VOETBALKRONIEK Bij C. S. Yper Bij White Star leper Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper ATHLETIEK Burgerlijke Stand van leper Openbare Aanbesteding voor Verzekeringen der Stad leper ALLERHANDE NIEUWS Vervoerbureau Steunpunt Poperinge HANDBOOGSCHIETINGEN BERICHT DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 28 - 5 1943 De Mitel Slulr Kortrijk C S. Yper Beschouwingen. - We zouden kunnen zeggen een eind-seizoen-ontmoe tmg daar herinneren we ons echter plots de mooie phasen van na de verfris- arhing en getuigen aldus van een matige match met af en toe begeesterend spel. De einduitslag mag ten slotte als rechtvaardig bestempeld worden, alhoewel de onzen, voor hun goede tweede helft, een tegenpunt verdienden. DE SPELERS. - Roger De wulf mag. zooals hierboven vermeld, op een schitterende prestatie terugblikken. Hopen we dat bij dezen achttienjarigen jongeling, die verleden Zondag zijn strepen voor de eerste ploeg heeft verdiend de keeperstalenten verder in gunstigen zin ontluiken. Zooals we Roger te Kortrijk zagen ma^ hu in ieder geval naast de beste doelwachters van lie Pro vinciaal staan Mocht het geen «goeden dag»: maar wel de «klas» zijn die vorigen speeldag den doorslag gaf. dan zullende Cercle-supporters nog veel genoegen aan Dewulf beleven. Ook V. Versaevel en A. Godderis vertolkten een prachtige match. M. Gauquie- A. Woets en A. Boudry blonken niet uit. doch evolueerden ook niet slecht, terwijl Deplanckeen Knockaert voldoening schonken. MailÜard verzorgde zijn plaatsing uitstekend, maar inzake beweeg lijkheid kwam Simon te kort. Rome en Keulen zijn echter niet op één dag ge bouwd en— Dewulf zijn eerste match met A-ploeg was ook niet om er mede te pochen Ten slotte presteerde M. Dumalin als debutant op den linker vleugel niet kwaad en verdienen Deruyter en Decheiver, die elk gedurende een time op de rechterhoek plaats fungeerden, een eervolle vermelding. Indien Freddy wilt dan kan hij er komen Deze laatste match van het huidige seizoen heeft dus uitgemaakt dat C.S.Y. over een viertal degelijke reserven besch-kt en in de tijdsomstandigheden die we thans op voetbalgebied beleven, is dit een sterk wapen. Ja De competitie 42/43 is achter den rug en Cercle prijkt, na geen al te sterk seizoen, tweede achter Stade Kortrijk. Er werden mooie kampen betwist en minderwaardige, maar dit neemt niet weg dat we aan Cesar moeten geven wat aan Cesar toekomt. We moeten hier vooral aan de spelers, zoowel titularissen als reserven. een woordje van hulde en dank toesturen. Onwillekeurig denken we hier aan de elementen die in het buitenland ver blijven of wegens andere gegronde omstandigheden aan sommige wedstrijden niet konden deelnemen. Ook zij hebben hun verdiensten. Een bijzonder woordje van lof aan M. Dumalin die niet alleenlijk geen één officieele match (F. C. en C. S Brugge inbegrepen) miste, maar daarbij als beste doelschutter (20 goals) de arena verlaat. Onze felicitaties aan kapitein Wardje Cherchye. die slechts wegens ziekte te Kortrijk niet van de partij was. aan onder-kapi tein M. Gauquie. die herhaalde malen de verre en lastige verplaatsing van Leuven ondernam om de geliefde rood-witte kleuren te verdedigen, aan C. Dumalin... Ja Kortom aan allen die met de A-ploeg hebben in lijn gestaan, want de pap.erschaarschste belet ons jammerlijk van uitgebreider het onder werp Verdienstelijke Spelers te behandelen. Afgevaardigden, oefen- meesters. bestuursleden linesman, verzorger, enz., enz... moeten wc bier natuurlijk