NOTARIEELE VERKOOPINGEN AANGESLAGEN VOORWERPEN WOONHUIS met HOF EEN WOONHUIS WOONHUIZEN Een Werkmansuoonst BOUWGROND EN ZAAILAND Een perceel Bouwland Xaailand en Welde Merkweerdige MEUBELVENDIT1E Merkweerdige MEUBELVENDITIE Eene schoone Barak Meubels en Huisgerief EEN WOONHUIS WOONHUIS met afhankelijkheden WOONHUIS met afhankelijkheden WOOüHUIi met HOF §choone M EU BFLd Meubels en Mobilaire Voorwerpen Prachtige en Rijke MEUBELEN en Mobilaire Voorwerpen HET YPERSCHE 44 - 5 - 1943 Openbare Verknoping van Ie IEPER. o Kantoor der Notarissen Lnnwer*, te leper en Vim (Inillie, te Oostende. De Ontvanger der Domeinen te leper, zal overgaan tot de VEILING VMii verbeurd verklaurde goederen OP MAANDAQ 17 MEI 1943. te 2 uur namiddag, op den koer van het Justitiepaleis GERINGE VOORWERPEN OP DINSDAQ 18 MEI 1943 te 2 uur namiddag, in de zaal Lapiere, D'Hondtstraat, WAARDEVOLLE VOORWERPEN Zooals radio's, muziekinstrumenten, waaronder een har monica Soprani Italia UI met klavier, lonografen, een fototoestel Kodak een graanmolen, een stalen kabel van ongeveer 5U kg groote pasteimolens, matras, dekens, tapijten, ondergoed, een kist krenten, naai- en stikgaren, electrisch licht enz. enz. Deze voorwerpen mogen bezichtigd worden den dag der verkooping in de zaal Lapiere, van 9 tot 12 uur. LIT TER IIANI) TE KOOI* s te YPER. Dickebuschsteenweg. Voorwaarden ter studie van den Notaris I>© Cock, Kerte Tbou rout straat, 4. te Yper. Studie van den Notatis Ritniitult, te Wervik. o Openluire Verkooping van met 3 aren 25 ca erve en tuin gelegen te Wervik, B«i*i*iei*e»ti*«»t, Gebruikt door Vrouw Eugenie Cappon. mits 100 fr. te maande en zonder geschrevene pacht. EEN10E ZITDAG DONDERDAG 17 JUNI 1943 te 3 u. des namiddags, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, St Maartensplaats, te Wervik. Studie van den Notaris Jacques Ramault, te Wervik. Openbare Vei kooping van twee aaneenhoudende met samen 6 aren 29 ca. erve en hof, gelegen te Geluwe, leperstraat, 45. Verdeeld in twee loten en vrij van gebruik. ZITDAGEN INSTEL Donderdag 27 Mei 194 3 OVERSLAG Donderdag 10 Juni 1943 telkens te 3 uur des namiddags, ter herberg In de Voyageur bij de Gezusters Noit, leperstraat, Nr 82, te Geluwe. 1/2 Instelpremie. Recht van samenvoeging. Studie van den Notaris E<lg. Reynaert, te Staden. Op WOENSDAG 19 MEI 1943 i s r E; I. ten overstaan van den Heer Vrederecher en den Heer Grif- tier van het Kanton Hooglede, van Gemeente STADEN, Hoogestraatje met afhangens en erve. groot volgens titel 5 aren. Eigendom der kinders en kleinkinders van Heer en Mevr. -Alois Huyghe-Compemolle. Het huis is ongebruikt. Aan komst met de betaling. Toeslag op Woensdag 2 Juni 1943 telkens om 3 ure stipt (torenuur) te Staden, ter herberg In Tivoli Statiestraat. Studie van den Notaris A. Van der* Meersch te Yper o (Jit Ier hand te koop Schoon en welgelegen TE YPER. Voor alle inlichtingen zich te bevragen ter studie Rijsselstraat, 90, te Yper Studie van Meester Ci. Devos, Notaris, te Wervik. o Openbare Verkooping van KOOP EEN met 4 aren 97 ca. land, te WEIIVIK, lte*elai*eHti*ant. KOOP TWEE groot 3 aren 30 ca. t« WEIIVIK, Beselareatraat. Eenlge zitdag Vredegerecht, St Maartensplaats, te Wervik, op Donderdag 27 Mei 1943, Ie 2 ure. Recht tot samenvoegen. Plan en lastenboek ter inzage II, Magdalenastraat, Wer OP DINSDAG 25 MEI 1943 om 2 uur stipt nanoen, te IEPER, in het Hotel de France, Statieplaats. INSTEL MET PREMIE, van Gemeente Lnugenutrk (Wijdendrift) 4 Ha. it7 aren ÏO en. gelegen tegen de Hekestraat. Gebruikt door Hilalre Van Eecke. tot I Oct. 1945, mits 3.273 fr. 