DUITSCHE LECERBERICHTEN 24' Jaar, Nr 5 NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGING5WEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINGSDIENST ROOD KRUIS ARR. IEPER Oproep tof- de Bevolking van het Arrondissement leper STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS Openbare Aanbesteding voor Verzekeringen der Stad leper WINTERHULP IEPER ZONDAG 30 MEI 1943, om 17 uur YPER - Boerenwacht - POPERINGE Prijs 0,50 tr. Vrjjdag 21 Mei 19 HET YPERSCHE Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Abonnementsprijs 194336 frank. STAD IEPER UITREIKING DER RANTSOENEERINGSZEGELS De uitreiking der •rantsoeneeringszegels voor de pe riode van 27 Mei tot en met 25 Juni 1943 zal geschieden volgens de hierondervermelde schikkingen, telkens van 8 uur 30 tot 11 uur 45 en van 14 uur tot 17 uur. 's Zater dags slechts van 8 uur 30 tot 11 uur 30. MAANDAG 24 MEI a. s. 's MORGENS Loket 2 Ieperleestraat, Janseniusstr., Kaaistraat, Kaai-Oost, Kaai-West en Kalfvaart. Loket 3 Kanonweg, Kauwekijnstraat, Kiekenmarikt. Kemmelsteenweg, Kiplinglaan, Klaverstr., Kornenstwg., Korte Meerschstr. en Korte Torhoutsitraat. Loket 4 Lange Torhoutstraat, Lange Meerschstr. en Lindendreef. Loket 5 Lombaardstraat, Maloulaan, Masschelein- laan, Meenenstr. en Moscoustraat. 's NAMIDDAGS Loket 2 Meenensteenweg. Loket 3 Merghelynckstraat, Minneplein. Nazareth- straat, Neermarkt, Neerstr.. Nieuwstr.. Nijverheidstr., O. L Vrouwstr., Omloopstr., Oude Bellewaerdestr., Oude Houtmarktstr en Oude Konijnstraat. Loket 4 Oude Kontri jkstraat, Oude Veurnestr., Pad- depoelstr.. Paddevijverstr., Pannenhuisstr., Paterstraat en Patteelstraat. Loket 5 Pennesitr., Pil-kemstr., Poperingestraat en Poperirugesteenweg. DINSDAG 25 MEI a. s. •s MORGENS Loket 2 Plumerlaan, Ravelijnstraat, Recollettenp.. Roeselarestr. Rijke Klarenstr Seminariestr. en Rijsel- steenweg. Loket 3 Rijselstraat en Schuttelaarstraat. Loket 4 Slachthuisstraat, St Elisabethstr.. St Gode- lievestr., St Jacobstr., St Jacobsnieuwweg. St Janstraat en St Maartensklooster. Loket 5 St Niklaasstraat, St Pieterskerkhof, Statie straat, Stofïelstr., Studentenstr. en de Stuersstraat. •s NAMIDDAGS Loket 2 Surmontstraat, Tegelstr.. Tempelstr., Van- denpeeneboomplaats en Veemarkt Loket 3 Verlorenhoekstraat, Vischmarkt. Wallestr., Wateringstr.. Waterkasteelstr., Wenninckstr., Weverijstr., Wieltjesfc-.: Wulvestr., Zaalhof en Zillebekestraat. Loket 5 Zonnebekesteenweg en Ligywijk. OPGELETEr is geen dag voorzien voor de telaat- komers. In gebruik stellen van eene NIEUWE SIRENE Op ZATERDAG 29 Mei a.s., om 12 uur, zal een proef gedaan worden met eene nieuwe brandsirene. Daar het ge luid van dit noodsein wellicht zou kunnen overeenstemmen met dit van het noodsein voor luchtalarm en aldus verwar ring zou kunnen ontstaan wordt de bevolking hiermede op voorhand verwittigd van deze proefneming, leper, den 19 M°i 1943. Bericht aan de Bevolking De brgemeester vestigt de aandacht der lepersche bevol king op het volgende Wanneer leden der duitsche Wehrmacht zich komen aan bieden om tot opeisching van huizen, lokalen, meubels enz over te gaan en een bewijs uitgaande van de Kreiskomman dantur of van het Stadsbestuur, kunnen voorleggen, dient daaraan onmiddellijk gevolg gegeven. Zoo echter leden der Wehrmacht zich aanbieden om een of ander voorwerp op te eischen, alleenlijk verklarend dat dit geschiedt op bevel van den Burgemeester doch zonder dat ze hiervan een geschreven bewijs kunnen Joonen. moet hieraan geen gevolg worden gegeven. leper, den 13 Mei 1943. De Burgemeester. A. Notebaert. Op