eveneens welgemeend proficiat wenschen en dan hebben we nog onze trouwe supporters dewelke we alleszins niet mogen vergeten. Wat ons betreft We gaan er prat op al de matchen van C.S.Y. A. zij het vrienden kamp of officieele ontmoeting, te hebben bijgewoond en hopen dat we de Cer- cle-aanhangers langs den weg van Het Ypersche van dienste zijn geweest. Het weze voor ons een belooning en aanmoediging 1 Dit gezegd zijnde kunnen we een punt achter het Officieele Seizoen 42/43 van de rood-witte A-samenstelling plaatsen.We doen dit met den wenschdien Blondeel van Stade Kortrijk benuttigde Leve C. S. Yper en mocht de promotie voor volgende jaar zijn C. S. Yper (gemengd) 5 - Stndax leper 1 Een rood-witte samenstelling betwistte, vorigen speeldag, een match tegen een studaz-ploeg nit leper. De bezoekers kwamen aan samenhang te kort en na aan de rust met 2-1 te hebben in het krijt gestaan, moesten de Gelen uiteindelijk met 5-1 onderdoen. Wijzen we er nog op. dat bij C. S. Yper M. Dumalin middenhalf speelde en L. Knockaert middenvoor en dat de Cercle- doelen werden genet door Deplancke (3). Cherchye en Knockaert. Zondag toekomende komen de mannen van kapitein Cherchye in lijn tegen een elftal der WaffenSS. Langemark. R. JEUGDPLOEGBN C S. Yper A S. K. Viamertinge 1-3 C. S. Yper B W. S. leper! 0-9 Door het niet opkomen van Van den Bossche speelde de A-ploeg 20 minu ten in de eerste helft met 10 mannen wat niet belette dat de C. S. Y.-jongens. met behulp van den wind. toch in de meerderheid waren. Gemis aan besluit vaardigheid echter, en schitterende keeping van doelwachter Heytte beletten dat er gedoeld werd. Toch werd een doelpunt genet, maar de scheidsrechter vernietigde het punt. gaf strafschop en Devos zond den bal onder de lat. van waar zij terug in het spel botste. Rust kwam met blanke scoor. Na de koffie doelde Delaire eerst tegen zijn ploeg daarna lukte Van Be- celaere een prachtig doelpunt op aanbrengen van Roger Maes. Kort daarop was het de beurt aan den keeper den bal in eigen net te slaan, en ten slotte kon Vlamertinghe de zege verzekeren, op onbegrijpelijk missen van half back. back en keeper. - - In het kort. een weinig glansrijk einde der serie. R. Maes. Hollebeke en Van Becelaere alleen konden voldoet., maar waren aan ook schitterend op dreef. De verdediging was beel onzeker, en de halfs bijzonder bang om op te gaan Wat een verschil bij den wedstrijd op White Star. De B-ploeg heeft zich beter verdedigd dan de 0-9 scoor laat vermoeden. Rast kwam ra:t 0-3. Om in de lijn te blijven waren Soutaer. Gruwez en Van Raes. in deze orde, de beste ook Claeys speelde een goede eerste helft. Zondag gaat het naar Poperinghe. Zouden de B-jongens hun half succes van de heenronde kunnen herhalen, om waardig hun eerste voetbalseizoen ♦e sluiten Het zou zekerden nasmaak der vele nederlagen wat wegnemen. Het Cerclebestuur heeft beslist de oefeningen stop te zetten tot verder be recht. Er zal dus geen bal meer beschikbaar zijn na Zondag$30 Mei. Het is ook verboden met andere ballen op het veld te komen, en dit aan gelijk wie. strijden) ten minst* 14 dagen van te voren aan het Secretariaat Westland aangevraagd worden. In het belang van de clubs were gezegd dat voortaan alle in vertraging opgezonden aanvragen onwederroepelijk zullen geweigerd worden. Deze formaliteiten vloeien voort uit de door de bezettende overheid getroffen maatregelen. 