's jaars, boven de lasten. Verdeeld in 3 koopen. Recht van samenvoeging. Overslag: Dinsdag 8 Juni 1943. (Zie plakbrieven met plan). Studie van Meester Nnudla, Notaris te Komen. o Op ZATERDAG 22 MEI 1943 om 2 uur stipt, te KOMEN, Houthemstraat ter herberg gehouden door heer Cyrille Decroix. Op ZATERDAG 29 MEI 1943, om 2 uur stipt, te ZANTVOORDE. Ziilebekestraat. 22. ter herberg A la Champenille gehouden door heer J.-B' Montaine. Studie van den Notaris T'.milr-I.oiii** Dccock, te West-Nieuwkerke, Yperstraat, 8. o INSTEL Zaterdag 2 2 Mei 194 3 om 2 1 2 uur namiddag, ter Estaminet de la Poste bij M. Arnout, Steenweg op Armentières, te Ploegsteert (Bizet) van Gemeente PLOEGSTEERT Bizet), Imp. Dansette (Voorloopige Woning) met 245 vkm. grond- Studie van den Notaris Decock I'niiel-I.ouia, te Nieuwkerke, Ieperstraat, 8. o Op Zondag 23 Mei 1943 om 1 '/j ure namiddag. Openbare Verkooping van allerhande ten huize van heer Jules Poiriez-Wicke. te NIEUWKERKE. Seulestraat. Komptant geld. Eik zegge het voort. Kantoor van den Notaris VAN EECKE, te Poperinge. Op MAANDAG 24 MEI 1943, te 3 uur namiddag (officieel uur), te Poperinge, in het gasthof Paviljoen bij M. Maur. Deman, tegen de statie Openbare Verkooping van eertijds ten dienste van winkel, met 6 aren 55 centiaren bebouwden grond en tuin, te ROESBRUGGE HARINGE. dorpplaats vaa Roesbrugge, ter Noord-westzijde der Haringestraat, er geteekend Nr 9. Zijnde sterfhuis van Heer en Vrouw Camiel Goemaere- Demaerei. Thans onbewoond. Het gebeurlijk recht tot vergoeding wegens oorlogsschade wordt medeverkocht. Handslag met de geldtelling. Kantoor van den Notaris VAN EECKE, te Poperinge. o Uit de hand te koopen I. en 9 aren 90 centiaren bebouwden grond en tuin te VLAMERTINGE, wijk Krommen Eist, ter Zuid-Oostzijde van 's Staats steenweg van leper naar Belle, op kleinen afstand van de dorpplaats van Dikkebusch. 2. en 9 aren 50 centiaren bebouwden grond en tuin te VLAMERTINGE, wijk Krommen Eist, palende Noord-Oost aan het voorgaande. Bewoond en ge bruikt een der huizen met een deel van den tuin door H. Juiien Buytaert, het ander huis met het overige van den tuin door H. Pyck. AIJTOVOERDER8, GAZOGEEW IMRERT. Voor uwe HOUTSKOLEN en uw GAZOGEENHOUT Vraagt inlichtingen aan JACOB WILLEM 155, Vlsscherij, 155 - GENT- I 4716) vik. Zie Plakbrieven. Drukkerij Dumortier. 34. Boterstraat. Yper Tel. 500 Studiën van de Notarissen AIIoiim Ynnhcc, te Zonnebeke, en .ViKlré OmiieMyiii*k, te Passchendale. o OptMihare Verkooping van een gerieflijk groot 3 aren te BESELaRE Molenhoek- Laatst bewoond door Mevr. Wed. Charles Holvoet- Defever. Thans onbewoond en onmiddellijk vrij van gebruik. ZITDAGEN INSTEL: DINSDAG 25 MEI 1943 TOESLAG DINSDAG 4 JUNI 1943 telkens om 3 ure 's namiddags, ter herberg De Nieuwe -«roodseinde bewoond door Mr Alfons Meersseman, te Zonnebeke. Gewone voorwaarden. 