DUITSCHE LEGERBERICHTEN RANTSOENEERINGSTABEL der EETWAREN 24' Jaar, Nr 6 Prijs 0,50 fr. Vrjjdag 28 Mei 1943 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET A R*R ONDISSEMENT VPER WINTERHULP IEPER TUCHTKAMER DER NOTARISSEN Nationaal Steunfonds voor Geteisterden Afdeeling leper Toegelaten Taxis -VOETBAL- C. S. YPER - WAFFEN-SS LANGEMARK YPER - Boerenwacht - POPERINGE STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS HET YPERSC itgever DUMORT1ER, 34, Boterstraat. Yper - Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank Bedeeling van Visch Op Maandag. 31 Mei, heeft er een bedeeling plaats van visch in pekel, waarop al de ondersteunde gezinnen recht hebben. Uurregeling Roode kaarten van 9 tot 12 uur. Purpere kaar en van 14 tot 14 30 uur. Groene kaarten van 14.30 tot 17 uur. Winterhulpkaart medebrengen verpakking niet vergeten Vacantiehuizen De kinderen die een aanvraag gedaan hebben om gedu rende het groot verlof in een Vacantlehuis van Winterhulp geplaatst te worden, zijn verzocht zich op Zondag 30 Mei te 10.30 uur, op het secretariaat van Winterhulp te bevinden, ten einde er een medisch onderzoek te ondergaan. Volkssoep De eerstvolgende inschrijving heeft plaats op Zaterdag, 5 Juni, van 9 tot 11 uur. Melkticketten De bedeeling van melkticketten aan de rechthebbenden heeft plaats op Donderdag. 3 Juni, tusschen 9 en 12 uur. Vijgen Op Woensdag 2 Juni, heeft er een bedeeling plaats van vijgen, waarop AL de schoolgaande kinderen, geboren tus schen 1 Januaii 1928 en 31 December 1939 recht hebben. De melkkaart der rechthebbende kinderen zal moeten voorgelegd worden. Arbeidsambt, Kaaistraat, 12, leper Worden dringend gevraagd Te Voormezele 25 Metselaars en 45 Aardewerkers. Te Poperinge 40 Aatdewerkers. Te Zonnebeke 15 Kasseistekkers. In gebruik stellen van eene NIEUWE SIRENE Op ZATERDAO 29 Mei a.s., om 12 uur, zal een proef gedaan worden met eene nieuwe brandsirene. Daar het ge luid van dit noodsein wellicht zou kunnen overeenstemmen met dit van het noodsein voor luchtalarm en aldus verwar ring zou kunnen ontstaan wordt de bevolking hiermede op voorhand verwittjgd van deze proefneming, leper, den 19 Mei 1943. VAN HET ARRONDISSEMENT IEPER DIENSTJAAR 1943-1944 Voorzitter Mr Pierre Desimpel, Notaris te Waasten. Syndic M'' Ernest Decock, Notaris te leper Verslaggever M1 Norbert D'Huvettere, Notaris te leper. Secretaris Mr Désiré Lahaye, Notaris te Poperinghe. Penningmeester M1' André Camerlynck, Notaris te Pas- schendaele. Leden Mr Jean Naudts, Notaris te Komen, en Mr Willem Devos, Notaris te Wervik WAARDE MEDEBURGERS. De inschrijvingslijsten ten voordeele van de slachtoffers der ramp van Antwerpen werden in den loop van de voorgaande week afgesloten met een totaal van Zes en veertiff duizend vier honderd zes en zeventig Fr. 50 Ct. 46 476,50 Fr Zulk resultaat mag op zijn minst schitterend genoemd worden. Nogmaals hebt gij. Ieperlingen, daadwerkelijk bewezen dat solidariteit voor u geen ijdel woord is en dat gij het hart op de rechte plaats draagt. Daarop moogt gij. en met recht, fier gaan. Het Nationaal Steunfonds voor Geteisterden. Afdeeling leper, voegt dan ook zijne stem bij deze van