaris van de Unie voor Hand- en Geestesarbeiders Z. E H. Verhaeghe, pas toor-deken M. Vermeulen, voorzitter van de Handels- kamer. Secretaris: M. Horrez, afgevaardigde van het Roode Kruis. LETT WELStort uitsluitend uwe bijdrage op de offi- cieele lijst van het Nationaal Steunfonds, ze is drager van den stempel van het Gemeentebestuur. Sik ander organisme dat steunlijsten voor de ramp Awtwerpen wil laten rondgaan moet vooraf den Heer Burgemeester verwittigen. Donderdag 22 April 1943 Bij plaatselijke gevechtsactiviteit verliep de dag. over het algemeen rustig aan het Oostelijk front. De Sowjets verloren 77 vliegtuigen, en 2 eigen toestellen worden vermist. Aan de kust van den Kaukasus werden 3 vijan delijke bevoorradingsvaartuigen tot zinken gebracht. In den Westelijken sector van het Tunesisch front bereikte een eigen aanval de gestelde doelen. In den Zuidelijken sector leden vijandelijke aanvallen schip breuk. Eigen tegenaanvallen op verscheidene plaatsen van het front leverden succes op. Het luchtwapen viel 's nachts de haven van Algiers aan en trof bij een aan val op een vijandelijk konvooi een groot vrachtschip. Aan de Kanaalkust werden 8 Britsche vliegtuigen neergehaald, 's Nachts bestookte ons luchtwapen de havenstad Aberdeen. Alle vliegtuigen keerden naar hun bases terug. Bij zijin aanval op Stettin en Rostock ver loor de vijand in totaal 39 vliegtuigen. Vrijdag 23 April Aan het geheele Oostelijke front vonden gister geen noemenswaardige gevechtsoperaties plaats. Het lucht wapen ondernam verleden nacht een zwaren aanval op de marinebasis Poti, aan de kust van de Zwarte Zee. Sowjet-Russische vliegtuigen wierpen bommen op Oost- Pruisisch gebied. Twee der aanvallende bommenwerpers werden neergehaald. Aan het Westelijk Tunesisch front zijn hevige plaat selijke gevechten aan den gang. De vijandelijke aan vallen in den Zuidelijken sector leden ock gister schip breuk. Duitsche duikbooten boorden opnieuw 16 koopvaar dijschepen met 121.500 brt., alsmede 2 destroyers en 1 onderzeeër in dén grond. 2 andere schepen werden ge torpedeerd. Zaterdag 24 April Met uitzondering van een levendige activiteit van het luchtwapen worden van het Oostelijk front geen bij zondere gebeurtenissen gemeld. Op 22 en 23 April wer den. bij 4 eigen verliezen, 72 Sowjet-vliegtuigen vernie tigd. In den Westelijken sector van het Tunesisch front ging de vijand tot het verwachte groot offensief over. Verbitterde gevechten zijn nog aan den gang. Het lucht wapen steunde onverpoosd de gevechten te land. In den Zuidelijken sector viel de vijand, tengevolge van de ge leden hooge, bloedige verliezen, slechts met zwakke af- deelingen tevergeefs aan. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen tijdens den afge- loopen nacht enkele plaatsen van West- en Midden Engeland aan. Zondag 25 April Alleen ten Zuiden van Novorossisk hadden eenige succeslooze aanvallen der Sowjets plaats. In de overige sectors van 't Oostelijk front meldt men geen krijgsver richtingen van belang De vijand verloor gister 43 vlieg tuigen, 2 eigen toestellen worden vermist. Nu zijn doorbraakpogingen in het Zuiden van het Tu nesisch front mislukt zijn. poogt de vijand thans aan het Westelijk front een beslissing af te dwingen. In een reeks gevechten met wisselende kansen verdedigen onze troepen hardnekkig hunne stellingen. Sterke formaties :1r* ?s vij: ;.d aa; Üenl :i gevechtsvliegtuigen brachten den verliezen TÊÊJtHk Twee Britsohe bommenwerpers overvlogen gister avond het Noord-West Duitsch gebied en wierpen eenige bommen uit die slechts geringe schade aan gebouwen veroorzaakten. Een duikboot kelderde in den Noord - Atlantischen Oceaan het Amerikaansch vliegtuigmoederschip Ran ger Maandag 26 April Aan het Oostelijk front hadden geen belangrijke krijgsverrichtingen plaats. Voor de Kaukasische kust kelderden Duitsche zeestrijdkrachten een vijandelijke torpedo-snelboot, beschadigden verscheidene andere en schoten een stoomschip in brand. De afweerslag aan het Westelijk front van Tunesië duurt met onverminderde hevigheid voort. Ondanks zijn numeriek overwicht slaagde de vijand er ook gister niet in onze stellingen te doorbreken. Het luchtwapen was gedurig in actie boven het vijandelijk gebied. 12 vijan delijke vliegtuigen werden vernietigd en 2 eigen jagers worden vermist. Dinsdag 27 April Van het Oostelijk front wordt wederaijdsche activiteit van verkeranings- en stoottroepen gemeld. Ook de tweede vijandelijke aanval tegen het Tune sisch front is, tengevolge van den schitterenden afweer der Duitsch-Italiaansche troepen, mislukt. Gister onder nam de vijand slechts op afzonderlijke plaatsen hevige verkenningsacties en aanvallen die deels teruggeslagen werden. De verliezen van den vijand zijn aanzienlijk. Verleden nacht werden enkele plaatsen in West- Duitschland, waaronder de steden Duisburg, Oberhausen en Muelheim, door Britsche vliegtuigen gebombardeerd. 16 der aanvallende toestellen werden neergehaald. Woensdag 28 April Aan het Koebanbruggenhoofd werden talrijke aan vallen van den- vijand afgewezen- In de overige sectors van het Westelijk front plaatselijke aanvallen, welke tij gen van locaal belang plaats. Gister werden In den Zui delijken sector 44 Sowjet-vliegtuigen neergehaald- Drie eigen vliegtuigen gingen verloren. In Tunesië ondernam de vijand tegen eenige sectors van het Westeijk front plaatselijke aanvallen, welke tij dens verbitterde gevechten werden afgeslagen. Forma ties gevechtsvliegtuigen kwamen in de gevechten tus- schenbeide. De havens Bone en Philippeviile werden opnieuw gebombardeerd. Belasting op de Honden Alle houders van honden worden vriendelijk verzocht de verschuldigde taks voor 1943 te komen betalen vóór 15 MEI aanstaande. Deze taks is vastgesteld op 65 frank per hond, of 66,25 frank zoo de betaling geschiedt per storting of over schrijving op checkrekening nr 25.28 van het kantoor der belastingen leper (1* kantoor) De Ontvanger a. i.. H. Joos. FLORA Groote Markt VROUWENREGIMENT Duitsch gesproken met Heli Finkenzeller en 'Herman Erhardt Vrijdag, Zaterdag, om 7 1 u. Zondag, om 2 5 en 7 1 u. Maandag, om 7 i uur MAJESTIC Rijselstraat BOEFJE Vlaamsch gesproken met Annie Van Ees en Guus Broos Zaterdag, om 7 J uur Zondag, om 2 5 en 7 1 u. Maandag, om- 7 I uur OUD IEPER K Colaertpiaats Huwelijkskandidaten met Fernandel Duitsch gesproken en Louise Carletti Vrijdag. Zaterdag, om 7 t u. Zondag, om 2!, 5 en Jl« Maandag, om 7 uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1