Café «DE BEURS De Gxla-Match van Vlamertinge ZONDAG 16 MEI 1943 Om 17,30 uur W S. IEPER Jeugdpl. - C. S. YPER A Bij C. S. Yper Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper Beginnende Clubs Westland - leper Het ENSEMBLE DANIEL V1AENE Belasting op de Honden Burgerlijke Stand van leper UITTREKSEL VAN VONNISSEN ALLERHANDE NIEUWS Gevonden HANDBOOCSCH1ETINGEN DEVLAG HOEKjE HET YPERSCHE 14 - 5 - 1943 icV. rclé Sp Brugge K. Kortrijk Sport Voor gansch de streek is de groote dag tangebroken. voor de eerste maal a Het d> liefhebbers Jtgu&ijien ^becbalni <c*h van 't groote foenfaat bij te wonen in hunne efgen streelt op'lïet pra'cnfrg terrein vftit S. K. Vlamertinge Het is 'i Ie'rd a ad d it w tktcereTïesttiur dat cfe volledige ploegen van K.Cercle Brugge en K. Kortrijk Sport op rijn plein van de Pothem heeft ultgenoo- digd om er bet meesterschap van West-Vlaanderen uit te vechten Corel* Brugge, cue op eer» prachtig seizoen mag terugblikken dank in 't bijzonder aan een puike paar backs én aan den besten doelverdediger van 't land onzen nationalen Robert Braet zal alles in 't werk stellen om den aanval van de boste ploeg der 4 Bevorderingen Kortrijk Sport, die Zondag laatst nog den kampioen van Bevordering C St Niklaas te Xortrijk verpletterde, af te slaaft' Nog een deel van den aantrek zal beruaten in het feit dat Cercle Brugge die g inseh het seizoen vruchteloos eenen goeden centervoor opzocht, aan S. K Vlamertinge toelating heeft gevraagd om voor de omstandigheid ge bruik te mogen maken van de groote Vlamertingache vedette den uitste kenden middenvoor Pertry Wat zal Marcel op z'n terrein, in zulk ge zelschap verrichten Alle iporthefhebbers zullen hem met nieuwsgierigheid volgen Ziehier de opstelling der ploegen die om 14.30 uur den grooten kamp zullen aanvangen. CERCLE Braet lacobus Ruysschaert Van Holme Maes Poelvoorde Naert Bauwens Pertry Dasseviüe Eeckman Dermaux Fenaux Coornacrt Lapauw Devos Vandevenne Vandevyvexe Vandecapelle Brouwers Van Neste Scheire Kortrijk Sp- Als voorspel orn 1 uur. zullen de liefhebbers de twee beste scholierenploe- gen der streek in actie zien. Komt op tijd uwe plaatsen bezetten Terrein Bruggeitetnweg Inkompriji 2 en 1 Fr. Stade Kortrijk C. S Yper Zondag aamtsande bindén de rood-witten eindelijk weer eens de schoenen aan en wordt er opgetreden bij de ongeslagen Stadisten uit Kortrijk. Wat mogen we nu van onze jongens verwachten Rust roest en de maand werke loosheid zal stellig rtH* veel goed hebben bijgebracht, terwijl verder een drietal plaatsvervangers de mis moeten medemaken. Er steekt nochtans een zekeren wil in do ploeg en dit laat ons toe van optimistische vooruitzichten te koesteren. We wenschen Cherehye en zijn maten veel succes bij kapitein Blondeel en zijn collega's. JEUGDPLOEÖBN Wegens te slechte weersgesteltenis werden de matchen van de beide Cercle- ploegen. n:l tegen S. K. Vlamertinge en W. S. leper, verleden speeldag afge last. Aldus moesten de jeugdige C. S. Y.