Kleine Aankondigingen Mutualiteit - Unie ZIELMIflAEIV STERFGEVALLEN BEDANKINGEN Velobanden TE KOOP GEVRAAGD UIT TER HAND HET YPERSCHE 4-6-1943 Door de Provincie West-Vla anderen wordt, met terug werkende kracht van 1 Januari 1943, een bijzondere geboortepremie toegekend van 150 fr. en dit vanaf de 4 geboorte. De voorwaarden en uitvoeringsmaatregelen berusten bij de Mutualiteit-Unie, alwaar de leden zich kunnen wenden. Van onzen Socialen Dienst tot Hulplietoon voor de arbeiders ln het Buitenland, wordt door onze leden steeds meer gebruik gemaakt. Voor die arbeiders die langs onzen weg een verzoek te doen hebben, hetzij voor geboortevergoeding, krankenkas, of achterstallige loo- nen, dringen wij er bijzonder op aan zich van de vol gende bijzonderheden te voorzien. 1. Namen en adres der Firma. 2. Plaats waar de werken uitgevoerd worden 3. Feldpostnummer. 4. Rangnummer. Zich daarnaar schikken, beteekent voor de arbeiders tijd gespaard en kans op een spoedige oplossing. Voor alle Inlichtingen betreffende de sociale wetten voor arbeiders en bedienden, kan men zich steeds wen den ln volle vertrouwen tot het Bureel der Unie, dat door en voor de arbeiders is tot stand gekomen. De afdeelingssecretarls der Unie VANASSCHE Georges. Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 6 JUNI. om 8 uur, ln de kapel van het Belle Godshuls, tot zlelelafenls van Heer Jozef VANDEN DRIESSCHE vanwegens echtgenoote en zoon. (4858) Dank bij voorbaat. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bi.i te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 6 JUNI, om 8.30 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Charles-Gustave TEMPERMAN echtgenoot van Vrouw Valerie Heughebaert Meenenstraat, 25 (4814) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd d» ZIELMIS bi; te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 6 JUNI, om 8.30 uur, ln Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Charles HOEDT-COFFYN en overledene kinders. (4815) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd dt. ZIELMIS bii te wonen die zal gezongen worden ot ZONDAG 6 JUNI, om 9 uur, in Sint Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Adolf GENTTL echtgenoot van Vrouw Adronie Devogel. (4816) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 6 JUNI, om 9.30 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten. tot zielelafenis van Vrouw Henri DECLERCQ geboren Madeleine Simoens. (4833) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 6 JUNI, om 10 uur, in Sint Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Sylvie CAUWELIER echtgenoote van Heer Marcel Delanote (4818) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 6 JUNI, om 10 uur, in de kerk der E. P. Ca- puclenen, tot zielelafenis van Heer Cyrille DASSONNEVILLE echtgenoot van Vrouw Anna Depikker. (4829) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 6 JUNI, om 11.30 uur, in St Maartenskathe- draal, tot zielelafenis van Vrouw Eveline HUYGHEBAERT echtgenoote van Heer Jules Samyn. (4817) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 13 JUNI (Sinksen), om 8 uur. ln St Nlklaas- kerk, tot zielelafenis van Juffrouw Diana LUYTEN. (4844) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 13 JUNI (Sinksen), om 8.30 uur, ln St Maar- tenskathedraal, tot zielelafenis van Vrouw Maurice BLOOTACKER geboren Marguerite Goethals en overleden familie. (4845) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 