2. De clubs die tornooien inrichten moeten hunne aanvraag laten verge zeld gaan van een reglement in driedubbel exemplaar opgemaakt. D"e Secretaris. JANSSENS van Zondag 23-5-43 2* Kamp. Jeugdploegen C.S.Yper A - S.K.Viamertinge 1-3 CS Yper B - W.SIeper 0-9 Eindronde Beker C S. Yper F.C.Roesbrugge - B.S.Kemmel 4-3 Tornooi V. J. Dikkebusch V. Dikkebusch - Viamertinge 3-7 Bricten Sp. - S.K. Reniogelat 2-3 Tornooi Houthem Sport B.D.Hollebeke - S.C.Meesen S-l Houthem Sp.-St.Wymchafe 5-1 Vriendenweditrijd S K Zilleheke - B.S Geluveld 3-2 Wedstrijden van 3 Juni 1943 (O. H. Hemelvaart) Tornooi S. C. Meesen 15 a. S.C. Meesen S. C. Biiet 17. S.Wjrtichate F.CHouthemSp. Vrienden «redstrijd 16 S-KElserdinge-V.J.Dikkeb Onze Jeugdploeg speelde haar laatsten wedstrijd in de tweede uitgave van bet Jeugdkampioenschap. tegeD C. S. Yper B. Het werd een klinkende over winning voor onze jongeren, die aldus het seizoen waardig besluiten. Met niet min dan 0-9 werden de Cercle-jongens afgetroefd. Het moet gezegd dat de Cercle-jongens zich tot bet einde moedig en sportief hebben getoond. Niet tegenstaande de overmacht, wisten ze toch meerdere malen aan te vallen. Toone heeft zelfs 'n paar keer kippenvleesch gehad. Van de vier gespeelde derby's heeft White Star zich telkens meester weten te maken. De overwinning van 2-1 tegen C. S. Yper A. op den Bruggesteen- weg is echter minst verdiend, daar de bezoekers evenzeer hun best gedaan hadden als de onzen. Een gelijk spel h adde iedereen kunnen tevreden stellen. Hiermee staan we aan 't einde van het voetbalseizoen 1942-43. Ons jeugdelftal heeft zich in de beide kampioenschappen kranig gehouden, en slechts met een puntje achterstel bij de leiders S. K. Reningelst. moeten onderdoen. Wij wenschen kapitein Van Raes Jean en zijn maats, van harte geluk voor de prestaties in de beide kampioenschappen. White Star ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet, en rekent op de jongeren RUST Wij wenschen onze spelers allen 'n goeie rust tijdens de zomer maanden. Onthoudt echter dat volledige rust. zeer dikwijls roest beteekent Daarom onderhoudt uw lenigheidsoefeningen De zwemkom weze voor U, geen onbekende I Uitslagen der Matchen Matchen voor Zondag 30 Mei 1943 Eindronde l* Afdeeling E.Watou - E. Boezinge Eindronde «ekerC. S. Yper S.K. Elverdinge - F. C. Roesbrugge G.S.Voormezeele - F.C. Zandvoorde 2e Kampioenschap Jeugdpl. B.S.Poperinge-C.S.Yper B Tornooi V.J. Dikkebusch S.K.Vlamertinge-S.K. Reningelst V.J.Dikkebusch - Brielen Sp. Tornooi Houthem Sport Houthem Sp. - B.D. Hollebeke S.C. Meesen - St. Wytschate Klasseering 2" Kampioenschap Jeugdpl. S.K.Reningelst 10 7 1 2 33 12 16 W.S Ieper 10 7 2 1 33 12 15 S.K.Viamertinge 10 6 3 1 25 21 13 C&Yprois A 10 4 5 1 29 18 9 B.S.Poperinge 9 1 6 2 9 26 4 C.S.Yprois B 9 0 8 1 3 43 1 BERICHTEN AAN DE CLUBS besluit van het uitvoerend Comiteit van den K.B.V.B. (zoowel vriendschappelijke of tornooi wed- Zooals getpeld. trokken onze jeugdige atbletiekers naar Anzcgem. op Zon dag 16 Mei U.. om er uit te komen tegen dezelfde clubs die zich te Roeselare gemeten hadden. Zij hebben er zich wederom onderscheiden en drie eerste plaatsen, drie tweede, drie derde, twee vierde 'en een zevende veroverd. Ziehier de uitslagen 100 m. jniors en seniors. 1. Devogelaere in 11 6/10: 2. HOUART (leper). Aflossing (800 400 - 200 - 100). 1. C. S. IEPER (Loosveldt D.. Houart G- Deblieck R.. Ossieur). Loosveldt eindigde dcreerste aflossing met ongeveer 40 m. achterstand. Houart knaagde er een vijftien meter af en dan wierp Deblieck zich met volle macht in den strijd, overstak een voor een de andere mededingers en Ossieur voltrok het pleit, zoodat C. S. leper prachtig de aflossing won. 600 m k&detten 4. FORD (leper). Hoogspringen kadetten. 