-ers niet in 't gelid komen en ook a. s. Zondag is de B-samenstelïing vrij. De A-ploeg daarentegen komt. te 17.30 uur, in het strijdperk op het veld van W. S. leper. We voorzien hardnekkigen strijd en verwachten ons aau een bevredigenden uitslag vanwege Maes R- en Cie. R- Uitslagen der Matchen van Zondag 9 Mei 1943 Eindronde le Afd Eindronde Heker C. S. Yper E- Watau - Prior Longctaark n.g. F.C Rotsbrugge - B.S.Kemmcl uitg. 2® Kamp. Jeugdploegen Vriendenwedstrijden C S. Yper B - W. S. leper uitg. V.J.Dikkebuach-C.S.Lang«m. uitg. Q.S.Yper A. -S;K.Vlamertinge uitg. S.K.Reningefst - B.S.Poperinge 5-0 S.C.Zonneb.-W.S.Passcbend. uitg. S.K.Zillebeke(verst.)-W.S. leper uitg. F.C.Westouter - E.Watou uitg. KLASSEERINGEN 2" Kampioenschap Jeugdpl S.K.Reningelst 9 6 1 231 11 14 W.S.Ieper 8 5 2 1 22 11 II SK. Vlamertinge 8 5 2 1 21 18 11 y*lU C.S.Yprois A 8 4 3 1 27 13 9 B.S.Poperinge 9 1 6 2 9 26 4 C.S.Yprois B 8 0 7 1 3 34 1 Matchen voor Zondag 16 Mei 1943 2' Kampioenschap Jeugdploegen 17 30 uur W. S. leper - C. S. Yper A uitg. K. S. Poperinge C S. Yper B 13,00 uur S. K. Vlamertinge - S. K. Reningelst De twee hierboven aangekondigde ontmoetingen van jeugdploegen uitge zonderd, worden alle wedstrijden uitgesteld om reden van de groote Propaganda-match van S. K. Vlamertinge. Bericht aan de Clubs Eindronde Beker C. S. Yper Tengevolge ven het uitstellen van den wedstrijd F. C. Roesbrugge-B. S. Kern met. worden alle ontmoetingen van acht dagen verschoven. Eerstge noemde wedstrijd zal bijgevolg op 23 Mei doorgaan. De Secretaris. JANSSENS. K. B. V. I*. Verslag der Vergadering van het Comtteit der R. C. West land leper, gehouden op Maandag 26 April 1943, om 9,30 uur, te leper. Aanwezig de heeren Barbier (o/voorzitter P. C.) voorzitter H. Hu- brecht. Provinciaal Secretaris Denoyelle. Clabau. Veys J.. Janssens J. secre taris Verontschuldigd heeren Debrauwer en Vanhecke niet veront schuldigd heeren H au wens en Demol. 1) Het P. V. der Vergadering Westland van 6 April 1943 wordt goedge keurd. 2) Verslag scheidsrechter J'orret A. wedstrijd C. S. leper B - B. S. Poperin ge van 11/4/43. Uitsluiting speler Cappelaere R. niet verontschuldigd afwe zig. Wordt een maand geschorst voor vrij willigen stamp. 3) Verslag scheidsrechter Denys wedstrijd E. Westvleteren-B. S. Poperin ge van 11/4/43. Niet in orde brengen terrein. Aanbevelingen aan E. West- vleteren voor de toekomst, zooniet wordt reglement toegepast. 4) Verslag scheidsrechter Verbeke A. wedstrijd S.C. Meesen-St.Wytschaete van 4-4-43. Meesen moet plaats beschikbaar houden voor scheidsrechter alleen. Verbandkast moet op terrein zijn. zooniet wordt reglementaire boete toegepast. - 5) Verslag scheidsrechter Vgndepitte wedstrijd R. S. Loker-G. S. Voorme- zeele van 4-4-43. R. S. Loker onvoltallig aanwezig op terrein. Wedstrijd met 5-0 door G. S. Voormezeele gewonnen. 100 fr. forfaitboete voor R. S. Loker (3699). a 6) Klacht G. S. Voormezeele tegen R. S. Loker. wedstrijd 14-3-43. Wed strijd met 5-0 door G. S. Voormezeele gewonnen. 2x10 fr. boete voor R. S. Loker (3699) voor in lijn stellen van 2 niet gequalificeerde spelers, (herhaling). 7) Wedstrijd R. S. Loker-S. C. Meesen van 18-4-43. Terrein niet in orde. Wedstrijd door S. C. Meesen met 5-0 gewonnen. 