Kleine Aankondigingen ZI KLM IMA K I\T St Jozefs Kerk der Carmelieten, leper Godsdienstige Plechtigheid BEDANKING STERFGEVALLEN Merkweerdige Verkooping Meubels en Mobilaire Voorwerpen Velobanden HET YPERSCHE 28 - 5 - 1943 Vrenden en kennissen worden uitgenoodigd dt ZIELMIS bli te wonen die zal gezongen «orden or ZONDAG 30 MEI, om 8 uur, in Sint Niklaaske-k. tot zielelafenis van Heer Emiel TRESY. (4810) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAAkMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 30 MEI, om 8-30 uur, in St Jacobskerk. tot zielelafenis van Heer Auguste DERIITTERE en overledene familie. (4777) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 30 MEI, om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Valère GODDERIS echtgenoot van Vrouw Bertha Verschoore. (4778) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden oi ZONDAG 30 MEI, om 8.30 uur, in St Maartenskathe- draal tot zielelafenis van Heer André BEUN Maarschalk Haiglaan, 76. (4779) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIE).MIN bij te wonen die zal gezongen women oi. ZONDAG 30 MEI, om 8.30 uur, in de kerk der E P. Carmelieten. tot zielelafenis van Vrouw Anna JOLIJT vanwege de St? Theresia's Bnoederschap. (4832) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden or ZONDAG 30 MEI, om 9 uur, in St Niklaaskerk. tot zielelafenis van Heer en Vrouw August VIENNE-LAGATIE vanwege de kinders. (4780) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bi-' te wonen die zal gezongen worden or ZONDAG 30 MEI, om 9.30 uur, in de kerk der E. P Caijmelieten, tot zielelafenis van Heer Cyrille DESODT echtgenoot van Vrouw Irma Versavel gesneuveld voor 't Vaderland. (4811) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 30 MEI, om 10 uur, in de kerk der E. P Capucienen, tot zielelafenis van Heer Firmin DERUYTER gesneuveld soldaat. (4782) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 6 JUNI, om 10 uur, in de kerk der E. P. Ca- cienen. tot zielelafenis van Heer Cyrille DASSONNEVILLE echtgenoot van Vrouw Anna Depikker. (4829) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 6 JUNI, om 11.30 uur, in St Maartenskathe- draal. tot zielelafenis van Vrouw Eveline HUYGHEBAERT echtgenoote van Heer Jules Samyn <4817) ZONDA6RÜST De Apotheek van Mr VANDAMME, Rijselstraat, is alleen open op Zondag 30 Mei Donderdag 3 Juni 1943 O. H. Hemelvaart. II u. Plechtige Hoogmis. Het Sint Jozefskoor zingt het feesteigen van de mis in het Gregoriaansch, de 4-stemmige mis. met orgel, in Do-groot van Anton Bruckner. Onder de Offerande Ascendit Deus 4-stemmig. van J.-B. Tresch. 2 1/2 u. Plechtige Vespers. 5 u. Plechtig Lof. gezongen door het Sint Jozefskoor 1. Adoro Te. H. Kempter 2. Regina coeli. J. Mitterr 3. Ascendit Deus. j. B. Tresch 4. Tantum ergo. F. Schöpf 5. Alleluia Amen G. F. Haendel Na het LofFeestsermoen door E. P. Maria-Amandus. Op Donderdag 3 Juni, O H. Hemelvaart, wordt het verschijnen van RERUM NOVARUM herdacht. In de St-Jacobskerk wordt te 2.30 uur een Godsdienstige Plechtigheid gehouden Lof, Sermoen. Gezangen en Gebeden.' Het Pausbloempje zal in de kerken te koop aangeboden worden. Heer en Vrouw Elie Verheye-Goethals Heer en Vrouw Valère Verheye-Declerck en kinders Eliane, Jean en Jacques: Heer en Vrouw Léonard Bevis Verheye Heer en Vrouw Marcel Platteeuw-Verheye en zoon Willy Heer en Vrouw Albert Verheye D'Hont en kinders Roland en Yolande Heer en Vrouw Gustaaf Verheye-Labaere Heer Daniel Verheye Heer Roger Verheye Defamiliën Verheye, Goethals. Vandooren en Trève. danken, langs dezen