Voetbal bij de Postbedienden VOETBALKRONIEK ZONDAG 2 MEI 1943 C. S- Yper B - Jeugdpl. - S. K. Reningelst Bij C. S. Yper Bij White Star leper Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper De Oude Vereenigde Hofbouwliefhebbers HANDBOOGSCHIETINGEN ALLERHANDE NIEUWS DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 30 - 4 - 1943 leper O Poperinge 2 On:f - facteur kens hebben het nogmaals moeten afleggen tegen de boden vin Poperinge. maar ditmaal min afgeteekend dan in den heen- j wedstrijd Zeggen wij terloops dat de ontmoeting onder alle oogpunten ge slaagd mag geheeten «roeden grootc opkomst, sportief verloop en veel...wind. c Is jutst dit natuurelement dat aan de leperlingen fataal werd. want de op gooi werd door Poperinge gewonnen, die dan ook gretig deze gelegenheid te ba.it nam om geduchtig aan te vallen en het trio Verrnote. Dombrecht. De puvdt hard op de proef te stellen- Keeper Vermote moest zijn beste talenten ten toon spreiden eo lokte menig applaus uit voor zijn stout doch kundig in- gn.pen. Nochtans berekende hi| rich slecht op een hoogen bal die. door deta wmd opgezweept, boven zijn hoofd in het net van leper belandde. Dit tegen- punt •cheeo de leperlingen wakker te schudden. Centerhalf Helsen stuwde zijn msnnen vooruit, halfback Gouwy begon er in te geraken terwijl halfbark Delpla c nu meer op den bal dan er nevens aan 't s.boppcn ging. Zoo ge raakte de voorlijo nu goed vooruiten de Poperingsche verdediging moest verscheidene malen ingrijpen. De rechterback der bezoekers deed ziek gelden en doodde men.gen aanval ,n de kiem. Maar Poperinge combineerde verder goed samen. Hun centervoor met den bionenlinMchen speler gelukte dan ook den stand op 2 0 te brengen, ditmaal met een mooi schot. Na wat heen en weer getrap I wam leper er wederom boven op. doch de bezoekende achter hoede hield stond en er werd met dezelfde cijfers gedraaid, ledereen dacht nu dat onze facteurkens dezen achterstand gemakkelijk zouden inhalen, te «neer dat de wind voorts hard bleef blazen. De tweede speclhelft werd din ook heftig ingezet, zoodat de Poperingsche portier menig standje moest opklaren. Doch de leperscbe voorltjn verbrodde ook menige doelkans Waar bleven nu de bliksemse boten van linksbuiten Labaere wal deed de hardlooper Vermeersch. waar was het moordend schot van Van Engeland waar bleven de salonpasjes van de beide binnenspe Iers Vereyck en Vandepitte Ja de verdubbelde pogingen van een Helsen en later van Van Engeland vermochten niets tegen de elf Poperingsche spelers, die wei is waar op hun doel geplakt waren, maar niettemin hun heiligdom van schending vrijwaarden. Alleen een prachtig schot van Van Engeland ver dunde b *ter lot. doch 't vloog op de bovenlat te pletter. Het einde naderde dan ook zonder dat leper de eer kon redden, ofschoon menigvuldige hoek schoppen daartoe de gelegenheid gaven. Poperinge behaalde dan ook een ietwat gevleide zege alhoewel er dient aan toegevoegd dat dit facteurkens- elftal zich beter aan de weersomstandigheden had weten aan te passen. Tot slot bedanken wij het bestuur van C. S. Yper voor het ter beschikking stellet, van het terrein, de voetballiefhebbers voor hun tegenwoordigheid en belangstelling en de milde schenkers in naam van de