fS 1 DUITSCHE LEGERBERIC H T'E N 24' Jaar, Nr Prijs 0,50 tr. Vrijdag 4 Juni NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGIN (5'S.W E E K B L A D VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Dienst voor Motorbrandstoffen Stedelijke Zwemkom - leper BEIAARDGONCERT Afsluiten van Aardappelcontracten Het rooien der vroege Aardappelen Luchtbeschermingsdienst Toegelaten Taxis De Oude Vereenigde Hofbouwliefhebbers De Rantsoeneering van zeep STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS HET YPERSCHE Uitgever PI,'MORTIER, 3». Botersta,.. Yper - Tel. joo Aboneementsprij, 1943 26 tank. STAD IEPER - BERICHT De proef met de nieuwe branclsirène, die op Zater dag 29 Mei laatstleden wegens technisch defect niet kon gebeuren, zal opnieuw doorgaan op ZATERDAG 5 JUNI aanstaande, eveneens om 12 uur. leper, den 31 Mei 1943. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. Aan de bezitters van motorrijtuigen met een verkeersvergunning. Vanaf 1 Juli 1943 moet elk motorvoertuig dat tot het ver keer is toegelaten voorzien zijn van eene nieuwe verkeers vergunning. Dit geldt zoowel voor de personenwagens, als voor de motorrijwielen en de vrachtwagens, welke ook de geldig heidsduur zij van hun tegenwoordige vergunning De aanvragen om toelating tot verder verketr moeten vóór 21 Juni ingediend worden bij den stedelijken dienst voor motorbrandstoffen Aanvraagformulieren daartoe zijn te bekomen bij denzelf den dienst. leper, den I Juni 1943. De Burgemeester, ANotebaert. BEKICHT De Burgemeester .der Stad leper maakt bekend dat alle personen of inrichtingen die nog in het bezit zouden zijn van voorwerpen, welke toebehoorden aan Burger lijke oi militaire oorlogsslachtoffers, zoowel bekende als onbekende, deze voorwerpen onverwijld moeten over maken aan het Gemeentebestuur. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. DE ZWEMKOM IS TQEGANKELIJK Dagen Maandag en Vrijdag Dinsdag en Doaderdag Woensdag Zaterdag Voormiddag Namiddag 7-10 Gemengd bad 15-21 Gemengd bad 10-10.45 Scholen 11-13 Gemengd bad 7-10 Gemengd bad 10-10.45 Scholen 13-15 Duitsche eenheden 11-13 Gemengd bad 15-21 Gemengd bad 7-10 Gemengd bad 15-16 Dames alleen 10-10.45 Scholen 16-21 Gemengd bad 11-13 Gemengd bad 7-10 Gemengd bad 10-10.45 Scholen 11-13 Gemengd bad 13-15 Duitsche eenheden 15-21 Mannen alleen Zondag 7-13 Gemengd bad 15-21 Gemengd bad INGANGSPRIJZEN Gemengde baden 1 jr. 50. Dames alleen, ol Heeren alleen 0 fr. 50. 6. OP ZONDAG 6 JUNI 1943, te 20.30 uur J. van Hoof J. van Hoof Fiocco D: Ralck Fr. Andelhof E. Hullebroeck B.-J. Franssen Carl Zöllner F. Gliick Aug. Durand aPraeludium b) Menuet a) Twee Gavotten bCourante a) Het liedje van den Smid b) Het liedje van dren Beiaardier Gondoliera a) Het wandlen bi Das Zerbröchene Ringlein Chacone STAD IEPER Bericht tot het bestrijden van den Coloradokever Ingevolge de onderrichtingen in verband met de be strijding van den COLORADOKEVER en ten einde deze plaag zoo mogelijk te voorkomen wordt er ten zeerste aangeraden VOORKOMENDE BESPROEIINGEN met lood- ol.' kalkarseniaat uit te voeren op de aardappelvel den, teh minste tweemaal met een tusschenperiode van minimum 14 dagen. In geval de aanwezigheid van den COLORADOKEVER of LARVEN wordt vastgesteld op een aardappelveld, is de uitbater VERPLICHT ONMIDDELLIJK ervan kennis te geven ten Stadhuize (Secretariaat Bureel 5) waar alle inlichtingn tot het bestrijden van den COLORADOKE VER zullen gegeven worden, leper, den 31 Mei 1943. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. Bij beslissing van den Heer Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Voedselvoorziening, en in afwijking met zijn omzendbrief aan de burgemees ters in dato 3 Maart 1943, dienen de aardappelcontracten verplichtend 0oor de gemeentebesturen te worden ge stempeld vóór 10 Juni 1943, in plaats van 31 Mei 1943. De personen, die tot hiertoe er nog niet in slaagden een aardappelcontract met een landbouwer af te sluiten, krijgen dus nog een uitstel van 10 dagen om hiervoor te zorgen. O In het Staatsblad van 27 Mei verscheen volgende me- dedeeling van den Heer De Winter, secretaris-generaal van het Ministerie van Landbouw en Voedselvoorzie ning Het rooien van vroege aardappelen is verboden. De producenten zullen enkel tot de rooiing van vroege aardappelen mogen overgaan vanaf den datum welke door de Hoofdgroepeering Aardappelen der Nationale Landbouw en Voedingscorporatie in overleg met het Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening zal vast gesteld worden. Deze datum zal door een bericht in het Staatsblad bekend gemaakt worden. De Heeren burgemeesters en de controlediensten wor den verzocht er streng de hand aan te houden dat on derhavig voorschrift nageleefd worde. ZETTEN HUN AANVALLEN AAN HET KOEBAN-BRUGGENHOOFD VOORT DOCH WORDEN MET ZWARE VERLIEZEN TERUGGESLAGEN. IN DE OVERIGE SECTORS VAN HET OOSTELIJK FRONT HEERSCHT KALMTE. DE BRITSCHE HANDELSVLOOT VERLOOR IN DE MAAND MEI 76 SCHEPEX VOORTGEZET RT °E LUCHTAANVALLEN op DUITSCHE EN ENGELSCHE STEDEN WORDEN STEEDS DONDERDAG 27 MEI 1943 Aan het Oostelijk front van het Koeban-bruggen- hoofd ontketenden de Sowjets hevige aanvallen. Bij een tegenaanval, gesteund door de luchtmacbat. wierpen onze troepen den vijand achteruit en verijltelden zijne doorbraakpogingen. In de Finsche golf liep een Sowjet-Russische duikboot op een Duitsche mijnversperring en zonk. In d£ wate ren van het Visschersschiereiland werd een vijandelijke vrachtboot gekelderd en een kustvaartuig in brand ge worpen. Gister werden 63 Sowjet-vliegtuigen aan het Oostelijk front neergehaald. 5 eigen toestellen gingen verloren. In het gebied der Middellandsche Zee werden op 25 en 26 Mei 29 Britsche en Noord-Amerikaansche vlieg tuigen vernietigd. Voor de Noord-Afrikaansche kust werd een vijande lijke destroyer zwaar door bommen getroffen. VRIJDAG 28 MEI De vijand zette zijn aanvallen voort aan het Oostelijk front van het Koeban-bruggenhoofd, doch werd met bloedige verliezen teruggeworpen. Aan het overige ge deelte van het Oostelijk front heerschte rust. Britsche vliegtuigen wierpen Donderdag avond bom men uit boven eenige Duitsche localiteiten. Drie dezer toestellen werden neergeschoten, 's Nachts werd West- Duitschland aangevallen. Vooral te Essen ontstond er schade en leed de bevolking verliezen. Van de vijande lijke bommenwerpers werden er volgens de voorloopige tijdingen 24 neergehaald. Zware gevechtsvliegtuigen bombardeerden de havens van Bizerta en Soussa en plaatsten treffers op kaai- installaties. ZATERDAG 29 MEI Aan het Oostelijk front van het Koeban-bruggenhoofd mislukten ook gister de Sowjet-aanvallen ingevolge den onwrikbaren weerstand onzer troepen, die bij htm af- weergevechten flink door het luchtwapen gesteund wer den. De vijahd leed zware verliezen. Alleen in het Zui den van het Oostelijk front werden 45 Sowjet-vliegtui gen neergeschoten, tegen 3 eigen verliezen. Een hevige plaatselijke aanval van den vijand ten Noorden van Lissitschansk werd bloedig afgeslagen. Gevechtsvliegtuigen bombardeerden het havengebied