8) Gezien de papierschaarschte belet dat de verslagen van C. Westland regelmatig in Sportleven opgenomen worden, besluit het Comiteit. met toestemming van het P. C.. deze verslagen in de locale bladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» te laten verschijnen, daar de niet opname der versla gen aanleiding geeft tot onregelmatigheden en laat-ingediende klachten der clubs- De Secretaris Janssens J. speelt voor U in bet MEEWENSTRA4T Alle dagen vanaf IS uur Op Zon- en Feestdagen aperitiefcomcert tusschen 11 en 13 uur. Dranken van eerste keus worden u bediend. (4747) ATIILËTIE k Zondag laatst ging te Roeselare de schifting door Yoor het Vierhoekstor- nooi van West-Vlaanderen, waaraan onder meer Anzegem. Avelgem. Mee- nen. Roeselare en de lepersche Athletiek club deelnitften. Dt medewerking van C. S. Brugge en Kortrijk §port volledigde het programma. Niet min dan een 100 tial athleten namen aan de verschillende wedstrijden dee^. Spijtig dat het regenweder alles kwam verbrodden, want gingen de kampen normaal door. de publieke belangstelling was eerder gering. Nochtans wisten de rood witte athleten zich eervol te klasseeren en wel in volgende orde HOUART G. 100 m. juniors en seniors, le reeks 1. Houart in 12 1/10 sec. 2. Devogelaere 3. Vanderhaeghen 4. Carnel. Finaal l. Houart (leper) in 12 2/10 sec. 2. Devogelaere (Anzegem)3. Demculenaere (Meenen); 4. Denys (Roeselare). Diskuswerpen 1. Houart (leper) 21 m. 20 2. Spyckerelle (Roe selare) 20 m. 80 3.Veys (Anzegem) 20m.23;4. Vanpoucke (Anzegem) I8m.73. DEBLIECK R. 400 ra. juniors en seniors 1. Deblieck (leper) in 59'4/10 s.; 2. Verschuere (Anzegem). LOOS VELD D. 800 m. juniors en seniors: 1. Veys (Anzegem) in 2.22 9/10 sec.2. Loosveld D. (leper). HELLEM V. 1000 m. scholieren l. Hellem (leper) in 3 m. 10 2. Kimpens (Anzegem). FORD G. 600 m. kadetten Detollenaere (Anzegem) in L37 9/10 2. Vro- mandt (Avelgem) 3. Ford (leper). Voegen wij er nog bij dat Martyn en Deblieck hun kansen in ver-springen niet konnen verdedigen, gezien deze kamp door het slecht weder uitgesteld werd en Zondag aanstaande te Anzegem zal betwist worden. Op zijn geheel genomen dus 4 eerste plaatsen, een tweede, en een derde. Nog zoo slecht niet en 't belooft voor het groot athletiek feest dat te leper op 13 Juni (Sinxendag) doorgaat. Alle houders van.honden worden vriendelijk verzocht de verschuldigde taks voor 1943 te komen betalen vóór 13 MEI aanstaande. Deze taks is vastgesteld op 65 Fr. per hond, of 66,25 Fr. zoo de betaling geschiedt per storting of over schrijving op checkrekening n' 25 28 van het kantoor der belastingen leper (1° kantoor). De Ontvanger, F. Ommeslaqh. Koninklijke Hofbouw maatschappij en Werk van den Akker, leper Lokaal Au Saumon Seminariestraat, 1. ZONDAG 16 MEI 1943, om 15 aar ALGEMEENE MAANDELIJKSCHE VERGADERING. DAGORDE 1) Lezing verslag vorige vergadering. 2) Mededeelingen. 3) Staatsvoordracht over groenten teelt, door M. J.-B. Vander Borght. uit Kortrijk. 4) Voorstel nieuwe leden. 5) Uitreiking der meststofzegels. 6) Allerlei. Beoordeeling aanbrengsten. 