DUITSCHE LECERBERICHTEN NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONOIGINGSWEEKBL AD VOOR MET ARRONDISSEMENT YPER WINTERHULP IEPER De houdbaarheid der vleeschblikken De ranfrsoerieering van de zeep voor de periode van 1 Mei 1943 tot en met 31 Mei 1943 Koninklijke Hofbouwmaatschappij Het handhaven der orde op 10 Mei 1943 Toegelaten Taxis STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS 24* Jaar, Nr 3 Prijs 0.50 tr. Vrijdag 7 Mei 1943 YPERSCHE Uitgever: DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Abonnementsprijs 1943: 26 frank Bedeeling van Pastei Weensdag 12 Mei Van II tot 12 uur groene kaarten. Van 14 tot 15 uur groene en purpere kaarten. Van 15 tol 16 uur ruode kaarten. Bedeeling van Klompen De personen, die in de vroeger bepaalde rechthebbende categorieën vallen, en die tot nu toe hun klompen niet afge haald hebben, krijgen een laatste gelegenheid op Zaterdag 8 Mei, tusschen 9"en 12 uur. Bedeeling van Borstlappen Enkele personen ontvingen van het N.W.T.B. een bon tot bet bekomen van een vellen borstlap zij worden verzocht zich op Zaterdag 6 Mei, op ons secretariaat aan te bieden na dien datum worden zij niet meer uitgewisseld. Gevonden Voorwerpen Maandag, 3 Mei. een recept van Dr. Landsoght. Woensdag, 5 Mei, een lederen handtasch, bevattende een paar handschoenen. De RantsoeDeering en de Dieetlevensmiddelen De dieetlevensmiddelen, in de rantsoeneeringstabel ver meld onder littera E van zegel nr 1 moeten afgeleverd worden naar rato van 125 gr. per zegel en niet van 175'gr. zooals vroeger werd aangekondigd. Anderzijds moeten de grossiers en de kleinhandelaars den voorraad verpakte dieetlevensmiddelen (doozen pakjes,' zakjesi, in hun bezit op 27 April 1943, verknopen in de oude verpakkingen op de basis van 175 gr. per zegel nr 1. Vele verbruikers, die regelmatig doozen vleesch koopen^ vragen zich de laatste dagen af daar zij reeds een paar maanden lang dergelijke doozen in den handel vinden hoelang deze wel goed blijven. Uit vrees voor het warme weder zagen zekere verbruikers van den aankoop af. De beenhouwers doen goed hun klanten in te lichten dat de blikken met vleesch in eigen nat theoretisch gesproken gedurende onbeperkten tijd bewa ren. Het kon wel gebeuren dat zekere doozen als gevolg van een technisch de- fekt zouden kunnen bederven, maar dit is een uitzondering. De klanten mogen dus gerust zijn en geen vrees hebben dat de inhoud der blikken tengevolge van het warme weder zou bederven. Men moet natuurlijk de doozen in een koele niet vochtige plaats bewaren. Van 1 Mei tot 31 Mei 1943 zijn enkel geldig a) het zegel S van de oude zeepkaart A van geel bruinen druk op licht-geelbruinen achtergrond. b) de zegels F (1-5-43) van de zeepkaarten A en B. c) de zegels P (1-4-43 en 1-5-43) van de zeepkaarten A en B. d) de zegels F, P van de bijzondere zeepkaarten C en DM. Het zegel S van de oude zeepkaart A van geelbruinen druk op licht-geel-bruinen achtergrond geeft recht op 1 stick (scheerzeep) tot op 31 Juli 1943 inbegrepen Tijdens de maand Mei 1943 geeft het zegel F (1-5-43) van de zeepkaarten A en B of het zegel F van de bij zondere zeepkaart C uitsluitend recht op 1 stuk fijne zeep. Het zegel f van de bijzondere zeepkaart D geeft recht ofwel op 1 stuk zeep met het merk Kind en voorbehouden aan de kinderen ofwel 1 stuk fijne zeep. vrij van vulstof. Er kan door de plaatselijke sekties van bet nationaal werk voor kinderwelzijn 1 stuk toilet zeep worden afgeleverd tegen drie zeigels F van de bij zondere zeepkaart D. Voor de maand Mei 1943 geven 10 zegels P (1-4-43) of P (1-5-43) van de zeepkaart A of van de zeepkaart B rectrt op 250 gr zeeppoeder. 