NOTARIEELE VERKOOPINGEN KAASSTREMSEL Claeyssens - Titeca And ré SEPE YN W O O I\T H U 1 Z K I\ ZAAI- ®n WEILANDEN o fat ede en Bouwgronden 0|tenl)are I ,ï«-ïtiitieverlioopiii}; VAN BESTE Zaai- en Hooilanden EEN WOONHUIS HOFSTEDEKE Een voornaam WOONHUIS W O O IW H U 1 Z K I\ In hef- goedkoopste Meubefhim bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 12, Noordlaan YPER III E U II E L E M Op Woensdag 5 Mei 1943 WO O I\ H L 1 Achoone .11 E IJ O KI.M BOUWGROND EN ZAAILAND Een perceel Houwland BESTE ENKEL EN DUBBEL ter Apotheek DELANOTE Langemark VERVOER - VERHUIZINGEN AUTO TAPISSÏ IRE 118, DiekebuschsteenWeg, 118 YPER Telefoon 189 2, fcijsselsira^t (Groote Markt) H ER5TELLEN VAN -ALLE RADIO'S - BET TPERSCHE 30-4-1943 Studie van Meester Van <len lloo«iierde, Notaris te Heselare bi) leper. O Openliiirc .Verkooplng van twee schoone en welgelegen met 32 aren 49 ca land te GELUVELT langs de groote baan leper-Meenen. INSTEL DONDERDAG 6 MEI 1943 OVERSLAG DONDERDAG 13 MEI 1943 telkens om 2 1/2 uur namiddag, ter herberg Het Ka.ntientje te Geluvelt. 1/2 1 Instelpretnie. Recht van Samenvoeging Alle inlichtingen te bekomen ter studie. Kantoor van den Notaris V»n Eecke, te Poperinge. Studie van den Notaris te Kortrijk. o— 0|M>iilMtre Verkoopini; van allerbeste te BOEN1NGHE Studiën van de Notarissen Frans Hocke, te Kortrijk Rijselstraat. 41 en Deckera, te Antwerpen, Arenbergstraat, 6. De Notaris BOSSAERT. te Kortrijk, zal openbaarlijk te koep aanbieden 7 Hectaren 56 aren 70 centiaren allerbeste en wel gelegene ZAAI- en WEILANDEN te Boesinghe, Poesel- straat en Slaektestraat. Verdeeld in 7 koopen 'Zie plakbrieven met plan). In gebruik gehouden door verscheidene, zonder geschre ven pacbtrecltt. OVERSLAG: Dinsdag 4 Mei 1943 om 3 uur stipt namiddag, ten gasthove Hótel du Nord bij M1™ Ernest Langlez- Vandendriessche. Statieplaats te Kortrijk Recht van samenvoeging. Voor alle inlichtingen en plakbrieven met plan, zich wen den ter Studie van den Notaris Hossaert, Oude Vestingstraat, 17. te Kartrijk. Openbare Verkoopinj; van een goede en welgelegen te ZWEVEGEM, Stedestraat samen groot 6 hectaren 19 aren 46 ca- Verdeeld in drie koopen. In gebruik door M. A. Vandenbogaerde. Overslag Woensdag 5 IVIei 1943 te 3 ure zeer stipt in het gasthof Hotel du Nord Statieplein, te Kortrijk. Plakbrieven met plan te bekomen ter studie van den notaris Hocke, te Kortrijk. Kantoren van de Notarissen Buurmans, te Veurne, ltoland, te Gent en Demeyere, te Roeselare. oj- te LAMPERNI88E De notaris Louis BUURMANS, te Veurne, zal met tusschen- komst van M'"® ROLAND, notaris te Gent, en DEMEYERE, notaris te Roeselare, on ten overstaan van den Heer Vrede rechter van het kanton Veurne, openbaar verkoopen Gemeente LAMPERN1SSE Verscheidene perceelen BESTE ZAAI- en HOOILANDEN, gelegen langs den steenweg van Lampernisse naar Oostkerke, en langs den Ouden Zeedijk. Samen groot 7 Hectaren 76 aren 90 centiaren. Ver deeld in 8 koopen. Ingesteld Koop I Zaailand, 1 Ha. 71 a. 80 ca., Fr. 280.000 Koop 2 Zaailand, 89 a. 35 ca.Fr. 100.000 Koop 3 Zaailand, 95 a95 ca., Fr. f30.000 Koop 4 Hooiland, 28 a. 20 ca., Fr. 40.00r Koop 5 Hooiland, 41a. Fr. 62.000 Koop 6 Zaailand. 