NOTARIEELE VERKOOPINGEN EEN WOONHUIS Merkweerdige MEUBELVEND1TIE EEN WOONHUIS Meubels en Mobilaire Voorwerpen Merkweerdige Verkooping Meubels en Mobilaire Voorwerpen Prachtige en Rijke MEUBELEN en Mobilaire Voorwerpen Belangrijke Openbare Verkooping RIJKE EN SCHOONE MEUBELEN Toegelaten Taxis Gemeente ZILLEBEKE (leper) Te begeven plaats HET YPERSCHE 2\ - 5 - 4943 Kantoor der Notarissen Lauweri, te leper en Vitn (Inillie, te Oostende. OP DINSDAO 25 MEI 1943 om 2 uur stipt nanoen te IEPER, in het Hotel de France, Statieplaats. INSTEL MET PREMIE, van Omeente I.tingcmiu-k (Wijdendrift) 4 Hu. K7 uren ÏO on. Zaailand en Weide gelegen tegen de Hekestraat. Gebruikt door Hilaire Van Eecke. tot I Oct. 1945, mits 3.273 Ir. 's jaars, boven de lasten. Verdeeld In 3 koopen. Recht van samenvoeging. OverslagDinsdag 8 Juni 1943. (Zie plakbrieven met plan). Kantoor van den Notaris VAN EECKE, te Peperinge. Op MAANDAG 24 MEI 1943, te 3 uur namiddag (officieel uur', te Poperinge, In het gasthof Paviljoen bij M. Maur. Deman, tegen de statie 0|MMlImi*0 VtM*li»0|»ill££ van eertijds ten dienste van winkel, met 6 aren 55 centiaren bebouwden grond en tuin. te ROESBRUGGE HARINGE. dorpplaats vaa Roesbrngge. ter Noord-westzijde der Haringestraat, er geteekend Nr 9. Zijnde sterfhuis van Heer en Vrouw Camlel Goemaere- Demaerel. Thans onbewoond. Het gebeurlijk recht tot vergoeding wegens oorlogsschade wordt medevet kocht. Handslag met de geldtelling. Studiën van de Notarissen Allonu Vnnhee, te Zonnebeke, en Amlré Cnmerlyiiok, te Passchendale. o 0|M'nl>are Verkoopiu^; van een gerieflijk WOONHUIS met HOF" groot 3 aren te BESELaRE- Molenhoek Laatst bewoond door Mevr. Wed. Charles Holvoet- Defever. Thans onbewoond en onmiddellijk vrij van gebruik. ZITDAGEN INSTEL: DINSDAG 25 MEI 1943 TOESLAG DINSDAG 8 JUNI 1943 telkens om 3 ure 's namiddags, ter herberg De Nieuwe Broodseinde bewoond door Mr Alfons Meersseman, te Zonnebeke. Gewone voorwaarden. 0,50 instelpremie. Studie van Meester Devos, Notaris, te Wervik. o Openbare Verkooping van KOOP EEN met 4 aren 97 ca. land, te WERVIK, Beuelareulraal. KOOP TWEE Keil peeceel Bouwland groot 3 aren 30 ca. te WERVIK, Beuelarettlraal. Eenige zitdag Vredegerecht, St Maartensplaats, te Wervik, op Donderdag 27 Mei 1943, te 2 ure. Recht tot samenvoegen. Plan en lastenboek ter inzage II, Magdaienastraat, Wet vlk. Zie Plakbrieven. Studie van Meester IVaudlu, Notaris, te Komen. O Op ZATERDAG 29 MEI 1943, om 2 uur stipt, te ZANTVOORDE. Zillebekestraat, 22 ter herberg A la Champenille gehouden door heer J.