ROLLUIKEN Kleine Aankondigingen BEDANKING STERFGEVAL In Memoriam Z. E. H. Deken Vermaut St Jozefs Kerk der Carmelieten, leper Gemeente ZILLEBEKE (leper) Te begeven plaats Gemeente PASSCHENDALE Loterij Winterhulp Aannemers - Schrijnwerkers Firma CALLIN DORMEZ Speldenstraat, 78 Wervik IEPER OVER TE NEMEN BEENH0Ü WERI j-CHARCUTER IE HET YPERSCHE 14-5-1943 3 Mevrouw Weduwe R. Denys-Faes n Mijnheel-Rogier Denys U - w' d Mijnheer Anflfies'DenyS®; 1 6' De familiën "Faes-Denys, darïken, langs dezen weg.' vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van Heer. Alois FAES en voor 'hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (4770) Heer en Vrouw Albert Werrebrouck-Blanekaert en kinders Heer en Vrouw Roger Claeyssen-Blanckaert en kinders Heer en Vrouw Paul Blanckaert-Eeckeman en kinders Heer en Vrouw Michel Blanckaert-Bacro Heer en Vrouw Pieter Van Eupeo-Blartckaert 6n kinders Heer en Vrouw Antoon Van Eupen-Blanckaert fen kinders Heer en Vrouw Joseph Blanckaert-Watteyne en kinders. melden met droefheid het pijnlijk verlies dat zij komen te ondergaan door het afsterven van hunnen teerbeminden vader, schoonvader, grootvader, broeder, schoonbroeder, oom. groot-oom en bloedverwant. Heer CIMItLFN BLANCKAKHT Weduwnaar van Vrouw EMMA VANHAVERBEKE geboren te Passchendale. den 12 Februari 1863. en godvruchtig in den Heer ontslapen te leper, den 11 Mei 1943. versterkt door de Heilige Sa- Gramenten der Stervenden. De Rouwdienst, gevolgd van de bijzetting in defl familiekelder, zal plaats hebben in de St-Vedastuskerk te Meenen, op MAANDAG 17 MEI 1943, om 10.30 uur. Op ZONDAG 16 MEI aanstaande, wordt te 11.30 uur in St Maartehskathedraal, een JAARMIS opgedragen tot zielerust van wijlen Z. E. Heer Julien VERMAUT gewezen pastoor-deken wiens duurbare nagedachtenis hier nog immer levendig bewaard wordt. De bevolking van Yper en inzonder de parochianen van St Maartons worden vriendelijk tot dezen dienst uitgenoodigd. (4728) ZIEL»II§SEK Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij té wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 16 MEI, om 7.30 uur, in St Jac-obskerk, tot zielelafenis van Vrouw Hector LOGIER geboren Irma Ollevier. (4724) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 16 MEI, om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Nathalie ENGELBERT echtgenoote van Heer Auguste Dobbelaere. (4725) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 16 MEI, om 8-30 uur, in St Jacobsksrk, tot zielelafenis van Mevrouw Elvire CALLENS echtgenoote van Mijnheer Maurice Verbeke. (4726) L_ feme* ketmisser- -.verden uitgenoodigd de i: jte.rWttsn die zal gezoiigen worden oc IÉ 8.30 uur, in de 'kerk der E. P armelièten. Tot~zieleTafer,Ls van Vrouw Georgette HOORNAERT echtgenöote van Heer Gaston Van Damme Maarschalk Haiglaan, 124. (4745) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 16 MEI, om 8.30 uur, in St Maartenskathe- draal. tot zielelafenis van Heer Sylvère REYNAERT. (4763) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 16 MEI, om 9 uur, in St Niklaaskerk tot zielelafenis van Mevrouw Julia MESSIAEN echtgenoote van Heer Albert Bouwen. (4731) Dickebuschsteenweg. 16. Yper. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal-gezongen worden op ZONDAG 16 MEI, om 9 30 uur, in de kerk der E P Carmelieten. tot zielelafenis van Heer Julien VANDERMEEREN. (4727) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden or ZONDAG 23 MEI, om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Leon LEGRAND - PARRET en zoon Emeric. (4764) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 23 MEI, om 8.30 uur, in St Jacobskerli, tot zielelafenis van Vrouw Henri NOTREDAME geboren Julia Delcroix. (4765) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 23 MM, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Vrouw Martha PAUWELS echtgenoote van Heer Jerome Pauwels. (4766) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 23 MEI, om 9.30 uur, ln de kerk der E. P Carmelieten. tot zielelafenis van Heer Alois _FAES vanwege de Broederschap van het H- Scapulier Dixmuidestraat, 43. (4767) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIET MTS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 23 MEI, om 10 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Gustave ANDRIES overleden te Antwerpen op 5 April en zijne overleden echtgenoote Vrouw Eliza JACQUES. (4768) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMTS bii te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 23 MEI, om 1130 uur, in St Maartenekathe- draal. tot zielelafenis van Heer Isidore PHILIPPE echtgenoote van Vrouw Marie Beun. (4769) ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. SEYS, Diksmuidestraat, is alleen open op Zondag 16 Met 3' Zondag der maand toegewijd aan 0. L. Vrouw van 't Scapulier Té 7 I 2 uür, Cómmuniemis door de leden vart 'l Heilig Scapulier. Te 5 uur. Lof, Sermoen, toewijding aan 't Onbevlekt Hart van Maria. Marlaprocessie en laatste zegen. llerinnking Mevr. Wed. H. DEFOORT-DESIMPEL en familie danken hartelijk om de gebeden en blijken van genegenheid, geschonken bij de H. Priesterwijding en Eeremis van haar zoon en hun broeder Karei. De Nieuwgewijde belooft allen in het H. Misoffer indachtig te zijn. STAD IEPER Pluatu vuil Lijkdrager Het Stadsbestuur van leper maakt bekend dat er een plaats van lijkdrager te begeven is. Qe aanvragen dienen bij het gemeentebestuur toe te komen vóór 24 Mei 1943. leper, den 12 Mei 1943. —O Op Zondag 6 Juni 1943. te 14 uur, zal er overgegaan worden in de Stadsmeisjesschool, Rijseistraat te leper, tot het afnemen van een examen met het oog op het aanleggen van eene tweede aanwervingsreserve (vrouwelijk en manne lijk- personeel) voor gebeurlijke benoeming yan tijdelijke bedienden bij den stedelijken Bevoorradingsdienst. De kandidaten zullen zich op het examen aanmelden zonder verdere uitnoodiging. Voorwaarden Belg zijn, van goed gedrag en zeden, niet ingeschreven zijn in het jodenregister. Aan de militieverplichtingen voldaan hebben. Diploma van gedane studiën voorleggen. Geneeskundig getuigschrift voorbrengen. De gemeente of een aanpalende gemeente bewonen. Ouderdom minstens 19 jaar. Toepassing van de wetten van 3 Oogst 1919 »n 21 Juli 1924 op liet voorkeurrecht der oudstrijders en van het be sluit van 10 November 1942 op het voorkeurrecht der slachtoffers van den oorlog 1940 Programma Opstel, rekenkunde, schoonschrift, proef in tikschrift Alle bovenstaande voorwaarden, ouderdom, nationaliteit, voorkeurrecht, enz., moeten door het voorleggen van be wijsstukken gestaafd worden. De aanvragen zullen bovendien den familietoestind opge ven en dienen bij het gemeentebestuur van leper toe te komen vóór 30 Mei 1943. leper, den 11 Mei 1943. De Secretaris, A.Versailles. De Burgemeester, A.Notebaert Het College van Burgemeester en Schepenen der gemeente ZILLEBEKE (leper) maakt bekend dat een plaats van Tijde lijk Bediende bij den bevoorradingsdienst te begeven is. Voorwaarden Belg zijn; Van goed gedrag en zeden; Niet ingeschreven in het Jodenregister. Minstens 19 en hoogstens 25 of 30 jaar voor de begunstigden der wet van 9-8-1919, 21-7-1924 en het besluit van 10-11-1942 betreffende de oud strijders en gelijkgestelden. Bekwaamheidsvereischten Diploma van lager middelbaar onderwijs bezitten een bekwaamheidsproef afleggen. Wedde 10.500 fr. +- 40 °/o gebeurlijk standplaatsver goedingen gezinsvergoedingen, volgens wettelijk barema. De aanvragen met de vereischte bewijsstukken dienen ge richt per aanbevolen schrijven aan den heer Burgemeester uiterlijk den 31 Mei 1943. Bij bevel de Gemeentesecretaris, De Rurgemeester, get. Deschrijver A. get. de Vinckbar. Pierre. Plaats van Tijdelijk Gemeente-Bediende Het Kollege van Burgemeester en Schepenen van Pas schendale deelt mede dat er een plaats te begeven is, van tijdelijk gemeentebediende te Passchendale. Benoemingsvoorwaarden 1. Belg zijn en van goed gedrag en zeden 2. Niet ingeschreven zijn in 't Jodenregister 3. Ouderdojn minstens 18 jaar 4 Zijn studiën gedaan min stens tot'den 4" graad, middelbare studiëpj geS)/ênscht 5. Loon 5 fr per uur tot benoeming. Aanvragen met de noodige bewijsstukken inzenden per aangeteekend schrijven aan de heeren Burgemeester en Sche penen te Passchendale tegen den 26 Mei 1943. Bij bevel De Secretaris, De Burgemeester. Germain Vandenweghe. André Camerlynck. UITSLAG DER TREKKING VAN 7 MEI Zijn betaalbaar met 100 fr.. de 40 000 biljetten waarvan het Nr eindigt op 2. 250 fr., de 4000 biljetten waarvan het Nr eindigt op 62. 1000 fr.. de 400 biljetten waarvan het Nr eindigt op 036. 2500 fr., de 80 biljetten waarvan het Nr eindigt op 8208 5112. 5000 fr., de 80 biljetten waarvan het Nr eindigt op 5005 6440. 10.000 fr.. de 40 biljetten waarvan het Nr eindigt op 2878 20 000 fr., de 20 biljetten waarvan het Nr eindigt op 96870 13535 05956 —61838 40757. 50.000 fr., de 8 biljetten waarvan het Nr eindigt op 55832 09130. 100.000 fr., de 8 biljetten waarvan het Nr eindigt op 50611 31232. Is betaalbaar met 1000.000 fr., het biljet dragend het Nr 288913. Is betaalbaar met 2.000.000 fr., het biljet dragende het Nr 458126. 5^'Gèvraagd Eerlijke en deftige meld. Adres ten bureele. (4774) Dringend gevraagd ORUKKERSGAST, bij M Wijseure-Wostijn, Viamertinge, liefst voor tewerkstelling in het buitenland vrijgesteld Persoonlijk aanbieden. (4775) voor uwe (Speciaal evenwichtstelsel voor groote rolluiken). in center van stad, volledige inrichting en handelsregister. Adres ten Bureele. (4742 Tc knop gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau, 76, Rijsselstraat, Yper. i4207) TE HUUR GEVRAAGD GEBIEVIG WOONHUIS, zoo mogelijk met inrijpoort, Frenchlaan. 48. (4679) Ik koop en verkoop alle slag OCCASIE MEUBELS, huiswagens, naaimachienen, boerewagens, radios, wasch- machienen, pianos, basculen, enz. KESTELOOT Cb., Veurnesteenweg, 143. Yper. (4682) LANDBOUWERS Plaatst uw geld met 100 °/b verzekering. Schrijven bureel van 't blad onder letters D. S. H. (4760 Voor het huren van fietsen wendt men zich tot het Café c DE BEURS Meenenstraat. (4748) Te koop Electrlsche rechaud, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. (4711) Te koop Prachtige radio, van voor den oorlog, Cer 9 lampen, speelt op 130-110 en 240 volt. Rijssel- steenweg, 19, (Koninghoek), Yper. (4713) BIEËNZWERMEN