krijgsgevangen postbe dienden aan wie de opbrengst van dezen liefdadigheidswedstrijd ten goede komt. op het Ypersch Stadium, Augustinenstraat om 15 uur logiagsprijs 2 fr. - Tribune 1 fr. opleg. o Uitslagen der Matchen van Zondag 25 April IIe Provinciaal R. C- Harelbeke F. C. Torhout 4-0 C. S. Yper R. S. Waregem ff. 5-0 Wevelgem Sp. W. S. Houthulst 5-2 Klasseering II* Provinciaal Stade Kortrijk 19 18 8 1 90 17 37 C S Yper 18 11 5 2 50 37 24 W S Houthulst 19 10 6 3 70 36 23 R C Harelbeke 19 10 7 2 48 30 22 Wevelgem Sp. 19 9 8 2 52 43 20 F. C. izegem 20 8 10 2 54 59 18 Waregem Sp. 19 8 10 1 44 72 17 Deerlijk Sp. 26 7 11 2 37 54 16 19 6 II 2 43 53 14 t 19 5 12 2 29 55 12 em 20 3 14 3 32 87 9 R. S. Waregem ontbrak, verleden Zondag, nogmaals op het appel en de Cerclemannen moesten onverrichterzake huiswaarts keeren. Het was aldus de tweede maal dat Nayc en Cie. zonder ook maar een tijding te laten ge worden. hun kat zonden. Voorwaar niet erg sportief Ditmaal echter zulle* de Gaverbekenaren denkelijk niet zoo goedkoop geschoren worden als bij kun eerste afwezigheid. Ondertusschen moeten we mededeelea. dat Camiel Dumalin. een der beste en sportiefste elementen van C. S. Y.. voor den ar beidsplicht werd opgeroepen en niet meer beschikbaar is. A. s. speeldag moest Cercle in 't gelid komen bij Stade Kortrijk. doch op aanvraag van de Stadisten. zal dit treffen slechts op 16 Mei e- k. betwist worden. JEUflDPLOEQBN C S Yper K J C. S. Yper B 1 De B-jongens hebben thans een eervoller uitslag behaald dan tijdens de heenronde, want de A-mannen hebben fel moeten strijden om de punten bin nen te palmen. Luc Vanraes won den opgooi en plaatste Andries en zijn ma ten met windnadeel. Het spel verliep gedurende de eerste helft verdeeld en het waren de B-tjes. die. langs Lucien Maes. het openingspunt netten. Rust kwam met 0-1 stand ia het deficiet van Bertier en zijn collega's. Na de koffie was het de beurt aan de A's om van het windvoordeel te profiteeren en de score werd spoedig in evenwicht gebracht, dit door Alb. De vos. Even daarop lukte dezelfde speler een tweede goal (2-1). terwijl de kleine Deplancke ten dotte aan R. Vanbecelaere de gelegenheid gaf om de cijfers op 3-1 te brengen. Met deze 3-1 zege voor A werd het inrukken bereikt. Het was reeds een tijdje geleden dat we de A-gasten aan het werk hadden gezien en we moeten eerlijk bekennen, dat een paar kadetten eertijds een de gelijker indruk nalieten. De vorm is een beetje zoek Bertier. Ferrest en De- laire misten verstandhouding en kanthalf Decrock voedde zijn voorlijn niet op bevredigende wijze. M. Hollebeke. Andries en R. Maes bleven beneden het gewone peil. Was dit nu misschien omdat het tegen clubmakkers ging R. Vanbecelaere was de beste man op het veld. Wat Vosje betreft Een spelertje met toekomst, indien hij dit ten minste zelf wil. Onverschilligheid mag echter niet met voetbalspel gepaard gaan. want dan zou Albert best een v oorbeeld nemen aan A. Vermeersch die. vorigen Zondag, als techtsbuiten moed te koop had. In de rangen der B mochten we heel wat' vooruitgang noteeren. De defensie was sekuur. Hoedt deed het als debutant, niet zoo kwaad tusschen de doel palen en Soutaeren Vanraes ontpopten zich als twee trapvaste backs. Gru- wez moet nog