Vrijdag 14 Mei j- 1-, kwam een bom, geworpen uit een vliegtuig, terecht nabij een hofstede. Van de vijf aanwezige personen werden er VIER GEKWETST. Deze vier menschen STONDEN BUITEN en werden getrof fen, niet alleen door de uitbarsting, maar ook door de luchtverplaatsing, terwijl daarentegen DE PERSOON, DIE BINNEN GEBLEVEN WAS, HEELEMAAL NIET GEDEERD WERD. Uit dit voorval blijkt nu duidelijk genoeg hoe ge vaarlijk het kan zijn, bij luchtgevechten en dergelijke omstandigheden, buiten te staan. Bewust van den ernst dezer zaak en bekommerd om hel leven van anderen, richten de Overheden van het Rood Kruis aan gansch het Arrondissement leper een dringenden oproep om de bevolking aan te sporen, in geval van vliegtuigdoorlocht. ZICH ZOOVEEL MOGE- LUK BINNEN TE HOUDEN. Staatsblad - NOTARIAAT B« besluiten van 17 Mei 19-13. lijn benoemd tot notarissen Ter standplaats Torhout, de heer VAN DE VELDE fM.M.V.j, can- didaat-notaris te Torhout Ter standplaats Nieuwkerke. de heer WERQUIN (L.K.H.). doctor in de rechten en licenciaat in het notariaat te leper. De slag in Tunesië geëindigd. Na uitputting van hun laatste munitievoorraden. hebben de Duitsch- Italiaansche troepen den weerstand gestaakt. De Sow jets herhalen nog immer vruchteloos hunne aanvallen aan het Koeban-bruggenhoofd en lijden zware verliezen Londen herhaalde malen gebombardeerd. Donderdag 13 Mei 1943 In het Tunesisch -bruggenhoofd streden de Duitsch- rtali-aansche troepen ook gister nog met uiterste taaiheid tegen den van langs alle zijden aanvallenden vijand. Alleen na uitputting van de laatste munitievoorraden en- na vernietiging van het oorlogsmaterieel werd ook aan de grootere sectors van het Zuidelijk front de weer stand gestaakt. Afzonderlijke groepen zetten echter nog in- zoover zij nog over munitie beschikken, den strijd voort in het Tunesisch kustgebergte Aan het Oosteljk front werden vijandelijke aanvallen aan het Koebanbruggenhoofd en ten Noorden van Lis- sitschansk teruggeslagen. De luchtmacht viel troepen- afdeelingen en spoorverbindingen aan. In de Noordzee kelderden Duitsche jagers een vracht boot van 3000 brt. en schoten een vijandelijke snelboot in brand. Britsche bommenwerpers vielen 's nachts West- Duitschland aan en veroorzaakten schade vooral te Duisburg. 33 der aanvallende vliegtuigen werden neer gehaald. Duitsche vliegtuigen overvlogen de Engelsche kust en bombardeerden Lowestoft. Alle toestellen keerden naar hun- -bases terug. Vrijdag 14 Mei Aan het Oostelijk front verliep de dag. behoudens eenige plaatselijke activiteit, over het algemeen rustig. Zware legerartillerie beschoot Leningrad Boven de bezette Westelijke gebieden en den Atlan tischen Oceaan werden overdag 14 Britsch-Amerikaan- sche vliegtuigen neergeschoten. Tijdens den nacht wier pen Britsche vliegtuigen bommen uit op eenige plaat sen. van West- en Midden Duitschland. Tot dusver werd de vernietiging van 34 vijandelijke toestellen gemeld. Duitsche vliegtuigen ondernamen 's nachts een hevigen aanval op de Engelsche industriestad Chelmsford. Vier vliegtuigen keerden van deze onderneming niet teru-g. Zaterdag 15 Mei Aan het Koeban-bruggenhoofd drongen onze grena diers verscheidene Sowjetstellingen binnen en vernie tigden daanbij een vijandelijke gevechtsgroep Zware legerartillerie zette de beschieting voort van spoor- en industrieinrichtingen ten Zuiden van het Ladogameer en- bij Leningrad. 