DUITSCHE LEGERBERICHTEN 24' Jaar, Nr 4 Prijs 'i 0.50 tr. Vrydag 14 Mei 1943 NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER NIEUWE TREINGIDS BEVOORRADINGSDIENST Hef politie - uur in België Toegelaten Taxis WINTERHULP IEPER Openbare Aanbesteding voor Verzekeringen der Stad leper STAD YPER CINEMAPROCRAMMAS YPERSCHE I itgever DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Abonnementsprijs 194326 frank. Vanaf Maandag a.s. 47 Mei treedt een nieuwe trein- gids in voege. Door plaatsgebrek moeten wij de tabel der nieuwe uurregelingen, welke wij gewoon- lijk publiceeren, tot ons a s. nummer verschuiven. STAD IEPER UITREIKING DER RANTSOENEERINGSZEGELS De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de pe riode van 27 Mei tot en met 25 Juni 1943 zal geschieden volgens de hierondervermelde schikkingen, telkens van 8 uur 30 tot 11 uur 45 en van 14 uur tot 17 uur. 's Zater dags slechts van 8 uur 30 tot 11 uur 30. VRUDAG 21 MEI a. s. 's MORGENS Loket 2 Aalmoezenierstraat. Aardestr., A.B.C. str., Arsenaalstr., Augustinusstr., Basculestr. en Bellewaer- deslraat. Loket 3 Beluikstraat. Blauwe Leliestr., Blindelie- denstr., Boezingestr., Bollingstr. en Boterstnaat. Loket 4 Boomgaardstraat, Brakkestr. en Capucie- nenstraat. Loket 5 Bruggestwg, Bukkerstraat en Capronstr. 's NAMIDDAGS Loket 1 Dikkebuschstwg., (onpare huisnummers) Loket 2 Cartonstraat, „Casselstr. Colaertplaats, de Haernestr.. Deken Debrouwerstr. en Deken Delaerestr. Loket 3 -r De Montstraat'en D'Hondtstraat. Loket 4 Diksmuidestraat en Diksmuidesteenweg. Loket 5 Doorgangstraat, Drie Zottenstr., Eigen Heerdstr., Eiland. Elverdingestr. en Esplanade. ZATERDAG 22 MEI a. s. 's MORGENS Loket 2 Dikkefouschstwg. (pare huisnummers). Loket 3 Fiersstraat, Foehlaan, Frenchlaan, Frezen- bergstr., Gevangenisstr G. Gezelleplein, Gouden Poort straat, Grachtstr. en Grimminckstraat. Loket 4 Groenestraat, Groote Markt en Haiglaan (pare huisnummers). Loket 5 Haiglaan (onpare huisnummers), Heere r» AND AG 24 Mi,( s- s. >y Ieperiêêst aat Janscniosstr.. Kaaistraat, Kaai-Oost. Kalïvaart Loket 3 Kanonweg. Kauwekijnstraat, Kiekenmankt, Kemmelsteenweg, Kiplinglaan, Klaverstr., Kornenstwg., Korte Meerschstr. en Korte Torhoutstraat. Loket 4 Lange Torhoutstraat, Lange Meerschstr. en Lindendreef. Loket 5 Lombaardstraat, Maloulaan, Masschelein- laan, Meenenstr. en Moscoustraat. 's NAMIDDAGS Loket 2 Meenensteenweg Loket 3 Merghelynckstraat, Minneplein, Nazareth- straat, Neermarkt, Neerst:". Nieuwstr., Nijverheidstr., O. L Vrouwstr Omloopstr., Oude Bellewaerdestr., Oude Houtmarktstr en Oude Konijnstraat. Loket 4 Oude Kortrijkstraat. Oude Veurnestr., Pad- depoelstr., Paddevijverstr-, Pannenhulsstr., Paterstraat en Patfeelstraat. Loket 5 Pennestr., Pilkemstr., Poperingestraat en Poperi ngesteeniweg DINSDAG 25 MEI a. s. 's MORGENS Loket 2 Plumerlaan, Ravelijnstraat, Recollettenp., Roeselarestr., Rijke Klarenstr Seminariestr. en Rijsel- steenweg Loket 3 Rijselstraat. Loket 4 Slachthuisstraat, St Elisabethstr.. St Gode- lievestr St Jaco-bstr., St Jacobsniieuwweg, St Janstraat en St Maartensklooster. Loket 5 St Niklaasstraat, St Pieterskerkhof, Statie straat, Stoffelstr., Studentenstr. en de Stuersstraat. 