een weinig aan uithoudingsvermogen bijwinnen, terwijl, net als voor de A-ploeg, de kanthalfs een meer agressieve rol dienen te vervullen. Ver dedigend al wat ge wilt. maar een aanval helpen opbouwen, dat is ander bier! Maes L- Deweerdt en vooral Ossieur bleken vorderingen te hebben gemaakt en ook Verkouter deed het niet slecht. Tot slot nog een woordje over de twee Benjamins A. Deplancke en W. Molein. Nog een paar jaren geduld en we zullen zien... zei de blinde. Er zit ras in I Zondag toekomende staat het A-elftal voor een kwade partij bij B-S. Pope ringe. Mits de wil nochtans van de partij is. kan de 3-0 zege der heenron de worden bevestigd. Gruwez en zijn ploegmaten ontvangen het bezoek van S K. Reningelst en een gelijk spel behoort hier tot het domein der mogelijk heden. Te Reningelst verloren de Gerclejongens nipt met 1-0. R. Wij zijn thans in de mogelijkheid aan onze spelers en supporters en het voetbalminnende publiek van leper mede te deelen. dat White Star leper kampioen van lie Gewestelijke Afdeeling, Reeks B. Weliswaar eindigt Le Bi zet op gelijke hoogte: met gelijk aantal punten, maar White Star heeft één kamp minder verloren, en dat is doorslaggevend. Er is dus geen spraak van testmatch l Wii wenscben Kapitein Dedeurwaerder en zijn maats hartelijk proficiat om dezen krachttoer. Het is werkelijk een schoone prestatie van White Star's eerste ploeg, waar niemand dezen uitslag durfde verwachten. White Star heeft de hoofdkampen met brio getrotseerd, verloor te Vlamer tinge en te Ploegsteert. speelde gelijk te Staden en te Poperinge. al de overige kampen werden flewonnen Het oorlogsjaar was ons gunstig Het Provinciaal Komiteit liet weten dat geen titel wedstrijd zal ingelegd worden tegen Zwevegem. die eerste eindigt in de reeks A van He Gew. Wii voegen hier graag aan toe dat S. K. Vlamertinge in feite eerst geklas seerde is voor de totale klasseering, ttz. met de reserve ploegen erbij. Meldenswaard is ook dat White Star's spelers tijdens dit seizoen geen V Ie blaam hebben opgeloopen. vooreen of ander komiteit l '"Kapitein Dedeurwaerder en spelers van White Star het bestuur rekent er dat aij in de komende kampioenschappen weerom uw steke zult staan W« zullen hieromtrent kalm afwachten wat de toekomst zal brengen I IIihiilsi"1B 3. Poponnc*. De kampioenenploeg speelde mee r, n .5, htornooi van B. S. Poperinge. Dat ze er geen al te best figuur toont de uitslag Blue Star won met 5-1 en Reningelst deed £fnog beter vermits de u.Ulag 5-0 werd. De uitslag is deze maal gaaach omgekeerd tegenover 15 Oogst 1942. 't Wordt tijd dat de onzen rusten. Sind 1941 hebben onze cerste-ploeg-spelers slechts een tiental Zondagen rust ge had. onafgezien de gure winterperiode van 1942. Op het programma staat nog een vrienden wedstrijd tegen S. K. Zillebeke. op 9 Mei. waar onze mannen zich zullen trachten te rehabiliteeren. om het seizoen waardig te sluiten. De Jeagdploet speelt verder het kampioenschap door. en verbetert naar mate het einde nadert. Zondag laatst sloeg ze de leiders S. K. Reningelst. die nochtans een sterke formatie in lijn brachten, met 4-2: Wij hopen en vertrouwen dat zij Zondag a. s. te Vlamertinge weeral eens eveneens haar beste spel zal boven halen, ten einde haar leiders plaats