4. FORD (leper) lm25. Gewicht werfcen juniors en seniors. 1. Verkouter 11 ra. 92; 2 Spyke- relle 10 m. 44 3. DEBLIECK (leper) 10 m. 31. 400 m. juniors en seniors - 1. DEBLIECK (leper) in 57'; 3 OSSIEUR (leper). Specialist Deblieck overklaste alleman. Mooie derde plaats van Os sieur. die met wat oefening het verder kan brengen. 1000 m scholieren - I. LECLERCQ (leper). Mooie verrichting van den lenigen Lcclercq. die. met een weinig goeden wil. het op dezen afstand tot een topprestatie kan brengen. 800 m. juniors en Seniors. - 3. LOOSVELDT D. (leper), eervolle plaats voor den moedigen Daniel. Hoogspringen juniors on seniors. - l. Vindevogel lm4Q 2. OSSIEUR (leper) lm35. Verspringen juniors on seniors. - 1. DEBLIECK (leper) 5m65: 2 MAR- TIJN (leper) 5m60. Discus juniors en seniors. 7. Houart (leper) 18ml5. En nu naarTorhout op 3 Juni. naar Meenen op 6 Juni, en op 13 Juni (Sinxen). te leper. Liefhebbers onthoudt dezen datum Alle prijzen voor dezen laatsten wedstrijd zijn welkom en mogen afgegeven worden aan de Bestuursleden van den Athletiekbond. Gevonden en Verloren Voorwerpen Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden. - Zondag 23 Mei. door M. Coffyn Jerome. Maarschalk Haig- laan. een kindertasch. Woensdag 26. door Me Tyteca Georgette. Dixmudesteenweg. een kinder kleedje. Door Mej. Beele Denise. Kaai-West. een kinderkleedje. Verloren. - Vrijdag 21 Mei. door M. Laton Eric. Deken Delaerestraat, een zwart lederen pennekas met gerief. Door Mw. Lussaert Antoinette, Augustinestraat. een zwart lederen brieventasch inhoudende eenzelvigheids- kaart en een som van 75 fr. Zaterdag 22. door Me Aebischer Marie. Groote Markt, drie rantsoenee- ringskaarten. Maandag 24. door Me Papin Blanche. Klaverstraat, drie rantsoereerings- kaarten. Door Mej. De Bruyn Melanie. Meenensteenweg. een rechter dameshandschoen in êcru. Dinsdag 25. door M. Stragier Firmin. Dickebuschsteenweg. zijne eenzel- vigheidskaart. Door Mej. Neyrinck Maria. Merghelynckstraat. een zwart lederen geldbeugel een kleine geldsom en een briefje der Koloniale Loterij in houdende. Door Mej. Demuyt Marie-José. Lindendreef, een zwart lede ren manshandschoen. Door Me Degrendel Leonie. Poperingesteenweg, hare rantsoeneeringskaart en zegels voor de maand Juni. alsook een blad zegels voor afgeroomde melk. Door M. Vansevenant Cyriel. Dickebusch steenweg. zijne rantsoeneeringskaart. Door Me Vanhecke Suzette. Oude Houtmarktstraat, een gouden armband voorzien van een medaille. Belooning voor den vinder. Woensdag 26, door Me Vercruysse Irma. Dixmudesteenweg, een bril. Door Mw Nolf Camille, Rijselstraai, een borstspeld in camêe. Donderdag 27, door Me Pyck Rosanne, Bruggesteenweg, een moderne oorring bestaande uit 2 blauwe en 2 roze blaadjes. Belooning voor den vin der. Door Me Moerman Aline. Capucienenstraat. een purper gestreepte halsdoek- van den 21 tot den 27 Mei 1943 Geboorten Vandeputte Willy, Recollettenp., 5, van Hol lebeke. - Melsens Freddy Recollettenp., 5, Ligywijk, 78. Storme Jacques. Recollettenp.. 5, van Locre bij Irper. Cocle Qnislaine, Recollettenp 5, Bruggesteenweg, 48. Ourdebeke Cecile Recollettenpoort, 5, van Meesen. De ruyter Lea, Recollettenp. 5, van Oostvleteren. Dutry Gonda Recollettenp.. 5, Zonnebekes eenweg, 36. Coulier Monique, Recollettenp., 5, van Oostvleteren. Derous Nannette, M. Frencblaan 55. Lanssens Raphael. Capu cienenstraat. 