5 zegels P van de bijzon dere zeepkaart C of van de bijzondere zeepkaart D geven recht op 250 gr zeeppoeder. Zegels landbouwvetten Er is ter kennis gebracht van de leden dat de zegels voor landbouwvetten aangekomen zijn deze mogen afgehaald woTden bij den secretaris, Rijselstraat nr 84, vah£t MAAN DAG 10 MEI en volgende dagen vanaf 19 uur 's avonds. Het Bestuur. Ontrupsing en Disteluitroeiïng Lmdens een bevel van den Heer Gouverneur van West-Vlaanderen, is ieder eigenaar, huurder of gebruiker van landen verplicht, onmiddellijk na den bloeitijd en uiterlijk vóör 15 Juni a.s., de boomen, struiken, hagen of kreupelhout, op deze landen staande, te ontrupsen of te doen ontrupsen. en dadelijk de beurzen of webben, die rupsnesten uitmaken, te verbranden. De ondernemers van het onderhoud der beplantingen langs de wegen zijn aan daeelfde verplichtingen onderworpen. AT!e personen, die gronden bebouwen of gebruiken, zijn eveneens gehou den voor 1 Juli e, k. de schadelijke distels, die op deze gronden te vinden zijn. uit te roeien of te doen uitroeien. logevnl de belanghebbenden verwaarloozen zich binnen den gestelden tijd ■aar deze schikkingen tc gedragen, zal de bewerking van ambtswege en ten koste der overtreders verricht worden op bevel van den Burgemeester, •averminderd de straffen die voor deze overtredingen voorzien zijn. De steeds hernieuwde en hevige aanvallen der Sowjets aan het Koeban-bruggenhoofd leveren geen succes op. - Krymskaja door onze troepen ontruimd. - In Tunesië worden de vijandelijke aanvallen afge slagen. - De stad Mateur wordt zonder strijd aan den vijand prijsgegeven. - Ons luchtwapen brengt den vijand uiterst zware verliezen toe. - Ook Duitsche duikhooten kelderen nogmaals een groot aantal schepen. Donderdag 29 April 1943 Aan het Koeban-bruggenhoofd en ten Zuid-Oosten van Leningrad leverden vijandelijke aanvallen geen succes op In de overige sectors van het Oostelijk front verliep de dag rustig. 52 Sowjet-vliegtuigen werden door ons luchtwapen zonder eigen verliezen vernietigd. In Tunesië werd ten Noord-Oosten van Medjez-el-Bab een vijandelijke pantsereenheid, die onze stellingen bin nen gedrongen was, met bloedige verliezen tot voorbij haar uitgangsstellingen teruggeworpen. Aan bet overige front werden plaatselijke aanvallen teruggeslagen. Het luchtwapen steunde de troepen van het landleger. Bij Kaap Bone werd een vijandelijke snelboot in brand ge schoten. Tijdens een gevecht in het Kanaal werden 2 vijande lijke artilleriesnelbooten gekelderd. 2 andere en 1 tor pedojager beschadigd. 2 eigen schepen gingen verloren. 3 bommenwerpers werden neergehaald. Vijandelijke vliegtuigen drongen verleden nacht bo ven het Noord-West Duitsche kustgebied, alsook boven het gebied van de Oostzee en tot boven Oost-Pruisen door 18 der aanvallende toestellen werden omlaag ge schoten en 4 andere boven de bezette gebieden vernie tigd. Duitsche gevechtsvliegtuigen wierpen bommen uit op eenige plaatsen in Zuid-Engeland Vrijdag 30 April Gister vielen de Sowjets opnieuw het Oostelijk vak van het Koeban-bruggenhoofd met sterke strijdkrachten aan. Zij slaagden er niet in terrein te winnen, maar werden tijdens zware afweergevechten bloedig terug geslagen Boven het Zuidelijk frontvak werden 67 Sow jet-vliegtuigen neergeschoten. Aan het Tunesische Westfront werden verscheidene plaatselijke aanvallen van den vijand afgewezen. Bij 5 eigen verliezen werden boven het gebied der Middel- landsche Zee 12 vijandelijke vliegtuigen buiten gevecht gesteld derzeeërs ën een snelboot gekelderd, alsmede vier destroyers, drie duikbooten een duikbootjager. 