te versterken. Onze supporters zullen eraan houden onze jongeren aan te wakkeren in dezen lastigen en beslissenden kamp. Aftrap te 15 uur. Geza- raetalijke afreis aan 't lokaal te 14 uur. Onze reserve* hebben een kans gehad om deel te nemen aan de verdere kampen in het bekertornoot van C. S. Yprois. maar gezien in den laatstentijd verschillende spelers naar het buitenland vertrokken zijn. hebben wij van deelname afgezien. Ook onze reserven hebben zich dit seizoen laten gelden. Wij zijn er hen dankbaar voor Uitslagen der Matchen van Zondag 25 April 1943 Eindronde 1" Afd. A en B Hijkomend Kampioenschap n-9* Tornooi Beker C. S. Yprois Reeks A ■r Kampioensch. Jeugdpl. E.w„,vie,«.-F.c.Ro«bru9a, 1-2 Reeks C V.J.Dikkebusch-S.K.Nieuwkerke2-0 Uitslagen der Matchen van Maandag 26 April Vriendenwedstrijden St.Wytschate-Picanol 1-2 S.C.Meessen-S.C.Bizet 3-2 V.J.Dikkebusch-S.K.Vlamert. n.g. Andere Uitslagen Tornooi H. S. Poperinge 25/4 26/4 S.K.Vlamertinge-S.K.Reningelst 6-1 S.K.Reningelst-W.S.Ieper 5-® B.S.Poperinge-W.S.Ieper 5-1 S.K.Vlamertinge-B.S.Poperinge 4-3 Vrienden wedstrijden Rac.Wervik-Stade Kortrijk 1-6 Moorslede-Passchendale 3-3 leper-Postbedienden-Poperinge 0-2 KLASSEERIXGEN 2* Kampioenschap Jeugdpl Bijkomend Kampioenschap S.K. Reningelst 7 4 I 2 22 II 10 Beker C. S. Yprois W.S.Ieper 7 5 2 o 20 9 io Reeks A SK.Vlamertinge 7 5 2 0 19 16 10 F.C.Roeabrugge 6 4 2 0 24 12 8 C-S-Yprois A 7 3 3 1 22 12 7 W.S.Proven 6 4 2 0 14 8 8 B.S Poperinge 7 1 4 2 8 16 4 E Westsleteren 5 2 3 0 19 12 4 C.S.Yprois B 7 0 6 I 3 3« 1 B.S Poperinge 5 1 4 0 6 31 2 E. Boez i ngc- E. W atou Prior Langemark. vrij. S.K.Vlaraertinge-B.S.Poperinge 5-2 W.S. leper-S.K. Reningelst 4-2 C.S. Yprois A-C.S.Yprois B 3-1 Reeks C B.S.Kemmel 6 4 1 1 10 7 9 S.C.Bizet 6 3 2 1 17 ft 7 V.J.Dikkebuscii 6 3 2 1 10 10 7 SK.Nieuwkerke 6 0 5 1 5 17 1 Matchen voor Zondag 2 Mei 1943 Eindronde 1* Afdeeling Testmatch Prior Langemark-E.Boezinge W.S.Proven-F.C.Roesbrugge 2* Kampioensch. Jeugdpl. (Terrein E.Westvleteren) B.s.Poperinge-c.s.Y per A Vrienden wedstrijden C.S.Yper B-S.K.Reningelst E.Watou B-F.C.Westouter S.K.Vlamertimge-W.S.Ieper C.S.Langemark-Brielen Sp. Bijk. Kampioenschap Pr.Langemarh-Moor.lede (Jeugdpl.) S.K.Zillebeke-E.Beselare Beker C. S. Yprois B.S.Poperi*ge-E. Weatvieteren Berichten aan de Club* Eindronde Beker C. S. Yprois 9/5 Winnaar Testmatch - B.S.Kemmel F.C.Zandvoorde - G.S.Voormezeele - S.K.Elverdinge, vrij 23/5 Winnaar van 9/5 - S.K.Elverdinge G.S.Voormezeele - F.C.Zandvoorde 30/5 Finaal (terrein C.S.Yprois). De Secretaris. J. JANSSENS. De derde Boksmeeting te leper De bokssport heeft waarlijk terug burgerrecht verworven in onze Halie- stad Inderdaad, Zondag a.s. komt de ijverige J. Delbecque reeds met zijn derde boksgala vóór de pinnen en we mogen gerust verklaren dat. aangezien het hier een sluitingsmeeting betreft. Julien en manager Vanlaeke voor een uitgelezen programma hebben gezorgd, hetgeen door alle kieskeurige sport mannen stellig naar waarde zal worden geschat. Onze stadgenoot Francois Carlier krijgt, over 8 x 3. de kans om tegen Mars een betwistbare nederlaag, die hij vóór een paar maand te Veurne opliep, uit te wisschen. Ondertusschen boekte Frangois daverende successen en verwierf, een veertiental