's Nachts werd het havengebied van Bone door Duit sche vliegtuigen aangevallen. Hierbij werd een tank schip gekelderd en een koopvaardijschip beschadigd. Vijandelijke Iuch-tforma-ties drongen gister overdag door tot aan de kust van Noord-Duitschland In de stad Kiel en in eenige Belgische localiteiten, waaronder Antwerpen, leed de bevolking verliezen. Bij deze aan vallen werden 30 vijandelijke toestellen vernietigd. 7 eigen vliegtuigen gingen verloren. Tijdens een zeegevecht vóór de Nederlandsche kust in den nacht van 13 op 14 Mei werd een Britsche snelboot gekelderd en 2 andere in brand geschoten. Maanda,? 17 Mei De aanval aan het Oostelijk front van het Koeban- bruggenhoofd werd voortgezet en leverde opnieuw suc ces op. Het gros der infanterie van 3 Sowjets-divisies werd uiteengeslagen en den vijand werden zware ver liezen toegebracht. Van het overige front worden slechts levendige activiteit van eigen stoottroepen en succes rijke afweer van een vijandelijken aanval ten Zuiden van Suchiniitsji gemeld. Bij het Visschersschiereiland weid een vijandelijke vrachtboot van 3C00 brt. door Duitsche vliegtuigen gekelderd. Tijdens den nacht werd de haven van Bone opnieuw gebombardeerd en verscheidene schepen geraakten in brand Een vijandelijke luchtaanval, gister overdag uitge voerd op havens in Noord-West Duitschland. werd door den afweer verijdeld. 9 viermotorige bommenwerpers werden neergeschoten en 4 eigen jagers gingen verloren. Boven- de bezette Westlanden en den Atlantischen Oceaan werden 8 vijandelijke toestellen vernietigd. 's Nachts ondernamen Britsche vliegtuigen storings- vluchten boven Noord- en Midden-Dudtsehland. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen militaire objectieven aan de Zuid-Oostelijke kust van Engeland aan. Het scheeps- bouwcentrum Sunderland werd met -bommen bestookt. 3 toestellen keerden van deze aanvallen niet terug Dinsdag 18 Mei Aan het Koeban-bruggenhoofd werden tijdens succes volle gevechten opnieuw talrijke gevangenen gemaakt. In de overige sectors van- het Oostelijk front heerschte slechts geringe locale gevechtsactiviteit. Het luchtwa- pen bombardeerde met zichtbaar resultaat oorlogsdoel einden te Leningrad. Vijandelijke luchtaanvallen over dag uitgevoerd op eenige localiteiten van de bezette gebieden in het Wes ten veroorzaakten zware verliezen onder de bevolking, vooral in de stad Bordeaux. Hierbij werden 17 der aan vallende toestellen neergehaald. Boven den Atlantischen Oceaan- werden nog 2 Britsche bommenwerpers vernie tigd. 4 eigen jaehttoestellen gingen verloren. Afzonderlijke Britsche vliegtuigen, waarvan er een werd neergehaald, vlogen verleden, nacht naar West- en Zuid-Duitsohland. Ons luehtwapen viel opnieuw ver scheidene u-ren la-n-g belangrijke doelen in het gebied van Londen aan, evenals de ravitailleeringshaven Car diff aan het Bristolkanaal. Duitsche duikbooten brachten in den Atlantischen Oceaan 8 schepen met 51000 brt. tot zinken. Bovendien schoten zij 3 aanvallende bommenwerpers omlaag FLORA Groote Markt MAJESTIC Rijselstraat OUD IEPER R Colaertplaats NANETTE Duitsch gesproken JUFFROUW ONDEUGD Duitsch gesproken met Jenny Jugo en Hans Söhnker met Lilia Silvi en Amedeo Nazzari Vrijdag, Zaterdag, om 7 1 u. Zondag, om 2 1, 5 en 7 5 u Maand., om 2 4, 5 en 7 J u. Zaterdag, om 7 J uur Zondag, om 2 S, 5 en 7 u. Maandag, om 7 4 uur CIRKUSMENSCHEN met Duitsch gesproken La Jan>, Attila Hörbiger en Hans Moser Zaterdag, om 7 i u. Zondag, om 2 1, 5 en 7 u. Maandag, om 7 uur Verhoogde bedrijvigheid van het luehtwapen. Woensdag 19 Mei Een Sowjet-aanval aan het Oostelijk front van het Koeban-bruggenhoofd en in den sector van Izioum'werd door een tegenaanval afgeslagen Boven het kustgebied van Sicilië, in het