18 snel- booten en een monitor beschadigd. Dinsdag 4 Mei De vijand zette zijn hevige aanvallen- tegen het Koe ban-bruggenhoofd voort, doch slaagde er niet in resul taten te behalen. De hardnekkige afweergevechten du ren voort. In de overige sectors van het Oostelijk front verliep de dag rustig. Leningrad werd door zware ar tillerie onder vuur genomen. Aan het Tunesische front vonden geen belangrijke gevechtsoperaties plaats. In het Noorden betrokken onze troepen nieuwe, gunstiger gelegen stellingen. Hierbij werd de stad Mateur ontruimd. Tijdens Britsche luchtaanvallen tegen de kust der be zette gebieden in het Westen heeft men M vijandelijke vliegtuigen neergehaald. Twee eigen toestellen gingen verloren. Woensdag 5 Mei Aan het Oostelijk front van het Koeban-bruggenhoofd verslapten de aanvallen der Sowjets. Krymskaja werd ontruimd door onze troepen, die zich op een sinds lang voorbereide en versterkte verdedigingsstelling terug trokken. Ten Zuiden van het Ilménmeer werden ver scheidene aanvallen afgeslagen. Op 3 en 4 Mei werden 75 vliegtuigen der Sowjets naar beneden gehaald In den Centralen sector van het Tunesisch front viel de vijand onze stellingen aan. doch werd na tegenaan vallen teruggeworpen. In de overige frontsectors slechts geringe plaatselijke gevechtsactiviteit. Tijdens luchtaanvallen op het Fransch en Belgisch kustgebied werden zonder eigen verliezen 5 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Twee andere Britsche toestellen werden vóór de Noorsche kust vernietigd. Britsche bommenwerpers vielen verleden nacht het West-Duitsch gebied aan. en vooral de stad Dortmund. Van de aanvallende toestellen werden er 36 omlaag ge- -ctClU' v au uc ciciii v aiiV-iivjc. u/touwiioii oi uvii v-J. ou o.iuuog Bij de Nederlandsche kust^verden 2 Britsche snel- schoten Een formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen booten gekelderd, een derde "beschadigd en een vierde in brand geschoten Duikbooten boorden in den Noord- Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche Zee 10 vaartuigen, samen 53 000 brt. metende, in den grond. 5 andere schepen, samen 20.000 brt. metende, werden ge torpedeerd Een duikboot haalde een vijandelijk bom bardementsvliegtuig naar beneden. Zaterdag 1 Mei Duitsche en Roemeensche troepen behaalden ook gister een groot afweersucces aan het Koeban-bruggen hoofd De Sowjets werden onder hooge bloedige ver liezen teruggeslagen en verloren tevens een aanzienlijk materiaal. Aan het overige gedeelte van het Oostelijk front heerschte slechts geringe bedrijvigheid Duitsche snelbooten kelderden in de Zwarte Zee 3 vijandelijke kustvaartuigen, samen 1700 brt. metende Van het Tunesische front wordt levendige plaatselijke gevechtsactiviteit gemeld Vijandelijke aanvallen in het Hoogland werden afgewezen en op eenige plaatsen gin gen onze troepen tot tegenaanvallen over. Britsche bombardementsvliegtuigen vielen tijdens den afgeloopen nacht verscheidene plaatsen in West-Duitsch- land aan. De bevolking leed verliezen en er ontstond schade, vooral te Essen. Zes der aanvallende toestellen werden neergehaald. Zondag 2 Mei Ook gister leden de pogingen der Sowjets om aan het Koeban-bruggenhoofd met sterke afdeelingen door de Duitsche stellingen te breken, tijdens zware afweerge vechten schipbreuk. Ten Noorden van het bruggenhoofd werden aldaar gelande vijandelijke