Kleine Aankondigingen KAASSTREMSEL STERFGEVAL St jozefs Kerk der Carmelieten, leper In Memoriam Z. E. H. Deken Vermaut BEDANKINGEN Velobanden Ouders, SNIJ- en NAAISCHOOL NOUVEAUTÉ 43, Rijselstraat, 43 IEPER NOUVEAUTÉ 43, Rijselstraat, leper. TABAKVERKOOPERS Magazijn- en Klantenboeken IEPER OVER TE NEMEN BEENHOUWERIJ-CHARCUTERIE TE KOOP CEVRAACD UIT TER HAND BESTE ENKEL EN DUBBEL ter Apotheek DELANOTE Langemark. HET YPERSCHE 7 - 5 - 1943 Heer Gustave Stratsaert Jufvrouw Yvonne Stratsaert Vrouw Weduwe Adrien Stratsaert geboren Denise Verhack Heer Ives Stratsaert Jufvrouw Ivane Stratsaert Vrouw Weduwe Henri Mylle-Bogaert De familiën Mylle. Bogaert, Stratsaert en Reynaert melden met diepe droefheid het afsterven van hun teer beminde echtgenoote. moeder, schoonmoeder, grootmoe der. dochter en bloedverwante, Vrouw Gustave STRATSAERT geboren Elodie-Flavie MYLLE te Zonnebeke, den 20 September 1877. en overleden te Yper. den 2 Mei 1943. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te willen aanzien. Yper Frenchlaan, 19. MEIMAAND 1943 De weekdagen 's morgens. 7 uur Mis en Oefeningen. 's Avonds, 8 uur Uitstelling van het Allerheiligste, Rozenhoedje en Lof. door Het volk gezongen. Zaterdags 's Morgens. 7 uur Gezongen O. L. V.-Mis. 's Avonds. 6 uur Lof en Salve Regina *s Zondags 5 uur Lof en Sermoen. Op ZONDAG 16 MEI aanstaande, wordt te 11.30 uur in St Maartenskathedraal, een JAARMIS opgedragen tot zielerust van wijlen Z. E. Heer Julien VERMAUT gewezen pastoor-deken wiens duurbare nagedachtenis hier nog immer levendig bewaard wordt. De bevolking van Yper en inzonder de parochianen van St Maartens worden vriendelijk tot dezen dienst uitgenoodigd (4728) Z1ELMI§§E^ Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd dë JAARMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 9 MEI, om 8.30 uur, in St Jaeobskerk. tot zielelafenis van Heer Cyriel VANDAMME echtgenoot van Vrouw Hélène Grouset Meenensteenweg. 149. (4702) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 9 MEI, om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Julien HOLLEVOET-ARNOULT en overleden familie. (4703) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 9 MEI, om 8-30 uur, in St Maartenskathedraal, tot zielelafenis van Vrouw Camiel CLARYSSE geboren Pharaïlde Descamps (4704) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 9 MEI, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Henri BEHAEGHEL echtgenoot van Vrouw Pharaïlde Tant. (4705) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden on ZONDAG 9 MEI, om 9.30 uur, In de kerk der E. P- Carmelieten, tot zielelafenis van Heer Hilaire PANNEKOUCKE vanwege St Jozefsbroederschap Sfisabethstraat. (4729) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 9 MEI, om 10 uur, in St Pieterskerk, tot ziele lafenis van Vrouw Henri HOEDT geboren Helena Duriez. (4706) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 9 MEI, om 11.30 uur, in St Maartenskathe draal, tot zielelafenis van Heer Gaston SMAGGHE echtgenoot van Vrouw Maria Vanoverberghe Gesneuveld voor 't Vaderland- (4707) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 16 MEI, om 7.30 uur, im St Jaeobskerk. tot zielelafenis van Vrouw Hector LOGIER geboren Irma Ollevier. (4724) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 16 MEI, om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Nathalie ENGELBERT echtgenoote van Heer Auguste Dobbelaere. (4725) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden or ZONDAG 16 MEI, om 8-30 uur, in St Jaeobskerk, tot zielelafenis van Mevrouw Elvire CALLENS echtgenoote van Mijnheer Maurice Verbeke (4726) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden oc ZONDAG 16 MEI, om 830 uur, In de kerk der E P Oarmelieten. to>t zielelafenis van Vrouw Georgette HOORNAERT echtgenoote van Heer Gaston Van Damme Maarschalk Haiglaan, 124. (4745» Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 16 MEI, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Mevrouw Julia MESSIAEN echtgenoote van Heer Albert Bouwen. (4731) Dickebuschsteenweg. 