's NAMIDDAGS Loket 2 Surmontstraat, Tegelstr., Tempelstr., Van- denpeereboom plaats en Veemarkt. Loket 3 Verlorenhoekstraat, Vischmarkt. Wallestr., Wateringstr.. Waterkasteelstr.. Wenninckstr..Weverijstr., Wieltjes!:-.. Wulvestr Zaalhof en Zillebekestraat. Loket 5 Zonnebekesteenweg en Ligywijk. OPMERKINGEN Voor speciale gevallen, evenals voor de bijzegels aan tuberculoselijders, kan men zich wenden tot loket Nr 1. Ook de verlofgangers uit Frankrijk of Duitschland kun nen aan bovenvermeld winket hun zegels bekomen, dit van 9 tot 11 uur. De melkzegels zullen, mits voorlegging der rantsoen- kaart ein melkkaart. worden afgeleverd, gedurende de periode dat de rantsoenzegels worden uitgereikt, aan loket 9. De zegels voor afgeroomde melk kunnen worden af gehaald aan loket 10- OPGELETEr is geen dag voorzien voor de telaat- komers, Het Loket Nr 9 voor machtigingen van fietsbanden, schoenen en textielwaren zal gesloten blijven gedurende de dagen der bedeeling van de gewone zegels (Dus op Vrijdag 21 Mei. op Zaterdag 22 Mei, op Maandag 24 Mei en op Dinsdag 25 Mei. O AARDAPPELCONTRACTEN AANDACHT! Inwoners die nog geen aardappelcontract hebben kunnen afsluiten moeten zich vanaf heden tot en met 18 Mei (Dins dag aanstaande aanmelden bij onzen Dienst Landbouw le verdiep ledereen moet de rantsoeneeringskaarten van alle leden van het gezin voorleggen alsook de vijf contract- formniieren die ingevuld en onderteekend zijn. Het vak bovenaan voor het adres van den landbouwer moet natuurlijk oningevuld blijven. dit voor diegenen die een contract wenschen af te sluiten door bemiddeling van het Gemeentebestuur. Na 18 Mei is het nutteloos nog op het gemeentebestuur te rekenen voor een aardappelcontract. De burgemeester, ANotehaert. Aan het Oostelijk front hernieuwt de vijand nog steeds zijn vruchtelooze aanvallen aan het Koeban- bruggenhoofd. In de overige frontsectors heerscht slechts plaatselijke gevechtsbedrijvigheid. In Tunesië werden de steden Bizerta en Tunis door de Britsch- Amerikaansche troepen ingenomen. De Spiltroepen bieden echter nog immer heldhaftig weerstand aan de vijandelijke overmacht. Uit een vroeger uiteengesla gen konvooi werden nog 13 schepen en een korvet door onze duikbooten in den grond geboerd. Donderdag 6 Mei Aan het Oostelijk front van het Koeban-bruggenhoofd viel de vijand gister met sterke troepenafdeelingen aan, doch alle aanvallen werden afgeslagen. Ten Zuiden van het Ilmenmeer werden enkele locale aanvallen afge weerd en in de andere sectors hadden geen gevechts operaties van belang plaats. In Tunesië werden verscheidene vijandelijke aanval len tegen den Noordelijken en Centralen frontsector af geweerd. Duitsche en Italiaansche vliegtuigen vernie tigden een groot aantal auto's en tanks, 's Nachts wer den ook haveninrichtingen aan de Algerijnsche kust gebombardeerd. Dezen morgen boorden Duitsche monitors vóór de Bretoensche kust een Britsche snelboot in den grond en beschadigden drie andere. Vrijdag 7 Mei De hardnekkige afweergevechten duren nog steeds voort aan het Oostelijk front van 'het Koeban-bruggen hoofd De Scwjets werden opnieuw op bloedige wijze teruggeslagen. Gister werden 155 Sowjet - vliegtuigen neergehaald, terwijl de eigen verliezen slechts 5 toestel len bedragen. In het zeekanaal bij Leningrad werden 2 patrouillevaartuigen der Sowjets door kustbatterijen der marine tot zinken gebracht en 2 andere zwaar bescha digd. In Tunesië viel de vijand met sterke afdeel:ngen de Duitsch-Italiaansche stellingen in den Noordelijken en Centralen sector aan en slaagde erin. spijts een held- haftigen tegenstand, op een punt een diepe bres te slaan. De slag wordt op verhitterde wijze voortgezet Voer de Fransche Westkust werden 2 Britsche vlieg tuigen door een Duitsche havenwachtboot neergeschoten. Zaterdag 8 Mei De vijand breidde zijn aanvallen uit tot de