-h' Montaine. Studie van den Notaris I-lmile-l-ouis Deeoek, te West-Nieuwkerke, Yperstraat, 8. o INSTEL: Zaterdag 22 Mei 1943 om 2 l 2 uur namiddag, ter Estaminet de la Poste bij M Arnout, Steenweg op Armentières, te Ploegeteert (Fizet) van Gemeente PLOEGSTEERT Hizet), Imp. Dansette Kcne schoone Barak (Voorloop! ge Woning) met 245 vkm. grond. Studie van den Notaris Decock Emiel-Louiu, te Nieuwkerke, leperstraat, 8. o Op Zondag 23 Mei 1943 om I Vt ure namiddag. Openbare Verknoping; van allerhande Meubels en Huisgerief van heer Jules Poiriez-Wicke, le NIEUWKERKE. Komptant geld Elk zegge het voort. Studie van den Notaris E<lg$. Ilej naerl, le Staden. ——o TOESLAG Op WOENSDAG 2 JUNI 1943 om 3 ure stipt (torenuur) ie Staden, ter herberg In Tivolt Statiestraat ten «verstaan van den Heer Vrederecher en den Heer Grit tier van het Kanton Hooglede, van Gemeente STADEN, Hoogestraatje Ken WcrkinniiNVTOoiiNt met alhangens en erve groot volgens titel 5 aren. Eigendom der kinders en kleinkinders van Heer en Mevr. Alois Huyghe-Compernolle. Het huis is ongebruikt. Aan komst met de betaling. Studie van den Notaris ltt o— It, te Wervik. Openbare Verknoping van met 3 aren 25 ca. erve en tain gelegen te VVei'vik, ltarrioreulrnat, 99. Gebruikt door Vrouw Eugenie Cappon, mits 100 fr. te maande en zonder geschrevene pacht. EENIGE ZITDAG DONDERDAG 17 JUNI 1943 te 3 u. des namiddags, v ter gehoorzaal van het Vredegerecht, St Maartensplaats. te Wervik. Studie van den Notaris 11i te Wervik. •lt. Opeiit»»i*« Vei knnpin^ van twee aaneenhoudende W OÖMHIJIZKM met samen 6 aren 29 ca. erve en hof, gelegen te tieluwe, Ieperstraat, 4 5 Verdeeld in twee loten en vrij van gebruik. ZITDA1EN INSTEL Donderdag 27 Mei 1943 OVERSLAG Donderdag 10 Juni 1943 telkens te 3 uur des namiddags, ter herberg In de Voyageur bij de Gezusters Nolf, leperstraat. Nr 82. te Geluwe. 1/2 Instelpremie. Recht van samenvoeging. Studie \an den Deurwaarder Georges l'rtlioii Jules Capronstraat, 11, te leper. O UIT OORZAAK VAN VERTREK OP MAANDAG 24 MEI 1943 om 2 ure namiddag, ten huize van Heer Jules Van Oost, Dickebuschsteenweg, 165, te IEPER, Opeubtire Verkooping van Schoone II EU BKLN en Mobilaire Voorwerpen bestaande in 2 schoone jachtstoven, waarvan een onlangs nieuw, 2 bedden met ressort, matras, kleerkas, buffet, commode, stoelen vn tafels, zefels verders hoeveelheid keukengerief. enz. enz. Komptant en gewone voorwaarden. Studie van den Deurwaarder V. Vsm Cnppel D'Hondtstraat te leper O OP DONDERDAG 27 MEI 1943 om 1.30 uur namiddag, in de groote Zaal LAPIERE D'Hondtstraat, te IEPER Merkweerdige Verkooping van een hoeveelheid schoone bestaande in schoone naaimachien. eiken salontafel met 6 stoelen in canelé club en andere zetels groote en kleine spiegels, feu continu, cuisinièren, put stoofje, kleerkassen en buffetten, bedden met ressort nachttafels en lavabos, matras en hoofdeinde, nachtvertrek 2 schoone valiezen, hoe veelheid tafels en stoelen droogstanen. Chevalet stijl Louis XV. stoors en gordijnen, lessiveuse, vazen, bloem staan, groote hoeveelheid keukengerief. glas en gleis, bala tum Verders Radio merk Super S V R met chargeur en batterie printen en schilderijen, 3 goede velos met torpédo, een goede graanmolen enz enz. Komptant en gewone voorwaarden. Studie van den Deurwaarder Georges TAHON, Jules Capronstraat 11, te Yper. OP ZONDAG 6 JUNI 1943, in de groette zaal der herberg Café d'Arevers be woond door Heer Berrevoet, te WYTSCHAETE Plaats. van een groot getal bestaande in Piano merk Pleyel», in goeden staat twee naaimachlenen waarvan een met inslaanden kop RADIO salongarni tuur, bevattende 4 stoelen. 