16, Yper. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden oo ZONDAG 16 MEI, om 9 30 uur, in de kerk der E F Oarmelieten. tot zielelafenis van Heer Julien VANDERMEEREN. (4727) De Eere-Majoor en Mevrouw Edgard Vanden Hende Mijnheer Raoul Vanden Hende Mijnheer en Mevrouw Henri Castriquc-Vanden Hende De Luitenant van de Artillerie José Vanden Hende. in krijgsgevangenschap in Duitschland Mijnheer en Mevrouw Guy Vanden Hende-Labhaye Mejuffrouw Josy Gllssoux Mijnheer en Mevrouw Edouard De Croock-Nuytten en hunne dochter Elza De kinders. kleinkinders en achterkleinkinders van wij len Constant Vanden Hende. Victor Vanden Hende en Richard Van Wonterghem-De Croock. danken, langs dezen weg, de vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van hun teergeliefden vader, schoonvader, grootvader, schoonbroeder, nonkel, groot-nonkel en bloedverwant. Mijnheer Léopold-Maximilien-Pierre VANDEN HENDE en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Yper. 61. d'Hondtstraat. Heer en Vrouw E Devos-Dehollander en dochters Heer en Vrouw A. Schynkel-Carron en dochter; Heer en Vrouw A Delahaye-Carron en dochter Heer en Vrouw O. Carron-Londot De familiën Delahaye, Devos en Carron. danken, langs dezen weg. vrienden en kennissen, om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afster ven van Vrouw Clementine DELAHAYE Weduwe in lc huwelijk van Heer Arthur Devos en in huwelijk van Heer Florimond Carron en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. SNOECK, Groote Markt Is alleen open op Zondag 9 Mei Eerwaarde Heer Louis Socquet. directeur der St- Jozefs Vrije Beroepschool te leper Juffrouw Jeanne Socquet Eerwaarde Zuster Marie-Raymonde. in 't klooster der Zusters Ursulinen te Hei-Kruis, in de wereld Juffrouw Madeleine Socquet. bedanken Ued. voor uw gebeden en de bloken van christelijke deelneming hen betuigd bij 't afsterven van Mevrouw SOCQUET hun moeder. (4730) STAD IEPER - OPENSTAANDE PLAATS De Arrondissementscommissaris van leper brengt ter ken nis van het publiek dat eene plaats van OPSTELLER te begeven is bij het Arrondissementsbureau voor Voedselvoor ziening en Rantsoeneering te leper. Voorwaarden Volledig middelbaar onderwijs hebben genoten Minstens 18 jaar en hoogstens 35 jaar oud zijn op 1 April 1943 (40 jaar voor de kandidaten begunstigd door de wetten van 3-8-1919 en 21-7-1924 en het besluit van 10-11-1942»; Van onberispelijk gedrag en levenswijze zijn Belg zijn van nationaliteit Voldaan hebben aan de militie- wetten Niet ingeschreven zijn in het Jodenregister. Aanvangswedde 12.600 fr. 4- 37 mobiliteit. Aanvragen vergezeld van de vereischle stukken richten per aangeteekend schrijven aan den Heer Wiliem Boonen, Arrondissementscommissaris te leper, vóór 11 Mei 1943. leper, den 20 April 1943. De Arrondissementscommissaris a. I., Willem BOONEN. Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels. overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper. Gewaarborgd werk. (3623) Verzekert de toekomst van uw dochter Stuurt ze naar de Waai zij den volledigen stiel -van NAAISTER zal aangeleerd worden Diploma voor Snijden, Bekwaamheidscertificaat voor naaien. Al de kleedingstukken voor het aanleeren worden door de school ge geven. Vraagt Inlichtingen Voor uwe aaakoopen van NAAIMACH1BNBN, WISSELSTUKKEN, HERSTELLINGEN aller merken, wendt U in volle vertronwen tot het oud gekend huis Honoi'é VAA LERSBERGHE Ieperstraat, 85bis, VLAMERTINGE- (4317) te bekomenBoterstraat, 34, Yper. AUTOVOERDERS, GAZOGEEN IMBERT. Voor uwe HOUTSKOLEN en uw QAZOGEENHOUT Vraagt Inlichtingen aan JACOB WILLEMS 155, Visscherij, 155 - GENT- (4716) in center van stad, volledige inrichting ea handelsregister. Adres ten bureele. 