andere sectors van het Koeban-bruggenhoofd De Sowjets wer den door succesvolle tegenaanvallen teruggeslagen. Aan den Midden-Donetz. ten Zuiden van Orel en ten Westen van Weliki-Luki werden levendige en voor ons succes volle gevechten geleverd. Bij 4 eigen verliezen werden 99 vliegtuigen der Sowjets vernietigd. In Tunesië zette de vijand met een verpletterende meerderheid zijn groot offensief- voort De Duitsch-Ita liaansche troepen leverden verbitterden tegenstand, sloegen omsingelingspogingen af en brachten den vijand hoc(ge verliezen toe. Ook de eigen verliezen zijn aanzien lijk Na zware gevechten drong de vijand de steden Bizerta en Tunis binnen. Bizerta werd opgegeven, doch In Tunis worden nog straatgevechten geleverd. In den Zuidelijken sector van het Tunesisch front werden vij andelijke aanvallen afgeslagen. Duitsche .gevechtsvliegtuigen troffen een vijandelijk en destroyer in de Middellandsche Zee Bij dag werd een verrassenden luchtaanval uitgevoerd op Great-Yar mouth aan de Engelsche Oostkust, 's Nachts werden nog andere doelen aan de Engelsche Zuid- en Westkust ge bombardeerd Tijdens een hardnekkige achtervolging van het vroe ger uiteengeslagen vijandelijk konvooi, hebben onze duikbooten nog 13 andere schepen met 74 000 brt. als mede een korvet in den grond geboord. Twee andere schepen werden getorpedeerd. Maandag 10 Mei De aan het Koeban-bruggenhoofd hernieuwde door braakpogingen der Sowjets mislukten ook gister onder zwa-e verliezen voor den aanvaller. Aan het overige gedeelte van het Oostelijk front hadden slechts hier en daar krijgsverrichtingen van locale beteekenis plaats. Het luchtwapen nam zonder onderbreking aan de af weergevechten van het leger deel en vernietigde in de wateren van Temrjoek een groot aantal landingsvaar tuigen. In de wateren van het Hooge Noorden werd een vijandelijk koopvaardijschip gekelderd. Gister werden 41 Sowjet-Russische vliegtuigen neergehaald. 4 eigen toestellen worden vermist. Ten Zuiden van Bizerta viel de vijand opnieuw onze troepen heftig aan, die na 'hun laatste munitie verbruikt te hebben gedwongen werden hun heldhaftigen weer stand te staken. Ten Zuid-Oosten van Tunis en in den Zuidelijken frontsector worden de verbitterde afweer gevechten voortgezet. Herhaalde vijandelijke aanvallen werden teruggeslagen. Duitsche vliegtuigen vielen de haven van Bone aan. Bij vijandelijke luchtaanvallen op Sicilië werden 20 Britsche en Noord-Amerikaansche toestellen vernietigd 3 eigen jachttoestellen gingen verloren. Dinsdag 11 Mei Aan het Koeban-bruggenhoofd viel de vijand gister slechts op eenige plaatsen met zwakkere krachten aan. De aanvallen werden verijdeld. In de Ba rents-zee werd een vrachtboot van 3000 brt. gekelderd Ten Zuid-Oosten van Tunis wierp de vijand talrijke frlssche eenheden in den strijd. Onze troepen boden ■heldhaftig weerstand tegen den voortdurenden storm loop van de tegenstrevers. De verbitterde gevechten die langs beide zijden aanzienlijke verliezen met zich bren gen duren met onverminderde hevigheid voort. Woensdag 12 Mei In Tunesië wordt in de bergen bij Zaghouan hardnek kig weerstand geboden aan den van alle zijden r.anv.n.