76. Vandenbussche Mare, Recollettenp 5, Dickebuschsteenweg, 121. Overlijden* Devos Daniel, I7dagetf. van Woesten. Verhaege Georgette scholierster. 13 j.Zonnebekesteenweg, 217 Vlaes Julianus, z. b., 77 j., wed. Baelde Mathilda, St Jansstraat, 6. Druelle Clemence, z. b., 88 j., onge huwd, Pennestraat, 16. Huwelijk Decoster Hector, groenselier, te Roeselare en Serghman Maria, werkvrouw, te leper. Huwelijksbeloften Firmin Demeersseman. melkhande laar, te St Jan, en Elza Denorme, huishoudster, te leper. Oscar Seys, apotheker, te leper, en Gabriella Tbielman, be roepsonderwijzeres, te Beveren-Waas. Op Dinsdag 8 Juni 1943, om 9 uur, ten Stadhüize van leper, zal het College van Burgemeester en Schepenen, overgaan in openbare zitting, tot de opening der inschrijvin gen voor Een Collectieve Bediendenverzekering der Stad Onder bedien lenpersoneel dient verstaan al de bedien den van het stadsbestuur zoowel vaste als tijdelijke, daarbij eveneens begrepen de Burgemeester en Schepenen, Secreta ris. Ontvanger, ajbliothekaris. Bestuurder van het Slacht huis, Stadsbouwmeester, tin totaal 50 personen alsook het volledig politiepersoneel (3 officieren en 20 man). Bedrag der door de stad aan bovenvermelde personen uitbetaalde loonen 1.250.00) fr. (waaronder 480.000 fr. voor de politie). In deze polis moet voorzien zijn a) Een kapitaal in geval van dood van bestendige ge- brekkelijkheid en van tijdelijke werkonbekwaamheid. b) Doktoors, Apothekers en Masseerderskosten. ci Hospitaliseering. Radiographic. Kunstmatige aanzet ting. Orthopedie. Mecanotherapie en Electrotherapie. d) Vervoer van de gekwetsten en alle andere kosten voor zien In het wettelijk tarief voor de arbeidsongevallen. ei Gebruik van rijwiel in den dienst en gebeurlijk mede- reizen met privaat auto. fl Dekting op den normalen weg van en naar het werk. g) [aarlijksche opzegbaarheid van de polis. De aanbesteding beperkt zich tot de Maatschappijen waar van de ag-nten de stad bewonen. De inschrijvingen moeten ten laatste den 6 Juni 1943 ter post aangeteekend aan den Heer "urgemeester van leper, Stadhuis, toegezonden worden onder gesloten omslag met de woorden Aanbod van verzekeringen legen ongevallen De aanbesteding zal aan de goedkeuring van hef Sche pencollege onderworpen worden, dat zich het recht voorbe houdt gelijk welken aanbieder te aanvaarden, zonder zijne beslissing te moeten verrechtvaardigen. Het minder bedrag van aanbod komt niet noodzakelijk in aanmerking. leper, den 11 Mei 1943. De Secretaris, A Versailles. De Burgemeester, A.Notebaert. leper - SolosUm - Maandag laatst. 24 dezer, werd 's avonds bij Arthur Velghe. Café «De Zwarte Arend», een Soloslim gespeeld door M. Waelgraeve Désiré. met een zestienden van harten aas en 7 ruitens van een vierden aas. Zijn medespelers waren MM. Goossens René. Wolf Ge rard en De Hollander Camille. Proficiat. Désiré Landloopster - De genaamde Jardon Héléne. 20 jaar oud. afkomstig van Andrimont (provincie Luik), doch sedert eenigen tijd alhier verblijvende, werd door de politie aangehouden daar zij niet de minste bestaansmidde len meer bezat. Donderdag morgen verscheen zij voor de Politierechtbank en hoorde zich er. uit hoofde van landloopcrij, verwijzen om voor onbe- paalden tijd ter beschikking der regeering in een gesticht opgesloten te worden. Poelcapelle - Erge ral - De 15 jarige Guyot André was Dinsdag laatst in de gebuurte gaan spelen en vermaakte zich er op een schommel. Hij ging hierbij echter wat al te geweldig aan 't werk en