14742) groot aantal BURGERSHUIZEN, zich wenden G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat. Yper. (3219 Te koop gevraagd in leper ol onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau, 76, Rijsselstraat, Yper. 4207) TE HUUR GEVRAAGD: HUIS of APPARTEMENT In Yper of omgeving. Adres ten bureele. (4676) TE HUUR GEVRAAGD GERIEVIG WOONHUIS, zoo mogelijk met inrijpoort, Frenchlaan, 48. (4679) Zoekt l'eiisioii Deftige jonge heer, bureelhoofd. te Yper. zoekt NET PENSION, tegen 15 Mei. Zorgt zelf voor extra eten en zegels. Adres ten bureele Ik koop en verkoop alle slag OCCASIE MEUBELS, huiswagens, naaimachienen. boerewagens, radios, wasch- machienen, pianos, basculen, enz KESTELOOT Ch-, Veurnesteenweg, 143, Yper. (4682) Te koop Electrische rechaud, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. (4711) Te koop Prachtige radio, van voor den oorlog, Cer 9 lampen, speelt op 130-110 en 240 volt. Rijssel- steenweg, 19, (Koninghoek). Yper. (4713) Te koop gevraagd voor krijgsgevangene, belgische kaki-vest of kapote. Florent Dubois kleermaker, te Dickebusch. (47If) BI EËN ZWERM EN Ik begeer Bieënzwermen te koopen. desnoods zal zelf afhalen.Zich wenden bij Devos Daniel, Plaats, 16, te Dicke busch (bij Yper), of Tel n° 42 onder Yper knip adres uit gazet). (4720 Te koop 2 afdraaiende biljart stokken. Adres ten bureele. (4721) Te koop nieuwe molièren van voor den oorlog, nr 42. Zaalhof, 7, Yper.(4732) Te koop damesvelo, in goeden staat, met voor- ooriogsche banden Adres ten bureele. (4733) Te koop 2 steekkarren, een koppel wielen voor drtewie/kar en een baseule van 200 kgr. Zich wenden Rijs- selsteenweg, 9, Yper. (4734) Te koop Jachtstoof met pven. Hoornwerk, 21. (4735) Te koop Keukenbuffet in goeden staat. Adres ten bureele. (4736) Te koop Zondagsche bleeke vóóroorlogsche broek in nieuwen staat. Rijsseistwg, 19 (Koninghoek) Yper. (4738) Te koop schoone ronde bache goed geschikt voor schelt te dekken, 17 m. in de ronde en 4 meters in de hoogte. Veurnesteenweg, 145 leper. '474#, T« koop Goede mansvelo, St Jacobsnieuwweg, 12 Yper ('s voormiddags). (4743) Te koop Schoone matras ia kapok, bij Julien Toussis. Poperingestwg, 123 leper (straat gelegen langs de poort van Verleure). (4744) ERNSTIGE ONDERNEMING VRAAGT HEEREN met goed voorkomen, Heeren in den vollen zin van 't woord tusschen 25 en 35 jaar, wonende te of In de omstreken van Brugge, leper, Kortrijk, Meenen. - Schrijven onder A.B C. Agentschap HAVAS te Brussel Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) Gevraagd deftige meid, reeds gediend hebbende, ten minste 20 jaar oud, voor alleen wonende dame, hoog loon. Adres ten bureele. '4572) Gevraagd D eftige meid. reeds gediend hebbende, voor gesloten huis, Statiestraat. 35, Yper. (4654) Gevraagd goede Meid. ten minste 18 jaar, reeds gediend hebbende, voor gesloten huis. Adres t. bur. (4691) GEVRAAGD: WERKVROUW- Adres ten bur. (4672) GEVRAAGDBEKWAME METAALPOLIERDERS voor in chromage, alsook leergasten 17 jaar. Zich wen den Wed. Witdouck, Zonnebekesteenweg, 63, Yper. (4674) GEVRAAGDGOEDE WERKVROUW. Adres ten bu reele. (4675) Gevraagd voor Brussel goede meid, kun nende koken, voor hulsgezin van 2 bejaarde personen, hoog loon en goede kost Adres ten bureele. (4709) Gevraagd: Leermeisje 14 tot 16 jaar, voor naai werk. Schrijven bureel van 't blad B. V. 35. (4712) Gevraagd Werkvrouw, den Woensdag en Vrijdag. Adres ten bureele. (4715) Gevraagd Lingère, Kiekenmarkt, 7, Yper. (4718) Gevraagd Bro«km«kers en -sters. goed loon. Bij Raph. Tailor Yper. (Open Woensdag en Zaterdag) (4737) Gevraagd Goede werkvrouw voor verschillende dagen per week. Adres ten bureele. (473#) Gevraagd goede meid van 18 tot 20 jaar reeds gediend hebbende Adres ten bureele. (4741) KAASDOEKJES en KAASTHERMOMETERS SULFURE DE CARBONE om allerhande Banden te herstellen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3