van Bone. In het zeegebied van Duinkerke kwam het tot een gevecht tusschen Duitsche begeleidingsvaartuigen en Britsche snelbooten. Tijdens dit gevecht werden 2 vij andelijke booten gekelderd en verscheidene andere be schadigd. Onze schepen keerden voltallig naar hun bases terug. ZONDAG 30 MEI De plaatselijke aanvallen, door den vijand aan het Oostelijk front van het Koeban-bruggenhoofd en in het gebied van Lissitsjansk uitgevoerd, werden in een tegen aanval afgeslagen. In het achterwaartsch gebied van den Centralen sector werden Bolsjewistische benden omsin geld en vernietigd. 14 opslagplaatsen met voorraden en wapens werden buitgemaakt. Van het overige Oostfront wordt succesrijke bedrijvigheid onzer stoottroepen ge meld. In de Finsche Golf werd een Sowjét-duikboot ge kelderd. Vijandelijke vliegtuigformaties vielen gister de Bre- toensche stad'Rennes alsook eenige steunpunten aan de Atlantische Oceaankust aan, en bombardeerden verleden nacht verscheidene West-Duitsche plaatsen. Er ontstond schade en de bevolking leed verliezen, bijzonderlijk te Wuppertal. Van de aanvallende vliegtuigen werden er 57 neergehaald. 4 eigen jachtvliegtuigen gingen verlo ren. Duitsche vliegtuigen bestreden opnieuw het haven gebied van Bizerta. Bij het gister reeds gemelde zeegevecht vóór Duin kerken verloor de vijand in totaal 3 snelbooten, terwijl 2 andere nog zwaar beschadigd werden en in brand ge raakten. Onze duikbooüen brachten in den Atlantlschen Oceaan 15 schepen met 90.000 brt. tot zinken. MAANDAG 31 MEI De vijand zette gister zijn aanvallen tegen het Koe ban-bruggenhoofd niet voort. Met uitzondering van een succesvolle eigen aanvalsoperatle bij Welish. wordt uit de overige sectors van het Oostelijk front slechts activi teit van verkennings- en stoottroepen gemeld. Bij een aanval van Sowjet-Russische bommenwerpers op een Duitsch konvooi in de Zwarte Zee werden alle negen aanvallende toestellen neergeschoten. Gister verlo ren de Sowjets in totaal 74 vliegtuigen. 7 eigen toestel len worden vermist. Duitsche vliegtuigen vielen havensteden aan de Engel- sche Zuid- en Zuid-Oostkust aan. In het gebied der Mid dellandsche Zee werden op 29 en 30 Mei 13 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. In den Atlantischen Oceaan werd een vijandelijk vrachtschip van 4900 brt. door een lucht aanval tot zinken gebracht. Tijdens een luchtgevecht werd een viermotorig Britsch vliegtuig naar beneden ge schoten. DINSDAG 1 JUNI Met uitzondering van plaatselijke gevechtsactiviteit aan het Koeban-bruggenhoofd, verliep de dag over het algemeen rustig aan het Oostelijk front. Het luchtwapen viel met goed resultaat vijandelijke troepen en stellin gen aan ten Westen van Krimskaja alsmede in den Cen tralen en Noordelijken sector. De Sowjets verloren 51 vliegtuigen. 2 eigen toestellen worden vermist. In het gebied der Middellandsche Zee vernietigde het luchtwapen 8 meermotorige vliegtuigen. Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden verleden nacht het havengebied van Soussa. In den Atlantischen Oceaan kelderde een Duitsche duikboot een vijandelijk koopvaardijschip van 8000 brt. WOENSDAG 2 JUNI De Sowjets deden gister opnieuw een heftigen aanval aan het Oostelijk front van het Kpeban-bruggenhoofd en bij Welish. Tijdens hardnekkige gevechten werden alle doorbraakpogingen met voor den Vijand hooge verliezen verijdeld. In de baai van Kronstadt werd een bewakings vaartuig der Sowjets tot zinken gebracht. In het achter waartsch gebied van den Centralen sector werd een nieuwe operatie tegen bolsjewistische partisansmet succes beëindigd, 38 kampen werden verwoest en een aanzienlijken buit gemaakt. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen de Engelsche ha venstad Margate en het eiland Wight aan. Een vliegtuig wordt vermist. Boven den Atlantischen Oceaan werden 3 vijandelijke bommenwerpers en een transportvliegtuig neergehaald. Gedurende de maand Mei werden 76 vijandelijke koop vaarders met 430.000 brt. in den grond geboord. 24 an dere schepen werden beschadigd. Verder werden nog een korvet, een duikboot, een patrouilleboot en 7 snelbooten in den grond geboord. Drie destroyers. 1 onderzeeër, 7 snelbooten en 2 patrouillebooten werden bovendien be schadigd. L. B. AF DEELING YPER Hebben laatste waarschuwing ontvangen voor onvol doende lichtdemping Segers U., D'Hondtstraat, 31. -Croes H„ St Jacob- straat. Ligy E„ Capronstraat. 19. Allegaert O., Rij- selstraat. Swyngedauw L„ Dickebuschsteenweg. 229. HET KADER. Dienst der Banken Ter gelegenheid van SINXEN zullen de BANKEN ge sloten zijn op ZATERDAG 12 en MAANDAG 14 JUNI a.s. Van Maandag morgen 7 Juni tot Zondag avond 13 Jnni 1943 inbegrepen Gaston VAN DER MEERSCH. Seminariestraat Arthur PATTYN. Fochlaan. Jan KOOYMAN. Dixmudestraat Davidsfonds-Ieper - Keurvoordrachten Het Bestuur noodigt alle leden uit tot de derde Keur- voordracht over GROOTE BEKEERLINGENdie zal plaats hebben op Maandag 7 Juni, te 8 ure, in de feest zaal der H. Familie. Z. E. P. Dr Wildiers O. M. Cap. spreekt over DE PERSOONLIJKHEID VAN PAULUS. Niet leden zijn ook welkom Zij betalen 3 fr. aan den ingang der zaal. Het Bestuur. van het Arrondissement leper Lokaal in de Trompet. 28 Groote Markt, leper o Vergadering van 6 Juni 1943, om 15 uur. Dagorde Lezing van het verslag der laatste vergade ring. Mededeeling. Voorstel nieuwe leden. Beoordeeling der aanbrengsten. Tombola. De Secretaris. d. d. Voorzitter, C. LAMPS. J LECLUYSE. Uit het Staatsblad van 30 Mei Artikel 1. Van 1 Juni 1943 tot 30 Juni 1943 zijn enkel geldig 1* het zegel S van de oude zeepkaart A van .geelbruinen druk op licht geelbruinen achtergrond. 2' de zegels F 1-6-1943 van de zeepkaarten A en B 3' de zegels P 1-6-1943 van de zeepkaarten A en B 4* de zegels F en P van de bijzondere zeepkaarten' C en D. Art. 2. Het zegel S van de oude zeepkaart A van geelbruinen druk op licht geelbruinen achtergrond geeft recht op één stick tot op 31 Juli 1943 inbegrepen. Art. 3. Tijdens de maand Juni 1943 geeft het zegel F 1-6-1943 van de zeepkaarten A en B of het zegel F van de bijzondere zeepkaart C uitsluitend recht op één stuk fijne zeep. Het zegel F van de bijzondere zeepkaart D geeft recht ofwel op één stuk zeep met het merk Kind en voor behouden aan de kinderen, ofwel op één stuk fijne zeep vrij van vulstof. Art. 4. Voor de maand Juni 1943 geven vijf zegels P 1-6-1943 van de zeepkaart A of van de zeepkaart B recht op 520 gram zeeppoeder. Vijf zegels P van de bijzondere zeepkaart C of van de bijzondere zeepkaart D geven recht op 250 gram zeep poeder. FLORA Groote Markt ONZICHTBARE KETENS Duitsch gesproken met Alida Valli en Carlo Ninchi Vrijdag, Zaterdag, om 7 J u Zondag, om 2 J, 5 en 7 J u Maandag, om 7 1 uur MAJESTIC Rijselstraat In de schaduw van een Harem Duitsch gesproken met Imperio Argentina Zaterdag, om 7 5 uur Zondag, om 2 1, 5 en 7 J u Maandag, om 7 i uur OCD IEPER R Oolaertplaats GASPAR0NE Duitsch gesproken met Marika Rökk Zaterdag, om 7 Ju. Zondaar, om 2 h 5 en 7 i a Maandag, om 7 J uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1