deed den schom mel zoo hard zwenken dat hij ervan op zeker oogenblik afviel en vrij onzacht tegen den grond geslingerd werd. Op zijn noodgeroep kwam men hem dadelijk ter hulp gesneld en de jongen, die aan het aangezicht ge kwetst was en ook nog den rechter arm gebroken had, werd ter verple ging naar het O.L.Vrouwhospitaal te leper overgebracht. Zonnebeke - Diefstallen - Bij landbouwer Odiel Hoflack, Kleine Mo lenstraat. werd des nachts een groote hoeveelheid tabak in bladeren uit de schuur gehaald. Ook bij de Wc Feys. Polygoon, wisten dieven des nachts verscheidene honderden kilos dergelijke waar in de schuur te bemachtigen. Uitslag der Schieting - Oppervogel werd verloot. le zijvogel. Naert uit Dadizeele. 2e zij vogel. Depinois uit Wervik. Uitslag Velokoers - 10 deelnemers 1. Verhack Viktor uit Passchen- dale - 2. Dalleinc Georges - 3. Coppens Frans - 4. Decroix Constant - 5. Saelens Fernand - 6. Jacques Jules - 7. Verhaeghe Roger - 8. Denaegel E. Vanaf Dinsdag 1 Juni 1943 zal het Vervoerbureau te Poperinge voor het publiek slechts toegankelijk zijn 's voormiddags van 8 tot 12 uur. 's Na middags blijft het bureel gesloten. De belanghebbenden moeten dus hun schikkingen nemen om binst voor noemde uren de zaken betreffend dezen dienst af te handelen. De Vervoerbureauleider N. SUFFIS- Zondag 30 Mei 1943 Om 14 5 uurROUSBRUGGEOppervogel 150 fr. Twee zijdvogels, elk 75 fr.; Twee kallen, elk 35 fr.; Kleine vogels 20 fr. en bovei de Si. schutters aan 25 fr Inleg 25 fr. Om 14 I uur POELKAPELLE Oppervogel 100 fr. Twee zijdvogels, elk 50 fr.Twee kallen, elk 35 fr. 6 hoekvogels, elk 20 fr.; Kleine vogels*15 fr. en 'boven de 65 schutters aan 20 fr. Inleg 20 fr. Om 14 1 uur ZILLEBEKE (Dorp), Oppervogel. 80 fr.; Twee zijd vogels, elk 40 fr.Twee kallen, elk 25 fr.; 5 vogels van 20 fr. en 40 van 15 fr. voor 50 schutters, daarboven alle drietal een vogel van 18 en twee van 20 fr. Inleg 20 fr. Donderdag 3 Juni (O. H. Hemelvaart) Om 14 1/2 uur, Oostvleteren Oppervogel 150 fr.;Twee zijdvogels elk 75 fr. Twee kallen elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 85 schutters aan 25 fr. Inleg 25 fr. Om 15 uur Zillebeke-Hooghe Oppervogel 200 fr.;Twee zijdvogels elk 100 fr. Twee kallen elk 50 fr. 15 primes aan 25 fr. Inleg 25 fr. Zondag 6 Juni 1943 Om 14 j, uurYper. Yper-Hoekje (aan de pers der Koninklijke Gilde St Sebastiaan). Bondschieting. Inleg 20 fr. 30 Bondvogels van 25 fr. De Procureur des Kontngs bij de Rechtbank van Eersten Aanleg te leper heeft de eer ter kennis van het publiek te brengen dat de genaamde LADRIER Jacctues-Jeróme- Louis, mekanieker, geboren te leper, den 9 October 1922, zich zeggende van fransche nationaliteit, zoon van Gaston en van Coutelle Adrienne, wonende te leper, Ste Gode- lievestraat, Nr 1, voorheen te Gendbrugge, voor hem. den 22 Mei 1943, eene verklaring van keus tot de Bel gische nationaliteit gedaan heeft. De Procureur des Konlngs doet, overeenkomstig artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 14 December 1932 een onderzoek over de geschiktheid van voorgenoemden ver klaarder. De personen die opmerkingen. Inlichtingen of tegen werpingen in te brengen zouden hebben wegens de ge melde vaderlandskeuze mogen ze doen gelden door tus- schenkomst van den heer Politiecommissaris te leper, tot den 15 Juni 1943. -o- De Procureur des Konlngs bij de Rechtbank van Eersten Aanleg te leper, heeft de eer ter kennis van het publiek te brengen dat de genaamde POIRE Gerard-Euoeen-Jan, bediende, geboren te Roeselare, den 