13 JUNI (Sinksen), om 8.30 uur, ln St Pieters kerk tot zielelafenis van Heer Richard DEMOL echtgenoot van Vrouw Agnes Deheegher. Lombaardstraat, 45. (4853) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 13 JUNI (Sinksen), om 10 uur, in St Pieters kerk tot zielelafenis van Mevrouw Adrienne-Alice TRESV echtgenoote van Heer Reml Vermeeren. (4846) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 13 JUNI (Sinksen), om 11 uur, in de kerk der B. P. Carmelieten. tot zielelafenis van Heer en Vrouw Gustave BURGGRAEVE-VANDAMME Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 13 JUNI (Sinksen), om 11.30 uur, ln St Maar- tenskathedraal, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Hippolite DECADT-BRAEM - (4849) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 14 JUNI (2* Sinxendag), om 9 uur, in Slnt- Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Irma VAN CAYSEELE edhtgenoote van Heer Maurice Declercq Klplinglaan, 9. (4850) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 14 JUNI (2' Sinxendag). om 9 uur, ln Slnt- Pleterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Leonie GOUDEZEUNE echtgenoote van Heer Maurice Dehollander. (4851) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 14 JUNI (2- Sinxendag), om 9 uur, in Slnt- Nlklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Michel VANDEVIVERE echtgenoot van Vrouw Leonie Spennlnck. (4852) ZONDAGRÜST De Apotheek van Mr. MOYAERT, Tempelstraat, is alleen open op Zondag 6 Juni Plechtig Triduum ter eere van den grooten Volksvriend en Wonderdoener den H. Antonius van Padua in de kerk van zijn Ordebroeders, bij de Paters Minderbr.-Kapucijaen (Kapucijnenstraat) Donderdag 10 Juni, te 7.30 u. 's avonds Sermoen. Vrijdag 11 Juni. te 7.30 u. 's avonds Sermoen. Zaterdag 12 Juni, geen sermoen. Zondag 13 Juni. Hoogdag van Sinksen en feest van den H. Aa toni us. Sermoen in de missen van 6.30, 8.00 en 10.00 u. Te 5.30 u.: Pater noster. groot sermoen en sluiting. Mijnheer en Mevrouw Joseph Devos-Baert Mijnheer Robert De vos Mevrouw Weduwe Camiel Devos-Callemin Mevrouw Weduwe Eduard Baert-Delft De familiën Devos, Callemin, Prevost, Baert en Delft, melden met diepe droefheid, doch met chrlstene gelaten heid, het afsterven van hun teergeliefden zoon, broeder, kleinzoon en bloedverwant, Mijnheer Roger DEVOS zoon van Mijnheer Joseph Devos en wijlen Mevrouw Germaine Prevost, geboren te Etterbeek, den 2 April 1922, en godvruchtig overleden te Leuven, den 31 Mei 1943. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Yper, Rijselstraat, 34. De familiën Lapiere. Vlaemynck en Dobbelaere melden met diepe droef heid het afsterven van hunne teerbeminde moeder, schoonmoeder, grootmoe der, overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en bloedverwante Vrouw Ceüna - Victoria LAPIERE Weduwe van Heer JULES VLAEMYNCK geboren te leper, den 31 December 1856 en alhier godvruchtig overleden den 1 Juni 1943. De plechtige lijkdienst zal plaats hebben op ZATERDAG 5 JUNI 1943 te 9 uur, in de St-Maartenskatbedraal. Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbrief zouden ont vangen hebben, worden verzochtdit bericht als dusdanig te aanzien. leper, Boesinghestraat. 