Ik begeer Bleënzwermen te koopen, desnoods zal zelf afhalen. Zich wenden bij Devos Daniel, Plaats, 16, te Dicke- busch bij Yper), of Tel. n° 42 onder Yper (knip adres uit gazet). (4720; Te koop 2 steekkarren, een koppel wielen voor driewielkar en een baseule van 20J kgr. Zich wenden Rijs- selsteenweg, 9, Yper. (4734) Te koop Jachtstoof met oven. Hoornwerk, 21. (4735) Te koop Keukenbuffet in goeden staat. Adres ten bureele. (4736) Te koop Zondagsche bleeke vóóroorlogsche broek, in nieuwen staat. Rijsselstwg, 19 (Koninghoek) Yper. (4738) Te koop schoone ronde bache goed gescbikt voor schelf te dekken, 17 m.'in de ronde en 4 meter» in de hoogte. Veurnesteenweg, 145 leper.4740) To koop Goede mamvelo, St Jacobsnieuwweg, 12 Yper ('s voormiddags). (4743) Te koop Jachtstoof. Adres ten bureele. (4749) Te koop Prachtige cuisinière met 4 ovens, rondloopend vuur, zoo goed ais nieuw. Adres t. bur. (4750) TC koop per occasie Salon style Louis XVt, radio pick-up met 60 platen, automatische orgel, en twee herbergtafels, alles in zeer goeden'staat en zoo goed ais nieuw. Paterstraat, 34, Yper. (4753) Te koop Kfndervoituur, in goeden staat. Julien Barbez, St Eloi. Voormezeeie. (4754) Te koop: Schoon blauw kinderbed, zinken bad kuip en spiegel. Adres ten bureele. (4755) Te koop: Schoone kindervoituur, kinderstoel en wieg. Capucienenstraat, 132, Yper. '4757) Te koop moderne keuken» crêmekleur. Adres ten bureele. (4759) Te koop gevraagd voor krijgsgevangene, belgische KAKI-VEST of KAPOTE, (groofe maat). Florent Du bois, kleermaker te Dickebusch. (4719) Te koop nieuwe molièren van voor den oorlog, nr 42. Zaalhof, 7, leper. (4732) Te koop: Vrouwvclo. Dixmuidestraat, 25, Yper. 4773) Allo t ^Vieli-ijdens Voor het herstellen van uwe velos, vulkaniseeren en over trekken van banden, wendt U in volle vertrouwen, Pater straat. 34, Yper. Eigen werk, eigen fabrikaat, (4752) ERNSTIGE ONDERNEMING VRAAGT HEEREN met goed voorkomen, Heeren ih den vollen zin van 't woord tusschen 25 en 35 jaar, wonende te of in de omstreken van Brugge, fepér, Kortrijk, Meenen. - Schrijven onder A.B C. Agentschap HAVAS te Brussel. Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) Gevraagd deftige meid, reeds gediend hebbende, ten minste 20 Jaar oud, voor alleen wonende dame, hoog loon. Adres ten bureele. 4572) Gevraagd Deftige meid, reeds gediend hebbende, voor gesloten huis. Statiestraat. 35, Yper. (4654) Gevraagd voor Brussel goede meid, kun nende koken, voor huisgezin van 2 bejaarde personen, hoog loon en goede kost. Adres ten bureele. (4709) Gevraagd Leermeisje 14 tot 16 jaar, voor naai werk. Schrijven bureel van 't blad B. V. 35. 4712) Gevraagd Broekmakers en -sters. goed loon. Bij Raph. Tailor Yper. (Open Woensdag en Zaterdag). (4737) Gevraagd Goede werkvrouw voor verschillende dagen per week. Adres ten bureele. (4739) Mélsje vraagt plaats ais werkvrouw, voor alle dagen of eenige dagen per week. Adres ten bur. (47511 Gevraagd: goede werkvrouw, voor alle dagen der week. Adres ten bureele. (4756) Gevraagd meid. kunnende melken, voor omstreken van Yper. Adres ten bureele. (4758) Gevraagd Deftig meisje, voor alle werk en om In café te helpen. Adres ten bureele. (4761) Gevraagd Leergast kleermaker. Zich wenden L. Jacques, Tempelstraat, 31, Yper. (4762) Gevraagd Jongen 15 tot 17 jaar, bij Jules Ver- meersch, smid. Statie, Poelkapelle. (4772)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3