7) Tombola. De Secretaris, P. DETHOOR. De Voorzitter, H. CASIER. van den 7 tot den 13 Mei 1943 Geboorten Fauvart Anny, Recollettenp., 5, van Zillebeke. Tyvaert Agnès, Recollettenp., 5, van Voormezeele. Descamps Jacques Recollettenp., 5, beluikstraat, 40. Deforche Gerard Recollettenp., 5, van Reningelst.Terryn Jacques, Meenensteenweg. 111. Vancart Mildred, Recol lettenp., 5. Minneplein, 12 Deceuninck Cecilia, Recollet- tenpoort, 5, van Zillebeke. Dewulf Joseph. Recollettenp.. 5 van Sint Jan. Heyrick Josianne, Recollettenp 5. van Zillebeke. Torsy Arnold. Recollettenp., 5. van Elver- dinge. Devos Daniel, Recollettenp., 5, van Woesten. Santy Wiily, Recollettenpoort, 5, Bruggesteenweg, 26. OverlijdenS Desot Laura. 40 landbouwster, echtg. Waterbley Cyrille, van Langemark Öecommer Hector, 30 j., mekanieker, echtg Gobyn Ivonne, van Zonnebeke ttourdeaux Ivonne, 32 huishoudster, D'Hondtstraat, 23, te leper, echtg. Pinket Manil. Verheye Hippolytus, 34 j., fabriekwerker, ongeh bruggesteenweg, 46. De Deyne Marie, z. b., 63 J.. ongeh., Poperingesteenweg, 16. Van- hoorneweder Desiderius. z b., 84 J., wed. Cyra Anna, van Nieuwkerke. Hlanckaert Karei, 80 j., wed. Vanhaver- beke Anna, z. b., D'Hondtstraat, 15. - De Baere Rosalia, 80 j.. z. b., wed. Quyo Leopold, van Nieuwpoort. De Smet Frederik, 79 j., z. b., echtg. Willem Hortense, van Diksmuide. Lozie Eudoxie, 80 J., z. b wed. Petrus Van- dooren, van Zonnebeke. Kesteloot Mariette, 2 .jaar, Rijke Klarenstraat, 6. Huwelijk Sennesael Valère, arbeider, en Windels Ju lienne, z. b., beiden te leper. Huwelijksbelofte Hector Decoster, groenselier, te Roe selare, en Maria Berghman, werkvrouw te leper. Bij beslissing getroffen door den Heer Arrondisse mentscommissaris van leper, in datum van 14-4-43 werd de genaamde MAZEREEL Maurice, landbouwer te Nieuwkerke, Dranouterstraat, 31, veroordeeld tot eene geldboete van drie en dertig duizend vijf honderd zestig frank (33.560 fr.) wegens tekort levering van 118 kgr. gerst. 179 kgr. peulvruchten en 665 kgr. haver van den oogst 1941. Waarvan tegenwoordig uittreksel van vonnis ter pu blicatie zal ingelascht worden in de weekbladen Het Ypersche en De Poperingenaar Met verwijzing tot de kosten, leper, den 14 April 1943. o Bij beslissing getroffen door den Heer Arrondisse mentscommissaris van leper In datum van 15 - 4 - 43, werd de genaamde THIBAUT Hubert, landbouwer te Dranouter, Dorpplaats, 67, veroordeeld tot eene geld boete van vijf en dertig duizend twee honderd dertig frank (35.230 fr.) wegens tekort levering van 542 kgr. tarwe en 542 kgr. haver van den oogst 1941. Overwegende dat betichte grootelijks aan zijn leve ringsplicht ls te kort gebleven, dat de bebouwde lande rijen onder de beste van de gemeente dienen gerekend te wordendat hij onder opzicht van leveringen, als een slecht voorbeeld dient aandien te worden. Overwegende dat hij als gemeentesecretaris en diens- volgens als gezaghebbend persoon in de gemeente een nadeeligen invloed uitoefent op de andere producenten dat derhalve een strenge bestraffing zich opdringt. Om deze redenen, beveelt de publicatie van huidig uittreksel van