2 zetels en canapé jachtstoof en cuisinière twee eiken buffetten schouwgarnituren waschmachien in rood koper 'zoo goed als nieuw), met dlnamo ijzeren en andere bedden matrassen stoe len en tafels kindervelo gasvuur in witten émail twee phonograaftoestellen met platen uurwerken zetels en spiegels tapijten zeer goeden stofzuiger Electro- lux kaders bedspreien sargiën lakens. Verders goeden camion, draagvermogen 3500-4000 kgr. verschllllge bastleren van 5 tot 8 meters groofen koffer, korfwagen en klein alaam. Komptant met gewone voorwaarden. Studie van Meester PAUL FLAMEY, Deurwaarder Magdaienastraat. 1, te Wervik o STAD WERVIK Groote Openbare en Vrijwillige Verkooping van Op Maandag 24 Mei 1943 om 1 i uur 's namiddags, in de groote Feestzaal van 't Kapittel. Ooievaart-smat te WERVIK. zal er overgegaan worden door het ambt van Mee^e» PAUL FLAMEY, deurwaarder, te WERVIK, tot de openbare en vrijwillige verkooping van 1) EENE ZEER SCHOONE EETPLAATS, in gepolijst notelaar, Vlaamsche stijl, bestaande uittwee buffetten, zes stoelen, een tafel met verlengsels en een schouw spiegel. 2) EENE GROOTE EETPLAATS, in massief eik, in renaissancestijl, bestaande uit groot buffet, tafel met verlengsels, zes stoelen en schouwspiegel. 3) EENE ZEER SCHOONE SLAAPKAMER, in gepo lijst notelaar, stijl Lodewijk XVI, bestaande uit bed met ressortbak, eene groote kleerkas met spiegels, een linnenkas met spiegel, een groote lavabo en een nacht tafel. 4) EENE SCHOONE SLAAPKAMER, in massief eik bestaande uit spiegelkas, linnenkas, lavabo, bed met ressortbak en nachttafel. 5) TWEE SLAAPKAMERS, waarvan één in acajou en één in wit lakwerk, bestaande ieder uit een bed met ressortbak, eene kleerkas, een lavabo en een nachttafel 6) EENE VOLLEDIGE INSTALLATIE VOOR ROOK KAMER, bestaande uit groot meubel (bibliotheek met canapé), twee clubzetels, twee stoelen, een tafel, een schouwspiegel. 7) EEN GROOTEN LEDEREN CLUBZETEL (in va- chette) in nieuwen staat. 8) EEN PRACHTIGE SALONLUCHTER, in kristaal 9) EEN ZEER SCHOONE PIANO, merk BOONE 10) EENE ZEER GROOTE PARTIJ MEUBELEN en MOBILAIRE VOORWERPEN, waaronder eene zeer schoone koperen waschkarn, met viering en electrieke motor, twee moderne buffetten met marmerblad en ar- gentier, twee spiegelkassen, eene bibliotheek, eene cuisi nière (ijl nieuwen staat), verscheidene rijwielen, met goede banden, bedden, stoelen, drie wollen matrassen, schoone tapijten, een radioapparaat, een naaimachien, twee eetserviesen voor 12 personen, verscheidene schouwgarnituren, karp tten, bedspreien, gordijnen, schilderijen, bibelots, en tal andere voorwerpen. Oe lang om te melden. TENTOONSTELLING: Zondag 23 Mei 1943, (gansch den dag) en op Maandag 24 