dagen ge leden. match-nul tegen niemand minder dan Wirame, een der sterkste licht gewichten van België. Alle sportjournalisten waren het eens om deze prach tige prestatie van £ois te loven en zoo lazen we o. m. Carlier heeft zijn hardste supporters verrast» Ook tegen Mars verwachten van onzen Cité-man een eminente prestatie en... een overwinning. Geen enkel sportliefhebber raag deze match missen Verder komt Andrésabil in den ring tegen Ritten Lagrou. De boksersnaam Lagrou is genoegzaam bekend, zoodat we aan dezen kamp niet veel commentaar moeten voegen. Wie herinnert zich de ontmoeting Baeken-Lagrou niet meer Benevens deze twee veelbelovende beroepskampen gaan er nog een zestal liefhebbersontmoetingen door. Dejonghe, een leerling van Carlier, zal hier de handschoenen opnemen evenals Pulders. Gilberto, Lecleire. Vansteenkiste. Ghesquière. Servaege. Deckmijn, e.a. Voorwaar een programma dat flink ineensteekt en ongetwijfeld door een massa sportmenschen zal worden bijgewoond. Zeggen we nog. dat de wed strijden, die te 16 uur aanvangen, doorgaan in de gezellige zaal Lapiere en dat, niettegenstaande de uitzonderlijke kampen, de prijzen der plaatsen be houden bleven als naar gewoonte, dus van 10 tot 40 fr. Sportlui komt bijtijds, want 't zal vollen bak zijn, Julien Delbecque en zijn collega's zullen hun verdiende nokvolle zaal hebben 1R. van het Arrondissement leper Lokaal in de Trompet, 28 Groote Markt, leper Vergadering van Zendag 2 Mei, om 15 nar. Dagorde Lezing van het voorgaande verslag Mede- deelingen - Aanvaarden van nieuwe leden Aanbrengsten Tombola. De d.d. Secretaris, De d.d. Voorzitter, C. Lamps Lecluyse STAANDE PERS Zondag 2 Mei 1943 Om 14 1 uurWestvleteren St SixtusOppervogel 150 frank Twee zijd vogels, elk 75 fr.; Twee kallen, elk 35 fr.; Kleine vogels 20 fr. en boven de 85 schutters aan 25 fn Inleg 25 fr. Maandag 3 Mei 1943 Om 15 uurYPER, WILLEM TELLOppervogel 150 frank; Tweede oppervogel (niet verloot), 75 fr.; Twee zijd vogels, elk 75 fr.; Twee kallen, elk 35 fr.; Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 fnank. Zondag 9 Mei 1943 Om 14 4 uurPoelcapelle Om 14 1 uurWatou Inleg 25 fr. per - Openbare schuilplaatsen - In verscheidene stadswijken werden onlangs openbare schuilplaatsen gebouwd en ongetwijfeld zullen andere nog volgen. Thans nadert deze van het Zaalhof hare voltooiing. Alleen nog enkele kleine werken, zooab het beplakken der wanden en het aanbrengen der ijzeren deuren, dienen nog door den aannemer uitgevoerd, en dan zal de wijk van het Zaalhof over een schuilplaats beschikken die niet alleen tegen bom- en zelfs gasgevaar alle gewenschte veiligheid biedt, maar tevens ook, wat verluchting en comfort betreft, een modelinrichting mag genoemd worden. Daar deze schuilplaatsen gebouwd worden om aan de bevolking, in geval van nog altijd mogelijke bombardementen, een veilig en zeker onderkomen te verschaffen, hebben alle stadsbewoners er belang bij ervoor te zorgen dat deze schuilplaatsen niet ontreinigd noch beschadigd worden en vooral niet als speelplaats door de kinders zouden gebruikt worden. Deze schuilplaatsen, die om aan hun doel te beantwoorden steeds open moeten blijven om op ieder oogenblik van den dag in gebruik tc kunnen genomen worden, mógen