weg, vrienden en kennissen om de blijken van deel neming hen betuigd bij het afsterven van Heer HIPPOLYTE VERHEYE hun teergeliefden zoon, broeder, schoonbroeder, oom en bloedverwant, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 30 MEI, om 10 uur, in St Pieterskerk, tot Zielelafenis van Vrouw Ivonne GARREYN echtgenoote van Heer Arsène Sinnaeve en Vrouw Pharaïlde LIEFOOGHE echtgenoote van Heer Emile Garrevn. (4783)' Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 30 MEI, om 11.30 uur, in St Maartenskathe- draal tot zielelafenis van Heer Jules DELEU echtgenoot van Vrouw Yvonne Plaetevoet Bruggesteemweg, 73, Yper. (4784) Heer en Mevrouw Prosper Delafontaine-Lepoudre Heer en Mevrouw André Delafontaine-Verschorre Heer en Mevrouw Daniel Philips-Delafontaine Heer Jean Delafontaine Mevrouw Weduwe Joseph Robert-Van Cauwenberghe Mevrouw Weduwe Maurice Van Coppenolle-Van Cauwenberghe Heer en Mevrouw Achiel Mattan-Van Cauwenberghe De familiën Van Cauwenberghe. Delafontaine en Strubbe, melden met droefheid het afsterven van hunne teerbeminde moeder, schoon moeder. zuster, schoonzuster en bloedverwante. MevroDW Marguerite Van Cauwenberghe Weduwe van Heer Albert Delafontaine geboren te Wyngene. den 8 April 1882. en schielijk overleden te St-Andrie«- Brugge.den 10 Mei 1943. De vrienden en kennissen, die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Yper, Lange Thouroutstraat, 26 Te koop gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau, 76, Rijsselstraat.Yper. 4207) Uit Ier hitiMl te koop Een schoone WERKMANSWONING, in stad.. Zich wenden Meenenstraat, 17, Yper. >4795) Te huur gevraagd Burgershuls voor twee per sonen. Adres ten bureele. >4821) Gevraagd Seneden plaats voor bureel, onge veer. 25 m2. Adres ten bureele. 14824) Voor het huren van fietsen wendt men zich lot het Café DE BEURS Meenenstraat. (4748; Te koop per occasie .- Salon style Louis XVI, radio pick-up met 60 platen, automatische orgel, en twee herbergtafels, alles in zeer goeden staat en zoo goed als nieuw. Paterstraat, 34, Yper. (4753i Te koop: Schoon blauw kinderbed, zinken bad kuip en spiegel. Adres ten bureele. (4755) Te koop Klndervelo. voor jongen van 8 tot 12 jaar, in heel goeden staat. Rijsselsteenweg (Koninghoek). 19. Yper.(4790) Te koop prachtige phonograaf, stijl Louis XV. Adres ten bureele. (4808) Gevraagd goede werkvrouw, 1 dag per week. Statieplaats, 25. (4820 Te koop een paar vrouwschoenen bruine sport, N" 37, zoo goed als nieuw. Plumerlaan, 119, 's avonds na 6 uur. (4822) Te koop per occasie goede piano Kling- mann Zich wenden. Fortstraat, 26, Komen. (4823) Te koop witte sajetten kindersjaal voor doop, alsook eenige paar goede werkmansschoenen van n° 40 tot 47. Rijsselsteenweg, 19, (Koninghoek), leper. (48251 Te koop schoone kleermakersmachlen, zoo goed als nieuw. Dikkebuschsteenweg, 207. (4827) Te koop 2 accordeons, een Chromatic. 60 bassen, en een Belgischen. Debruyne, Café c Clairon Vlamer- tinge. (4836) Ik koop en verkoop alle slag OCCASIE MEUBELS, huiswagens, naaimachienen, boerewagens, radios, wasch- machienen, pianos, basculen, enz. KESTELOOT Ch., Veurnesteenweg, 143, Yper. (4682) Allo Wielrijders Voor het herstellen van uwe velos vulkaniseeren en over trekken van banden, wendt U in volle vertrouwen, Paler straat. 34, Yper. Eigen werk, eigen fabrikaat, (4752) Mevrouw, MejulTer, Wtlt U goed en vlug leeren snijden en naaien, wendt U tot SIMONNE CHEVALIER, Staatsgediplomeerde, beroepsleerares. Voor alle inlichtingen Bruggegteenweg, 84, YPER, van 2 tot 5 uur. (4797) ERNSTIGE ONDERNEMING VRAAGT HEEREN met goed voorkomen, Heeren in den vollen zin van 't woord tusschen 25 en 35 jaar, wonende te of In de omstreken van Brugge. leper, Kortrijk, Meenen. - Schrijven onder A.3 C. Agentschap HAVAS te Brussel. Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) BIEZWERMEK Volgende bieboeren van Vlamertinge geven een goede belooning aan de personen die hun verloren zwermen terug bezorgen of eenvoudig aanwijzen Gustaf Hoflack Hospi taalstraat Antoine Dambre. Ypersteenweg Pierre Veys, PoperingesteenwegHenri Pluym, Bellesteenweg, en Cyriel Struye, Abeelestraat. (48u6) Gevraagd deftige meld, reeds gediend hebbende, ten minste 18 jaar. Diksmuidestraat, 51', Yper. 4792) Gevraagd Eerlijke en deftige meid, Elverdinge- straat. 15. Yper. (4774) Werkvrouw vraagt plaats alle dagen vrij. Adres ten bureele. '4897) HEBT U STOF VOOR MANTEL OF KLEED, wenscht U een mooie verandering, wendt U met vertrouwen tot Mevrouw VANSTEENKISTE Komensche Steenweg, 8, Yper. (4541) Bieënzwermen Om den grootsten prijs voor bieënzwermen té bekomen, wendt U bij DEVOS Daniel. Plaats, 16 Dikkebusch. (Tele foon 42 Yper). Desnoods haalt men ze zelf af en levert men zelf de verpakking. (4830) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op DONDERDAG 3 JUNI (O. H. Hemelvaart), om 7.30 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Gaston DENECKER echtgenoot van Vrouw Marguerite Vandevoorde Zannebekesteenweg. 106. (4828) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op DONDERDAG 3 JUNI, (O. H. Hemelvaart), om 8-30 u., in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Godelieve VANDERBRUGGE echtgenoote van Heer Gaston Arfeuille. (4785) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS b'i te wonen die zal gelezen worden op DONDERDAG 3 JUNI (O. H. Hemelvaart), om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Jules LIPPINOIS gewezen echtgenoot van Vrouw Julia Desmadryl en Vrouw Marie VANDEKERCKHOVE gewezen echtgenoote van Heer Michel Vandenberghe (4812) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de zift mts bii te wonen die zal gezongen worden or DONDERDAG 3 JUNI O. H. Hemelvaart), om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Emiel CHERCHYE (4813) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bii te wonen die zal gezongen worden oc DONDERDAG 3 JUNI, (O. H. Hemelvaart), om 11 uur, in de kerk de E P. Carmelieten. tot zielelafenis van Vrouw Gustave STRATSAERT geboren Felicie Mylle en zoon Adrien echtgenoot van Vrouw Denise Verhack gewezen surnumerair der registratie. (4786) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 6 JUNI, om 8.30 uur, In St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Charles-Gustave TEMPERMAN echtgenoot van Vrouw Valerie Heughebaert Meenenstraat, 25 (4814) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 6 JUNI, om 8.30 uur, in Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Charles HOEDT-COFFYN en overledene kinders. (4815) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd d« ZIFT,MTS bii te wonen die zal gezongen worden or ZONDAG 6 JUNI, om 9 uur, in Sint Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Adolf SANTY-D'HONT (4816) Vrienden en kermissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 6 JUNI, om 9 30 uur, in de kerk der E. P Carmelieten, tot zielelafenis van Vrouw Henri DECLERCQ geboren Madeleine Simoens. (4833) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 6 JUNI, om 10 uur, fn Sint Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Sylvle CAUWELIER echtgenoote van Heer Marcel Delanote (4818) o—— Mevrouw