0,50 instelpremie. Studie van den Deurwaarder Gcoi'Kea 'l'silioii Jules Capronstraat, 11. te leper. O UIT OORZAAK VAN VERTREK OP MAANDAQ 24 MEI 1943 om 2 ure namiddag, ten huize van Heer Jules Van Oost, Dickebuschsteenweg, 165, te IEPER. Openbsire Verkooping van en Mobilaire Voorwerpen bestaande in 2 schoone jachtstoven, waarvan een onlangs- nieuw, 2 bedden met ressort, matras, kleeTkas, buffet, commode, stoelen en tafels, zetels verders hoeveelheid keukengerief. enz. enz. Komptant en gewone voorwaarden. Studie van den Deurwaarder A. Viin Cappel te leper. o UIT OORZAAK VAN VERTREK OP DONDERDAG 27 MEI 1943 om I uur namiddag, in de groote Zaal LAPIERE te IEPER Merkweerdige Verkooping van een groot getal bestaande in volledige slaapkamers met. lavabos, nacht tafels, kaasen. matras buffetten, stoelen en laltls club zetels, naaimac'ien. 2 vei pronte t traptapijt, feu continu en andere stt molen, radio, keukengerief, wijn- nièren, kaders, schilderijen, enz. Comptant en gewone vootwerpen. Studie van Meester PAUL FLAMEY, Deurwaarder. Magdalenastraat, 1, te Wervik. STAD WERVIK Groote Openbare en Vrijwillige Verkooping van Op Maandag 24 Mei 1943 om 1 4 uur 's namiddags, in de groote Feestzaal van 't Kapittel, Ooievaarstraat, te WERVIK. zal er overgegaan worden door het ambt van Meester PAUL FLAMEY. deurwaarder, te WERVIK. tot de openbare en vrijwillige verkooping van 1) EENE ZEER SCHOONE EETPLAATS, in gepolijst notelaar, Vlaamsche stijl, bestaande uittwee buffetten, zes stoelen, een tafel met verlengsels en een schouw spiegel. 2) EENE GROOTE EETPLAATS, in massief eik, in renaissancestijl, bestaande uit groot buffet, tafel met verlengsels, zes stoelen en schouwspiegel. 3) EENE ZEER SCHOONE SLAAPKAMER, in gepo lijst notelaar, stijl Lodewijk XVI, bestaande uit: bed met ressortbak, eene groote kleerkas met spiegels, een linnenkas met spiegel, een groote lavabo en een nacht tafel. 4) EENE SCHOONE SLAAPKAMER, in massief eik, bestaande uit spiegelkas, linnenkas, lavabo, bed met ressortbak en nachttafel. 5i TWEE SLAAPKAMERS, waarvan één in acajou en één in wit lakwerk, bestaande ieder uit een bed met ressortbak, eene kleerkas. een lavabo en een nachttafel. 6) EENE VOLLEDIGE INSTALLATIE VOOR ROOK KAMER, bestaande uit groot meubel (bibliotheek met canapé), twee clubzetels, twee stoelen, een tafel, een schouwspiegel. 7) EEN GROOTEN LEDEREN CLUBZETEL (in va- chette) in nieuwen staat 8) EEN FRACHTIGE SALONLUCHTER, in kristaal 9) EEN ZEER SCHOONE PIANO merk BOONE 10) EENE ZEER GROOTE PARTIJ MEUBELEN en MOBILAIRE VOORWERPEN, waaronder eene zeer schocne koperen waschkarn, met viering en electrieke motor, twee moderne buffetten met marmerblad en ar- gentier, twee spiegelkassen, eene bibliotheek, eene cuisi- nière (in nieuwen staat), verscheidene rijwielen, met goede banden, bedden, stoelen, drie wollen matrassen, schoone tapijten, een radioapparaat, een naaimachien, twee eetserviesen voor 12 personen, verscheidene schouwgarnituren. karpetten, bedspreien, go:dijnen. schilderijen, bibelots, en tal andere voorwerpen, te lang om te melden. TENTOONSTELLING: Zondag 23 Mei 1943, (gansch den dag) en op Maandag 24 Mei 1943, (vanaf 9 tot 12 u.) P. S. Gezien de groote hoeveelheid der te verkoo- pen meubelen en mobilaire voorwerpen, zal men stipt om 1 i uur beginnen Gewone voorwaarden en komptante betaling.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4