69 a. 30 ca., Fr. 106.000 Koop 7 Zaailand, 1 Ha 79 a. Fr. 331.000 Koop 8 Hooiland, 1 Ha. 02 a. 30 ca., Fr. 161.000 De perceelen zijn in gebruik door verscheidene zonder geschreven pacht. TOESLAG: Woensdag 5 Mei 1943 om l<) ure voormiddag, in de Gehoorzaal van het Vredegerecht te Veurne. Plakbrieven met plan te bekomen ten kantore van den notaris Buurmans, te Veurne Studie van den Notaris Ittinniult, te Wervik. o Openbare Vei-ltoopinjg van mat 3 aren 25 ca. erve en tain gelegen te Wervik, IliirriercHlrnal, 29. Gebruikt door Vrouw Eugenie Cappon. mits 100 fr. te maande en zonder geschrevene pacht. EENIGE ZITDAG DONDERDAG 17 JUNI 1943 te 3 u. des namiddags, ter gehoerzaal van het Vredegerecht. St Maartensplaats, te Wervik. Studiën der Notarissen Rejritiierl te Staden en Ibe>plti të Ardooie. Op Donderdag 6 Mei 1943 te 3 uur namiddag (torenuur) te Staden. Markt, ter herberg Het Handelshuis bij Heer Jules Crombez, TOESLAG v»ii Gemeente ZARREN (Vla) Binnenkant Een goed gelegen Verdeeid in 2 koopen Koop 1 79 a. 25 ca BOUW. en WEILAND en HOFSTEDEKE Koop 2 Een nevenliggend perceel BOUWGROND, langs de gravier, Prijzie voor koop 1 voor tuin en hagen 1500 fr. Alles gebruikt door Marcel Knockaert mils 1400 fr., boven lasten en assurantie, sinds meer dan 9 jaren. Slechts Ingesteld Koop 1 - 190.000 fr. Koop 2 - 61.000 fr- Studiën van de Notarissen W'eulerlinck, te Hooglede en Dev o», te Rumbeke. ©M UIT ONVERDEELDHEID TE SCHEIDEN o DINSDAG 11 MEI 1943 om 3 uur stipt namiddag, ter' gehoorzaal van het Vredegerecht te Hooglede, Openbare V'erkoopiitjj IN EENEN ZITDAG, VAN GEMEENTE OEKENE, Plaat. bevattende beneden 4 ruime plaatsen en kelder mei athan- gens en medegaande tuin. samen groot 38 aren 07 ca., staande en gelegen te OEKENE Plaats Steenweg naar St- Elooiswinkel, zeer geschikt voor allen handel. Verdeeld in 3 koopen Zie plakbrieven met plan. Met recht van samen ioeging Bewoond en gebruikt door de medeverkoopers de eebt- genooten M. Andrè Devriese-Orulez en M Henri Brulez, mits 1200 fr. 's jaars, meer de lasten tot 1-10-1944. Studie van den Notaris .Istcques Ik nimmll te Wervik. Opentiure "Vei Itoopiit^ van twee aaneenhoudende met samen 6 aren 29 ca erve en hof, gelegen te (ieluwe, Ieperstraat, 45. Verdeeld in twee loten en vrij van gebruik. ZITDAGEN INSTEL: Donderdag 27 Mei 1943 OVERSLAG: Donderdag 10 Juni 1943 telkens te 3 uur des namiddags, ter herberg In de Voyageur bij de Gezusters Nolf. Ieperstraat. Nr 82. te Geluwe. 1/2 Instetpremie. Recht van samenvoeging. Op Maandag 3 Mei 1943 Ie 1 1/2 uur namiddag officieel uur) en, Indien zulks noodlg is. ook den volgenden dag op bet zelfde uur. te POPERINGE. ter herberg A l Univers Ieperstraat. 