Daniël Moniez, gebofren Maria Tanghe Heer Michel Moniez Heer Roger Moniez Heer Willy Moniez Heer en Mevrouw Camiel Tanghe-Ghillebert De familiën Moniez, Tanghe. Turck en Ghillebert. melden U met diepe droefheid het pijnlijk verlies dat zij komen te ondergaan door het afsterven van hun beminden echtgenoot, vader, schoonzoon en bloedverwant Heen Daniël - Gustaaf MOIVIGZ Echtgenoot van Mevrouw MARIA TANGHE geboren te leper, den 1 Augustus 1936 en pijnlijk om het leven gekomen bij het bombardement van Saint-Ómer (Frankrijk), den 13 Mei 1943. De vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbrief zouden ont vangen hebben, worden verzochtdit bericht als dusdanig te aanzien. leper, Poperingesteenweg. 99. O Mevrouw Henri Devriendt. geboren Eugenie Joos Mijnheer en Mevrouw Raphaël Devriendt-Bonnefoy en hun zoon Henri MejufFer Maria Devriendt De familiën Devriendt. Carpentier, Joos. Allaeys en Moriocour, melden met droefheid het pijnlijk afsterven van hun geliefden echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader en bloedverwant, Mijnheel* Henri DEVRIENDT Rustend Schoolhoofd Weduwnaar van Mevrouw Elisa-Louisa Allaeys Echtgenoot van Mevrouw Eugenie Joos geboren te Me'kern. den 26 Januari 1854, en godvruchtig in den Heer ontsla pen te leper, den 15 Mei 1943. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief ontvangen hebben. worJen verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. leper. Slachthuisstraat. 22. O Heer en Vrouw Roger Luyten-Peeters en zoon Roger Vrouw Weduwe Alphonse Luyten-Verslyp Heer en VrouW Leopold Peeters-Tronez De familiën Luyten en Peeters. melden met diepe droefheid het afsterven van hunne teergeliefde dochter, zuster, kleindochter en bloedverwante. Jufvrouw Diane-Leopoldlne LUYTEV geboren te Antwerpen, den 7 December 1927, en overleden bij haar groot vader te Borgerhout, den 16 Mei 1943. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te willen aanzien. 12. Rue Tillieux. Jambes. Studie van den Deurwaarder Georges TAHON, Jules Capronstraat, 11, te Yper. O OP ZONDAG 6 JUNI 1943, in de groote zaal der herberg Café d'Anversbe woond door Heer Berrevoet, te WYTSCHAETE Plaats. van een groot getal bestaande in Piano merk *Pleyel*, in goeden staat—twee naaimachienen, waarvan een met insiaanden kop RADIO salongarni tuur. bevattende 4 stoelen. 2 zetels en canapé jachtstoof en cuisinière twee eiken buffetten schouwgarnituren wischmachien in rood koper (zoo goed als nieuw), met dlnamo ijzeren en andere bedden matrassen - stoe len en tafets klndervelo gasvuur in witten émail - twee phonograaftoestellen met platen - uurwerken zetels en spiegels tapijten zeer goeden stofzuiger Electro- lux kaders bedspreien sargiën lakens. Verders goeden camion, draagvermogen 3500-4000 kgr. verschillige bastieren van 5 tot 8 meters grooten koffer, korfwagen en klein alaam. Komptant met gewone voorwaarden. Gevraagd goedë wrkvrouw. den Maandag en den Zaterdag. Adres ten bureele. (4826) Gevraagd jonge vrouw voor huishouden en win kel. Adres ten bureele. (4834) Gevraagd Eerlijke werkman, Lange Thou routstraat, 36, Yper. (4835) Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels. overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper. Gewaarborgd werk. 3823) Hiii«li(>ii(l8tet'k Beenhoun ers Voor uwe familie-ijskassen en herstellingen van verkoelingsinrichtingen aller merken, wendt U tot het gekend huis der beenhouw.ersartikelen It. PRL'H. Surmontstraat, 21. YPER VERKOEIINGSINRICHTINGBN COBEFRI en LINDE '*8"5>

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3