slechts in geval van nood.zooals bij vliegeralarra.betreden worden.Ten andere de politie zal er streng over waken dat deze inrichtingen niet beschadigd noch voor andere doeleinden misbruikt worden. De ouders zijn insgelijks verantwoordelijk voor de vernielingen of beschadigingen die er door hunne kinders zouden kunnen aangebracht worden. Wij hopen echter dat de politie tegen niemand zal hoeven op te treden en dat deze vermaning zal volstaan, want het geldt hier immers inrichtingen die, in deze tijden, van openbaar nut zijn en voor eenieders veiligheid opgericht worden. Denkt er dus steeds op dat. moest een dier schuilplaatsen moedwillig beschadigd of onbruikbaar gemaakt worden, gij hierdoor misschien niet alleen uw eigen leven maar ook dit van uwe medeburgers in gevaar brengt. Ouders, prent zulks goed in het hoofd uwer kinders en waakt er zelf streng over dat zij daar in die schuilplaat sen niet gaan spelen. Nog oen andere vermaning. Den laatsten tijd werd bemerkt dat de straten en openbare pleinen door de kinders voor allerhande spelen in genomen worden. Voetbal, kaatsen, rolschaatsen, enz., al spelen waarvoor hier in stad genoeg plaatsen beschikbaar zijn waar zij door de kinders zonder eenig gevaar kunnen beoefend worden, ziet men thans dagelijks te midden de straat en zelfs op drukke verkeerspunten gedaan. Dat zulks groot gevaar biedt voor de spelende kinders zelf en ook voor het verkeer, hoeft niet gezegd. Ook heeft de politie opdracht gekregen aan dit euvel te verhelpen en het reglement op het verkeer, dat de spelen op den openba ren weg verbiedt, streng toe te passen. Tegen alle overtreders zal voortaan proces-verbaal opgemaakt worden en de ouders van minderjarige kinders zijn hier nogmaals voor de gevolgen verantwoordelijk. Opgepast dus Eerbiedigt ook de kerkhoven - Er werd insgelijks meermaals vastgesteld dat sommige personen den noodigen eerbied voor de kerkhoven niet meer hebben, dat kinderen rond de grafzerken ioopenen spelen.dat men er bloemen van de graven steelt en de aanplantingen beschadigt. Dit alles is pijnlijk om bestatigen en getuigt maar weinig in 't voordeel van dezen die dergelijke on betamelijkheden. om niet te zeggen wandaden, plegen. De kerkhoven, en wij bedoelen hier vooral de krijgskerkhoven die. thans zoo schoon door de zorgen der openbare besturen onderhouden worden, zijn de rustplaatsen der geval len strijders welke men immer eerbiedigen moet en slechts ingetogen betreden mag om er een gebed te storten of in vrome overweging het offer dier helde* te herdenken. De ouders en ook de onderwijzers hebben den plicht de kinders deze ge voelens van eerbied, die ieder rechtgeaard mensch voor de dooden en hun begraafplaatsen bezielen moet. diep in tc prenten. Wostroosebeke - Verkeersongeval - Verleden Dinsdag, toen de auto bus Dixmude-Roeselare alhier ter hoogte van de wijk 4c De Spriet aan gekomen was. sprong opeens een der voorbanden, wat voor gevolg had dat de autobus tegen een boom langs den kant der baan terecht kwam. Door den schok werden enkele der inzittende reizigers lichtjes gekwetst. In Beslag genomen - Tijdens een huiszoeking gedaan bij Reynaert Ge rard. wijk De Kat werden door de controleurs niet minder daa 114 kgr. surrogaten. 