troepen vernietigd. Vóór de kust van den Kaukasus werd een vijandelijke kanonnee-boot tot zinken gebracht. In Tunesië, met uitzondering van een geringe plaat selijke gevechtsactiviteit, verliep de dag over het alge- meen rustig In de wateren van Benghasi werden 's nachts 5 groote vrachtschepen uit een vijandelijk kon vooi door het luchtwapen beschadigd Aan de kust van den Atlantischen Oceaan en boven de Noorsche wateren verloor het Amerikaansch lucht wapen gister 11 viermotorige bommenwerpers en de Britsche luchtmacht 12 torpedo- en destroyervliegtuigen. Een eigen jachttoestel wordt vermist. Maandag 3 Mei Gister werden de Sowjet-aanvallen aan het Koeban- bruggenhoofd nogmaals met zware verliezen afgesla gen In de maand April verloren de Sowjets 1 082 vlieg tuigen. Aan het Tunesische front werden locale vijandelijke aanvallen afgeslagen Tijdens aanvallen der vijandelijke luchtmacht op de Holïar.dsche kust en het Westelijk grensgebied werden, bij 3 eigen verliezen, 11 Britsche vliegtuigen neerge schoten Verleden nacht werd Oost-Pruisen overvlogen door vijandeliike vliegtuigen, waarvan een omlaag gescho ten werd In April werden 63 vijandelijke koopvaardijschepen met in totaal 423.000 brt. tot zinken gebracht Nog an dere schepen werden door duikbooten en het luchtwa pen zwaar beschadigd. Daarenboven werden nog een vliegkampschip, een kruiser, drie destroyers, drie on bombardeerde doelen in Zulcf-'Óost Engeland. Duitsche duikbooten kelderden in den Noord-Atlan tischen Oceaan 16 vijandelijke schepen, in totaal 102 000 brt. metende. 4 andere vaartuigen werden door torpe do's getroffen. O De Militaire Overheid deelt mede Met het oog op de handhaving der orde en rust wordt op 10 Mei 1943 het dragen van alle kenteekens en nationale symbolen, ook van de bij verordening van den militairen bevelhebber d.d. 31 Januari 1941 anders toegelaten kenteekens, verboden. Uitzondering wordt slechts gemaakt voor de dienst- en ambtsteekens, evenals voor het dragen op onopvallende wijze van officieel verleende orden en eereteekens. Anderzijds is het op dezen dag ook verboden bloemen en kransen voer gedenkteekens neer te leggen. Wie handelt in strijd met deze onderrichting heeft een strenge straf te verwachten Politie en gendarmerie hebben instructie gekregen met alle strengheid tegen de overtredin gen op te treden. STAD IEPER Dienst voor Motorbrandstoffen Aan de bezitters van Motorrijtuigen Er wordt vooj de laatste maal het volgende ter kennis gebracht van de bezitters van motorrijtuigen Op bevel van de bezettende overheid moet elke aankoop, verkoop of afbraak van motorrijtuigen binnen de drie dagen aangemeld worden bij den stedelijken dienst voor motorbrandstoffen. Nalatigheden daaromtrent zullen in de toekomst streng worden gestraft. leper, den 28 April 1943. De Burgemeester, A. NOTE3AERT. Van Maandag morgen 10 Mei tot Zondag avond 16 Mei 1943 inbegrepen Gaston VAN DER MEERSCH. Seminariestraat Arthur PATTYN, Fochlaan. Jan KOOYMAN, Dixmudestraat FLORA Groote Markt CENTRALE RI0 met Leny Marenbach Duitsch gesproken en Camilla Horn Zaterdag, om 7 uur Zondag, om 2 1, 5 en 7 J u. Maandag, om 7 uur MAJESTIC Rijselstraat Het Meisje van de Steppe met Hilde Krahl Duitsch gesproken en Elisabeth Flickenschild Zaterdag, om 7 J uur Zondag, om 2 J, 5 en 7 J u Maandag, om 7 I uur OUD IEPER R Colaertpiaats De Droom van Butterfly met Maria Cebotari Duitsch gesproken en Lucie English Zaterdag, om 7 l u. Zondag, om 2 1, 5 en 7 J n- Maandag, om 7 i uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1