6 Juni 1925, zich zeggende van fransche nationaliteit, zoon van Paul- Désiré en van Debusschere Emma, wonende te Waasten, voor hem, den 19 Mei 1943, eene verklaring van keus tot de Belgische nationaliteit gedaan heeft. De Procureur des Konlngs doet, overeenkomstig artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 14 December 1932 een onderzoek over de geschiktheid van voorgenoemden ver klaarder. De personen die opmerkingen, inlichtingen of tegen werpingen in te brengen zouden hebben wegens de ge melde vaderlandskeuze mogen ze doen gelden door tus- schenkomst van den heer Burgemeester te Waasten, tot den 15 Juni 1943. leper, den 25 Mei 1943. De Procureur des Konlngs, (w. g.) H. CHR1STIAEN Verleden Zondag ging de Huidevergadering aan Joris Van Severen in den Stadsschouw burg door. Bevevens leden van de DeVLAG. waren belangstellenden en oud-strijdgenootea van Joris Van Severen aanwezig. Marschmn- ziek opende de vergadering. Vervolgens vroeg de gewestelijke Propagandaleider de aanwezi gen. rechtstaand in stilte een minuut den groo- tcn Leider te herdenken, hierna haalde hij een zin aan uiteen rede van Joris Van Severen. door Hem in 1934 te Izegem uitgesproken en die nog altijd aktueel is. Hierop wer4 door de aanwezigen het oude Dinaso-strijdlied Het Vlaggelied plechtig gezongen. Vol wijding en stemming vervloeiden de woorden zoo heilig als de Vlag», waarna de gewestleider de aanwezigen hartelijk begroette. Uit zangen voor mijn land van Blanka Gyselen droeg de Ge west leidster op een volmaakt en eenige manier Joris Van Severen en Wij de vrou- WCn ***°0r' van Bcethoven ontspande de aanwezigen tot Kd. An- toon Maes zijn rede Van 't Verdinaso naar 't Nationaalsocialisme aan vatte. Spreker ving aan met de vraag Wat zou Van Severen nu gedaan heb ben. moest hij nog in leven zijn Alhoewel niemand weet. wat htj zou heb ben gedaan. staat een zaak vast. dat hij zeker niet. door allerlei Nieuwe Orde «-bewegingen zou gehuldigd geweest zijn. Van Severen heeft bewezen een politieker van formaat te zijn. die ver en groot zag. Zijn spreuk waar wij gaan zult gij volgen is vandaag nog waarheid. Steeds en overal is het zijn geest, gedragen door de mannen die hij vormde, die allen voortstuwt en overal doorliet. Net als Adolf Hitler in Duitschland vatte Van Severen op de teniae goede manier den strijd tegen het marxisme aan en dit met den soldaat die hij schiep. Van Severen is altijd gericht geweest naar Duitschland vol gens een woord uil zijn program bondgenootschap met een der gefundeerde staten, voornamelijk met diegene welke ras-verwante volken omsluiten Nu we sinds 1940 in Europa een overwichtapolltlek in plaats van een evenwichts politiek kennen, geldt nog slechts bet Rijk. Wij getrouwen weten Joris Van Severen in ons voortleven en weten dat wanneer «de dooden leven, levenden zullen sterven Naar het voorbeeld van Joris Van Severen, zetten wii den kamp voort om ons volk naar vrede, welvaart en geluk te brengen. Met een groet aan onzen Führer Adolf Hitler, en met het Horst Wessellled en De Vlaamsche Leeuw, werd de vergadering gesloten. »n Dait«ch and s Binnenkort vertrekt een nieuw kontingeet Vlaamsche kinderen voor zes maand in verlof naar Duitschland. Ze worden ondergebracht in de gezondste en luchtbombardementen-vrije streken. Alle kinderen komen hiervoor in aanmerking, zonder het minste onderscheid. Aan meldingen op het sekretariaat. Deken Delaerestraat. 3. te leper. Medegedeeld.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2