160 kgr. gebrande gerst en 1000 kgr. chicorei gevonden. Daar deze goederen voor den sluikhandel bestemd waren, werden ze aan geslagen en aan het plaatselijk comiteit van Winterhulp overhandigd. STAD IEPER Dienst voor Motorbrandstoffen Aan de bezitters van Motorrijtuigen Er wordt voor de laatste maal het volgende ter kennis gebracht van de bezitters van motorrijtuigen Op bevel van de bezettende overheid moet elke aankoop, verkoop of afbraak van motorrijtuigen binnen de drie dagen aangemeld worden bij den stedelijken dienst voor motorbrandstoffen Nalatigheden daaromtrent zullen in de toekomst streng worden gestraft. leper, den 28 April 1943. De Burgemeester, A. N0TE8AERT. STAD IEPER - NIJVERHEIDSSCHOOL De Burgemeester der Stad leper heeft de eer de belang hebbenden ter kennis te brengen, dat de z o m n 1 1 8* ss i nr in teekenen, bouwkunde en schilderkunst zullen hernemen op Zondag 2 Mei a. s., eiken Zondag voormiddag, van 8.30 tot 10.30 u. tot einde Juli. Voor de Voorb. Afd. I' en 2' leerjaar en schilderklas in de Stadsmeisjesschool, Rijselstraat Voor de bouwkundige afdeeling in de Mariaschool, Ste Catharlnastraat. Inschrijving voor nieuwe leerlingen op Zondag 2 Mei 1943, om 8 uurin de Stadsmeisjesschool. leper, den 12 April 1943. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. Ministerie van Financiën - Benoeming Bij besluit van 19 April 1943 wordt de heer Ommeslagh Felix tot Ontvanger der Rechtstreeksche Belastingen te Yper benoemd, vanaf I Mei. ^■'ScHk «BALMING» verscheen reeds tweemaal. De gestelde ver wachtingen, zoowel wat inhoud als vorm betreft, werden ruim schoots overtroffen. BALMING» is het alzijdige nationaaI-socialis tische blad. BALMING wordt het toonaangevende blad in Vlaanderen. Het blad is voor iedereen, en kan. rich iedereen aanschaffen. Het wordt te koop gesteld in alle boekwinkels en stationsboekerijen. Abonnementen war den op het Sekretariaat, Deken Delaerestraat, 3, te leper, opgenomen. Het DEVLAG-MOTORKORPSwerd gesticht Iedereen kan er bfj toetreden en worden hem mogelijk heden geboden om zijn inkomsten te verhoogen. Alle mannelijke Nationaal-Soclalisten, die ten minste 17 jaar oud zijn en lichamelijk, moreel en karakterlijk geschikt zijn, komen in aanmerking. Benevens den nadruk die gelegd wordt op de werving van auto-voerders en ae- kanlekers, komen ook de meest verschillende beroepen in aanmerking, o. a. bureelbedienden, koks, verplegers, begeleiders, enz. De belangstellenden melden zich op het CelsekretariaatDeken Delaerestraat, 3, leper, waar he« alle inlichtingen die ze noodig hebben in betrekking met hun aanmelding zullen worden medegedeeld, alsook alle vergoedingen (loon, 9oldIj, familie- en kindervergoe ding), waarop ze krachtens hun kontrakt recht hebben Gij allen, jongelingen, die voor het oogenblik nog de juiste, u passende betrekking, niet gevonden hebt aarv zelt niet langer, en meldt U voor het DEVLAG-mo TORKORPS aan. Zaterdag 1 Mei. feest van den Arbeid, gaat in het «Vlaamsch Huis», te 20 uur. een Kameraadschapravwi door. waartoe iedereen wordt uitgenoodigd. Benevenw muziek, zang en spel, staat een verrassing op de dag orde, die aan het wellukken van het feest het hare bij dragen zal. (Medegedeeld

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2