90. zjjnde ten stetfhuize van Vrouw Camiel Devos-Verstraete. BELANGRIJKE OPENBARE VERK00PING van Herberggerlef, ouderwetsche voorwerpen en verdere roerende goederen. Waaronder stoven met toebehoorten, hoeveelheid bed- bakken, matrassen beddedekens, lakens, spreien en kussens, tafels, ladders, stoelen, zetels, phonograaf met platen orgel, j spiegels, beelden en printen, witte en gebloemde tellooren, glazen, stoors gordijnen, lavabo, potten, pannen en verder keukengerief, tapijten, handdoeken, herbergtoog met bier- pomp, rijwiel, uurwerken, kleerkasten en andere kasten, emmers, schouwg.irnituren banken, ouderwetsche kande- laarjj accordeon, vazen, kuipen traliedraad en groote hoe veelheid brandhout en platen, alsook weegschalen met ge wichten. Met gereed geld. Studiën der Notarissen Roynnert te Staden en te Ardooie. o te 3 uur namiddag (torenuur i te Beveren-bij-Roeselare, aan de Statie, ter herberg De Wachtzaal bij M. Jerome Mandeville, TOE8I AG van Gemeente BEVEREN-BIJ-ROESELARE, Statiestraat Een goed gelegen MET LAND. groot 18 aren 36 ca., kadaster sektie C. nummers 1072a, I073d en 1074c thans gebruikt door de medever» oopster Mej. Cordula Cornette. onyergeld tot 30 September a.s. Huis vrij met 1 Oktober a.s. Het land met het scheren der vruchten. Slechts ingesteld 72 660 fr- Studie van den Notaris Fi-n«*Mt I>« Uor-l. Korte Thouroutstraat, 4 te Yper. BIJ STERFGEVAL Gpenbure Verkno|iing van en Mobilaire Voorwerpen OP DONDERDAG 13 MEI 1943 te 2 ure slipt namiddag, zal Meester Ernest Df. Cock voornoemd, overgaan te YPER, in «Lapiere's Zaal», D'Hondtstraat, tot de openbare verkooping van meubels en mobilaire voorwerpen als volgt: Salongarnituur, canapé, 2 zetels, 2 stoelen, tafel, «piegel, scbouwgarnituur eetplaats, slaapkamer in eik. slaapkamer in acajou, keukenkas, tafel, stoelen, ruisinière, kleine cuisi- nière iTamines), muziekiek, zetel, twee clubzetels, naai- machien. tafelservice in porselein glazenservice, caféservice voor 12 personen, wollen matrassen, schouwgarnituur en allerlei meubels en keukengerief. Gewone voorwaarden Comptanle betaling. Tentoonstelling der te verkoopen voorwerpen op Donder dag 13 Mei, van 9 tot 12 ure voormiddag. Studie van den Notaris A. Van «lei- Meersch te Yper o L7it lei- haiitl te koop Schoon en welgelegen TE YPEIl Voor alle inlichtingen zich te bevragen ter studie Rijsselstraat, 90, te Yper Studie van Meester Cü. Devos, Notaris, te Wervik. Ojtenbape Verkooping van KOOP EEN met 4 aren 97 ca. land, te WERVIK, Renelni-eMti-nal. KOOP TWEE groot 3 aren 30 ca. te WERVIK, Retselareètti-aaf. Eenige zitdag Vredegerecht, St Maartensplaats, te Wervik, op Donderdag 27 Mei 1943, te 2 ure. Recht tot samenvoegen. Plan en lastenboek ter inzage 11, Magdalenastraat, Wer Zie Plakbrieven. vik Ql Voor uwe aankoopen^van NAAIMACHIE.NEN, WISSELSTUKKEN, HERSTELLINGEN aller merken, wendt U in volle vertrouwen tot het ond gekend huis Honoré VAM LER8BERGHE Ieperstraat, 85bis, VLAMERTINGE. (4317> KAASDOEKJES en KAASTHERMOMETERS SULFURE DE CAKBONE om allerhande Banden te herstellen. 1 met Verzorgd werk. Matige prijeea. YPER RADIO'S PICK UP'S PHONO PLATEN NAALDEN Kontant en Krediet MET WAARBORG. Aankoop van oude platen aan de hoogste prijzen. Drukkerij Damortier. 34. Boterstraat. Yper Tel. 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4