vonnis in de weekbladen De Poperinge naar en Het YperscheMet veroordeeling tot de kosten. leper, den 15 April 1943 O Bij beslissing getroffen door den Heer Arrondisse mentscommissaris van leper in datum van 17-4-43, werd de genaamde V ANDENBIJ SSCHE Maurits, landbouwer te Rousbrugge-Haringe. Watoustraat, 35, veroordeeld wegens tekort levering van 1.588 kilogram erwten, 577 kilogram witte boonen en 767 kilogram paardeboonen van den oogst 1941, tot eene gezamenlijke geldboete van honderd twintig duizend frank (120-000 fr.) Waarvan tegenwoordig uittreksel van vonnis ter pu blicatie zal ingelascht worden ln de weekbladen Het Ypersche en De Poperingenaar Met verwijzing tot de kosten. Gedaan te leper, den 17 April 1943. De Arrondissementscommissaris, (get.) WILLEM BOONEN. IEPER. - Branden - Verleden week VrijdagJ om II u. 's avonds, werd de brandweer door het huilen van het noodseja opgeroepen, daar brand onjtr staan was in de garage van het «Hotel Britannique Groote Markt. Ëen daar staande auto was in brand geraakten de vlamtnan hadden'ook een gretige prooi gevonden in een houten terras die 's zomers vóór het hotel dienst doet. doch 's winters in de garage opgeborgen woidt. Gelukkiglijk was de brand spoedig opgemerkt geworden en waren de pompiers snel ter plaats, zoodat het hun weinig moeite kostte de vlammen te overmees teren. Die brand, die naar men vermoedt door kortsluiting ontstond, ver oorzaakte sléchts geringe schade. Dinsdag namiddag, omstreeks 4 u., werden de pompiers andermaal opgeroepen zoogezegd voor een brand te bestrijden die ontstaan was in de herberg Au Ch&teau'd'Araérique langs den Meenensteenweg. op den hoek der Oude Kortrijkstraat. Daar gekomen echter moest de brandweer niet ingrijpen cn kon ze onverrichterzake terugkeeren. De waardin van voorr.oemde herberg had nog al wel hout in hare stoof gestookt, met het gevolg dat een dikke rook gemengd met vlammen uit de schouw sloeg. Bevreesd voor verder onheil, had men het geraadzaam gevonden de brand weer te verwittigen. Ditmaal dus kwam zé wat te vroeg ter plaats, doch het is beter bij tijds gezorgd dan te laat beklaagd. Poparinge - Brand - Op de hoeve van Devacht Caraiel. wonende Bra- banthoek. brak onlangs brand uit en. niettegenstaande de spoedige tusschen- komst der brandweer, ging de woning gansch in de vlammen op. Slechts enkele meubels konden gered worden. Ook de gansche mondvoorraad ging verloren en van de dieren kwamen een varken en drie geiten in den brand om. Naar men veronderstelt zou de brand veroorzaakt geweest zijn door enkele geinsters die van uit de schouw op het strooien dak vielen. Ecreraiasen - Twee stadgenooten. die onlangs door Mgr Lamiroy. bis schopvan Brugge, tot priester werden gewijd, hebben alhier in hunne paro chiekerk hun plechtige eeremis opgedragsn. Eerst was het de beurt aan E.H" Devloo. zoon van den heer veearts Devloo. en vervolgens aan E.H. Etienne Verhack. Beide plechtigheden werden door een groote menigte vrienden en kennissen bijgewoond. Gelnwe - Eeremis - E. H. Maertens Albert, die op Zondag 2n dezer de H. Priesterwijding uit de handen van Mgr