10. Mevrouw Emile Depuydt, geboren Flavie Verrue. zijne echtgenoote Mijnheer en Mevrouw Maurice Vandermarliere-Depuydt. zijne kinderen Mejuffrouw Liliane Vandermarliere. Mijnheer Lucien Vander-rarliere, zijne kleinkinderen De familiën Depuydt en Verrue, melden dat het den Heer behaagd heeft tot zich te roepen de ziel van Mijnheer Emile - Cyrille DEPUYDT geboren te leper op 16 April 1873 en er godvruchtig overleden op 3 Juni 1943. De plechtige lijkdienst zal opgedragen worden op DINSDAG 8 JUNI 1943, te 10 uur. in de St-Niklaaskerk te leper. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. leper, Haiglaan 85. Heer Camiel Logier Heer en Vrouw Oscar Logier-Verleure en dochter Heer en Vrouw Albert Logier-Ureel Heer Roger Logier Vrouw Weduwe Camiel Vanhoecke-Vanhaecke Heer en Vrouw Joseph Logier-Vandenberghe De familiën Vanhoecke. Vanhaecke, Logier en Vandenberghe, danken vrienden en kennissen om de blijken van deelneming ontvangen bij het afsterven van hun teergeliefde echtgenoote, moeder, schoonmoeder, grootmoeder, dochter, schoondochter en bloedverwante Vrouw Julia-Maria VANHOECKE echtgenoote van Heer Camiel LOGIER en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Vrouw We Gustave Dubois, geboren Maria Demey, en familie, danken, langs dezen weg. de vrienden en kennissen voor de blijken van deelneming hen betuigd tijdens het afsterven van Heer Gustave-Joceph DUBOIS Brievenbesteller hun teergeliefden echtgenoot en bloedverwant, en voor hunne tegen woordigheid op de begrafenis. O Heer Gustave Stratsaert Jufvrouw Yvonne Stratsaert Vrouw Weduwe Adrien Stratsaert, geboren Denise Verhack Heer Ives Stratsaert Jufvrouw Ivane Stratsaert Vrouw Weduwe Henri Mylle-Bogaert De familiën Mylle. Bogaert, Stratsaert en Reyaaert, danken, langs dezen weg. de vrienden en kennissen om de blijken van deelne ming hen betuigd tijdens het afsterven van Vrouw Gustave STRATSAERT geboren Elodie-Flavie Mylle hunne teergeliefde echtgenoote, moeder, schoonmoeder, grootmoeder, dochter en bloedverwante, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. O Heer en Vrouw Albert Werrebrouck-Blanckaert en kin ders Alfred en Solange Heer en Vrouw Roger Claeyssen-Blanckaert en kinders Thérèse en Yvette Heer en Vrouw Paul Blanckaert-Eeckman en kinders Marie-Paule en Baudouin Heer en Vrouw Michel Blanckaert-Bacro Heer en Vrouw Pieter Van Eupen-Blanckaert en doch ter Marie-Thérèse Heer en Vrouw Antoon Van Eupen-Blanckaert en kin ders Theo en Emmy Heer en Vrouw Joseph Blanckaert-Watteyne en kin ders Marc en Marie-Rose De familiën Blanckaert, Van Haverbeke, Maes, Soenen en Bartholomeus, danken, bij deze, vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van Heer Charles BLANCKAERT Weduwnaar van Vrouw Emma Van Haverbeke hunnen teergeliefden vader, schoonvader, grootvader, broeder, schoonbroeder, oom, grootoom en bloedverwant, en noodigen Ued. vriendelijk uit tot de ZIELMIS die zal gelezen worden op ZONDAG 11 JULI, om 11.30 ure, ln St Maartenskathedraal, tot zijne zielelafenis. AUTOVOERDERS, GAZOGEFA IMBERT. Voor uwe HOUTSKOLEN en uw OAZOGEENHOUT Vraagt inlichtingen aan JACOB WILLEMS 155, Vlsscherij, 155 - OENT- f4716 Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad trlngels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper. Gewaarborgd werk. (3823) BIEZWEIIMEIV Volgende bieboeren van Vlamertinge geven een goede belooning aan de personen die hun verloren zwermen terug bezorgen of eenvoudig aanwijzen Gustaf Hoflack. Hospi taalstraat Antoine Dambre, Ypersteenweg Pierre Veys, PoperingesteenwegHenri Pluym, Bellesteenweg, en Cyriel Struye, Abeelestraat. (4806) HUKULIIFA De ondergeteekende, Urbain LESAGE, werkman, wonen de Dikkebuschsteenweg, 56, te leper, verklaart hierbij geen schulden te erkennen die zijne vrouw Marlette INDER- VUYST, wonende Dikkebuschsteenweg, 12, te leper, zou maken of gemaakt hebben. Urbain Lesage. (4837) Te koop (gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau, 76, Rijsselstraat,Yper. 4207) Te huur gevraagd Burgershuis voor twee per sonen. Adres ten bureele. 