Kanaal en aan de kust van den Atlantischen Oceaan werden gister in totaal 25 vijandelijke vliegtuigen naar beneden ge haald. Op Dinsdag I Juni 1943, om 9 uur. ten Stadhuize van leper, zal het College van Burgemeester en Schepenen, overgaan in openbare zitting, tot de opening der inschrijvin gen voor Een Collektieve Bediendenverzekering der Stad Onder bediendenpersoneel dient verstaan al dezen die niet onder toepassing vallen van de wet op de arbeidsonge vallen. Bedrag der door de stad aan haar personeel uitbetaalde loonen 1.250.00 fr. In deze polis moet voorzien zijn a) Een kapitaal in geval van dood, van bestendige ge- btekkelijkheid en van tijdelijke werkonbekwaamheid. b) Doktoors, Apothekers en Masseerderskosten. ci Hospitaliseering, Radiographie, Kunstmatige aanzet ting, Orthopedie. Mecanotherapie en Electrotherapie. d) Vervoer van de gekwetsten en alle andere kosten voor zien in het wettelijk tarief voor de arbeidsongevallen. e) Gebruik van rijwiel in den dienst en gebeurlijk mede- reizen met privaat auto. f) Dekking op den normalen weg van en naar den arbeid. g) Jaarlijksche opzegbaarheid van de polis De aanbesteding beperkt zich tot de Maatschappijen waar van agenten leper bewonen. De inschrijvingen moeten ten laatste den 30 Mei 1943 ter post aangeteekend aan den Heer Burgemeester van leper, Stadhuis, toegezonden worden onder gesloten omslag met de woorden Aanbod van verzekeringen tegen ongevallen De aanbesteding zal aan de goedkeuring van het Sche pencollege onderworpen worden, dat zich het recht voorbe houdt gelijk welken aanbieder te aanvaarden, zonder zijne beslissing te moeten verrechtvaardigen. Htt minder bedrag van aanbod komt niet noodzakelijk in i aanmerking. leper, den 11 Mei 1943. De Secretaris, A Versailles. De Burgemeester. A.Notebaert. Volkssoep De eerstvolgende inschrijving heeft plaats op Zaterdag 22 Mei, van 9 tot 11 uur. Plechtige Communicanten De ondersteunde personen, die een kind hebben dat dit jaar zijn Plechtige Communie doet, en die wenschen deel te nemen aan het morgen- en middagmaal, dat Winterhulp te dezer gelegenheid aanbiedt, worden verzocht zich op Maandag 24 of Dinsdag 25 Mei, op ons Secretariaat te laten inschrijven. Vijgen Op Maandao 24 Mei, zal er in ons Secretariaat een bedee ling plaats hebben van vijgen, waarop al de schoolgaande kinderen, geboren tusschen 15 Mei 1928 en 31 Dec. 1939, recht hebben. 's Voormiddaos ondersteunde gezinnen. 's Namiddaos niet ondersteunde gezinnen. Melkkaart of rantsoeneeringskaart der rechthebbende kinderen medebrengen. Pastei Bedeeling qp Woensdag 26 Mei van II tot 12 uur roode kaarten, van 14 tot 14 30 uur roode kanten, van 14.30 tot 15 uur purpere kaarten, van 15 tot 16 uur groene kaarten. Schlamm De gezinnen, met meer dan vier personen, niet bij het gasnet aangesloten, die bij Winterhulp hun kolen belrukken, mogen Dinsdag 25 Mei. 's namiddags de ticketten voor hun rantsoen schlamm op ons Secretariaat afhalen. Davidsfonds - leper Kenrvoordrnehten Op Vrijdag 28 Mei. te 8 ure. in de feestzaal der Kostschool van de H. Familie, wordt de 2e keurvoordracht gehouden over GROOTE BEKEERLINGEN Zeer Eeiw. Pater De Laere. O. P.. spreekt over LÉON BLOY de Onstuimige Niemand ontbreke op dezen kuituuravond. Leden 1 fr. op vertoon der kaart. Niet leden 3 fr. aan den ingang der zaal. Het Bestuur. op het Ypersch Stadium. Augustijnenstraat Groote Voetbalmatch tusschen ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. VANWALLEGHEM, Statiestraat is alleen open op Zondag 23 Mei

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1