Lamiroy. bisschop van Brugge, ontving, heeft Dinsdag alhier in zijne parochiekerk zijn plechtige eeremis op gedragen. Z. E. H. A. Velvenne. superior van het Klein Seminarie te Roese lare. hield een treffende gelegenheidsaanspraak en aan de offerande werden gedachtenissen uitgedeeld. Deze schoone en druk bijgewoonde plechtigheid werd met het Te Deum besloten. Moorslede - Aangeslagen - Tijdens een huiszoeking gedaan bij de Wed. Vandeputte. wonende op de wijk Slyps, ontdekten de controleurs er 30 balen vlas alsook een hoeveelheid vlas en chicorei die niet aangegeven waren. Het gevondene werd uit dien hoofde in beslag genomen. St&den - Diefstal - 's Nachts zijn dieven al langs het keldervenster in de woning gedrongen van lahdbouwer J. Van Robaeys en hebben er de hand gelegd op 100 kgr. gezouten varkensvleesch. 20 kgr. vet en 3 kgr. boter. Gestolen rijwielen teruggevonden - Overeen drietal weken werden er bij de Wed. Godderis. Vierkavenhoek. drie rijwielen gestolen. Dezer dagen nu werd er te Oostende een bende fietsdieven gesnapt, waarbij zekeren Rosseel Karei, van Moorslede, behoorde. Hfet is bij dezen dat de dr!e gestolen velo's. die ondertusschen reeds van kleur veranderd waren, teruggevonden werden. Weduwe Godderis bekwam alzoo de ten hare nadeele drie ontvreemde fietsen terug. Woesten - Tuinbouw. - De Voorzitter opende verleden Zondag op het gestelde uur. bij Jozef Van den Bussche. de vergadering. Niettegenstaande het winterweder was de opkomst zeer bevredigend. Het verslag der voor gaande bijeenkomst, door den Secretaris gelezen, werd algemeen goedgekeurd. Hierop volgde een voordracht door den schrijver over de zomerbespuiting onzer fruitboomen. Hij weidde ook uit over het planten en de afstanden van de op dit tijdstip aan den grond toe te vertrouwen groenten. De leden luister den met gespannen aandacht en spreker mocht na deze welgelukte les dan ook een warm dankwoord van den Voorzitter in ontvangst nemen. Onder de mededeelingen werd aangedrongen opdat de leden de juiste oppervlakte hunner aardappelteelten en het getal hunner fruitboomen zouden laten ken nen, ten einde hen bij tijds de noodige koperproducten te kunnen ter hand stellen om de ziekten te bestrijden. Er werden nog een hoeveelheid preiplanten besteld. Nieuwe leden lieten zich nog inschrijven en eindelijk werd overgegaan tot het trekken der tombola. Deze bestond uit tuinzaden en verscheidene pakjes planten. Na deze trekking werd aangekondigd dat de volgende bijeen komst bij uitzondering zal plaats hebben op den eersten Zondag van Juni. omdat onze Zondag, de tweede van ieder maand, op Sinksen valt en het dus moeilijk ware een vergadering op onze gemeentekermis te beleggen. Iedereen stemde hiermede in en men zegde elkaar tot wederziens. Schoon is Seppl' Schooner is Weener - Walsen Schoonst is HET MEISJE VAN ZAVENTHEM Verloren Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden. Zaterdag 8 Mei. door M. Logie Julien. Dickebuschstwg. een bankbriefje. Door M. Erard Guido. Bruggesteenweg, een damesregen scherm. j Maandag 10, door M. Willem Edward, Tempelstraat, een paar dames handschoenen. Door M. Dezeure Albert, Boezingestraat, een hondenme daille. Donderdag 13. door Me Mazereel Jacqueline, Veemarkt, een alpenmuts. Verloren.