uwe die pbe proefde Antwerpsche landgenooten om u, Waarde Medeburgers, zijnen innigsten dank aan te bieden. Het Comité. Van Maandag morgen 25 Mei tot Zondag avond 6 Juni 1943 inbegrepen C. VAN DER MEERSCH Fiersstraat. L. DOCHY. Capronstraat. SEDEYN Michel. Statiestraat. Over Bijenzwermen Nu het de tijd is dat de bijen aan het zwermen gaan. vraagt de Bijenbond De Klaverbie van leper, aan allen, die bij toeval ergens een bijenzwerm moesten zien hangen, hiervan dadelijk een naastbijgelegen bijenhouder te wil len verwittigen. Deze zal u bewijzen dat het zijne bijen zijn en u in dit geval ook beloonen voor uwe vriendelijkheid, ofwel den eigenaar ervan opzoeken. Immers, vol gens een bijzonder artikel van het Burgerlijk Wetboek, blijft een zwerm den eigendom van den bijenhouder die hem verliest, en deze laatste schendt uwen eigendom niet wanneer hij in uwen hof zijn zwerm verlangt te halen. De bijenliefhebbers, en in en rond leper wonen er een twintigtal, die reeds 255 kilos honig leverden om te verdeelen onder de menscben van leper die een eierkaart bezitten, rekenen op u om door uwe tusschenkomst terug in t bezit van hun weggevlogen bijenzwermen te komen. Namens De Klaverbie leper De Voorzitter. De Proost. De Secretaris. Cauniel Bostyn Eerw Heer Dejonghe Marcel Bekaert Zondag 30 Mei 1943 op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat Om 3 uur O Om 5 uur Grtiote Voel balmatch tusschen van 2T Mei tot en met Juni 1943 üeldig zegel PRODUKTEN Dagelijkscli Tótaal voor Hoeveelh. I rantsoen I 30 dagen I oer zege! Aantal zegelt 1 naar keuze 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 en 13 naar keuze 20 A. Keukenbrood B. Meel C. Deegwaren D Biscotten en beschuit E. Dieetlevensmiddelen F. Peperkoek O. Banketgebak H. Zetmeelhoudende produkten, haverderivaten, peulvruchten, rijst ep derivaten, maïsderivaten. pudding powder, tapioca, enz. Gebrande gerst Onbenuttigd. Boter Cichorei Geraffineerde suiker, kristalsuiker, kurieisuiker. Kandijsuiker. vergeoise bruine suiker, ruwé suiker, en naprodukt Onbenuttigd Onbenuttigd. Magere smeerkaas Versch en bevroren vleesch. alsook vleeschconserven. A. Konfituur en gelei, fruit of bietensiroop, vruchtenmoes, comp, ofB. Kunsthonig, invertsuiker en vloeibare suiker, suiker- en kandijsiroop, broodsmeersel c) Gekonfijte vruchten d) Suikergoed e) Gevanilleerde suiker Aardappelen 225 gr 166 gr. 125 gr. 125 gr 125 gr. 200 gr. 225 gr. 175 gr 1,66 gr 11,66 gr. 3,33 gr. 50 gr. 5 gr. 20 gr 20 gr. IS gr. 15 gr. 12 gr. 12 gr. 500 gr. 6 k. 750 4 k. 980 3 k. 750 3 k. 750 3 k. 750 6 k. 000 6 k. 750 5 k 250 50 gr. 350 gr 100 gr. 1 k 500 150 gr. 600 gr. 600 gr. 450 gr. 450 gr. 360 gr. 360 gr. 15 kgr. 225 gr. 30 166 gr 30 125 gr 30 125 gr 30 125 gr. 30 200 gr 30 225 gr. 30 175 gr 30 16,6 gr 3 116,66 g. 3 33,3 gr. 3 500 gr. 3 50 gr. 3 20 gr. 30 100 gr. 6 75 gr. 6 75 gr. 6 60 gr. 6 60 gr. 6 500 gr. 30 ïr waarde. De aardappelzegels geven recht op 500 gram aardappelen De drie volle zegels zijn zonder waarde. ii ui iimiiu ii—'ww—fmii—uamiun-uii-Jiu—— Van het Oostelijk front wordt slechts geringe gevechtsbedrijvigheid gemeld Locale aanvallen der Sow- jets worden afgeslagen. Succesrijk