4821) Handelsregister over te nemen (herberg). Adres ten bureele 14842) Te huur: Schoon appartement, le verdiep, 7 plaatsen, Groote Markt, Yper, zich schriftelijk wenden Ypersche Centrale Brouwerij. (4845) Voor het huren van fietsen wendt men zich tot het Café DE BEURS Meenenstraat. (4748j Te koop: Schoon blatiw kinderbed, zinken bad kuip en spiegel. Adres ten bureele. (4755) Te koop Klndervelo. voor jongen van 8 tot 12 jaar, in heel goeden staat. Rijsselsteenweg (Koninghoek), 19. Yper. (4790) Te koop prachtige phonograaf stijl Louis XV. Adres ten bureele. (4808) Gevraagd goede werkvrouw, I dag per week. Statieplaats, 25. (4820 Te koop per occasie goede plano c Kling- mann Zich wenden, Fortstraat, 26, Komen. (4823) Te koop witte sajetten kindersjaal voor doop, alsook eenige paar goede werkminsschoenen van n® 40 tot 47. Rijsselsteenweg, 19, (Koninghoek), leper. (4825! Te koop Savooi-, spruit-, roodekool-, raap. koolplanten, 6 fr. A. Dambre, Vlamertinge, Yper steenweg, 3. (4838) Te koop 70 aren maaigras op stam. Zich wen den Achiel Degrendel.Frezenbergstr., 46, Zonnebeke. (4839) Te koop Wieg, looper en kinderstoel. Adres ten bureele. (4840) Ik koop en verkoop alle slag OCCASIE MEUBELS, huiswagens, naaimachienen, boerewagens, radios, wasch- machienen, pianos, basculen, enz. KESTELOOT Ch-, Veurnesteenweg, 143, Yper. (4682) Allo Wielrijders! Voor het herstellen van uwe velos vulkaniseeren en over trekken van banden, wendt U in volle vertrouwen. Pater straat. 34, Yper. Eigen werk, eigen fabrikaat, (4752) Mevrouw, MejufTer, Wilt U goed en vlug leeren snijden en naaien, wendt U tot 8IMOMHI l'l CHEVALIER, Staatsgediplomeerde, beroepsleerares. Voor alle inlichtingen Bruggesteenweg. 84, YPER, van 2 tot 5 uur. 4797) Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) Gevraagd defiigê meld, reeds gediend hebbende, ten minste 18 jaar. Adrea-ten bureele. 4792) Gevraagd Eerlijke en deftige meid, Elverdlnge- straat, 15, Yper. (4774) Bioënziveruien Om den grootsten prijs voor bieënzwermen te bekomen, wendt U bij DEVOS Daniel, Plaats, 16, Dikkebusch. (Tele foon 42 Yper). Desnoods haalt men ze zelf af en levert men zelf de verpakking. (4630) Gevraagd goede werkvrouw, den Maandag en den Zaterdag. Adres ten bureele. (4826) Gevraagd jonge vrouw voor huishouden en win kel. Adres ten bureete. (4834) Meisje 19 jaar vraagt plaats als werkvrouw, liefst alle dagen of eenige dagen per week. Adres ten bu reele. (4841) Gevraagd Celtelammetje, ongeveer 14 dagen oud. Adres ten bureele. (4843) Gevraagd Goede meld, keuken kennende, voor dienst kasteel Couthove, Proven bij Poperinghe. 4844» groot aantal BURGERSHUIZEN, zich wenden G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, Yper. f3210) Huishoudsters Beenhouwers Voor uwe familie-ijskassen en herstellingen van verkoelingsinrichtingen aller merken, wendt U tot het gekend huis der beenhouwersartikelen B. PIIL'M, Surmontstraat, 21. YPER VERKOELINGSINRICHTINGEN COBEFRI en LINDE -. 0»t>5)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3