- lenden vijand, die deels in tegenaanvallen met het •blanke wapen teruggeslagen werd. Tot hiertoe werden door de eenheden, die nog munitie en mondvoorraad bezaten, alle aansporingen tot overgave afgewezen. Aan het Oostelijk front verliep de dag. behoudens plaatselijke gevechten aan het Koeban-bruggenhoofd en in de streek van Lissitschansk, over het algemeen rustig. Ons luchtwapen viel vijandelijke troepenconcentraties, luchtbases en spoorwegobjectieven aan. In het kustgebied van Sicilië werden 22 vijandelijke vliegtuigen neergehaald. Bij een verrassenden luchtaanval op Gre^-Yarmouth aan de Engelsche Oostkust werden aldaar groote ver woestingen, aangericht. Een Duitsch vliegtuig wordt vermist. HET SLUITINGSUUR VASTGESTELD VAN 23 UUR TOT 5 UUR. VAN 23 U. 30 TOT 5 UUR BINNENBLIJVEN In het Verordnungsblatt des Militarbefehlshabers (Nr 100) wordt voor België een verordening bekend ge maakt luidens dewelke alle inrichtingen van 23 uur tot 5 uur moeten gesloten zijn. Voor de burgerbevolking is van 23 u. 30 tot 5 uur alle oponthoud buiten de woning verboden. Van Maandag morgen 17 Mei tot Zondag avond 23 Mei 1943 inbegrepen Raymond LUYTEN, 1. Nieuwstraat. PATTYN Georges, Foehlaan. VAN DER BEKE Marcel. Statiestraat. EETMALEN VOOR KINDEREN Gele kaartjeszullen afgenomen worden op Vrijdag, 14 Mei. zij moeten terug afgehaald worden op Maandag, 17 Mei, 's namiddags. Roode kaartjes zullen afgenomen worden op Woens dag, 19 Meizij moeten afgehaald worden door de be langhebbenden op Donderdag, 20 Mei, 's namiddags. De personen, in het bezit van een nieuw medisch at test voor een hunner kinderen, mogen zich op een der twee bepaalde dagen aanbieden. STAD I E P E It Op Dinsdag 1 Juni 1943, om 9 uur, ten Stadhuize van leper, zal het College van Burgemeester en Schepenen, overgaan in openbare zitting, tot de opening der inschrijvin gen voor Een Collektieve Bediendenverzekering der Stad Onder bediendenpersoneel dient verstaan al dezen die niet onder toepassing vallen van de wet op de arbeidsonge vallen. Bedrag der door de stad aan haar personeel uitbetaalde loonen 1.250.00 fr. In deze polis'moet voorzien zijn a) Een kapitaal in geval van dood, van bestendige ge- brekkelijkheid en van tijdelijke werkonbekwaamheid b) Doktoors, Apothekers en Masseerderskosten. c) Hospitaliseering, Radiographie, Kunstmatige aanzet ting, Orthopedie. Mecanotherapie en Etectrotherapie. d) Vervoer van de gekwetsten en alle andere kosten voor zien in het wettelijk tarief voor de arbeidsongevallen. e) Gebruik van rijwiel in den dienst en gebeurlijk mede- reizen met privaat auto. f) Dekking op den normalen weg van en naar den arbeid. g) Jaarlijksche opzegbaarheid van de polis De aanbesteding beperkt zich tot de Maatschappijen waar van agenten leper bewonen. De inschrijvingen moeten ten laatste den 30 Mei 1943 ter post aangeteekend aan den Heer Burgemeester van leper, Stadhuis, toegezonden worden onder gesloten omslag met de woorden Aanbod van verzekeringen tegen ongevallen De aanbesteding zal aan de goedkeuring van het Sche pencollege onderworpen worden, dat zich het recht voorbe houdt gelijk welken aanbieder te aanvaarden, zonder zijne beslissing te moeten verrechtvaardigen. Het minder bedrag van aanbod komt niet noodzakelijk In aanmerking. leper, den 11 Mei 1943. De Secretaris, A Versailles. De Burgemeester, A.Notebacrt. FLORA Groote Markt ANNETTE Duitsch gesproken met Louise Carletti en Henri Garat Vrijdag, Zaferd-rg, om 7 5 u. Zondag, om 2 5 en 7 5 u. Maand-, om 2 3, 5 en 7 3 u MAJESTIC Rijselstraat ROBINSON Duitsch gesproken met Herbert Böhme en Marieluise Claudius Zaterdag, om 7 3 uur Zondag, om 2 4, 5 en 7 1 u- Maandag, om 7 3 uur OUD IEPER R. Colaertplaats Antoon de Flierefluiter Vlaamsch gesproken met René Bertal en Jos. Gevers Zaterdag, om 7 3 u. Zondag:, om 2 3. 5 en 7 3 u. Maandag, om 7 3 uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1