optreden van Duitsche stoottroepen. Het luehtwapen is zeer bedrijvig en zet zijn bombardementen van vijandelijke inrichtingen voort. Duitsche duikbooten kelderen 10 handels schepen. Wederzijdsche luchtaanvallen op Duitschland en Engeland. Donderdag 20 Mei 1943 Aan het Oostelijk front verliep de dag over het alge meen rustig. Boven het kustgebied van Sicilië en Sardinië werden 14vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Duitsche vlieg tuigen vielen 's nachts Oran aan en stichtten branden in de haveninrichtingen. Amerikaansche vliegtuigen wierpen bommen op loca- liteiten van het kustgebied van Noord-Duitschland. De bevolking leed verliezen en er ontstond schade aan ge bouwen, vooral te Flensburg. 14 der aanvallende bom menwerpers werden neergehaald 's Nachts overvlogen 5 Britsche vliegtuigen het Noordelijk Rijksgebied. Verleden nacht bombardeerde het luehtwapen op nieuw afzonderlijke militaire doelen te Londen en aan de Britsche kanaalkust. Een vliegtuig wordt vermist. Vrijdag 21 Mei Aan het Oostelijk front werden verscheidene locale aanvallen der Sowjets afgeslagen. Eigen stoottroepen operaties leverden succes op. Het luehtwapen viel vijan delijke troepenafdeelingen. transporttreinen en bevoor radingsbedrijven aan. Voor de kust van den Kaukasus werden 2 ravitaillee- ringsschepen der Sowjets tot zinken gebracht en 6 bom menwerpers neergeschoten. Tijdens den verloopen nacht bestookten Duitsche ge vechtsvliegtuigen het havengebied van Jijllli aan de Algerijnsche kust. In het gebied der Middeliar.dsche Zee werden 8 vijandelijke vliegtuigen naar omlaag ge schoten Een eigen jachttoestel ging verloren. Britsche bombardementstoestellen onde. namen 's nachts succeslooze storingsaanvallen op het Noorde lijk Rijlksgebied Zaterdag 22 Mei Lokale Sowjet-aanvallen ten Noorden van Lissitsjansk en ten Zuid-Westen vas Soesfinitsi leden schipbreuk. Het luehtwapen steunde de afweergevechten van het leger. In den Cenitralen sector werden in den rug van den vijand 15 kampen van ongeregelde troepen verwoest en een aanzienlijken buit gemaakt. In de overige sectors van het Oostelijk front heerscht slechts wederzijdsche activiteit van verkenningsafdeelingen en stoottroepen. In de wateren van het Visschersschiereiland werd een vijandelijke vrachtboot van 4000 brt. tot zinken gebracht. In het gebied der Middellandsche Zee werden gister 18 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Duitsche gevechts vliegtuigen vielen met goed resultaat vliegtuigbases op het eliland Malta aan. Bij een vijandelijken luchtaanval boven de Helgoland- bocht leed de bevolking verliezen. Te Wilhemshaven en Emden werd groote schade aangericht. 17 van de aan vallende bommenwerpers werden neergehaald en 2 eigen jachttoestellen gingen verloren. Boven de bezette gebieden in het Westen werden 4 vijandelijke vliegtui gen vernietigd. Verleden nacht werden Londen en de Engelsche Zuid kust nogmaals aangevallen. Een vliegtuig ging verloren Afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen overvlogen West en Noord-Duitschland. Maandag 24 Mei Aan het Oostelijk front hadden slechts krijgsverrich tingen van locaie beteekenis