— Donderdag 6 Mei,door Me Wydock Paula. Arsenaalst'raat. een bruin lederen geldbeugeltje ongeveer 50 fr. inhoudende. Vrijdag 7 Mei. door Me Vollebout Maria, Lombaardstraat, hare eenzelvig heidskaart. Zaterdag 8, door Me Vanderghote Godelieve. Dixmudes teen weg, êen don ker blauwe wit gewolkte porte-mine. Door Me Gouwy-Dubois. Kalfvaart. hare eenzelvigheidskaart. Door M. Devryse Firmin. Eigen Heerdstraat. zijné eenzelvigheidskaart. Door M. Ossieur Albert, Zonnebekesteenweg, een porte-mine. Maaadag 10. door M. Desmit Henri. Zonnebekesteenweg, twee aaneenge- hechte zakken in khaki voor rijwielstaan. Dinsdag 11. door M. Vienne Gerard, Ligywijk, zijne eenzelvigheidskaart. Door Mej. Seys Godelieve. St Elisabethstraat, een geldbeugel rond de 70 fr. inhoudende. Woensdag 12, door Me Devos Elisa, Kauwekynstraat. twee kleeder- kaarten. Donderdag 13, door Mw Oscar Meuleman-Philips, Kaaistraat. een zwarte damesregenscherm met grijzen boord. Belooning voor den vinder. Door M. Forrez Roger. Maarschalk FrenchlaaD, zijn brieventasch inhoudende een zelvigheidskaart en andere papieren. Door M. Dewyn Emile. Vanden- peereboomplaats. een grijze vest met bruinen bril ineen zwarte brilkas. STAANDE PERS Zondag 16 Mei 1943 Om 14 i uur VLAMERTINGHE BONDSCHIETING Oppervogel 150 fr.; Twee zijd vogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 30 fr. 15 Bondvogels aan 30 fr. Kleine vo gels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank Balming. Ons weekblad oogst veel belangstelling. Overal wordt het gelezen en besproken. Velen oordeelen. dat Balming veel goed doet en aanbrengen zal voor ons menschen, doordat Bal ming scherp en snijdend een zuivere doelstelling heeft. Wij weten, dat een beeldhouwer of schilder niet om kan zien naar de brokjes, waar ze vallen of de verfkladden.waar ze ten gronde vallen, neen, de kunste naar ziet scherp en juist zijn beeld of schilderij en dicht eraan tot berefkt is wat hij scheppen wil. Balming. Het zwaard van Siegfried In handen van onderlegde kunstenaars, die volledig in dienst van de nationaal- soclalistische volksgemeenschap staan. Namen als Dr. J. v/d Wiele, onder wiens zekere leiding het gehanteerd wordt- Vele anderen, die ons genoeg zeggen zij bewe zen het reeds jaren als P. Leroy. Blanka Geysdlen. Weyler e. a. Naast logische scherpe hoofdartikelen van v/d. Wiele, vinden we er kronieken, die door hun zuiverheid ons volk opvoeding en groote verantwoordelijkheid geven, als film-aktie, sportreportages enz. Balming verschijnt eiken Zaterdag. N. S. K. K. De VLAG- Motorkorps. Voor degelijke kandidaten, die bij een elite-eenheid behooren willen is er nog plaats in het De VLAG- Motorkorps». Mannelijk soldatenleven ln dienst voor uw volk. tevens prachtige voorwaarden voor de familie der kandidaten. Gij. die naar ons sekretariaten komt, vergeet niet uw geheele familie in de DeVLAG te laten Inschrijven (Medegedeeld».

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2