Mei 1943, (vanaf 9 tot 12 u P. S. Gezien de groote hoeveelheid der te verkoo- pen meubelen en mobilaire voorwerpen, zal men slipt om 1 uur beginnen. Gewone voorwaarden en komptante betaling. Studie van Deurwaarder Désiré V. ROEGIERS. Diksmuidestraat, 41, leper van OP DINSDAG 1 JUNI 1943, om 2 uur stipt namiddag, in de Zaal LAPIERE te IEPER, D'Hondtstraat, zal Deurwaarder ROEGIERS, voornoemd, overgaan tot den openbaren vrijwilligen verkoop van volgende meubelen, te weten 1) EEN ZEER SCHOONE MODERNE EETPLAATS, in massief eik, bestaande uit groot buffet en dressoir met marmeren blad, tafel met verlengsels. zes stoelen met zit in groene stof. 2) EEN GROOTE EETPLAATS in massief eik. Re naissance stijl, bestaande uitgroot buffet, tafel met verlengsels, zes stoelen en schouwspiegel. 3) EEN RIJKE SLAAPKAMER in massief ei'k. stijl Lodewijk XV, bestaande uit kleerkast met spiegels, lin nenkas, lavabo, bed met ressortbak en twee nachttafels, 4) TWEE ZEER SCHOONE SLAAPKAMERS in mas sief eik, bestaande 'ieder uiteen bed met ressortbak. e~ne kleerkast, een lavabo en een nachttafel. 5) EEN SCHOONE PIANO In gepolijst notelaar 6) Een zeer groote partij meubelen en mobilaire voor werpen, waaronder twee zetels, een moderne buffet met marmeren blad, een buffet in pitch-pine, stoelen, kleer kasten met spiegels, bedden, een wollen matras, een boekenkast, een secretaire in eik, een prachtig fono- apparaat, spiegels, schouwgarnituren, schoone tapijten en karpetten, twee rijwielen, een zeer schoone wasch karn met elektrische motor, een schrijfmachien, een cuisinière, een leuvensche kachel, en nog talrijke andere voorwerpen te lang om te melden. Tentoonstelling den dag der verkooping van 9 tot 12 u. Gezien de belangrijkheid der verkooping, zal deze stipt beginnen te 2 uur. Gewone voorwaarden. Komptante betaling. Van Maandag morgen 24 Mei tot Zondag avond 30 Mei 1943 inbegrepen L LAMAIRE. Casselstraat, 2 J. TTMPERMAN, Groote Markt D SEDEYN. St Jacobstraat, 3 Het College v.-in Burgemeester en Schepenen der gemeente ZILLE EKK (leper, maakt bekend dit een plaats van Tijde lijk Redimde bij den bevooiradingsdienst te begeven is. Voorwaarden elgzijn; Van goed gedrag en zeden; Niet ingeschreven in h t Jodenreglster Minstens 19 en hoogstens 25 of 3') jaar voor de begunstigden der wet van 9-8-191#. 21-7 1924 en het besluit van 10-11-1942 betreffende de «ud- strijders en gelijigestelden. Brkwaamh'idsvereischlen Diploma van lager middelbaar onderwijs bezitt- n een bekwaamhridsproef afleggen. Wedde 10.50'' fr. 1- 40 /0 gebeurlijk standplaatsver goeding en gezinsvergoedir gen volgens wettelijk barema. De aanvragen met de vereischte bewijsstukken dienen ge richt per aanbevolen schrijven aan den heer burgemeester uiterlijk den 31 Mei 1943. 1 ij bevel de Gemeentesecretaris, De burgemeester. get Deschrijver A. get. de Vloekbar. Pierrt. Drukkerij Dumortier, 34. Boterstraat. Yper Tel 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4