plaats. In het gebied der Middellandsche Zee vielen Duitsche vliegtuigen verleden nacht de haven van Jelli aan. Duik booten kelderden in den Noord-Atlantischen Oceaan 10 schepen, samen 55.000 brt. metende, en torpedeerden nog 4 andere vaartuigen. Een gevechtsvliegtuig bescha digde een vijandelijk koopvaardijschip- Boven de Golf van Gasconje werd een vijandelijk bombardements vliegtuig neergehaald. Tijdens den afgeloopen nacht vielen vijandelijke bommenwerpers Dortmund aan. Tot hiertoe werd de vernietiging van 33 dezer toestellen ge meld. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen ondernamen gister overdag een verrassenden aanval op de havens van Zuid-Engeland, Bournemouth en Hastings, 's Nachts werd het scheepsbouwcentrum Sunderland aangevallen In het haven- en stadsgebied ontstonden omvangrijke branden. Dinsdag 25 Mei Van het Oostelijk front wordt slechts uit eenige sec tors succesrijke activiteit der Duitsche stoottroepen ge meld. De luchtmacht ondernam zware aanvallen op vijandelijke laadstations en bombardeerde een groote vliegtuigfabriek aan den Centralen Wolga. Bij een aan- valspoging van vijandelijke vliegtuigen op een Duitsch vliegterrein aan het front, werden er van de 11 Sowjet- toestellan 10 neergehaald alvorens zij hun doel hadden bereikt Bij een vruchteloozen aanval van Britsche vliegtuigen cp een Duitsch konvooi voor de Nederiandsche kust werden 7 der toestellen naar beneden gehaald en 4 andere zwaar beschadigd. Duitsche vliegtuigen bombardeerden verleden nacht de havens Bone en Jijelli. Een koopvaardijschip werd getroffen. In het gebied der Middellandsche Zee wer den 9 vijandelijke vliegtuigen dcor het afweergeschut van het luehtwapen vernietigd. In den nacht van 23 op 24 Mei verloor het Britsche luehtwapen. naar de jongste vaststellingen, 44 bom menwerpers tijdens den aanval op West-Duitscliland. Woensdag 26 Mei Van het Oostelijk front wordt succesrijke activiteit van Duitsche stoottroepen gemeld. Afzonderlijke plaat selijke aanvallen der So- 'jets mislukten De luchtmacht bombardeerde voort de vijandelijke verkeerswegen luchtbases en industrieiinrichtingen. Verleden nacht vielen Engelsche vliegtuigen West- Duitschland aan. 24 der aanvallende toestellen werden naar beneden gehaald In het gebied van de Middellandsche Zee en boven de Atlantische kust vernietigde het luehtwapen gister 15 vijandelijke vliegtuigen. De haven van Bize.ta werd gebomba rdeerd Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen de haven van Brighton aan. Twee vliegtuigen keerden niet terug FLORA Groote Markt STUKA'S Duitsch gesproken met Carl Raddatz en Hannes Stelzer Vrijdag, Zaterdag, om 7 5 u. Zondag, om 2 1.5 en 7 1 u. Maandag, om 7 l uur MAJESTIC Rijselstraat Romantisch Avontuur Duitsch gesproken met Assia Naris en Gino Cervi Zaterdag, om 7 I uur Zondag, om 2 1, 5 en 7 1 u. Maandag, om 7 1 uur OUD IEPER R Colaertplaats Een Nacht in Mei Duitsch gesproken met Marika Rökk en Victor Staal Zaterdag, om 7 I u. Zondag, om 2 i, 5 en 7 J u- Maandag, om 7 I uur OPGELET Donderdag 3 Juni (0. H. Hemelvaart) Vertooningen om 2,30, 5 en 7,30 uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1